Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i ...

 • Published on
  01-Feb-2017

 • View
  224

 • Download
  0

Transcript

 • Lokalni program prevencijeneprihvatljivog ponaanja djece i mladih

  u Glavnom gradu - Podgorica2014-2018

  Glavni grad PodgoricaSekretarijat za socijalno staranje NVO Djeca prije svega

  Praenje i implementacija preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava djeteta uCrnoj Gori

  Projekat koji nansira EU, a kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

 • Lokalni program prevencijeneprihvatljivog ponaanja djece i mladih

  u Glavnom gradu - Podgorica2014-2018

  Glavni grad PodgoricaSekretarijat za socijalno staranje

  NVO Djeca prije svega

  Praenje i implementacija preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava djeteta u Crnoj Gori

  Projekat koji finansira EU, a kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

 • 2

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranje

 • 3

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  1. UVOD1

  Neprihvatljivo ponaanje djece i mladih (NP)2 iz svih socijalnih kategorija, u novije vrijeme je u stalnom porastu i ukazuje na potrebu za organizovanjem ire drutvene akcije na prevenciji i otklanjanju ovih oblika ponaanja.

  Prisustvo brojnih psihikih, socijalnih i ekonomskih stresnih faktora izazvanih eko-nomskom, politikom i moralnom krizom koja nije zaobila ni Crnu Goru, prou-zrokovalo je poveanje broja zanemarivanja i zlostavljanja djece, nasilja meu mla-dima i nasilja prema njima, kriminaliteta meu djecom i mladima, kriminaliteta na tetu djece, zloupotrebe sredstava zavisnosti, pojave djece ulice i beskunitva, siromatva itd. Poinioci krivinih djela su sve ee osobe mlae od 26 godina, koje nerijetko kriminalna djela vre u grupama, a njihovo ponaanje je sve brutalnije.

  Vlada Crne Gore je u proteklom periodu usvojila niz stratekih dokumenata koji doprinose kvalitetnijem razvoju djece i mladih, a koji posredno utiu i na problem neprihvatljivog ponaanja djece i mladih.

  S obzirom da drutvena sredina ima vrlo vano mjesto u pojavi i razvoju NP, uloga lokalne zajednice je od posebnog znaaja u dijelu koji se odnosi na koordinaciju sprovoenja programa prevencije.

  Pojam prevencije moe se posmatrati kao proces koji ima za cilj, ne da onemogui ispoljavanje NP, to bi bio poeljan, ali i sasvim nerealan cilj, ve da omogui i pod-stakne pravilan socijalni razvoj mladih osoba koji e dovesti do razvijanja i uvri-vanja prosocijalnih oblika ponaanja, i time posredno preduprijediti ispoljavanje NP.

  U teoriji postoje razliiti nivoi preventivnog djelovanja koji se zasnivaju na prethod-noj procjeni i analizi specifinosti ciljne populacije kao i faktora rizika i zatite. Tako danas, razlikujemo tri nivoa preventivnog djelovanja:

  univerzalnuprevenciju koja obuhvata aktivnosti namijenjene optoj popula-ciji

  selektivnuprevenciju usmjerenu na pojedince koji su u riziku za razvoj pore-meaja znatno vieg od prosjeka

  indikovanu/indiciranuprevencijukoja je usmjerena ka individuama kod kojih su identifikovani poetni simptomi nekog oblika poremeaja u ponaanju.

  1 Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za fizika lica u mukom rodu podrazumijevaju iste izraze u enskom rodu.

  2 U daljem tekstu, skraenica NP, odnosie se na neprihvatljivo ponaanje djece i mladih

 • 4

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranje

  Pojam NP vezuje se za sve oblike ponaanja koji u znaajnoj mjeri odstupaju od opte prihvaenih vrijednosti, normi i pravila ponaanja.

  Imajui u vidu opseg razliitih odstupanja u svim podrujima funkcionisanja djece i mladih, za ove oblike ponaanja u upotrebi je i veliki broj pojmova: odstupanje u ponaanju, aberantno, rizino, devijantno, disocijativno, poremeeno, neprihvatlji-vo, asocijalno, antisocijalno, kriminalno ponaanje, nedovoljna socijalna integraci-ja, opozicijska ponaanja, poremeaji emocija i ponaanja i drugi.

  UizradiLokalnogprogramaodluilismosezaterminneprihvatljivoponaanjedjeceimladihstarosnedobido26godinaidefinisaligakaonegativnudrutvenupojavukojukarakteriutrikljunakriterijuma:

  ponaanje koje se bitno razlikuje od ponaanja veine djece i mladih slinih godina i iz iste drutvene sredine

  ponaanje koje je tetno i predstavlja opasnost za pojedinca - subjekta pona-anja, a i za njegovu okolinu

  ponaanje koje zahtijeva dodatnu organizovanu strunu i iru drutvenu po-mo, bez koje nije mogue realno pretpostaviti da e dijete i mlada osoba uspjeti da prevazie takvo ponaanje.

  U fenomenolokom smislu radi se o vrlo irokoj lepezi oblika ponaanja koji pred-stavljaju krenje odredbi krivinog zakonodavstva (delinkventno ponaanje u uem smislu), ali jo ee i o ponaanju koje znai krenje drugih pisanih i nepisanih nor-mi: prekrajnih, obiajnih i etikih (delinkventno ponaanje u irem smislu, predde-linkventno ponaanje). Takoe, rije je kako o aktivnim tako i o pasivnim oblicima neprihvatljivog ponaanja, koji prvenstveno tete samoj mladoj osobi koja je manje aktivna (nemarnost, povuenost, potitenost) nego to se moe pretpostaviti, s obzirom na godine i psiho-fizike potencijale djece i mladih.

  Osnovu za izrade Lokalnog programa inili su meunarodni i domai dokumenti koji se odnose na oblast zatite djece i mladih, kao to su: Konvencija o pravima djeteta, Smjernice Ujedinjenih nacija za prevenciju maloljetnike delikvencije, Stan-dardna minimalna pravila Ujedinjenih nacija za mjere alternativne institucional-nom tretmanu - Tokijska pravila, i dr., Zakon o socijalnoj i djejoj zatiti, Zakono postupanju premamaloljetnicimau krivinom postupku, Strategija razvoja socijal-ne i djeje zatite u Crnoj Gori 2013 - 2017., Strategija Crne Gore za sprjeavanje zloupotrebe droga 2013-2020. sa Akcionim planom 2013- 2016., Nacionalni plan akcijezadjecu2013-2017. i dr.

 • 5

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  2. METODOLOGIJA

  Lokalni program realizovan je u okviru Projekta Praenje i implementacija prepo-ruka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava djeteta koji realizuje NVO Djeca prije svega u saradnji sa Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada Podgo-rica i NVO Centar za prava djeteta Crne Gore, a koji je finansira Evropska unija, posredstvom EU Delegacije u Crnoj Gori. Kroz implementaciju projekta i izradu Lokalnog programa dae se doprinos boljoj zatiti prava djece i mldih i potovanja meunarodnih standarda u zatiti marginalizovanih grupa djece i mladih ija su prava ugroena i nijesu zatiena na odgovarajui nain.

  Jedan od dodatnih motiva za izradu Lokalnog programa je, izmeu ostalog, i to to e primjenom ovog dokumenta, nosiocima aktivnosti za njihovu realizaciju biti dostupniji domai i meunarodni fondovi, kao i fondovi Evropske unije.

  Ovim Lokalnim programom definisani su kratkoroni, srednjoroni i dugoroni ciljevi i mjere koje doprinose uspostavljanju efikasnog sistema zatite djece i mladih, a posebno djece sa problemima u ponaanju, kao marginalizovane grupe.

  Za potrebe izrade Lokalnog programa formirana je Radna grupa koju su inili pred-stavnici relevantnih dravnih i lokalnih institucija i nevladinih organizacija koje se bave zatitom djece i mladih u Glavnom gradu.

  Radnu grupu za izradu Lokalnog programa inili su predstavnici:

  Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Ministarstva prosvjete Ministarstva rada i socijalnog staranja Ministarstva pravde JU Centar za socijalni rad Podgorica JU Dom zdravlja Podgorica Centra za djecu i mlade Ljubovi Uprave policije - PJ Podgorica FPN Podgorica ODT Podgorica NVO Djeca prije svega NVO Centar za prava djeteta Crne Gore.

  Kako bi se dokument pripremio u predvienom roku, definisane su odgovornosti lanova Radne grupe. U cilju izrade Lokalnog programa, prikupljeni su podaci o stanju vezanom za NP u Glavnom gradu, izvrena analiza institucija i organizacija

 • 6

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranje

  koje se u Glavnom gradu bave djecom i mladima, izvrena analiza dokumenata i istraivanja koja su raena radi definisanja poloaja djece i mladih, kao i analiza meunarodnih i domaih dokumenata i dokumenata Glavnog grada, a koji se tiu ove problematike.

  Prikupljanje podataka bilo je usmjereno na dobijanje osnovnog pregleda organiza-cijskih kapaciteta, postojeih programa zatite i podrke i potencijala za razvijanje novih programa i usluga za djecu i mlade neprihvatljivog ponaanja u Glavnom gradu.

  U cilju prikupljanja miljenja djece i roditelja o odgovoru lokalne zajednice na po-trebe djece sa problemima u ponaanju, odrane su etiri fokus grupe: dvije sa dje-com, jedna sa roditeljima, jedna mjeovita sa djecom i roditeljima. I djeca i odrasli kao neprihvatljivo ponaanje prepoznaju ponaanje koje je usmjereno na nanoenje tete drugoj osobi. Neprihvatljivo ponaanje djece u svom okruenju, djeca i odrasli ne vide kao zajedniki problem, nego kao lini problem djeteta koje je rtva ne-prihvatljivog ponaanja. Takoe, mali broj djece i roditelja prepoznaje organizacije kojima se mogu obratiti za pomo i podrku. Sve izreeno ukazuje na potrebu efika-snijeg informisanja djece i odraslih graana o postojeim institucijama i uslugama usmjerenih na podrku djeci i porodici, kao i na potrebu razvoja efiksnije mree institucija i socijalnih usluga.

 • 7

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  3. STANJE I KRETANJE NP U GLAVNOM GRADU

  Podgorica, kao glavni grad Crne Gore predstavlja najveu urbanu cjelinu drave. U Glavnom gradu su koncentrisani brojni administrativni, kulturni, prosvjetni i zdravstveni centri, kao i privredni kapaciteti. Sastavni dio Glavnog grada ine i Gradske optine Tuzi i Golubovci.

  Prema popisu stanovnitva iz 2011. godine broj stanovnika u Glavnom gradu je 185.937 to ini jednu treinu ukupnog stanovnitva Crne Gore.

  Popis stanovnitva 2011. godine, pokazao je da u Podgorici etvrtinu stanovnitva ine djeca do 19 godina starosti.

  Dob 0-4 5-9 10-14 15-19 0-19Ukupno 12 955 12 250 12 630 13 122 50 957

  Podaci dobijeni Popisom stanovnitva iz 2011. godine pokazuju da u Podgorici ivi 26.598 mladih ljudi, dobi od 15 -24 godine, to ini 14.34% od ukupnog broja stanovnika. Od toga je 13.715 mladih mukog pola i 12.883 mladih enskog pola. Ukoliko u starosnu dob mladih ukljuimo sve stanovnike od 15-29 godina, to znai da na teritoriji Glavnog grada ivi ukupno 41.592 mladih, to predstavlja 22.37% od ukupnog broja stanovnitva. Od toga imamo 20.992 mladih mukog pola i 20.600 mladih enskog pola.

  Dob 15 -19 godina 20 - 24 godina 25 - 29 godinaUkupno 13 122 13 476 14 994Pol M

  6 919 6 796 7 2776 203 6 680 7 717

  Nateritorijigradasenalaze2predkolskeustanove,sa21vaspitnomjedinicomkojejekolske2012/13.godinepohaalo6.353djece.Odpoetkareformekolstva2004.godine,uosnovnimkolamajeuvedenodevetogodinjeobrazovanjepokojemdjecaformalnoobrazovanjepoinjudastiusa6godinaivota.

  Predkolskim vaspitanjem i obrazovanjem obuhvaena su djeca uzrasta do 6 godina (tj. do polaska u kolu). Djeca uzrasta do 3 godine obuhvaena su jaslicama, a djeca uzrasta od 3 do 6 godina vrtiima, rasporeena po uzrasno organizovanim vaspit-nim grupama.

 • 8

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranje

  U Glavnom gradu ima 30 osnovnih i 11 srednjih kola, ukljuujui i dvije gimnazije. Na poetku kolske 2011-2012. godine, ukupan broj uenika u osnovnim kolama iznosio je 21.882. Od poetka reforme kolstva 2004.godine, u Podgorici je u osnov-nim kolama uvedeno devetogodinje obrazovanje po kojem djeca organizovanu nastavu poinju da prate godinu dana ranije.

  Ne postoji cjelovita i potpuna statistika koja se odnosi na djecu i mlade kod kojih su evidentirani simptomi/ problemi neprihvatljivog ponaanja koji nemaju formalne karakteristike kriminalnog. Meutim, na osnovu brojnih indikatora mogue je po-uzdano zakljuiti da ova pojava, kao i u drugim sredinama, neprestano raste. Na to ukazuju raznovrsni podaci o toku i poremeajima toka kolovanja uenika osnov-nih, naroito srednjih kola. To potvruju i iskustva socijalnih radnika JU Centra za socijalni rad Podgorica.

  Podaci o izreenoj kazni maloljetnikog zatvora, kroz period od proteklih est i po godina, upuuju na zakljuak kako broj najteih krivinih djela stagnira ili opada, a na slian zakljuak upuuju i podaci o izreenom pritvoru.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 01.09.2012-28.02.2013

  Maloljetniki zatvor

  4 2 2 1 2 2 1 1

  Pritvor 2 1 5 2

  Cjelovitiji uvid u stanje pojave pruaju podaci o podneenim krivinim prijavama i izreenim vaspitnim mjerama i kazni maloljetnikog zatvora za 2012.godinu, a odnose se na Podgoricu. U toj je godini Osnovno davno tuilatvo u Podgorici podnijelo stotinu i dvije (102) krivine prijave na osnovu kojih je pokrenut pede-set i jedan (51) krivini postupak. Osnovni sud u Podgorici je prema deset (10) maloljetnika izrekao opomenu, a prema njih dvadeset i tri (23) mjeru pojaanog nadzora. U istoj je godini Vii sud u Podgorici izrekao vaspitnu mjeru pojaanog nadzora od strane organa starateljstva prema osam (8) maloljetnika.

  U istom periodu izreena je i jedna (1) sankcija na osnovu lana 70 Zakona o prekrajima , est (6) na osnovu lana 175 Porodinog zakona i etiri (4) na osnovi Zakona o socijalnoj i djejoj zatiti.

  Primjeuje se i kako je gotovo izostala praksa korienja vaspitnih naloga. Naime, u periodu od 2006. do 1.09.2012.godine, od pet raspoloivih vaspitnih naloga, ko-riena su samo dva instituta (redovno pohaanje kole ili redovno odlaenje na posao i ukljuivanje u pojedinani ili grupni tretman u odgovarajuoj zdravstvenoj

 • 9

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  ustanovi ili savjetovalitu) za ukupno osam (8) sluajeva, dok su instituti poravnanja sa oteenim, ukljuivanja bez naknade u rad humanitarnih organizacija ili poslo-va socijalnog, lokalnog ili ekolokog sadraja i podvrgavanja odgovarajuem ispiti-vanju i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pia ili opojnih droga sasvim izostali.

  Takoe, razliiti obrasci konzumiranja alkoholnih pia, duvana i droga nijesu izo-lovani aspekti ponaanja, nego su u znaajnoj mjeri povezani u zajedniki sistem neprihvatljivih oblika ponaanja, koji sami po sebi predstavljaju veliki rizik za razvoj djece i mladih.

  Iz podataka objavljenih u Nacionalnom izvjetaju za Crnu Goru ESPAD istraiva-nja (Evropsko istraivanje o upotrebi duvana, alkohola i droga meu uenicima) koji je 2011.godine sproveo Institut za javno zdravlje Crne Gore, na uzorku uenika crnogorskih srednjih kola, koji su u godini istraivanja napunili 16 godina ivota, nedvosmisleno se moe utvrditi da drogu, alkohol i cigarete mladi poinju koristiti sa svojih 14 do 15 godina ivota i da e se ta starosna granica u budunosti izvjesno pomjerati na dolje.Prema podacima ovog istraivanja 77%anketiranih je bar jed-nom u ivotu konzumiralo neko alkoholno pie, gotovo svaki trei uenik (32%) probao je cigarete nekad u ivotu,7% uenika je do 16-te godine probalo ilegalne droge kanabis, amfetamine, kokain, krek, ekstazi, LSD ili druge halucinogene, heroin i GHB.Kanabis je, bar jednom u ivotu, probalo 5% uenika, au toku 12 mjeseci prije istraivanja 4%.Inhalanti se koriste ak vie nego kanabis, odnosno, pojedinano najvie u odnosu na sve druge ilegalne droge. Ukupno 6% uenika probalo je inhalante nekad u ivotu.

  Konano, o dimenzijama NP u Podgorici i o njegovoj refleksiji u najiroj javnosti, svjedoi i jedan najnoviji novinski natpis iz kojega citiramo interesantne dijelove: U periodu od 1. januara 2013. godine zakljuno sa 27. majom 2013. godine, na podruju Crne Gore izvreno je ukupno 100 krivinih djela, za koja su osumnjieni maloljetnici. Od ukupnog broja poinjenih krivinih djela u istom periodu za koja se sumnjie maloljetnici, najvei procent ine krivina djela protiv imovine. U na-vedenom periodu od ukupnog broja krivinih djela za koja se sumnjie maloljetnici najvie je poinjeno u Podgorici, saopteno je portalu CdM (Cafe del Montenegro: www.cdm.me) iz Uprave policije. Naime, prema izvjetaju Uprave policije - Centra bezbjednosti Podgorica, u toku prvih 6 mjeseci 2013.godine, CB Podgorica eviden-tirano je ukupno 69 krivinih djela poinjenih od strane 66 maloljetnih lica (od kojih je 54 krivinih djela iz oblasti imovinskih delikata). Takoe, u izvjetaju se navodi da je u 2011. godini u Podgorici poinjeno 40 krivinih djela od strane maloljetnih lica, a u 2012. godini taj broj iznosio je 129 krivinih djela, od kojih su 104 krivina djela iz oblasti imovinskih delikata i 13 u vezi sa nasiljem. Iz navedenog

 • 10

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranje

  proistie da maloljetna lica najee vre krivina djela iz oblasti imovinskih delika-ta, zatim krivina djela u vezi sa nasiljem i ostala krivina djela.

  Centar za djecu i mlade Ljubovi, je jedina institucija socijalne i djeije zatite u Crnoj Gori u kojoj se izvravaju vaspitne mjere: upuivanja u ustanovu nezavod-skog tipa u trajanju od est mjeseci do dvije godine i mjera pojaanog nadzora sa dnevnim boravkom u vaspitnoj ustanovi shodno Zakonu o postupanju prema ma-loljetnicima u krivinom postupku. Od poetka primjene navedenog Zakona (sep-tembra 2012.) ove mjere nijesu izricane. Takoe, shodno Porodinom zakonu, u ovu ustanovu se smjetaju djeca sa poremeajem u ponaanju. U Centru funkcio-nie i prihvatilite za kratkotrajni boravak djece koja su u stanju socijalne potrebe, zateena u skitnji, pronji ili su izvrioci krivinih djela pa su smjetena odlukama suda do okonanja pripremnog postupka. Tako je, u 2012. godini usluge Centra koristilo 204 maloljetnika.

 • 11

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  4. CILJEVI LOKALNOG PROGRAMA

  Lokalna zajednica u kojoj djeca i mladi ive, objedinjava veinu najvanijih potenci-jalno rizinih, ali i protektivnih faktora koji se u procesu prevencije neprihvatljivog ponaanja mogu na razliite naine iskoristiti. U literaturi su poznati i opisani brojni primjeri preventivnih programa i mjera usmjerenih prema NP.

  Lokalni program je usmjeren prema ciljevima koji proizilaze iz specifinih karak-teristika NP i uloge Glavnog grada u Crnoj Gori i irim regionalnim relacijama. U tom smislu, Lokalnim programom definisani je opti cilj i specifini ciljevi.

  Opti cilj:

  Lokalni program ima za cilj unaprjeenje zatite djece i mladih, kroz zajedniko djelovanje svih nadlenih slubi, institucija i pojedinaca na nivou Glavnog grada koje se bave vaspitanjem, obrazovanjem i razliitim vidovima zatite djece i mla-dih, kao i stvaranje povoljnijih uslova za potpunije i uspjenije vaspitanje, obrazo-vanje i zatitu djece i mladih, naroito meu rizinim kategorijama stanovnitva.

  Specifini ciljevi:

  Kontrolisanje NP

  Kvantitativno i kvalitativno kontrolisanje NP kako ne bi izmakla kontroli nad-lenih slubi i institucija. Opte je poznato da pojavu NP nije mogue iskorijeniti pa je u najveoj moguoj mjeri potrebno kontrolisati.

  Objedinjeno i sinhronizovano djelovanje

  Objedinjeno i sinhronizovano djelovanje svih nadlenih institucija i organizacija koje djeluju na teritoriji Glavnog grada koje se bave zatitom djece i mladih i stvaranjem pretpostavki za pravilan rast i razvoj.

  Racionalno koritenje potencijala

  Racionalno korienje raspoloivih strunih, finasijskih i drugih potencijala kako bi se ostvarili optimalni rezultati.

  Za uspjenu realizaciju navedenih ciljeva neophodno je:

  poznavati veliinu i sadraje postojeih problema zapoeti to ranije sa preventivnim aktivnostima, imajui u vidu vrstu

  problema i godite koje je u pitanju

 • 12

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranje

  u rjeavanje problema djece i mladih ukljuiti odrasle osobe od znaaja za djecu i mlade, i samo okruenje

  sprovoditi kontinuirani istraivaki rad, analizu i interpretaciju podataka vriti monitoring, praenje i nadzor realizacije aktivnosti vriti procjenu postignutih rezultata i izmjenu interventnih mjera.

 • 13

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  5. NOSIOCI LOKALNOG PROGRAMA

  Prevencija NP u lokalnoj zajednici podrazumjeva realizaciju aktivnosti u razliitim oblastima drutvenog ivota, sa ciljem da se poboljaju uslovi za koje se vjeruje da izazivaju ili podravaju razliite oblike NP u lokalnoj zajednici.

  Imajui u vidu da je NP u ekspanziji, ukazuje se potreba da preventivnim aktivno-stima u lokalnoj zajednici budu obuhvaeni razliiti i mnogobrojni resursi, to znai da u preventivnom djelovanju treba da uestvuju institucije lokalne uprave, socijal-ne zatite, zdravstva, vaspitanja i obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, policije, mediji, nevladine organizacije, kao i svi ostali resursi zajednice.

  U skladu sa tim, aktivnosti Lokalnog programa grupisane su u vie oblasti.

  Zatita i unapreenje zdravlja

  Zdravstvena zatita predstavlja skup mjera i aktivnosti na ouvanju, zatiti i una-prjeenju zdravlja, sprjeavanju i suzbijanju bolesti i povreda, ranom otkrivanju bolesti, pravovremenom lijeenju i rehabilitaciji.

  U skladu sa navedenim, u oblasti prevencije NP Dom zdravlja odgovoran je za sve nivoe prevencije NP, u oblasti zdravstva: primarnu prevenciju, dijagnosti-ku, tretman djece i mladih koji manifestuju neprihvatljivo ponaanje. Ovo je od posebnog znaaja za djecu i mlade ije je neprihvatljivo ponaanje prvenstveno posljedica psihikih i organskih poremeaja.

  NVO, u skladu sa mandatom djelovanja, svojim specifinim svojstvima, ulogom i programima (kao javni zastupnici, pruaoci usluga itd.) e doprinositi realiza-ciji aktivnosti definisanih Lokalnim programom u ovoj oblasti.

  Vaspitanje, obrazovanje i nauka

  Prema Optem zakonu o obrazovanju i vaspitanju, obrazovanje i vaspitanje je djelatnost od javnog interesa koja se ostvaruje u predkolskoj ustanovi, koli, obrazovnom centru, resursnom centru, kod organizatora za obrazovanje odra-slih i u domu.

  Obrazovanje i vaspitanje ima za cilj da obezbijedi mogunost za svestrani razvoj pojedinca. Predkolske ustanove, osnovne i srednje kole, visokokolske ustano-ve imaju posebnu odgovornost za prevenciju NP, s obzirom da su one najea mjesta prve manifestacije NP, dakle mjesta na kojima je mogue na vrijeme uo-iti prve simptome NP.

 • 14

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranje

  Takoe,visokokolskeustanovemogurealizovatiiistraivakeprojekteizoveoblastiuciljuunapreivanjaprakse.NVO, u skladu sa mandatom djelovanja, svojim specifinim svojstvima, ulogom i programima (kao javni zastupnici, pruaoci usluga itd.) e doprinositi realiza-ciji aktivnosti definisanih Lokalnim programom u ovoj oblasti.

  Kultura i sport

  Neosporna je injenica da slobodno vrijeme djece i mladih kroz kulturne i sport-ske sadraje, predstavlja znaajan faktor u prevenciji NP. Prema Optem zakonu o obrazovanju i vaspitanju, vodeu ulogu u razvijanju samostalnih programa i raznih oblika slobodnih aktivnosti (sportske, kulturne, umjetnike i dr.) za djecu i mlade imaju ustanove za vaspitanje, obrazovanje i nauku. Na nivou Glavnog grada predkolske ustanove, osnovne i srednje kole u sa-radnji sa Sekretarijatom za kulturu i sport Glavnog grada, Javnom ustanovom za brigu o djeci Djeji savez, JU Muzeji i galerije, JU Gradsko pozorite, JU Kulturno informativni centar Budo Tomovi i mnogobrojnim sportskim or-ganizacijama i udruenjima realizuju razliite oblike i sadraje organizovanja slobodnog vremena i na najbolji nain kompenzuju brojne nepovoljne uticaje znaajne za samu genezu NP.NVO, u skladu sa mandatom djelovanja, svojim specifinim svojstvima, ulogom i programima (kao javni zastupnici, pruaoci usluga itd.) e doprinositi realiza-ciji aktivnosti definisanih Lokalnim programom u ovoj oblasti.

  Socijalna i djeja zatitaSocijalna i djeja zatita je djelatnosti od javnog interesa kojom se obezbjeuju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni pojedincu i porodici sa nepovoljnim linim ili porodinim okolnostima, koji ukljuuju prevenciju, pomo u zadovo-ljavanju osnovnih ivotnih potreba i podrku.U skladu sa Zakonom o socijalnoj i djejoj zatiti, Centar za socijalni rad Podgo-rica (CSR) ima kljunu ulogu u obezbjeivanju prava iz sistema socijalne i djeje zatite. Takoe, CSR kao organ starateljstva ima kljunu ulogu u domenu poro-dino pravne zatite. Na osnovu tih injenica, CSR ima prepoznatljivu ulogu u izvrenju niza aktivnosti definisanih Lokalnim programom.U Glavnom gradu, ulogu inicijatora, animatora i koordinatora djelovanja broj-nih slubi, institucija, ustanova i pojedinaca koji djeluju u oblasti socijalne i dje-je zatite, vri Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada. Kao kljuni organ izvrne vlasti relevantne za ukupnu politiku rada i socijalnog staranja, Sekreta-rijat realizuje aktivmosti pruanja pomoi graanima i njihovim porodicama i

 • 15

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  samim tim ima kljunu ulogu u ovom Lokalnom programu.Osim gore navedenih, posebnu ulogu u oblasti zatite mladih ima i Zavod za zapoljavanje Crne Gore kao ustanova koja se bavi posredovanjem pri zapo-ljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti sa osnovnim zadatkom rjeava-nja pitanja vezanih za zapoljavanje i nezaposlenost. U okviru ZZCG, Centar za informisanje i profesionalno savjetovanje (CIPS), nudi usluge profesionalnog usmjeravanja (informacije o mogunostima zaposlenja, stanja na tritu rada, zanimanjima, mogunostima obrazovanja) namijenjene uenicima, studentima, nezaposlenim osobama, onima koji trae posao i poslodavcima.NVO, u skladu sa mandatom djelovanja, svojim specifinim svojstvima, ulogom i programima (kao javni zastupnici, pruaoci usluga itd.) e doprinositi realiza-ciji aktivnosti definisanih Lokalnim programom u ovoj oblasti.

  Bezbjednost

  Preventivna djelatnost policije posebno moe doi do izraaja na nivou lokal-ne zajednice u okviru koje se i ispoljavaju mnogi rizini faktori NP i maloljet-nike delinkvencije, ali u okviru koje se i pruaju povoljni uslovi za preventivno djelovanje policije i drugih subjekata u cilju sprjeavanja svih vidova NP. U tom kontekstu posebno treba da doe do izraaja rad policije u lokalnoj zajednici to predstavlja jedan nov pristup policije sa proaktivnim delovanjem u rjeavanju mnogih problema u lokalnoj zajednici, ija djelatnost, pored prevencije krimi-naliteta, obuhvata i odnose sa javnou, pruanje odgovarajuih usluga i dr. ali i odgovornost policije za uspjenost ovakvog djelovanja. Ovaj model rada policije u lokalnoj zajednici potencira identifikovanje, obuku i rasporeivanje odreenih kontakt-policajaca u ve odreenim geografskim oblastima (rejonima). Kontakt-policajac traba da radi na izgradnji partnerstva, sprjeavanju kriminala, edukaciji aka i rjeavanju problema redovnim pjeakim patroliranjem i djelujui kao po-srednik izmeu graana i ostalih organa vlasti. U Glavnom gradu rad policije u lokalnoj zajednici organizovan je kroz 20 kontakt rejona, a evidentna je potreba i za uvoenjem novih kontakt rejona i proirivanjem treitorije grada koja je obu-hvaena programom rada policije u zajednici. U pogledu prevencije NP, model policije u zajednici koji se oslanja na kontakt-policajce treba odravati i nepresta-no unaprjeivati kako bi bio sauvan ovaj djelotvoran kanal komunikacije sa sva-kom kolom koja se nalazi u pojedinanim rejonima, kao i sa djecom, njihovim roditeljima i svakim pojedinanim graaninom u lokalnoj zajednici.NVO, u skladu sa mandatom djelovanja, svojim specifinim svojstvima, ulogom i programima (kao javni zastupnici, pruaoci usluga itd.) e doprinositi realiza-ciji aktivnosti definisanih Lokalnim programom u ovoj oblasti.

 • 16

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranje

  6. VREMESKI OKVIR ZA REALIZACIJU LOKALNOG PROGRAMA

  Lokalni program izraen je za period od 2014. do 2018. godine i sastoji se od vie projektnih aktivnosti predstavljenih u tabeli Lokalnog programa.

  Imajui u vidu da se prevencija NP moe posmatrati kao trajan i kontinuiran niz ak-tivnosti koje za cilj imaju da omogue i podstaknu pravilan socijalni razvoj mladih osoba, za aktivnosti definisane ovim Lokalnim programom, nee se raditi pojedi-nani planovi aktivnosti za svaku godinu trajanja Lokalnog programa.

 • 17

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  7. RESURSI ZA REALIZACIJU LOKALNOG PROGRAMA

  Kako su aktivnosti planirane Lokalnim programom definisane kao kontinuirane, a institucije koje su zaduene za njihovu realizaciju ih sprovode u okviru svojih re-dovnih aktivnosti, one e se finansirati na sljedei nain: dijelom iz budeta Glavnog grada, dijelom iz dravnog budeta, donacijama, korienjem domaih i meuna-rodnih fondova, obezbjeivanjem sponzorstava od strane privatnih firmi i kompa-nija ili ostvarivanjem partnerstava sa firmama/kompanijama koje imaju razvijene programe drutveno-odgovornog poslovanja, itd.

  Mogui izvori sredstavaBudet Glavnog grada Dravni budetFondovi EU, putem podrke od strane kancelarije Delegacije EU u Crnoj Gori,

  IPA prekograninih fondova

  Ambasade,

  Individualni donatori filantropi iz ze-mlje i inostranstva

  Sponzorstvo ili partnerstvo sa privat-nim firmama i kompanijama

  Participacija korisnika usluga

 • 18

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranje

  8. PRAENJE I OCJENA USPJENOSTI

  Praenje sprovoenja programa (monitoring) je vaan element samog procesa jer omoguava da se u hodu procjenjuje kvalitet sprovoenja nekih aktivnosti i shodno tome predlau eventualno bolja rijeenja, a sam plan u nekim dijelovima mijenja.

  Izvjetavanje o primjeni Lokalnog programa, praenje i ocjenjivanje programom definisanih aktivnosti, zaduenje je posebne radne grupe koja e biti formirana pri Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada. Radnu grupu koja e pratiti reali-zaciju Lokalnog programa sainjavae predstavnici institucija i organizacija koje se bave ovom problematikom. Radna grupa e redovno jednom godinje izvjetavati Skuptinu Glavnog grada o implementaciji Lokalnog programa, sa konkretnim pri-jedlozima i preporukama.

  Uspjenost realizacije Lokalnog programa bie praena pomou indikatora kojima e se mjeriti efikasnost predloenih mjera i planiranih aktivnosti koje se nalaze u tabeli Lokalnog programa.

  Finalna evaluacija tj. procjena uspjenosti itavog programa bie uraena na kraju cijelog ciklusa - po isteku samog Lokalnog programa (vremenski odreenog perio-da na koji je program napravljen).

 • 19

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  ZAT

  ITA

  I U

  NA

  PRE

  ENJE

  ZD

  RAV

  LJA

  Cilj

  Akt

  ivno

  sti

  Nos

  ioci

  Indi

  kato

  ri

  Eduk

  acija

  zdra

  vstv

  enih

  radn

  ika u

  svrh

  u pr

  imar

  ne p

  reve

  ncije

  NP

  Prim

  jena

  razn

  ovrs

  nih

  prog

  ram

  a u o

  kviru

  sa

  vjet

  oval

  ita z

  a mla

  de k

  ojim

  a se f

  orm

  ira

  svije

  st o

  sops

  tven

  oj o

  dgov

  orno

  sti z

  a zdr

  avlje

  i p

  odr

  ka u

  kriz

  nim

  situ

  acija

  ma

  DZ

  NV

  OBr

  oj p

  rogr

  ama

  Broj

  dje

  ce i

  mla

  dih

  Prim

  jena

  razn

  ovrs

  nih

  prog

  ram

  a pod

  rke

  po

  rodi

  ci u

  cilju

  pre

  venc

  ije N

  PD

  ZN

  VO

  Broj

  pro

  gram

  aBr

  oj p

  orod

  ica

  Stic

  anje

  znan

  ja, v

  jet

  ina i

  odg

  ovor

  nost

  i o

  ouv

  anju

  i un

  aprje

  enj

  u zd

  ravl

  ja i

  zdra

  vih

  stilo

  va i

  vota

  Prim

  jena

  razn

  ovrs

  nih

  prog

  ram

  a rep

  rodu

  k-tiv

  nog

  zdra

  vlja

  DZ

  NV

  OBr

  oj p

  rogr

  ama

  Broj

  kor

  isnik

  aPr

  imje

  na ra

  znov

  rsni

  h pr

  ogra

  ma z

  drav

  stve-

  no -

  vasp

  itnog

  rada

  za d

  jecu

  i om

  ladi

  nuD

  ZN

  VO

  Broj

  pro

  gram

  aBr

  oj d

  jece

  i m

  ladi

  h

  Una

  prje

  enj

  e men

  taln

  og zd

  ravl

  ja

  mla

  dih

  Prim

  jena

  razn

  ovrs

  nih

  prog

  ram

  a u ci

  lju

  unap

  ree

  nja m

  enta

  lnog

  zdra

  vlja

  mla

  dih

  SSS,

  GO

  , DZ,

  O

  , S

  , C

  SR,

  NV

  O

  Broj

  pro

  gram

  aBr

  oj d

  jece

  i m

  ladi

  h ob

  u-hv

  aen

  ih p

  rogr

  amim

  a

  Zdra

  vstv

  eno

  - kor

  ektiv

  ni ra

  d sa

  rizi

  -no

  m d

  jeco

  m i

  njih

  ovim

  por

  odic

  ama

  Razv

  ijanj

  e raz

  liiti

  h pr

  ogra

  ma k

  oji o

  mog

  u-a

  vaju

  ranu

  det

  ekci

  ju i

  prav

  ovre

  men

  i ko-

  rekt

  ivni

  rad

  sa ri

  zin

  om d

  jeco

  m i

  mla

  dim

  a i

  njih

  ovim

  por

  odic

  ama

  DZ,

  NV

  OBr

  oj re

  aliz

  ovan

  ih p

  ro-

  gram

  aBr

  oj d

  jece

  , mla

  dih

  ipo

  rodi

  ca

  Pove

  anj

  e kva

  litet

  a lije

  enj

  a i v

  ea

  dostu

  pnos

  t lije

  enj

  u

  Razv

  ijanj

  e pro

  gram

  a ran

  e det

  ekci

  je i

  kriz

  ne

  inte

  rven

  cije

  i lij

  een

  ja d

  jece

  i m

  ladi

  h od

  up

  otre

  be al

  koho

  la, t

  able

  ta i

  drug

  ih p

  sihoa

  k-tiv

  nih

  sups

  tanc

  i

  DZ,

  NV

  OBr

  oj d

  jece

  i m

  ladi

  h

  9.

  CIL

  JEV

  I, N

  OSI

  OC

  I I IN

  DIK

  ATO

  RI U

  SPJE

  NO

  STI P

  OJE

  DIN

  Ih A

  KTI

  VN

  OST

  I

 • 20

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranje

  Kont

  inui

  rano

  prik

  uplja

  nje p

  odat

  aka i

  pr

  aen

  je st

  anja

  zdra

  vlja

  dje

  ce, n

  aro

  ito

  rizi

  nih

  grup

  a

  Prim

  jena

  jedi

  nstv

  enog

  zdra

  vstv

  enog

  kar

  to-

  na za

  svak

  o di

  jete

  od

  roe

  nja d

  o na

  vre

  ne

  18 -t

  e god

  ine

  ivot

  a

  DZ

  Broj

  prim

  ijenj

  enih

  ka

  rton

  a

  Redo

  vnije

  i po

  tpun

  ije p

  rae

  nje i

  kont

  rola

  zdra

  vlja

  dje

  ce i

  mla

  dih

  Dos

  ljedn

  o sp

  rovo

  enj

  e jav

  no-z

  drav

  stven

  ih

  prog

  ram

  a: va

  kcin

  acija

  , sist

  emat

  ski p

  regl

  edi i

  sl.

  , ukl

  juu

  jui

  i pr

  imje

  nu sa

  nkci

  ja

  DZ

  Broj

  pro

  gram

  aBr

  oj k

  orisn

  ika

  Broj

  pod

  nije

  tih p

  rekr

  aj-

  nih

  prija

  va

  Rana

  det

  ekci

  ja N

  P

  Na o

  snov

  u re

  zulta

  ta re

  dovn

  e akt

  ivno

  sti

  iden

  tifika

  cija

  rizi

  ne d

  jece

  i m

  ladi

  h i d

  jece

  sa

  pos

  ebni

  m p

  otre

  bam

  a i n

  jihov

  ih p

  orod

  ica

  DZ,

  CSR

  , MZ

  PUBr

  oj ev

  iden

  tiran

  e dj

  ece

  rizi

  ne za

  NP

  Broj

  det

  ekto

  vani

  h po

  rodi

  ca

  Podr

  ka r

  izi

  nim

  por

  odic

  ama

  Ue

  stal

  iji k

  onta

  kti i

  inte

  nziv

  nije

  pris

  ustv

  o zd

  ravs

  tven

  ih ra

  dnik

  a u p

  orod

  icam

  a D

  Z, S

  SS, G

  O,

  SKS,

  CSR

  ,S

  , MZ,

  NV

  O

  Broj

  pos

  jeta

  por

  odic

  ama

  Broj

  pro

  gram

  aBr

  oj ra

  dion

  ica

  Broj

  kor

  isnik

  aEd

  ukac

  ija za

  odg

  ovor

  no r

  odite

  ljstv

  o

  Zdra

  vstv

  eno-

  obra

  zovn

  a po

  drk

  a dj

  eci

  sa sm

  etnj

  ama u

  razv

  oju,

  ukl

  juu

  jui

  i u

  eni

  ke sa

  pos

  ebni

  m o

  braz

  ovni

  m

  potre

  bam

  a

  Razv

  ijanj

  e zdr

  avstv

  eno

  - obr

  azov

  nih

  prog

  ram

  a nam

  ijenj

  enih

  dje

  ci i

  mla

  dim

  a s

  pose

  bnim

  pot

  reba

  ma,

  uklju

  uju

  i i

  uen

  ike

  sa te

  ko

  ama u

  ue

  nju

  DZ,

  O,

  S,

  CSR

  , NV

  O,

  stude

  nti,

  volo

  n-te

  ri

  Broj

  pro

  gram

  aBr

  oj k

  orisn

  ika

  Broj

  vol

  onte

  ra

  Podr

  ka z

  lost

  avlja

  noj i

  zane

  mar

  enoj

  dj

  eci i

  mla

  dim

  a NP

  Razv

  oj p

  rogr

  ama p

  odr

  ke zl

  osta

  vlja

  noj i

  za

  nem

  aren

  oj d

  jeci

  i m

  ladi

  ma

  DZ,

  JU,

  NV

  OBr

  oj in

  stitu

  cion

  alno

  tre

  tiran

  ihBr

  oj p

  rogr

  ama

 • 21

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  Eduk

  acija

  stru

  nih

  kad

  rova

  u o

  blas

  ti zd

  ravs

  tva

  Org

  aniz

  ovan

  o cj

  elo

  ivot

  no o

  braz

  ovan

  je

  zdra

  vstv

  enih

  radn

  ika k

  oji s

  e bav

  e dje

  com

  i m

  ladi

  ma N

  P o

  tem

  ama i

  z i m

  ultid

  iscip

  li-na

  rnog

  tret

  man

  a

  DZ,

  NV

  OBr

  oj o

  braz

  ovni

  h pr

  o-gr

  ama

  Broj

  pol

  azni

  ka

  VASP

  ITA

  NJE

  , OBR

  AZO

  VAN

  JE I

  NAU

  KA

  Cilj

  Akt

  ivno

  sti

  Nos

  ioci

  Indi

  kato

  ri

  Vea

  obu

  hva

  enos

  t dje

  ce k

  valit

  etni

  m

  prog

  ram

  ima p

  red

  kolsk

  og v

  aspi

  tanj

  a i

  obra

  zova

  nja

  Prim

  jena

  razn

  ovrs

  nih

  prog

  ram

  a koj

  i se

  zasn

  ivaju

  na i

  ndiv

  idua

  lnom

  pris

  tupu

  dje

  tetu

  PU

  Broj

  dje

  ce

  Broj

  pro

  gram

  a Pr

  imje

  na st

  anda

  rda k

  oji o

  buhv

  ataju

  vel

  iin

  u gr

  upa,

  neop

  hodn

  i kad

  ar, n

  eoph

  odni

  pro

  stor

  PUPr

  imije

  njen

  i st

  anda

  rdi

  Izgr

  adnj

  a i ad

  apta

  cija

  neo

  phod

  nog

  pros

  tora

  i n

  abav

  ka o

  prem

  e za r

  ealiz

  aciju

  pro

  gram

  a pr

  edk

  olsk

  og v

  aspi

  tanj

  a

  PU, S

  PP,

  Age

  ncija

  za iz

  -gr

  adnj

  u i r

  azvo

  j Po

  dgor

  ice

  Broj

  izgr

  aen

  ih i

  adap

  ti-ra

  nih

  obje

  kata

  Eduk

  acija

  vas

  pita

  a u

  pre

  dko

  lskim

  ust

  ano-

  vam

  a za s

  prov

  oen

  je sa

  vrem

  enih

  vas

  pitn

  ih

  prog

  ram

  a

  PU, N

  VO

  Broj

  eduk

  ovan

  ih v

  aspi

  -ta

  a

  Kont

  inui

  rana

  prim

  jena

  pro

  gram

  a pod

  rke

  in

  kluz

  ivno

  m v

  aspi

  tanj

  u i o

  braz

  ovan

  ju za

  dj

  ecu

  sa p

  oseb

  nim

  obr

  azov

  nim

  pot

  reba

  ma

  PU, N

  VO

  Broj

  dje

  ce

  Kont

  inui

  rana

  pod

  rka

  pro

  gram

  ima i

  nklu

  -zi

  vnog

  vas

  pita

  nja i

  obr

  azov

  anja

  za d

  jecu

  RE

  PU, N

  VO

  Broj

  dje

  ce

  Pobo

  ljan

  a ide

  ntifi

  kaci

  ja d

  jece

  iz p

  orod

  ica

  sa p

  orem

  een

  im p

  orod

  ini

  m o

  dnos

  ima

  PU, S

  SS, G

  O,

  OT,

  OG

  , SK

  S,

  CSR

  , DZ,

  MZ

  Broj

  iden

  tifiko

  vane

  dje

  ceBr

  oj id

  entifi

  kova

  nih

  po

  rodi

  ca

 • 22

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranje

  Dod

  atna

  pod

  rka

  ue

  nici

  ma u

  obr

  azov

  -no

  -vas

  pitn

  om p

  roce

  su

  Osn

  aiv

  anje

  obr

  azov

  nih

  prog

  ram

  a koj

  ima

  se u

  eni

  ci, n

  aro

  ito m

  anje

  usp

  jen

  i ue

  nici

  sa

  rizi

  nim

  pon

  aan

  jem

  i n

  jihov

  i rod

  itelji

  kv

  alite

  tnije

  upo

  znaju

  sa p

  ravi

  ma i

  du

  nost

  i-m

  a ue

  nika

  O,

  S,

  NV

  OBr

  oj k

  ola k

  oje p

  rimje

  -nj

  uju

  ove p

  rogr

  ame

  Broj

  dje

  ce i

  poro

  dica

  Prim

  jena

  pro

  gram

  a pod

  rke

  ue

  nici

  ma k

  oji

  man

  ifestu

  ju N

  PO

  , S

  , N

  VO

  Broj

  pro

  gram

  a Br

  oj u

  eni

  ka

  Osn

  aiv

  anje

  pro

  gram

  a koj

  ima s

  e kod

  ne

  dovo

  ljno

  uspj

  eni

  h i n

  edov

  oljn

  o sa

  mo-

  stal

  nih

  uen

  ika p

  odst

  iu

  vje

  tine p

  omo

  i i

  sam

  opom

  oi

  O,

  S,

  NV

  OBr

  oj p

  rogr

  ama

  Broj

  ue

  nika

  Prim

  jena

  pro

  gram

  a pre

  venc

  ije b

  oles

  ti za

  visn

  osti

  SSS,

  GO

  , O,

  S,

  N

  VO

  Broj

  pro

  gram

  aBr

  oj u

  eni

  ka

  Prim

  jena

  pro

  gram

  a org

  aniz

  ovan

  og p

  ro-

  due

  nog

  vasp

  itno

  obr

  azov

  nog

  tret

  man

  a pr

  ema

  rizi

  nim

  gru

  pam

  a ue

  nika

  O,

  S,

  CSR

  , N

  VO

  Broj

  dje

  ce

  Prim

  jena

  razn

  ovrs

  nih

  prog

  ram

  a van

  nast

  av-

  nih

  aktiv

  nost

  i koj

  i pod

  sti

  u kr

  eativ

  nost

  O,

  S,

  NV

  OBr

  oj p

  rogr

  ama

  Broj

  ue

  nika

  Pove

  anj

  e kva

  litet

  a pod

  rke

  dje

  ci i

  mla

  -di

  ma k

  oji s

  u pr

  ekin

  uli o

  braz

  ovan

  je

  Prim

  jena

  razn

  ovrs

  nih

  prog

  ram

  a pod

  rke

  i st

  run

  og o

  spos

  oblja

  vanj

  a dje

  ce i

  mla

  dih

  koji

  su n

  apus

  tili r

  edov

  no k

  olov

  anje

  O,

  S,

  CIP

  S,

  NV

  OBr

  oj p

  rogr

  ama

  Broj

  dje

  ce

  Razv

  ijanj

  e pro

  gram

  a me

  ures

  orsk

  e sa

  radn

  je

  Usp

  osta

  vlja

  nje r

  azno

  vrsn

  ih o

  blik

  a usp

  jen

  e sa

  radn

  je ra

  zli

  itih

  sekt

  ora k

  oji n

  a nep

  osre

  -da

  n na

  in

  uti

  u na

  kva

  litet

  vas

  pitn

  o-ob

  ra-

  zovn

  ih p

  roce

  sa n

  a svi

  m n

  ivoi

  ma

  SSS,

  GO

  , O,

  S,

  C

  SR,

  DZ,

  NV

  O

  Broj

  pro

  gram

  a

 • 23

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  Pove

  an

  broj

  pro

  gram

  a ukl

  jue

  nja r

  o-di

  telja

  u p

  roce

  s usp

  jen

  ijeg

  obra

  zova

  nja

  uen

  ika

  Dal

  ji ra

  zvoj

  i i

  ra p

  rimje

  na ra

  znov

  rsni

  h ob

  lika s

  arad

  nje s

  a rod

  itelji

  ma,

  naro

  ito

  u

  pogl

  edu

  orga

  niza

  cije

  slob

  odno

  g vr

  emen

  a i

  prof

  esio

  naln

  e orij

  enta

  cije

  man

  je u

  spje

  nih

  u

  enik

  a

  O,

  S,

  NV

  OBr

  oj p

  rogr

  ama

  Prim

  jena

  razn

  ovrs

  nih

  savr

  emen

  ih ed

  ukat

  iv-

  nih

  prog

  ram

  a za r

  odite

  ljeO

  , S

  , N

  VO

  Broj

  pro

  gram

  a Br

  oj ro

  dite

  lja

  Stal

  no o

  sna

  ivan

  je v

  jet

  ina i

  kom

  pete

  n-ci

  ja k

  od p

  rosv

  jetn

  ih ra

  dnik

  a i st

  run

  ih

  sara

  dnik

  a za n

  epos

  reda

  n ra

  d sa

  dje

  com

  i m

  ladi

  ma s

  a NP

  Real

  izov

  anje

  obu

  ka za

  pro

  fesio

  naln

  i raz

  voj

  kadr

  a i sa

  radn

  ja sa

  faku

  ltetim

  a za o

  braz

  ova-

  nje v

  aspi

  taa

  , ui

  telja

  , nas

  tavn

  ika i

  stru

  nih

  sa

  radn

  ika

  radi

  stic

  anja

  kom

  pete

  ncija

  za

  podr

  ku

  mla

  dim

  a N

  P

  SSS,

  GO

  , UC

  G,

  Zz,

  CSO

  O,

  S

  Broj

  stu

  dijsk

  ih

  prog

  ram

  a i

  izvo

  enj

  ana

  stav

  e

  Una

  prje

  enj

  e sar

  adnj

  e sa p

  olic

  ijom

  Iz

  rada

  i pr

  imje

  na p

  roto

  kola

  o p

  ostu

  pcim

  a u

  sara

  dnji

  osno

  vnih

  i sr

  ednj

  ih k

  ola

  sa

  polic

  ijom

  SSS,

  GO

  , O,

  S

  ,UP

  PGVr

  ijem

  e po

  etka

  prim

  je-

  ne p

  roto

  kola

  Osn

  aiv

  anje

  pro

  gram

  a vr

  nja

  ke ed

  u-ka

  cije

  O

  sna

  ivan

  je p

  rogr

  ama v

  rnj

  ake

  eduk

  aci-

  je o

  obl

  icim

  a i sa

  dra

  jima p

  omo

  i man

  je

  uspj

  eni

  m u

  eni

  cim

  a

  SSS,

  GO

  , O,

  S

  Broj

  pro

  gram

  aBr

  oj u

  eni

  ka

  Razv

  ijanj

  e mod

  ela u

  klju

  iva

  nja s

  tude

  -na

  ta u

  pro

  gram

  e pod

  rke

  Podr

  ka p

  roje

  ktim

  a ang

  am

  ana s

  tude

  nata

  u

  radu

  sa r

  izi

  nim

  ue

  nici

  ma i

  ue

  nici

  ma

  NP

  ukl

  juu

  jui

  i u

  enik

  e sa t

  eko

  am

  a u

  uen

  ju

  SSS,

  GO

  , O,

  S,

  PF

  -SSR

  Broj

  ang

  aov

  anih

  stu-

  dena

  ta

  Obr

  azov

  anje

  nas

  tavn

  ika i

  rodi

  telja

  o

  poje

  dini

  m o

  blic

  ima N

  P

  Tem

  atsk

  a pre

  dava

  nja z

  a nas

  tavn

  ike i

  rodi

  te-

  lje p

  osve

  ena

  efika

  snoj

  pre

  venc

  iji p

  ojed

  inih

  tip

  ini

  h ob

  lika N

  P

  JU,

  DZ

  Broj

  pre

  dava

  nja

  Broj

  kol

  aBr

  oj p

  olaz

  nika

 • 24

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranjeSp

  rovo

  enj

  e ist

  rai

  vanj

  a o v

  ano

  sti

  prev

  enci

  je n

  eprih

  vatlj

  ivog

  pon

  aan

  ja,

  njeg

  ovim

  obl

  icim

  a, un

  apre

  iva

  nja

  met

  odol

  ogije

  rada

  , sist

  ema p

  rae

  nja i

  ev

  alua

  cije

  rada

  Part

  icip

  ativ

  no is

  tra

  ivan

  je ak

  tuel

  ne si

  tuac

  ije

  i pra

  kse,

  potre

  baU

  CG

  , Zz

  , NV

  OBr

  oj sp

  rove

  deni

  h ist

  ra-

  iva

  nja

  Prim

  jena

  pre

  poru

  ka

  KU

  LTU

  RA I

  SPO

  RTC

  iljA

  ktiv

  nost

  iN

  osio

  ciIn

  dika

  tori

  Rano

  pre

  pozn

  avan

  je sp

  ortsk

  ih p

  redi

  s-po

  zici

  ja k

  od d

  jece

  pre

  dko

  lskog

  uzr

  asta

  Razv

  oj r

  azli

  itih

  prog

  ram

  a rad

  a sa d

  jeco

  m

  pred

  kol

  skog

  uzr

  asta

  koj

  ima s

  e pod

  sti

  u in

  tere

  sova

  nja z

  a kul

  turn

  e i sp

  ortsk

  e akt

  iv-

  nost

  i, po

  sebn

  o dj

  ece i

  z riz

  ini

  h gr

  upa.

  SKS,

  PU

  , JU

  , DZ,

  SSS

  ,GO

  , Sp

  ortsk

  e org

  ani-

  zaci

  jeN

  VO

  Broj

  dje

  ce p

  red

  kolsk

  og

  uzra

  sta

  Razv

  oj k

  ultu

  rnih

  i sp

  ortsk

  ih p

  redi

  spoz

  i-ci

  ja k

  od d

  jece

  kol

  skog

  uzr

  asta

  Razv

  oj ra

  zli

  itih

  prog

  ram

  a van

  nast

  avni

  h ak

  tivno

  sti s

  a ko

  lskom

  dje

  com

  koj

  ima s

  e po

  dsti

  u in

  tere

  sova

  nja z

  a kul

  turn

  e i sp

  ort-

  ske a

  ktiv

  nost

  i

  SSS,

  GO

  SK

  S,O

  , S

  ,Sp

  ortsk

  e org

  ani-

  zaci

  jeN

  VO

  Broj

  pro

  gram

  a

  Org

  aniz

  ovan

  je ta

  kmi

  arsk

  o za

  bavn

  ih m

  a-ni

  fest

  acija

  za d

  jecu

  i om

  ladi

  nu, k

  ojim

  a bi s

  e ob

  uhva

  tio t

  o ve

  i b

  roj u

  eni

  ka, n

  aro

  ito iz

  riz

  ini

  h gr

  upa

  SSS,

  GO

  , SK

  S,O

  , S

  ,Sp

  ortsk

  e org

  ani-

  zaci

  je N

  VO

  Broj

  ue

  nika

  Org

  aniz

  ovan

  je ra

  znov

  rsni

  h ku

  lturn

  ih i

  spor

  tskih

  kam

  pova

  za n

  ajtal

  ento

  vani

  je

  uen

  ike,

  sa p

  oseb

  nim

  osv

  rtom

  na d

  jecu

  iz

  rizi

  nih

  grup

  a

  SSS,

  GO

  , JU

  , SK

  S, O

  , S

  ,N

  VO

  Broj

  kam

  pova

  Br

  oj d

  jece

 • 25

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  Ukl

  jui

  vanj

  e u

  enik

  a i m

  ladi

  h ko

  ji ni

  su za

  posle

  ni u

  kul

  turn

  e i sp

  ortsk

  e ak

  tivno

  sti

  Razv

  oj p

  rogr

  ama p

  odr

  ke m

  ladi

  ma k

  roz

  spro

  voe

  nje t

  eren

  skog

  rada

  po

  grad

  skim

  e

  tvrt

  ima

  Org

  aniz

  ovan

  je sp

  ortsk

  ih tu

  rnira

  i ku

  lturn

  o-um

  jetn

  iki

  h ta

  kmi

  enja

  sa u

  esn

  icim

  a iz

  rizi

  nih

  grup

  a sa

  pos

  ebni

  m ak

  cent

  om n

  a se

  oska

  pod

  ruj

  a Iz

  grad

  nja p

  olig

  ona i

  dru

  gih

  spor

  tskih

  i ku

  lturn

  ih o

  bjek

  ata

  SSS,

  GO

  , JU

  , SK

  P, SK

  S.Sp

  ortsk

  e org

  ani-

  zaci

  je,

  MZ,

  CSR

  ,N

  VO

  Broj

  pro

  gram

  a

  Broj

  dje

  ce i

  mla

  dih

  Br

  oj tu

  rnira

  Broj

  opr

  emlje

  nih

  poli-

  gona

  Prev

  enci

  ja i

  suzb

  ijanj

  e nas

  ilja n

  a spo

  rt-

  skim

  man

  ifest

  acija

  ma

  Razv

  oj p

  rogr

  ama k

  ojim

  a se p

  obol

  java

  -ju

  rela

  cije

  : igr

  ai -

  igra

  i, i

  gra

  i - su

  dije

  , ig

  rai

  - na

  vija

  i, n

  avija

  i

  sudi

  je, n

  avija

  i-

  navi

  jai

  ,org

  aniz

  ovan

  je za

  jedn

  iki

  h su

  sret

  a

  SSS,

  SK

  SSp

  ortsk

  e org

  ani-

  zaci

  jeJU

  N

  VO

  Broj

  razv

  ijeni

  h pr

  ogra

  -m

  aBr

  oj u

  esn

  ika

  Prev

  enci

  ja (z

  lo) u

  potre

  be s

  reds

  tava

  za

  visn

  osti

  Prog

  ram

  i pro

  mov

  isanj

  a zdr

  avih

  stilo

  va

  ivo

  ta i

  alte

  rnat

  ivne

  kul

  ture

  me

  u m

  ladi

  ma

  SSS,

  GO

  , SK

  S,Sp

  ortsk

  e org

  ani-

  zaci

  je,

  JU, N

  VO

  Broj

  pro

  gram

  aBr

  oj u

  esn

  ika

  Org

  aniz

  ovan

  je ra

  dion

  ica

  za sp

  ortis

  te i

  dru-

  ge sp

  ortsk

  e rad

  nike

  kak

  o bi

  bili

  info

  rmisa

  ni

  o te

  tnos

  ti (z

  lo)u

  potre

  be sr

  edst

  ava z

  avisn

  o-st

  i i o

  snov

  ama p

  reve

  ntiv

  nih

  i reh

  abili

  taci

  j-sk

  ih p

  rogr

  ama

  SKS,

  Spor

  tske o

  rgan

  i-za

  cije

  ,JU

  , DZ,

  UP

  PG, N

  VO

  Broj

  radi

  onic

  aBr

  oj u

  esn

  ika r

  adio

  nica

  Prev

  enci

  ja N

  P u

  rizi

  nim

  nas

  eljim

  aO

  rgan

  izac

  ija p

  rogr

  ama s

  port

  skih

  akt

  ivno

  sti

  djec

  e i m

  ladi

  h iz

  rizi

  nih

  nas

  elja u

  funk

  ciji

  pr

  even

  cije

  NP

  SKS,

  MZ,

  UP

  PG, N

  VO

  Broj

  pro

  gram

  aBr

  oj u

  esn

  ika

 • 26

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranje

  Razv

  oj so

  cija

  lnih

  vje

  tin

  aO

  rgan

  izac

  ija p

  rogr

  ama k

  ultu

  rnih

  i sp

  ort-

  skih

  akt

  ivno

  sti z

  a raz

  voj s

  ocija

  lnih

  vje

  tin

  aSS

  S,G

  O, S

  KS,

  NV

  OBr

  oj p

  rogr

  ama

  Broj

  kor

  isnik

  a

  SOC

  IJALN

  A I

  DJE

  JA

  ZA

  TIT

  AC

  iljA

  ktiv

  nost

  iN

  osio

  ciIn

  dika

  tori

  Sman

  jenj

  e bro

  ja so

  cija

  lno

  ugro

  eni

  h po

  rodi

  ca

  Pru

  anje

  adek

  vatn

  e po

  mo

  i ugr

  oen

  im

  poro

  dica

  ma

  SSS,

  GO

  , CSR

  ,N

  VO

  Broj

  por

  odic

  a MO

  P

  Pru

  anje

  stru

  no

  - sav

  jeto

  davn

  e pom

  oi

  poro

  dica

  ma s

  a riz

  ikom

  SSS,

  GO

  , CSR

  ,N

  VO

  Broj

  por

  odic

  a

  Iden

  tifiko

  vanj

  e i ev

  iden

  tiran

  je sl

  uaj

  eva

  zane

  mar

  ivan

  ja i

  zlos

  tavl

  janj

  a dje

  ce i

  mla

  dih

  Podi

  zati

  svije

  st gr

  aan

  a u d

  ijelu

  njih

  ove

  obav

  eze d

  a prij

  ave i

  zatr

  ae p

  omo

  za d

  jecu

  r

  tve z

  anem

  ariv

  anja

  i zl

  osta

  vlja

  nja

  SSS,

  GO

  , O,

  S,

  DZ,

  CSR

  ,U

  P PG

  , NV

  O

  Broj

  slu

  ajev

  a

  Obe

  zbje

  iva

  nje s

  taln

  e ope

  rativ

  ne k

  o-or

  dina

  cije

  rada

  na p

  reve

  nciji

  mal

  olje

  t-ni

  ke d

  elin

  kven

  cije

  i za

  nem

  ariv

  anja

  i zl

  osta

  vlja

  nja

  Usp

  osta

  vlja

  nje s

  taln

  og m

  ultid

  iscip

  linar

  nog

  oper

  ativ

  nog

  tima z

  a pre

  venc

  iju m

  alol

  jetn

  i-

  ke d

  elin

  kven

  cije

  i za

  nem

  ariv

  anja

  i zl

  osta

  v-lja

  nja n

  a niv

  ou G

  lavn

  og g

  rada

  SSS,

  GO

  , SK

  S,A

  ktiv

  dire

  ktor

  a O

  i S

  , D

  Z,

  CSR

  , UP

  PG,

  OD

  T, N

  VO

  Broj

  dje

  ce

  Broj

  dje

  ce i

  mla

  dih

  (kri-

  vin

  a dje

  la)

  Una

  prje

  enj

  e za

  tite d

  jece

  bez

  rodi

  telj-

  skog

  star

  anja

  Spro

  vodj

  enje

  pro

  gram

  a mot

  ivac

  ije i

  anim

  a-ci

  je o

  dgov

  araju

  ih

  poro

  dica

  za b

  avlje

  njem

  po

  rodi

  nim

  smje

  taj

  emSp

  rovo

  djen

  je p

  rogr

  ama z

  ati

  enog

  stan

  ova-

  nja z

  a mla

  de b

  ez ro

  dite

  ljsko

  g st

  aran

  jaO

  bezb

  jei

  vanj

  e fina

  nsijs

  kih

  sred

  stav

  a za

  viso

  kok

  olsk

  o ob

  razo

  vanj

  e mla

  dih

  bez r

  odi-

  teljs

  kog

  star

  anja

  , bez

  obz

  ira n

  a obl

  ik za

  tite

  ko

  ji su

  do

  tada

  imal

  i

  SSS,

  GO

  , CSR

  , N

  VO

  Broj

  por

  odic

  a Br

  oj d

  jece

  Br

  oj m

  ladi

  h Br

  oj m

  ladi

  h(ro

  dite

  ljsko

  st

  aran

  je)

 • 27

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  Razv

  ijanj

  e pro

  gram

  a vr

  nja

  ke p

  omo

  i u

  loka

  lnoj

  zaje

  dnic

  i

  Org

  aniz

  ovan

  je i

  anga

  ova

  nje m

  ladi

  h i

  prof

  esio

  nala

  ca n

  a pro

  gram

  ima p

  rimar

  ne

  prev

  enci

  je N

  P

  SSS,

  GO

  , CSR

  ,N

  VO

  Broj

  pro

  gram

  aBr

  oj d

  jece

  i m

  ladi

  h

  Form

  iranj

  e dne

  vnih

  cent

  ara i

  stam

  beno

  -te-

  rapi

  jskih

  zaje

  dnic

  a, u

  kojim

  a e s

  e spr

  ovo-

  diti

  prog

  ram

  i res

  ocija

  lizac

  ije i

  inte

  grac

  ije

  mla

  dih

  sa N

  P

  SSS,

  GO

  , CSR

  , N

  VO

  Br

  oj ce

  ntar

  a i te

  rapi

  jskih

  za

  jedn

  ica

  Broj

  dje

  ce i

  mla

  dih

  Pove

  anj

  e zap

  osle

  nost

  i mla

  dih

  Razv

  ijanj

  e pro

  gram

  a koj

  i pod

  spje

  uju

  sa

  moz

  apo

  ljava

  nje m

  ladi

  hSS

  S,G

  O, C

  SR,

  CIP

  S, N

  VO

  Br

  oj za

  posle

  nih

  mla

  dih

  Broj

  pro

  gram

  aRa

  zvija

  nje p

  rogr

  ama d

  rutv

  enog

  anga

  ova

  -nj

  a nez

  apos

  leni

  h m

  ladi

  hSS

  S, G

  O, C

  SR,

  CIP

  S, N

  VO

  Broj

  mla

  dih

  Broj

  pro

  gram

  aRa

  zvija

  nje p

  rogr

  ama v

  olon

  ters

  kog

  rada

  u

  usta

  nova

  ma s

  ocija

  lne i

  dje

  je z

  atit

  e i d

  ru-

  gim

  javn

  im u

  stan

  ovam

  a

  SSS,

  GO

  , CSR

  , JU

  ,C

  IPS,

  NV

  O

  Broj

  vol

  onte

  ra

  Razv

  ijanj

  e obr

  azov

  nih

  prog

  ram

  a i p

  rogr

  ama

  zapo

  ljav

  anja

  kao

  pod

  rke

  mla

  dim

  a koj

  i se

  iz ra

  zli

  itih

  razl

  oga n

  e ko

  luju

  SSS,

  GO

  , O,

  S,

  CSR

  CIP

  S

  Broj

  pro

  gram

  a Br

  oj m

  ladi

  h

  Inte

  grac

  ija d

  jece

  i m

  ladi

  h sa

  smet

  njam

  a u

  razv

  oju

  Senz

  ibili

  zaci

  ja ja

  vnos

  ti za

  pot

  rebe

  mla

  dih

  sa sm

  etnj

  ama u

  razv

  oju

  Otv

  aran

  je d

  nevn

  og ce

  ntra

  za d

  jecu

  sa sm

  et-

  njam

  a u ra

  zvoj

  u Po

  vea

  nje b

  roja

  mla

  dih

  sa sm

  etnj

  ama u

  ra

  zvoj

  u ko

  ji su

  ukl

  jue

  ni n

  a tr

  ite r

  ada

  Obe

  zbje

  djiv

  anje

  pris

  tupa

  obj

  ektim

  a jav

  nih

  usta

  nova

  i in

  stitu

  cija

  oso

  bam

  a sa i

  nval

  idi-

  teto

  m

  SSS,

  GO

  , C

  IPS,

  NV

  OBr

  oj a

  ktiv

  nost

  i Br

  oj o

  tvor

  enih

  dne

  vnih

  ce

  ntar

  aBr

  oj za

  posle

  nih

  osob

  a sa

  inva

  lidite

  tom

 • 28

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranje

  Inte

  grac

  ija R

  E

  Razv

  ijanj

  e raz

  novr

  snih

  pro

  gram

  a pod

  rke

  ro

  msk

  im p

  orod

  icam

  a, po

  sebn

  o u

  proc

  esu

  prib

  avlja

  nja l

  ini

  h do

  kum

  enat

  a

  SSS,

  GO

  , CSR

  , U

  P PG

  , ZZI

  NV

  O

  Broj

  rom

  skih

  por

  odic

  a Br

  oj iz

  datih

  lin

  ih d

  oku-

  men

  ata

  Razv

  ijanj

  e pro

  gram

  a pod

  rke

  dje

  ci i

  mla

  -di

  m R

  omim

  a koj

  i ne p

  oha

  aju il

  i nije

  su

  poha

  ali

  kol

  u

  CSR

  , NV

  OBr

  oj d

  jece

  i m

  ladi

  h Ro

  ma

  Razv

  oj p

  rogr

  ama p

  odr

  ke m

  ladi

  m R

  omim

  a za

  zapo

  ljav

  anje

  CSR

  , NV

  O

  Broj

  mla

  dih

  Rom

  a

  Podi

  zanj

  e niv

  oa st

  run

  e osp

  osob

  ljeno

  sti

  kadr

  ova

  Razv

  ijanj

  e pro

  gram

  a per

  man

  entn

  og u

  enj

  a ka

  drov

  a u so

  cija

  lnoj

  i d

  jei

  joj z

  atit

  iSS

  S,G

  O, C

  SR,

  NV

  OBr

  oj p

  rogr

  ama

  Broj

  stru

  nih

  radn

  ika

  Kom

  plet

  iranj

  e str

  uni

  h tim

  ova k

  oji s

  e bav

  e za

  tito

  m d

  jece

  i m

  ladi

  hC

  SRBr

  oj st

  run

  ih ti

  mov

  a

  Razv

  ijanj

  e pro

  gram

  a str

  uno

  g na

  dzor

  a nad

  iz

  vrio

  cim

  a raz

  liiti

  h pr

  ogra

  ma z

  a dje

  cu i

  omla

  dinu

  CSR

  Izvj

  eta

  ji st

  run

  og

  nadz

  ora

  Prim

  jena

  kod

  eksa

  , pro

  cedu

  ra, i

  pro

  toko

  la o

  sa

  radn

  ji i p

  ostu

  panj

  u ra

  zli

  itih

  akte

  ra b

  rige

  o dj

  eci i

  mla

  dim

  a

  SSS,

  GO

  ,CSR

  , D

  Z, P

  U, O

  , S

  U

  P PG

  , NV

  O

  Izvj

  eta

  j o p

  rimje

  ni

  kode

  ksa,

  proc

  edur

  a i

  prot

  okol

  a

  Una

  prje

  enj

  e org

  aniz

  acije

  i pr

  akse

  iz

  vre

  nja m

  jera

  poj

  aan

  og n

  adzo

  ra i

  inst

  ituci

  onal

  nih

  mje

  ra

  Usp

  osta

  vlja

  nje r

  azli

  itih

  prog

  ram

  a koj

  ima

  se o

  mog

  uav

  a rea

  lizac

  ija m

  jere

  poj

  aan

  og

  nadz

  ora o

  d st

  rane

  org

  ana s

  tara

  teljs

  tva i

  na

  dzor

  nad

  vr

  enje

  m n

  adzo

  ra o

  d st

  rane

  za

  kons

  kog

  zastu

  pnik

  a

  SSS,

  GO

  , CSR

  ,N

  VO

  Broj

  dje

  ce i

  rodi

  telja

  Usp

  osta

  vlja

  nje r

  azli

  itih

  prog

  ram

  a koj

  ima

  se o

  mog

  uav

  a izv

  rav

  anje

  vas

  pitn

  e mje

  re

  poja

  ano

  g na

  dzor

  a u d

  rugo

  j por

  odic

  i

  SSS,

  GO

  , CSR

  ,SS

  VS,

  NV

  OBr

  oj m

  alol

  jetn

  ika

 • 29

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  Una

  prje

  enj

  e org

  aniz

  acije

  i pr

  akse

  upu

  -i

  vanj

  a u u

  stan

  ovu

  zavo

  dsko

  g tip

  a

  Podr

  ka u

  spje

  nom

  izvr

  enj

  u va

  spitn

  ih

  mje

  ra sm

  jet

  aja u

  vas

  pitn

  u us

  tano

  vuSS

  S, O

  T, O

  G,

  CSR

  , NV

  OBr

  oj sm

  jete

  nih

  koris

  ni-

  ka B

  roj p

  osje

  ta

  Razv

  ijanj

  e mre

  e v

  olon

  tera

  kao

  pod

  rke

  C

  entr

  u za

  soci

  jaln

  i rad

  Usp

  osta

  vlja

  nje r

  azli

  itih

  prog

  ram

  a mot

  i-vi

  sanj

  a za r

  ad v

  olon

  tera

  i nj

  ihov

  e sta

  lne

  eduk

  acije

  SSS,

  GO

  , CSR

  ,N

  VO

  Broj

  vol

  onte

  ra

  Osn

  aiv

  anje

  dje

  ce i

  mla

  dih

  za v

  rnj

  aku

  m

  edija

  ciju

  Razv

  ijanj

  e pro

  gram

  a edu

  kaci

  je za

  vr

  nja

  ke

  med

  ijato

  re u

  gra

  dski

  m p

  odru

  jim

  a (M

  Z)

  u ko

  jima s

  u ev

  iden

  tiran

  a riz

  ina

  pon

  aan

  ja

  djec

  e i m

  ladi

  h

  SSS,

  GO

  ,CSR

  , M

  Z N

  VO

  Broj

  pro

  gram

  a Br

  oj p

  olaz

  nika

  BEZB

  JED

  NO

  STC

  iljA

  ktiv

  nost

  iN

  osio

  ciIn

  dika

  tori

  Podi

  zanj

  e niv

  oa o

  pte

  bez

  bjed

  nost

  i dj

  ece i

  mla

  dih

  Efika

  sno

  spro

  voe

  nje p

  osto

  jei

  h pr

  ogra

  ma:

  O

  tvor

  ena v

  rata

  i

  Peta

  rda

  i ra

  zvija

  nje

  novi

  h pr

  ogra

  ma i

  akci

  ja

  UP

  PG, O

  , S

  ,PU

  , Gra

  dske

  ko

  mun

  alne

  slu

  be,

  CJB

  PG

  Broj

  pro

  gram

  aBr

  oj v

  rti

  a i k

  ola

  Broj

  inst

  alira

  nih

  svje

  tlo-

  snih

  ure

  aja

  Broj

  pos

  tavl

  jeni

  h vi

  deo

  nadz

  ora

  Broj

  pre

  dko

  lske d

  jece

  i u

  enik

  aU

  spos

  tavl

  janj

  e vid

  eo n

  adzo

  ra n

  a klju

  nim

  lo

  kaci

  jam

  a u g

  radu

  (ko

  le, m

  jest

  a oku

  plja

  nja

  djec

  e i m

  ladi

  h)

  Inst

  alira

  nje j

  avne

  rasv

  jete

  oko

  kol

  a i p

  o-pr

  avka

  pos

  toje

  e ra

  svje

  te

 • 30

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranjeVe

  a o

  buhv

  atno

  st k

  olsk

  ih u

  stan

  ova

  prog

  ram

  om p

  olic

  ije u

  zaje

  dnic

  i (ka

  m-

  panj

  a Sig

  urne

  kol

  e)

  Pove

  an

  broj

  kon

  takt

  pol

  icaj

  aca u

  gra

  dski

  m

  rejo

  nim

  a koj

  i obu

  hvat

  aju v

  aspi

  tno-

  obra

  zov-

  ne u

  stan

  ove

  UP

  PG, O

  , S

  ,PU

  Broj

  pol

  icaj

  aca

  Broj

  kol

  a

  Razv

  ijanj

  e pre

  vent

  ivni

  h m

  jera

  na s

  ubi-

  janj

  u up

  otre

  be al

  koho

  la, d

  uvan

  a i k

  ocke

  Ura

  diti

  izvj

  eta

  j o k

  ladi

  onic

  ama,

  mal

  opro

  -da

  jnim

  obj

  ektim

  a i lo

  kalim

  a u b

  lizin

  i ko

  la

  Upr

  ava z

  a in

  spek

  cijsk

  e po-

  slove

  Pod

  goric

  aU

  P PG

  Izvj

  eta

  jPr

  jedl

  og in

  icija

  tive

  Pred

  log

  inic

  ijativ

  e za i

  mje

  nu Z

  akon

  a o ja

  v-no

  m re

  du i

  miru

  u d

  ijelu

  pos

  tupa

  nja p

  rem

  a m

  alol

  jetn

  im li

  cim

  a

  One

  mog

  uav

  anje

  kup

  ovin

  e alk

  ohol

  a i

  duva

  nski

  h pr

  oizv

  oda d

  jeci

  i m

  ladi

  ma

  Pilo

  t pro

  jeka

  t obu

  ke za

  zapo

  slene

  u v

  elep

  o-da

  jnim

  trgo

  vins

  kim

  obj

  ektim

  a: Z

  abra

  njen

  a pr

  odaj

  a alk

  ohol

  a dje

  ci i

  mla

  dim

  a

  UP

  PGBr

  oj za

  posle

  nih

  Broj

  obu

  ka

  Org

  aniz

  ovan

  je o

  buke

  kro

  z odr

  ava

  nje r

  adi-

  onic

  a za t

  rgov

  ake

  radn

  ike i

  efo

  ve o

  djelj

  e-nj

  a u tr

  govi

  nski

  m m

  arke

  tima

  Prev

  enci

  ja i

  spje

  ava

  nje p

  rosja

  enj

  a i

  skitn

  je n

  a ulic

  i

  Form

  iran

  tim n

  a lok

  alno

  m n

  ivou

  za p

  rae

  -nj

  e pro

  sjae

  nja

  SSS,

  GO

  , UP

  PG,

  CSR

  , O

  ,S,

  PU,

  JU, N

  VO

  Baza

  pod

  atak

  a

  U ce

  ntrim

  a za s

  ocija

  lni r

  ad u

  sara

  dnji

  sa

  upra

  vam

  a pol

  icije

  , ko

  lam

  a, zd

  ravs

  tven

  im

  usta

  nova

  ma i

  dru

  gim

  inst

  ituci

  jam

  a, us

  ta-

  nova

  ma i

  org

  aniz

  acija

  ma u

  spos

  tavi

  ti sis

  tem

  ev

  iden

  tiran

  ja d

  jece

  (koj

  a iv

  e) n

  a ulic

  i ili

  se

  bave

  pro

  sjae

  njem

 • 31

  Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica 2014-2018

  Skraenice:

  SSS - Sekretarijat za socijalno staranje

  GO - Gradske optine

  SKS - Sekretarijat za kulturu i sport,

  SPP - Sekretarijat za planiranje i ureenje prostora i zatitu ivotne sredine

  SKP - Sekretarijat za komunalne poslove

  DZ - Dom zdravlja

  O - Osnovne kole

  S - Srednje kole

  PU - Predkolske ustanove

  CSR - Centar za socijalni rad Podgorica

  MZ - Mjesne zajednice Glavnog grada Podgorice

  ZZCG - Zavod za zapoljavanje Crne Gore

  CIPS - ZZCG - Centar za informisanje i profesionalno savjetovanje Podgorica

  ZZI - Zavod za zbrinjavanje izbjeglica Crne Gore

  UCG - Univerzitet Crne Gore

  PF - Pravni fakultet

  SSR - Studije socijalnog rada

  UP PG - Uprava policije - PJ Podgorica

  CJB PG - Centar javne bezbjednosti Podgorica

  ODT - Osnovno dravno tuilatvo-Podgorica

  SSVS - Struna sluba Vieg suda u Podgorici

  JU - Javne ustanove

  NVO - Nevladine organizacije

 • 32

  Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za socijalno staranje

  Na osnovu lana 54 Statuta Glavnog grada (Slubeni list RCG - optinski propisi, broj 28/06 i Slubeni list CG - optinski propisi, br. 39/10 i 18/12), Skuptina Glav-nog grada Podgorice na sjednici odranoj 15. novembra 2013. godine, nakon raz-matranja Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorici 2014 -2018, donijela je sljedei -

  Z A K LJ U A K

  USVAJA SE Lokalni program prevencije neprihvatljivog ponaanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorici 2014 -2018.

  Broj:01-030/13-1212

  Podgorica, 15.11.2013. godine

  SKUPTINA GLAVNOG GRADA - PODGORICE

  PREDSJEDAVAJUI,

  Momilo Vujoevi

Recommended

View more >