LỜI CẢM ƠN - ??I CẢM ƠN -

 • Published on
  19-May-2018

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • i

  LI CM N

  Do mi bc u lm quen vi nhng bo co khoa hc, bn thn ti

  gp khng t nhng kh khn v b ng nhng c s ch bo tn tnh ca

  qu thy c v cc anh ch trong c s sn xut tm ging Nhn Anh, s

  ng vin ca gia nh v bn b ti c gng n lc thc hin tt ti

  ca mnh: Tm hiu quy trnh k thut ng nui u trng tm he chn trng

  Litopenaeus vannamei (Boon,1931), qua y ti xin gi li cm n chn

  thnh n:

  TS Lu Th Dung v ThS. Phm B V Tng tn tnh hng

  dn ti trong sut thi gian thc hin ti.

  Ks Bi Qy Anh cng cc cn b k thut ca c s sn xut tm

  ging tn tnh hng dn v gip ti trong thi gian thc tp.

  Khoa nui trng thy sn - trng i Hc Nha Trang v c s

  sn xut tm ging Nhn Anh to iu kin cho ti thc tp v hon

  thnh lun vn ny.

  Cui cng ti xin gi li cm n n tt c bn b trong lp

  47NT3 v gia nh thn yu ca ti lun st cnh cng ti vt qua mi

  kh khn.

  Sinh vin thc hin

  Phm Vn Nam

 • ii

  DANH MC CC T VIT TT

  N : Naupius

  Z : Zoea

  M : Mysis

  PL : Postlarvae

  Ar : Artemia

  TLS : T l sng

  VTM C : Vitamin C

  VSV : Vi sinh vat

  WSSV : Bnh Virus m trng tm he White Spot Syndrome Virus

  IHHN : Bnh hoi t c quan to mu Infectious Hypodermal and

  Hematopoietic Necrosis.

  TSV : Virus gy hi chng Taura Taura Syndrome Virus.

  YHV : Virus u vng Yellow Head Virus

  TNHH : Cng ty trch nhim hu hn

 • iii

  MC LC

  M U .....................................................................................................................1

  PHN 1: TNG QUAN...............................................................................................3

  1. Mt s c im sinh hc ca tm he chn trng .......................................................... 3

  1.1. c im phn loi................................................................................................ 3

  1.2. c im phn b.................................................................................................. 3

  1.3. c im hnh thi ................................................................................................ 4

  1.4. Tp tnh sng ......................................................................................................... 5

  1.5. Tnh n ca loi ..................................................................................................... 6

  1.6. c im sinh sn.................................................................................................. 6

  2. Cc nghin cu trong sn xut ging tm he Chn Trng............................................. 7

  2.1. c im hnh thi ca cc giai on u trng tm he Chn Trng .................. 7

  2.2. Nghin cu v sn xut ging ............................................................................ 11

  2.3. Mt s bnh thng gp ..................................................................................... 12

  2.4. Nghin cu to n tm sch bnh v ci thin cht lng di truyn ............. 14

  3. Tnh hnh nui tm he chn trng trn th gii v Vit Nam.................................. 15

  3.1. Trn th gii......................................................................................................... 15

  3.2. Tnh hnh nui tm he chn trng Vit Nam ................................................... 19

  PHN 2: PHNG PHP NGHIN CU ...............................................................23

  1. i tng v thi gian nghin cu................................................................................ 23

  1.1. i tng nghin cu.......................................................................................... 23

  1.2. Thi gian v a im nghin cu....................................................................... 23

  1.2.1. Thi gian nghin cu........................................................................................ 23

  1.2.2. a im nghin cu ........................................................................................ 23

  2. Phng php thu thp v x l s liu.......................................................................... 27

  2.1. Phng php thu thp s liu ............................................................................. 27

  2.1.1. Phng php thu gin tip ............................................................................. 27

 • iv

  2.1.2. Phng php thu trc tip .............................................................................. 27

  2.2. Phng php x l s liu ........................................................................................ 28

  2.2.1. Mt s cng thc tnh ton............................................................................. 28

  2.2.2. Phng php x l s liu.............................................................................. 29

  PHN 3: KT QU NGHIN CU V THO LUN............................................30

  1. Cc hng mc cng trnh phc v cho qu trnh sn xut ........................................... 30

  1.1. H thng cung cp nc: gm cc ng ng dn nc, b cha

  lng v x l, b lc v b cha nc sau khi lc .................................................... 30

  1.2. H thng thot nc ............................................................................................ 31

  1.3. Cc loi b phc v cho qu trnh sn xut ....................................................... 31

  2. Cc thit b cn thit....................................................................................................... 33

  3. K thut ng nui u trng tm he chn trng........................................................... 35

  3.1. Ngun nc v cch x l nc......................................................................... 35

  3.1.1. Ngun nc................................................................................................. 35

  3.1.2. X l nc................................................................................................... 35

  3.2. Chun b b v th Nauplius ............................................................................... 36

  3.2.1. Chun b b ng........................................................................................ 36

  3.2.2. Th Nauplius ............................................................................................... 37

  3.3. Thc n, khu phn v ch cho n.................................................................. 38

  3.3.1. Thc n ....................................................................................................... 38

  3.3.2 Cch phi trn thc n trong ng nui u trng .................................... 44

  3.3.3 K thut cho u trng n v chm sc ....................................................... 45

  3.4. Ch Siphon thay nc ..................................................................................... 47

  3.5. Ch sc kh ...................................................................................................... 48

  3.6. Din bin cc yu t mi trng trong b ng ................................................. 51

  3.7. Quan st din bin ca u trng trong sut thi gian ng nui....................... 52

  3.7.1. Quan st hot ng ca u trng .............................................................. 52

  3.7.2. Thi gian chuyn giai on ca u trng................................................. 53

  3.7.3. T l sng ca u trng ............................................................................. 54

 • v

  3.7.4. Thu hoch, ng Postlarvae v vn chuyn............................................ 55

  4. Mt s bnh thng gp trong ng nui u trng v cch phng tr ....................... 56

  5. Tm hiu quy trnh x l nc thi, bo v mi trng bn vng .............................. 60

  PHN 4 : KT LUN V XUT KIN.........................................................62

  1. Kt lun .......................................................................................................................... 62

  1.1. Cng trnh, thit b phc v cho sn xut............................................................ 62

  1.2. K thut ng nui u trng ................................................................................ 62

  1.3. Mt s bnh thng gp v cch phng tr bnh ................................................ 64

  1.4. Tm hiu quy trnh x l nc thi, bo v ......................................................... 64

  2. xut kin ............................................................................................................... 65

  TI LIU THAM KHO ..........................................................................................66

 • vi

  DANH MC CC BNG

  Bng 1.1: Tm tt nhng u, nhc im chnh ca vic nui tm he chn trng.......17

  Bng 1.2: Sn lng c tnh ca tt c cc loi tm v tm he chn trng cc

  nc chu (ngun FAO) .........................................................................................18

  Bng 2.1: Nhit khng kh trung bnh cc thng trong nm2008 .........................24

  Bng 2.2: m khng kh trung bnh trong nm 2008..............................................24

  Bng 2.3: Tc gi trung bnh ca tnh Bnh Thun nm 2008 ................................24

  Bng 6: Cc cng trnh xy dng phc v cho qu trnh sn xut ...............................31

  Bng 7: cc trang thit b ca trai phc v cho qu trnh sn xut ...............................34

  Bng 8: Cc loi thc n tng hp c s dng trong qu trnh sn xut ..................39

  Bng 9: Chiu di, trng lng kh v nng lng ca u trng Artemia mi

  n. ..............................................................................................................................42

  Bng 10: Cc loi men tiu ha c s dng trong qu trnh sn xut. .....................43

  Bng 11: Cch phi trn cc loi thc n cho tng giai on u trng tm he

  chn trng...................................................................................................................44

  Bng 12: Quan st hot ng ca u trng tm he chn trng. ....................................53

  Bng 13: Thi gian chuyn giai on ca u trng tm he chn trng.........................54

  Bng 14: T l sng cc giai on tm he chn trng. .............................................55

  Bng 15: Cc loi bnh thng gp trong ng nui u trng tm he chn

  trng. ..........................................................................................................................58

  Bng 16: Phng bnh cho u trng theo tng thi gian v giai on c th.................59

 • vii

  DANH MC CC HNH

  Hnh 1: Hnh thi bn ngoi ca tm he chn trng (tm m thnh thc) ......................4

  Hnh 2: S vng i tm cc loi tm he ngoi t nhin..........................................5

  Hnh 3: u trng Nauplius ca tm he chn trng ........................................................8

  Hnh 4: Cc giai on bin thi ca u trng Zoea........................................................9

  Hnh 5: Cc giai on bin thi ca u trng Mysis ....................................................10

  Hnh 6: u trng Poslarvae ca tm he chn trng .....................................................10

  Hnh 7: S khi ni dung nghin cu.....................................................................26

  Hnh 8: S b tr cc loi b trong tri sn xut......................................................32

  Hnh 9: Cc loi thc n tng hp c s dng trong ng nui u trng tm

  he chn trng ..............................................................................................................39

  Hnh 10: u trng Artemia dng cho cho u trng tm he chn trng.........................40

  Hnh 11: K thut p n trng Artemia ......................................................................41

  Hnh 12: K thut Siphon b u trng tm he chn trng............................................47

  Hnh 13: Biu din bin mn trong qu trnh ng nui u trng......................50

  Hnh 14: Biu din bin pH trong ng nui u trng............................................51

  Hnh 16: Quan st hot ng ca u trng tm he chn trng .....................................53

  Hnh 17: K thut ng Poslarvae v vn chuyn.......................................................55

 • 1

  M U

  Ngnh nui trng thy sn nc ta ngy cng pht trin, tr thnh mt

  trong nhng ngnh kinh t mi nhn ca quc gia, n khng ch mang li li

  nhun v xut khu m cn gp phn ng k vo cng tc xa i gim ngho,

  tng ngun thu nhp, ci thin i sng cho ngi dn cc vng min ni v ven

  bin.

  Trong ngh nui trng thy sn th con tm vn l i tng chnh

  mang li hiu qu kinh t cao. Cng vi hiu qu ca ngh nui tm s, s tin

  b vt bc ca khoa hc k thut y nhanh cng ngh nui theo hng

  thm canh v cng nghip. Tuy nhin bn cnh nhng hiu qu kinh t m n

  mang li th nui tm s nc ta hin nay ang gp khng t kh khn v mi

  trng nui: s suy gim cht lng nc, cht lng con ging v vy nhiu

  vng nui thng xy ra dch bnh.

  ng trc nhng thch thc to ln , cu hi c t ra l lm th no

  pht trin bn vng ngh nui tm trc nhng t dch bnh nghim trng

  ny? Mt gii php c nhiu quc gia s dng hin nay l a dng ha loi

  nui, i km vi vic ng dng cc ci tin khoa hc k thut vo cc khu trong

  qu trnh sn xut nhm to ra n tm ging sch bnh, nng cao cht lng di

  truyn.

  Tm he chn trng c xem l gii php la chn a dng ha i tng

  nui. y l i tng c di nhp vo Vit Nam nm 2001 t nhiu quc

  gia khc nhau (Trung Quc, M, i Loan) cho sn xut ging v nui thng

  phm. Tm he chn trng c nhiu u im nh: tc tng trng nhanh, chu

  k nui ngn v c sc chng chu tt vi cc yu t mi trng cc cng

 • 2

  trnh nghin cu to ra n ging cht lng ca i tng ny cha nhiu v

  th pht trin ngh nui tm he chn trng ti Vit Nam th phi cn c nhng

  nghin cu nh gi c tnh khoa hc v i tng nui ny, c bit l nghin

  cu xy dng mt quy trnh tht hon chnh v k thut sn xut ging v nui

  thng phm i tng tm he Chn Trng.

  Xut pht t vn trn, nhm tm hiu su hn v quy trnh sn xut

  ging tm he chn trng, ti c khoa Nui Trng Thy Sn trng i Hc

  Nha Trang phn cng ti Tm hiu quy trnh k thut ng nui u trng

  tm he chn trng Litopenaeus vannamei Boon, 1931 ti c s sn xut tm

  ging NhnAnh Xm 7Vnh TnTuy PhongBnh Thun.

  Ni dung thc hin ti gm 4 phn:

  1. Tm hiu cng trnh thit b sn xut ging tm he chn trng

  2. Tm hiu k thut ng nui u trng

  3. Tm hiu mt s bnh thng gp v cch phng tr bnh

  4. Tm hiu quy trnh x l nc thi, bo v mi trng bn vng

  Mc d trong qu trnh thc tp bn thn ti rt c gng tuy nhin do

  trnh cn hn ch v thi gian thc tp khng di nn bi bo co khng th

  trnh c nhng thiu st. Rt mong nhn c s gp chn tnh ca qu

  thy c v cc bn bi bo co c hon chnh hn.

  Nha Trang, Ngy 12 thng 6 nm 2009

  Sinh vin thc hin

  Phm Vn Nam

 • 3

  PHN 1: TNG QUAN

  1. Mt s c im sinh hc ca tm he chn trng 1.1. c im phn loi

  Ngnh: Arthropoda

  Lp: Crustacea

  B: Decapoda

  H : Pennaeidea

  Ging: Penaeus/ Litopenaeus

  Loi: P. vannamei Boone,1931

  L. vannamei Boone,1931

  Tn Vit Nam l tm chn trng, tm he chn trng trong bo co ny xin

  gi l tm he chn trng.

  1.2. c im phn b

  Tm he chn trng (Litopenaeus vannamei Boon,1931), chng phn b

  vng bin Ty Thi Bnh Dng, chu M - t ven bin Mexeco n min trung

  Peru. Nhiu nht l vng bin gn Ecuado, ti ven bin Esmieraldes quanh

  nm u bt c tm ci mang trng. y l loi tm c nui ph bin nht

  (chim hn 70 % cc loi tm he Nam M) ty bn cu. Tm he chn trng

  thch nghi vi bin rng mui 0 - 40 chng c th sinh trng c trong

  nc ngt, l v mn. Dy bin nhit ca tm he chn trng cng kh rng v rt

  linh hot khi c n...

Recommended

View more >