LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CAM LÂM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CAM LÂM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC. SINH HOẠT GIAO BAN CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN- 19/10. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CAM LÂM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC. TÌM HIỂU KIẾN THỨC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN ĐÚNG /SAI. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CAM LÂM - PowerPoint PPT Presentation

Text of LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CAM LÂM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

 • LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Bnh ng gii khng c ngha l nam v n c v tr ngang nhau, c to iu kin v c hi pht huy nng lc ca mnh cho s pht trin ca cng ng; ca gia nh v th hng nh nhau v thnh qu ca s pht trin .Cu hi 1:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Nhim v ch yu ca ban n cng l thc hin tt vic bo v li ch hp php chnh ng ca CBCNVC.62Cu hi 2:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Mt n gio vin cng tc min ni ni c ph cp khu vc h s 0,3, khi sinh con th nht c ngh 6 thng. Cu hi 3:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)69SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Lao ng n sinh con ln th hai v sinh i, thi gian c hng ch thai sn l 5 thng.Cng theo iu 31 nu trn phn d quy nh: Trng hp sinh i tr ln, ngoi thi gian ngh vic quy nh ti im a,b v c khon ny th tnh t con th hai tr i, c mi con c ngh thm 30 ngy.61Cu hi 4:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • N CBVC ht thi gian ngh sinh nhng sc kho cn yu xin c ngh thm th khng hng lng. Cu hi 5:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)71SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • CBVC ang nui con di mt nm, v cng vic khn cp nn n v c i cng tc mt tnh khc trong thi gian 02 ngy. Vic lm ca n v l ng hay sai? Cu hi 6:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)72SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Can b vin chc ngh vic do say ru, t t khng c hng tr cp m au theo ch bao him xa hi. Cu hi 7:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)73SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Theo Php lnh dn s sa i ngy 05/01/2009 : Nhng ngi c 1 con b d tt c php sinh con th 3.Cu hi 8:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)74SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Nhng cp v chng ti hn, nu c 2 c con ring hoc 1 ngi c con ring, mun c con chung th cng ch c sinh 1 con. (Theo Php lnh dn s c sa i)Cu hi 9:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Trng ban n cng nht thit phi l ph n m nhim. Cu hi 10:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • C C t vng trnh thai, c c gii quyt hng ch ngh vic ch 7 ngy, tnh c ngy Ch nht.Cu hi 11:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)80SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • 61Cu hi 12: Thi gian ti a c hng ch m au trong mt nm tnh theo thi gian lm vic khng k ngy ngh l, ngh Tt, ngy ngh hng tun ca mt gio vin ng BHXH di 15 nm l 40 ngy. PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Thi gian hng ch khi con m au trong mt nm c tnh theo s ngy chm sc con ti a l hai mi ngy lm vic nu con di ba tui; ti a l mi lm ngy lm vic nu con t ba tui n di by tui. Cu hi 13:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)84SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Uy ban kim tra Cng oan co thm quyn kim tra vic quan ly s dung tai chinh tai san va hoat ng kinh t cua nha trng va cng oan.Cu hi 14:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Mt giao vin b k lut khin trch ca t chc on th, hi ng nng lng cua trng keo dai thi gian nng lng thm 2 nm. Vic lam o la ng hay sai?

  Cu hi 15:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)85SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Lao ng n co thai ln 2 nhng bi sy thai c thanh toan tin bao him xa hi bng 100% tin lng. Cu hi 16:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)86SAI NG

 • Uy vin ban chp hanh cng oan nu nghi hop BCH qua 1/3 s bui se khng c xet danh hiu thi ua bc cao. Cu hi 17:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Thi gian ngh vic hng ch thai sn ca ch em khng tnh ngy ngh l, ngh tt, ngh hng tun, ngh h (nu l gio vin).Mc 4 iu 31 Lut Bo him x hi quy nh: Thi gian hng ch thai sntnh c ngy ngh l, ngh Tt, ngy ngh hng tun.Cu hi 18:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Ch H b v k hoch, c thai con th 3 c 3 thng th pht hin. m bo thc hin chnh sch k hoch ha gia nh, ch i no thai v c ngh theo ch thai sn, cui nm hc ch H khng c xt LTT.Cu hi 19:65PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Quy nh n c quyn la chn hoc u tin n trong iu kin n c iu kin, tiu chun nh nam l vi phm bnh ng gii. Cu hi 20:66PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Trch nhim ca c quan, t chc trong vic thc hin v bo m bnh ng gii l to iu kin cho lao ng nam ngh hng nguyn lng v ph cp khi v sinh con. Cu hi 21:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • Cc hnh vi t chi tuyn dng hoc tuyn dng hn ch lao ng, sa thi hoc cho thi vic ngi lao ng v l do gii tnh hoc do vic mang thai, sinh con, nui con nh l khng vi phm php lut v bnh ng gii. Cu hi 22:PHN I: TR LI TRC NGHIM (ng / Sai)SAI NG LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DC

 • LIN ON LAO NG HUYN CAM LMCNG ON GIO DCCHN THNH CM N QU THY C! Cam Lam, thang 10 nam 2011

  *