Livanjska Prezimena A

  • Published on
    30-Jul-2015

  • View
    736

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<p>AHMET BUREK - PREZIMENA LIVANJSKOG POLJA (kratki pregled) Livno, 2012.</p> <p>A</p> <p>ABAZAGII Nestali rod iz Suhae, od kojeg je ostalo ime Abazagia groblja u tom mjestu. Po austrougarskoj okupaciji u Suhai su se zatekla dvojica Abazagia, od kojih je jedan odselio u Banja Luku, a drugi umro u Livnu bez mukih nasljednika. (m) ABRAMOVII Ogranak su starog hercegovakog roda ubela. U Prologu su 1741. bile obitelji Jerke i Mate sa 9 ukuana. U Biorinama, odakle su doselili na Livanjsko polje, prezime je nastalo od Grgura ubelia, sina pokojnog Abrama. Nestali su. (k) ADEMOVII Hasan Ademovi je doselio u Livno iz Koraja kod Brkog 80-ih godina XX st. Danas je ova obitelj u Sjedinjenim Amerikim Dravama. (m) ADAGII Godine 1768. u Zagorianima ili Potoanima bila je obitelj ime Adagia. Poetkom XIX st. ovdje ih vie nije bilo i vjerojatno su preselili na Kupreko polje (Adage). Ni u Kupresu danas nema ovog roda. (k) AGIEVII Mogue i da je ovo ogranak Agia koji su nestali, a ivjeli su davno u aiu. Ostali su samo u staroj narodnoj pjesmi: Podie se jedna eta mala, od Lijevna, grada bijeloga/ prid njome je Dizdarevi Aso, barjak nosi Agievi Ibro. (m) AGII Vie je rodova sa prezimenom Agi, a najpoznatiji je rod koji je bio u selu aiu (ehajiu). Ostalo je vie predaja o ovoj porodici koja je iezla. Danas u Guberu kod Livna ive potomci Rasima Agia iz Sarajeva. Ovi su Agii davnim porijeklom iz Gornjeg Vakufa. (m) Katoliki rod Agia bio je u elebiu 1741. Pod prezimenom Agi i Agievi bili su oko 1810. u Kovaiu, Lusniu i Zastinju, gdje se biljee i pod prezimenom imark (Aghichievich alias Schieschmark). Rod je nestao. (k) AHIONI Meho Ahion iz abljaka kod Livna je krajem XVIII st. sklopio ugovor o prodaji lana i volova sa</p> <p>sinjskim trgovcima. Rod je uzumro. (m) AHMETOVII Kova Ahmo Jari je nosio prezime Ahmetovi, kada se 90-ih godina XIX st. doselio u Livno iz Gubera. Poslije se obitelj vratila na staro prezime. (m) AHMII Ahmii su prije 1890. ve izumrli u mukoj liniji smru Ahmeta Ahmia. Ahmieva mala kua bila je u ljivinom sokaku, u Rajevac mahali (sadanjoj Zavri). (m) AJAZI U staroj livanjskoj tvravi iznad Dumana, pred austrijsku okupaciju 1878., ivio je starac hadi Muhamed Ajaz. Kasnije u dvije kue, na istom mjestu, ive njegovi sinovi Uzeir i Nurko. Krajem XIX st. Nurko seli u Glamo, a malo kasnije Uzer umire u Livnu i roda nestaje. (m) AJDERI Prema porodinoj tradiciji ovaj rod je ogranak Jagodia iz Golinjeva kod Livna, odakle su odselili u glamoki kraj. U Livnu je 1991. bila jedna obitelj. (p) AJDUKOVII U Glamou su 1799., a u Livanjskom polju 1813. Ovo je i drugo prezime Tomia, koji su u livanjskom kraju jo od 1741. Danas je uspomena na ovo prezime ostala u nazivu jednog zaseoka ispod Kablia. (k) AKRAPI Poetkom XVIII st. zabiljeeni kao ogranak Suia u Poljicama. U livanjskom kraju su 1741. u Zagorianima ili Potoanima i Grabovici u Bukom blatu U Podhumu su 1893. Akrapi bili kmetovi livanjskih izmia, a potom su nestali sa Livanjskog polja. Danas su u Kupresu i Sarajlijama kod Duvna, a na Brini kod Livna novi doseljenici. (k) ALAGII Ogranak su Vuemila, zabiljeeni u Crnom Lugu 1838. (vidi Vuemilo). Rod je nestao sa livanjskih prostora, zajedno sa oba prezimena. (k) (A)LAGUII U Gornjoj Grabovici ih Petri biljei kao Laguie i po vlastitoj tradiciji su ogranak aria, koji su tu ivjeli 1768. U Grabovici je 2000. g. bilo 9 obitelji sa 27 lanova. (k) ALELEBII U vrhu Gornjeg grada, dijelu zvanom Vrljika, prije 120 godina su ivjele etiri obitelji Alelebia, porijeklom od Mahmuta, Muharema, Mehmeda i Nume. Mahmutov sin Beir je umro 1896., a potomci odselili. Muharem nije imao muke djece. Mehmedovi potomci danas su u Zagrebu i Sarajevu. Numini potomci su ostali ivjeti u Livnu. U Zagorianima i Kabliima Alelebii su imali vie kmetskih selita. (m) ALEBIJE</p> <p>U aiu i Odaku su oko 1825. godinu, gdje su doselili iz Hrvaca pokraj Sinja. Nestali su Livanjskog polja, a danas ih ima u sinjskom kraju. (k) ALEKSII U elebiu je 1768. ivio Pavo Aleksi sa 8 lanova obitelji, a potom su nekuda odselili. U Novom Selu kod Kupresa su 1920. ivjeli Vidovii doseljeni iz Uskoplja, ije je ranije prezime bilo Aleksi. U V. Guberu je 2000. bila jedna novodoseljena obitelj Aleksia. (k) ALERHANDI eki Jevrej Jozef Alerhand je u Livno doselio iz Duvna 1929. Preivio je Drugi svjetski rat. Umro je u Livnu, a pokopan je u idovskom groblju u Splitu. (j) ALIBEGOVII Mustafa Alibegovi je doselio u Livno 1962. iz G. Voljica kod Gornjeg Vakufa. Njihov pradjed je tamo doselio iz Ljubunaca kod Prozora. Mogue da su grana livanjskih i prozorskih begova Ljubunia. (m) ALII Poetkom austrijske okupacije Bosne Muo Ali je imao kuu u Milonik mahali, kod dananje zgrade Merhameta. Muin je sin Salih, a sin Mustafa-Mujko koji preseljava u Lutvinu kuu pred Milonik damijom, koju je kupio od Fehimovia. Danas je vie obitelji ovih Alia u Livnu. (m) ALIJAGII Starac Ahmet-aga nije imao mukog nasljednika. Kua mu je bila u sokaku ispod groblja na Tepetu, koju prodade 1895., da bi nekuda odselio, vjerojatno u Tursku. Poslije vie od pola stoljea doseli iz Bosanke Krupe ljekar Hajrudin Alijagi. I on je napustio Livno 1994., tako da u Livnu opet nema prezimena Alijagi. (m) ALIKADII Uitelj Nijaz Alikadi iz Sarajeva bio je na slubi u livanjskom kraju prije Drugog svjetskog rata. Jedna od njegovih keri je Bisera Alikadi, naa poznata pjesnikinja, roena u Podhumu kod Livna 1939. (m) ALIMANI Ostala su u Livnu zabiljeena imena Jusufa Alimana, sina Alijinog, Mehe Alimana, sina rahmetli Ahmeta i sa njima djeca Ahmetovog brata Ibre, te jednih Alimana koji su bili u selu Golinjevu, a odakle su svi porijeklom. Posljednji livanjski Aliman - Mehmed, sin Ibrahimov, odselio je iz Livna 1944. Starinom su iz Makedonije. (m) ALKALAJI Alkalaji se spominju poetkom XIX st. meu vienijim sarajevskim sefardskim Jevrejima. Potjeu iz grada Alkal, nedaleko od Madrida, odakle im i prezime. U Livno je iza Drugog svjetskog rata na slubu stupio umarski inenjer Leo Alkalaj, a poslije nekoliko godina boravka u naem gradu odselio u Sarajevo, a odande u Beograd. (j) ALTARACI</p> <p>Sefardi Altaraci spadaju meu najstarije sarajevske i travnike jevrejske rodove. Bili su u Mostaru, Banjaluci, Livnu, Bugojnu, Jajcu i nekim drugim sredinama. U Livnu su zabiljeena imena dvojica trgovaca Altaraca. Kasnija sudbina im je nepoznata. (j) ALVIRI Iselili su iz livanjskog kraja nedavno, a bili su u Lusniu, gdje su doselili iz Zasioka kod Sinja. Vie obitelji sa ovim prezimenom danas ivi u G. Vakufu, Bugojnu i Vitezu. (k) ALJII Rahmetli Osman Alji je doselio iz ivinica u livanjsko selo Tunicu. Njegovi su potomci i danas u Tunici. (m) AMIDII Pravoslavni rod nepoznatog porijekla zabiljeen je 1991. u Livnu. (p) AMULII Zabiljeeni su u Prispu 1768. Tamo je bio Petar Amuli sa 13 ukuana, a na Brini i u aiu su poetkom XIX st. Rod je nestao iz livanjskog kraja u XIX st. U Gardunu kod Sinja su bili prije 1685. muslimani sa istim prezimenom. (k) ANDABACI Jedan su od ogranaka roda Rogulja, a pod imenom Andabak se spominju u aiu i Odaku 1813. Poslije su u drugim selima. U XVIII st. Andabaci (Andabach) su ivjeli u selu Badnju kod Drnia, to potvruje i porodina tradicija. Danas su u Livnu i vie livanjskih sela. (k) ANDONOVSKI Makedonska obitelj porijeklom iz okoline Velesa. Danas nisu u Livnu. (p) ANDRII U Smrianima je 1741., zabiljeena dvadesetolana obitelj Andrije Andria, a u Dobrom su bili 1804. U Prologu pamte da su oko 1840. doselili sa Sviba u Dalmaciji. U Dalmaciji se spominju 1689., a u Imotskoj krajini 1725. Odselili su iz Prologa do 1999. i danas ih nema u livanjskom kraju. Ima ih u Duvnu i duvanjskim selima. (k) ANELII U Golinjevu je 1768. zabiljeena 6-lana katolika obitelj. Bili su prije toga u Bisku u Dalmaciji. Nestali su. (k) Pravoslavni Anelii iz elebia potjeu iz Trebaljeva kod Kolaina u Crnoj Gori i noviji su doseljenici. Drugih Anelia je bilo u Prova, odakle su nestali tokom Drugog svjetskog rata. (p) ANELKOVII O rodu, koji se spominje 1866. u Odaku, malo se zna, ali je uskoro su nestali sa ovog podruja. (p) ANII Spominju se kao jedan od znaajnih livanjskih trgovakih rodova u XIX vijeku. Nestali su iz</p> <p>Livna poetkom Drugog svjetskog rata. (p) ANIII Bili su 1781. u Malim Kabliima. Jedna obitelj je 1893. bila u aiu na kmetskom selitu Arnautovia, nakon ega su nestali iz ovog kraja. Na podruju Sinja su 1680. sa starim prezimenom Elez. Aniii su 1741. zabiljeeni kod . Brijega, a u obliku Ani iste godine u Tihaljini kod Gruda. (k) ANII U Glavicama i Sturbi njeguju tradiciju da su porijeklom iz imotskog, odnosno ljubukog kraja. Poetkom XIX st. doseljavaju u Suhau, Smriane, Potok, Glavice, Sturbu, Kablie i naposljetku u Rapovine i Srevie. Ania ima i u Dalmaciji, odakle su 1845. doselili na Grahovsko polje. Danas su u Glavicama, Sturbi, Potoanima, abljaku i Livnu. (k) ANTOSI Odnekuda doseljeni, ivjeli su kratko vrijeme iza 1830 godine u Vidoima. (k) ANTUNOVII Njeguju obiteljsku tradiciju da su "prije dvista godina" doselili iz Tugara u Poljicama kod Omia. U Vreralama je 1848. zabiljeen Petar Vodopija alias Antunovi. Vodopije su u Vreralama bile 1768. Antunovii su 1999. ivjeli u Livnu, abljaku, Podgradini i Vreralama. (k) ANUII Prema Soldi Anuii su krajem XVII st. iz livanjskog kraja doselili u Cetinsku krajinu. (k) ARAMBAII Iz Dalmacije doselili u elebi 1843., tu kratko ivjeli, nakon ega su sasvim nestali sa ovog podruja. (k) ARAPOVII Zaim zijameta, kome je pripadalo i selo ukli u Livanjskom polju, bio je 1700. Mehmed-beg Arapovi. Arapovi je i staro prezime unia iz livanjskog sela Podhuma. (m) ARNAUTI Godine 1893., ivih Arnauta u Livnu vie nije bilo. Iza Mustafe i Murata Arnauta ostale su samo udovice. (m) Pravoslavni Arnauti u Velikom Guberu pamte da su se ranije zvali Mihaljice iz aprazlija, a starinom su iz Kosore kod Vrlike. Slave Nikoljdan. Prvo prezime im je bilo Miljani, a dalekim porijeklom su iz Crne Gore. Drugi rod Arnauta, zateen u Suhai, Nuglaici i Crnom Lugu, takoer je iz Kosore, ali slave urevdan. (p) ARNAUTOVII Livno i livanjsko selo Guber su oko 1920. ostali bez begova Arnautovia, koji su porijeklom iz Travnika. U gruntovnim knjigama biljee se 1893. sinovi Nazifa Arnautovia iz Travnika. Bili su u Livnu do 1920. Pola stoljea kasnije iz Sarajeva je doselio Enver Arnautovi, inovnik DASP-a u Livnu, koji je uskoro odselio. Dananji livanjski Arnautovii su doselili iz Glamoa, gdje ih i danas ima. Arnautovi je takoer ranije prezime livanjskih Bombia. (m)</p> <p>ARSLANAGII Potjeu od Sulejmana Arslanagia, doseljenika iz Trebinja. Arslanagii su stari bileki i trebinjski rod koji je ivio ili imao posjede u vie sela bilekog i gatakog kraja. (m) ASII Nekadanji stanovnici sela Golinjeva. Cijeli rod je stradao 1941. Osim u Golinjevu Asii su bili u Vrilu i Eminovom selu kod Duvna. Prezime je vjerojatno prvotno glasilo Hasi, kakvo nalazimo u Lici 1690. (p) ATLAGII Prvo spominjanje ovog roda je 1526., kako predaja govori. U opirnom defteru Klikog sandaka iz 1550. u timaru Atlije su tada sela Gornji Zabukovi u nahiji Saromie (dolje Livanjsko polje). Defter iz 1586. potvruje Atlu-agu i njegove sinove Mehmed-bega i Zulfikara kao rodoelnike Atlagia. Jedan njegov sin e postati paa 1609. Njegovi su sinovi Zulfikar i Isaj-beg. Evlija elebija, boravei ovdje 1660., kae da su svi prozori kua okrenuti prema odaku Atlibegovia. Mehmed-beg Atlagi, sin Mustafin, je kapetan Knina do 1667., a 1685. biva postavljen za sandak-bega Klikog sandaka, a potom upravlja Bosnom. Na mjestu bosanskog vezira Mehmed-paa je ostao do 1685., kada je smjenjen. Poslije pada Knina Mleani su ga zatoili u tamnici u Brei (Brescia), gdje je umro. Poslije su Atlagii samo u Livnu. Godine 1740. u Livnu je umro pjesnik Mustaj-beg Atlagi, poznat pod nadimkom Safi. Posljedni je Atlagi Ali-beg, koji je umro 1861., ne ostavivi mukog nasljednika, ime nestade ovog znamenitog i monog roda. (m) ATLAGUII U Livnu je 1813. bio kajmekam Dervi-beg Atlagui. (m) AVATII akovi donosi ime Marka Avatia (Marcus Auatich) koji je 1741. ivio u Sreviima. (k) AVDII U matinim knjigama je zabiljeeno da se Ramo Avdi rodio u Livnu 1891. god. Odselili su iza Drugog svjetskog rata. (m) AVOLJII U Vreralama je 1768. zabiljeeno 14 lanova jedne obitelji Avolji. Rod potom nestaje sa ovog prostora. (k) AAMETOVII U Livnu je oko 1930. ivio Anto Aametovi, oenjen od Jazva. Aametovia danas ima u Zagrebu. (k)</p>