LISTA PYTAŃ EGZAMINU DYPLOMOWEGO ? rodzaje drgań kadłuba statku. Dlaczego drgania giętne kadłuba…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>LISTA PYTA EGZAMINU DYPLOMOWEGO </p> <p> Studia: stacjonarne drugiego stopnia </p> <p>Kierunek: oceanotechnika </p> <p>Specjalno: Projektowanie i budowa obiektw oceanotechnicznych A. Lista pyta z grupy przedmiotw specjalnociowych </p> <p>1. Przedstawi podstawowe elementy rodowiska morskiego majce wpyw na </p> <p>eksploatacj statku. </p> <p>2. Przedstawi negatywne oddziaywania falowania na eksploatacj statku. </p> <p>3. Przedstawi zjawiska majce wpyw na wzrost oporu i spadek prdkoci statku na linii </p> <p>eglugowej. </p> <p>4. Przedstawi zmiany pracy silnika napdowego statku podczas pywania w zmiennych </p> <p>warunkach pogodowych. </p> <p>5. Przedstawi wpyw linii eglugowej na parametry eksploatacyjne statku i moliwoci </p> <p>ich prognozowania. </p> <p>6. Omwi zjawisko turbulencji i przepywu, wyjani pojcie liczby Reynoldsa </p> <p>i przedstawi znaczenie turbulencji w hydrodynamice okrtu. </p> <p>7. Scharakteryzowa pojcia siy nonej i oporu profilu hydro-aerodynamicznego, </p> <p>przedstawi charakterystyki hydro-aerodynamiczne profilu. </p> <p>8. Omwi rwnania Naviera-Stokesa dla cieczy nieciliwej. Co wyraaj rwnania </p> <p>i jakie jest ich zastosowanie w hydromechanice okrtu? </p> <p>9. Przedstawi struktur laminarnej i turbulentnej warstwy przyciennej. Jakie znaczenie </p> <p>w hydromechanice okrtu ma zjawisko warstwy przyciennej? </p> <p>10. Przedstawi zasad dziaania systemu pozycjonowania dynamicznego statku </p> <p>i podstawowe elementy takiego systemu. </p> <p>11. Czym jest towarzystwo klasyfikacyjne? Co oznacza zwrot "mie klas towarzystwa </p> <p>klasyfikacyjnego"? </p> <p>12. Przedstawi najwaniejsze waciwoci stali i stopw aluminium - porwnanie, analiza </p> <p>zalet i wad. Dlaczego kaduby szybkich promw pasaersko-samochodowych </p> <p>w konfiguracji katamaranu budowane s wycznie ze stopw aluminium? </p> <p>13. Wymieni i scharakteryzowa ukady wiza kadubw okrtw oraz omwi </p> <p>technologiczne, eksploatacyjne i wytrzymaociowe kryteria wyboru ukadu wiza. </p> <p>14. Scharakteryzowa podstawowe obcienia morskie konstrukcji okrtowych. Co to jest </p> <p>sloshing i jakie s sposoby ograniczenia tego zjawiska? </p> <p>15. Scharakteryzowa elementy skoczone stosowane do oblicze wytrzymaociowych </p> <p>konstrukcji kaduba okrtowego. Wyjani hierarchi modeli obliczeniowych </p> <p>konstrukcji kaduba okrtowego. </p> <p>16. Omwi wytrzymao ogln kaduba okrtowego. </p> <p>17. Wymieni rodzaje drga kaduba statku. Dlaczego drgania gitne kaduba </p> <p>w paszczynie pionowej nie s sprzone z drganiami skrtnymi, a drgania gitne </p> <p>kaduba w paszczynie poziomej s z nimi sprzone? </p> <p>18. Omwi metody spawania stosowane w procesie budowy kaduba statku. </p> <p>19. Omwi rodzaje i skutki odksztace spawalniczych oraz wady zczy spawanych. </p> <p>20. Omwi nieniszczce metody kontroli zczy spawanych. </p> <p>21. Omwi rodzaje i znaczenie tolerancji w procesie budowy. </p> <p>22. Omwi metody pomiarowe w budownictwie okrtowym. </p> <p>23. Omwi statystyczn kontrol jakoci geometrycznej kaduba na podstawie danych </p> <p>pomiarowych. </p> <p>24. Omwi rodzaje i efektywno metod budowy kaduba statku. </p> <p>25. Omwi wzajemne oddziaywanie zespou napdowego i kaduba statku. </p> <p>26. Omwi skadniki kosztu wasnego systemu produkcyjnego. </p> <p>27. Omwi wpyw odksztace spawalniczych na organizacj i wydajno stoczniowych </p> <p>procesw produkcyjnych. </p> <p>28. Wymieni i scharakteryzowa czynniki wejciowe i wyjciowe w procesach </p> <p>produkcyjnych. </p> <p>29. Wymieni i scharakteryzowa metody planowania procesw produkcyjnych. </p> <p>30. Omwi wykorzystanie wspomagania komputerowego w procesie projektowania </p> <p>i budowy konstrukcji okrtowych. </p>