Liniavalles 486

 • Published on
  03-Apr-2016

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.comunicacio21.cat/images/liniavallesoriental/pdf/liniavalles_486.pdf

Transcript

 • redacci: liniavalles@comunicacio21.com | anunciat: 619 13 66 88 publicitat@comunicacio21.com | administraci: facturacio@comunicacio21.com

  lniavallsEl peridic gratut ms llegit de la comarca 27 de juny de 2014 Nm.486 www.liniavalles.cat

  Parets pg 16El municipi contractar27 aturats del municipiper quatre mesos

  Santa Perptua pg 19La direcci de Panricoatura els acomiadaments daquesta setmana

  La Llagosta pg 18LInstitut Marina, en contradel canvi de lloc del mercat

  Comarca pg 4Proposen 800 activitatsturstiques al Valls Oriental

  Disminueixen els ERO durantel primer trimestre de lany

  Els tres primers mesos del 2014 shan registrat 36 expedients, la meitat que al mateix perode del 2013 pg 3

  pg 14

  Recta final de Mollet s FiraDem arriba a la ciutat la Fira Comer i Qualitat de Vida, lltima mostra

  Granollers pg 10La UGT denuncia lamanca de material alHospital de la ciutat

  Esports pg 21El fams rider Ryan Williams visita Mollet i fa una bona exhibici

 • Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88| 2 27 juny 2014lniavalls.cat

 • 3 | En Portada 27 juny 2014 lniavalls.cat

  Des de linici de la crisi, el VallsOriental ha estat una de les co-marques ms castigades pelsExpedients de Regulaci dOcu-paci (ERO). Entre els ms so-nats destaquen els de Panrico,Alstom o Gemalto, per semblaque durant el 2014 sest pro-duint un canvi de dinmiques.

  Segons dades facilitades perCCOO, des del 2009 la comarcaha patit un total de 1.286 ERO,que han afectat 28.546 treballa-dors, dels quals 19.855 eren ho-mes i 8.691 dones.

  Les darreres dades publica-des pel Departament dEmpre-

  sa i Ocupaci de la Generalitat deCatalunya mostren una reducciconsiderable en el nombre dE-RO practicats a la comarca. Se-gons aquestes dades, en els tresprimers mesos del 2014, el Va-lls Oriental va registrar 36 ex-pedients, gaireb la meitat queen el mateix perode de lany an-terior.

  MENYS AFECTATSSi ens fixem en el nombre de tre-balladors afectats, la diferncias molt ms gran. Durant el pri-mer trimestre del 2014, els EROhan afectat 208 vallesans, en-front dels 1.038 que van seracomiadats com a resultat delsexpedients practicats durant elmateix perode del 2013. Pertant, de moment s el trimestre

  amb menys acomiadaments delsdarrers anys.

  Entre les dades a destacar, noes pot deixar de banda la xifradels acomiadaments collectius,ja que s la que ms es redueix.Aix doncs, mentre que al primertrimestre del 2013 es van produir139 acomiadaments daquest ti-pus, enguany la xifra sha reduta un total de 69.

  Per sectors, el de serveis s elque va registrar un major nom-bre dacomiadaments collec-tius, amb 32. La indstria, encanvi, noms en va registrar 29.

  Pel que fa als treballadorsafectats pels expedients de sus-pensi de contractes, la xifra hapassat de 702 durant el primerperode del 2013, als 60 den-guany.

  El primer trimestre del 2014 registra 36 ERO a la comarca, la meitat que al mateix perode del 2013 Els sindicats adverteixen que la reforma laboral facilita a les empreses altres tipus dacomiadaments

  Pamela MartnezVALLS ORIENTAL

  OCUPACI4Tot i que les dadessobre la reducci del nombredERO a la comarca sn positi-ves, des dels sindicats fan una al-tra lectura de la situaci i asse-guren que aquesta disminuci esprodueix perqu les empresesvallesanes ja estan sota m-nims pel que fa al nombre detreballadors.

  El secretari General dUGTal Valls Oriental, Oscar Riu, as-segura en declaracions a LniaVallsque la reforma laboral haperms que les empreses portina terme altres mesures com els

  acomiadaments individuals iremarca que la reducci delsERO no es deu a una recupe-raci econmica, sin a la faci-litat per fer acomiadaments quepermet la reforma laboral.

  Segons UGT i CCOO, quanes va aprovar la reforma labo-ral es va aplicar de manerasalvatge, cosa que ha provo-cat que ms de 30.000 treba-lladors de la comarca estiguinen situaci datur. La reduccidel nombre dERO tampoc estradueix en ms persones ambtreball, conclou Riu.

  Els sindicats alerten que lesempreses estan sota mnims

  En el que va dany shan fet 36 ERO a la comarca, la meitat dels que es van fer durant el mateix perode de lany anterior. Foto: Arxiu

  Davallada esperanadora

 • 27 juny 2014

  Comarca| 4

  lniavalls.cat

  SANT CELONI4El municipi shaposicionat en contra que sasfal-ti la carretera entre les Illes i SantMaral. La CUP ha presentatuna moci en nom de la Coor-dinadora per a la Salvaguarda delMontseny, que el consistori haaprovat amb 10 vots a favor de laCUP, CiU i ICV i cinc abstencionsdel PSC. Segons la CUP, lasfal-tatge tindria conseqncies di-rectes i indirectes sobre la florai la fauna de la zona.

  No a lasfaltatgede la via entreIlles i Sant Maral

  FIGAR4El Departament deTerritori i Sostenibilitat ha fi-nalitzat els treballs de millora dela seguretat viria als tnels delFigar de la C-17. Aquesta ac-tuaci ha consistit en la repara-ci del sosteniment dels dos t-nels, amb un pressupost de550.000 euros. Els treballs shandut a terme en dues fases; en laprimera, sha actuat al tnel ensentit Vic i, posteriorment, al t-nel en sentit Barcelona.

  Finalitzen les obres del tnel del Figar a la C-17

  LES FRANQUESES4LAjunta-ment de les Franqueses traslla-dar a Adif les factures de les re-paracions de tanques situades alvoltant de les lnies del tren deFrana i Vic que shan fet re-centment i que han costat alconsistori poc ms de 5.000 eu-ros. Tot i que no confien a recu-perar els diners, consideren queel manteniment de les tanquescorrespon al Ministeri.

  Passaran a Adif les factures de lestanques de les vies

  CANOVELLES4LAjuntamentde Canovelles construir un parca la zona de can Xarlet que su-posar la creaci dun espaiobert de ms de 9.000 metresquadrats. Es preveu que lesobres comencin a partir del mesde setembre i comptar ambuna zona enjardinada, una debosc ms intens i una tercera dejocs infantils per a infants de di-ferents edats.

  Construiran unparc a la zona de Can Xarlet

  ASSOCIACI4 La Xarxa C17ja compta amb 15 municipisms. La incorporaci es va ferefectiva el passat divendres 20de juny a la reuni que es vaportar a terme a Granollers perpresentar els quatre grans m-bits dactuaci als alcaldes queintegren aquest territori, amb lavocaci de seguir creixent enmunicipis, projectes i accions.

  Segons lalcalde de Grano-llers, Josep Mayoral, lobjectius anar ampliant i creixent per-

  qu els municipis exercim de di-namitzadors econmics del te-rritori.

  Durant la reuni, els alcaldesque han impulsat la Xarxa C17han definit les propostes enquatre mbits. Pel que fa a lapromoci industrial, conside-ren que shan de posar en comaccions de diversos municipisper captar major inversi en elterritori i ampliar les relacionsentre lempresa i ladministraci.En relaci amb les infraestruc-

  tures, creuen que sha de seguirmillorant la C17 i el desdobla-ment de la lnia de Rodalies R3.

  Tamb han parlat de for-maci professional, ja que veuennecessari posar en valor el pa-per de la Universitat de Vic i lesexperincies en Formaci Pro-fessional

  A ms, creuen que sha di-dentificar el potencial de lesatractivitats de les ciutats i la ca-pacitat del conjunt del territoride generar oferta turstica.

  La Xarxa C17 segueix creixent

  Els alcaldes a la reuni de Granollers. Foto: Ajuntament de Granollers

  Bigues i Riells | Concediran xecs de servei menjador als nensAmb lobjectiu de cobrir les necessitats dalimentaci infantil en el si de les famlies

  durant els mesos destiu, lAjuntament de Bigues i Riells ha aprovat la concessi de xecsde servei de menjador. Sen beneficiaran 150 famlies i shi destinaran 6.195 euros del

  pressupost municipal. Els imports dels xecs aniran en funci dels barems establerts.

  El Consell Comarcal del VallsOriental ha publicat lAgendaTurstica daquest any, en laqual es proposa un recull de msde 800 activitats. Aquesta ja sla vuitena edici de lagenda icom a novetat sha fet un canvide disseny per adaptar-la alsnous temps i fer-la ms moder-na i atractiva.

  LAgenda Turstica, quecompta amb una molt bonaacollida per part dels ciutadansi els visitants, sha elaborat gr-cies a la informaci facilitadapels agents organitzadors de lesactivitats.

  El document es divideix envuit apartats: visites guiadesculturals a larquitectura Ras-pall; visites comentades als mu-seus; visites culturals guiades; vi-sites informatives als espais na-turals; cellers i bodegues; Circuitde Catalunya; altres activitatsanuals; i mercats setmanals. A

  ms, tamb hi ha activitats de di-ferents mesos organitzades perfires i festes, visites culturals i ac-tivitats esportives.

  Una altra de les novetatsdenguany s la incorporaci delespai Temps de..., on sin-forma dels productes agroali-mentaris de la comarca, que espoden trobar al llarg de cadames. Daltra banda, al final de

  lagenda sinclou un mapa de lacomarca i algunes imatges.

  Segons fonts del Consell Co-marcal, la intenci daquestmaterial s donar resposta a lesnecessitats de les consultes querep diriament el territori a tra-vs de les diferents oficines deturisme o a travs de les dife-rents accions de promoci quees duen a terme.

  Alguns dels triptics amb activitats per fer a la comarca. Foto: Arxiu

  El Consell Comarcal proposa 800activitats turstiques al Valls

  RedacciVALLS ORIENTAL

 • Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 885 | 27 juny 2014 lniavalls.cat

 • | 6Opini27 juny 2014lniavalls.cat

  publicitat 619 13 66 88amb el suport de:

  Les cartes dopini es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

  Lnia Valls no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: liniavalles@comunicacio21.com publicitat: publicitat@comunicacio21.comadministraci: factur