Lsningens och skrivandets bilder - Lsningens och skrivandets bilder En analys av villkor och mjligheter fr barns ls- och skrivutveckling Carin Jonsson Doktorsavhandlingar inom den

 • Published on
  05-Feb-2018

 • View
  218

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Lsningens och skrivandets bilder

  En analys av villkor och mjligheter fr barnsls- och skrivutveckling

  Carin Jonsson

  Doktorsavhandlingar inom den NationellaForskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 2

  Doktorsavhandlingar i Pedagogiskt arbete nr 10

 • 2

  Den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA) r en av de sammanlagt16 forskarskolor som riksdagen inrttade r 2001. Den representerar en strvan attbredda och frnya forskning och forskarutbildning med anknytning till lrar-utbildning och pedagogisk yrkesverksamhet dels innehllsligt, dels genom att svaraupp mot kravet att samtliga institutioner som medverkar i grundutbildningen ocksskall bedriva forskning och forskarutbildning i anslutning till grundutbildnings-uppdraget.

  Ume universitet r vrdhgskola och de partnerhgskolor som medverkar rHgskolan Dalarna, Hgskolan i Kristianstad, Karlstads universitet, Linkpingsuniversitet, Lrarhgskolan i Stockholm, Malm hgskola samt rebro universitet.Forskarskolan har en ledningsgrupp med representanter fr partnerhgskolorna,yrkeslivet och de studerande.

  Forskarskolan har organiserats s att framvxten av en sammanhllen forsknings-milj i Pedagogiskt arbete strks. Doktoranderna har tillsammans med handledarnadeltagit i gemensamma kurser och seminarier. Flertalet av de avhandlingsprojektsom bedrivs inom Forskarskolan placerar sig inom de kategorier som har en myckettydlig koppling till den pedagogiska praktiken. Arbetet inom forskarskolan har p ettavgrande stt prglats av det faktum att samtliga doktorander har en s stark knytningtill lraryrket.

  www.educ.umu.se/napa

  Carin Jonsson 2006OmslagFormgivning: Print & Media, Ume universitetBild titel: Norr, vster, ster, sder; konstnr: Britta Marakatt-Labba; fotograf:

  Hans Olof Utsi

  Inlaga och redigering: Elisabeth Wallmark, NaPA, Ume universitetTryck: Print & Media, Ume universitet, Ume 2006

  ISSN 1653-6894, 1650-8858ISBN 91-7264-127-4

  Distribution: Ume universitet, Institutionen fr svenska och samhllsvetenskapligamnen, 901 87 UmeTel: +46 (0)90 786 50 00E-post: carin.jonsson@educ.umu.se

 • 3

  Jonsson, Carin, 2006: Lsningens och skrivandets bilder. En analys av villkor ochmjligheter fr barns ls- och skrivutveckling. (The Picture of Reading and Writing.An Analysis of Conditions and Opportunities for Childrens Reading and WritingDevelopment.) Monograph. Language: Swedish, with a summary in English. UmeUniversity, Department of Swedish and Social Sciences, SE-901 87 Ume, Sweden.Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 2och i Pedagogiskt arbete nr 10ISSN 1653-6894, 1650-8858 ISBN 91-7264-127-4

  Abstract

  The child who starts school soon becomes aware that it is important to learn to readand write. When it is educated in written literacy, pictures are used in readingtextbooks and other school materials. The child is also asked to draw and talkabout pictures in other contexts. Against this background, the aim of the study isto investigate the importance of pictures for childrens learning to read and write.The aim includes a description and analysis of the existing reading and writingdiscourse. The study problemises relational aspects of school practice, research andteacher education. This problemisation visualises a need for both a change and adevelopment of the field of reading and writing.

  The thesis starts with a knowledge survey of the field of reading and writing.The survey provides the basis of a text study in which 11 Swedish theses, publishedbetween 1996 and 2003, are discussed and related to report materials publishedby The Swedish National Agency for School Improvement and the Board ofEducation. The text study is followed by an analysis of pictures, where the empiricalmaterial consists both of pictures taken from reading textbooks and readingdiagnoses and pictures produced by children. The total result shows that there isconsensus about the importance of different methods being applied throughbalanced reading programmes. At the same time it seems as if the field includes twodiscourses, a reading and a writing discourse.

  The dominant reading discourse is characterised by a strong emphasis on theteachers competence in terms of being able to see, create progression, arrange inorder, settle up and correct for the purpose of providing good preconditions for learning.Pictures are given here a clearly subordinate role. As for the writing discourse,there is a clear shift from the teacher to the child as a meaning carrying and meaningcreating subject. To some extent pictures are then recognised as a complementaryform of mediation in connection with writing. In the reading discourse it is clearthat pictures are traditionally used as illustrations of texts for the purpose of proficiencytraining. In that case pictures are given a complex role. On the one hand they arecriticised for being ambiguous. This ambiguity can lead the child away from effectivedecoding. On the other hand it is presupposed, paradoxically enough, that thereis a one-to-one relationship between picture and text. In contrast, children themselvesseem to be able to apply a well-integrated use of picture and text where the intentionis superordinate to the convention. The picture-text relation is then expansive:through the childs involvement the interplay between words and pictures is functionaland creates meaning.

 • 4

  The thesis shows that a widened text concept, and consideration for the formsof production and presentation that characterise our culture, may yield knowledgecontributing to developing the field of reading and writing. In order for this develop-ment to be possible, a complementary description of what characterises the respectivediscourse is required. In this description the concepts of communication and language,society and context and understanding and action function as an active intertriad forhandling the teaching of reading and writing not as two separate fields but as abroadened, and at the same genuinely inclusive, field of knowledge.

  Keywords: text, picture, reading, writing, mediation tools, experience, meaning

 • 5

  Frord

  Ngot r efter att jag pbrjat mina doktorandstudier lyssnade jag p enfrelsning dr doktor Christopher Bezzine presenterade lrarutbildningenp Malta. Bezzine talade, med hnvisning till poeten Robert Frost, om be-tydelsen av att vga vlja lite mindre frekventerade vgar fr att n frndringoch utveckling.

  Barnet som lr sig lsa och skriva, och lraren som undervisar barnet, strstndigt infr vad hon eller han kan uppfatta som mer eller mindre givnaeller rimliga vgval. Som doktorand i pedagogiskt arbete har jag gng p gngkonfronterats med vgar som jag ibland knt igen, men varit osker p vartde skulle leda. Andra vgar har jag trott mig veta vart de skulle leda, mensedan inte knt igen nr jag vl kommit fram.

  Nr jag i brjan av 70-talet, som frdig lrare, mtte mina frsta skolbarnhade jag via min praktikerfarenhet kommit till en intuitiv insikt som jagven fortsttningsvis, trots tillkomna vgval, burit med mig. Efter att hakommit till vgs nde i mitt avhandlingsarbete, har jag ntligen funnit ordfr att ocks kunna formulera denna min insikt: Barnet lr sig inte genomatt bjas utan genom bjelse. Formuleringen kan tyckas lderdomlig ochdet r den. Enligt en statlig utredning frn 1942 (SOU 1942:11, s. 293)anvndes formuleringen objelig till boken redan under mitten av 1700-talet som ett kriterium p elevens ljumma hg fr lsning.

  Den som tar sig att skriva en avhandling r knappast objelig till boken,vare sig i direkt eller verfrd bemrkelse. Att skriva en avhandling handlari mycket om att lsa. I stunder nr objeligheten, i olika skepnader, likvlgjort sig pmind har jag som doktorand haft ett fantastiskt std av minahandledare, sa Bergenheim och Anders Marner. Tack sa fr din frmgaatt bejaka mina tankar och samtidigt f mig att omprva de ider som vacklar.Tack Anders fr dina bde strnga och uppmuntrande diskussioner kringbildens betydelse och bildbetydelser.

  Tack alla skolbarn som strosar omkring mellan raderna i min text. Ni r desom i grunden mjliggjort mitt projekt. Tack Gunnel Jansson fr att dumed ditt mnskligt bejakande stt ingav mig mod att en gng vga frndring.Tack Kerstin Lindgren och P-O Erixon fr att ni med intellektuell finessoch humor fljt och stttat mig i mitt arbete som lrarutbildare och doktorand.Tack Kerstin Munck och Bjrn strand fr er frmga att bde fnga uppoch vidarebefordra berttelsen, myten och sagan som livgivande inspirations-klla fr mitt avhandlingsskrivande.

 • 6

  Tack arbetskollegor och doktorandkamrater som alla p olika stt uppmuntratoch utmanat mig i mitt projekt.

  Tack Ola fr decennier av kloka och insiktsfulla samtal. Med samma inknnandeklokhet och insiktsfullhet har du ocks avhllit dig frn att klampa in i mintext. Tack Kajsa och Sara fr att ni med sinnlig nrvaro och stor kunnighetengagerat er i mitt skrivande. Tack Samuel fr en snabb hand p min axeloch ett omtnksamt hur gr det?.

  Slutligen ett tack till min syster Kristin och Elisabeth Wallmark fr att nimed beundransvrt tlamod, i olika stadier av mitt skrivande, tagit er an upp-giften att leta rtt p mina blinda flckar. Tack Gunnar Persson fr dinengelska.

  Ume i augusti 2006Carin Jonsson

 • 7

  Innehllsfrteckning

  Kapitel I Inledning .......................................................... 11mnesval ................................................................................ 11Syfte och forskningsfrgor ...................................................... 19

  Antaganden ................................................................................. 19Metod .................................................................................... 20

  Textanalys .................................................................................... 20Arbetsgng ................................................................................... 22Med sprket som verktyg ............................................................... 28

  Avhandlingens disposition ...................................................... 30Kunskapsversikt Lsning och skrivning som forskningsfltoch arbetets relevans inom detta ............................................. 31

  Fltets komplexitet ........................................................................ 31Hur lr sig barn lsa och skriva? .................................................... 40Lsinlrning som utveckling och/eller lrprocess ............................... 47Balans mellan lsmetodiska program .............................................. 49Lsning som kommunikativ id ..................................................... 54Lsmilj: frvntan, pverkan och kompetens ................................. 56Skriftsprk och text ....................................................................... 57Skrivande: tal, skriftbild och lsning .............................................. 62Text och bild som arbete och lek, kunskap och frdighet .................. 64ver- och underordnade medieringsformer ..................................... 66Bilden p textens villkor ................................................................ 68Barnbilder som forskningsmetod och diagnos ................................... 72Sammanfattande reflektioner ......................................................... 75

  Teoretiska utgngspunkter ...................................................... 77Intertextualitet och kunskap .......................................................... 77verenskommen kunskap som auktoriserad preferens ....................... 83Teoretiska val ............................................................................... 85Kommunikation och sprk ............................................................ 87Frstelse och handling ................................................................. 92Mening och kontext ...................................................................... 98Sammanfattning .......................................................................... 101

  Kapitel II Ls- och skrivundervisning, forskning ochskolpolitik 1996-2003 ........................................................ 105Introduktion ........................................................................... 105

  Den frsta lsningen presentation av avhandlingarna .................. 107Den andra lsningen ..................................................................... 107Den tredje lsningen ..................................................................... 108

 • 8

  Konsensus, antydan till en diskursiv ordning ................................... 109En svensk interregional position? .................................................... 111

  Den frsta lsningen ............................................................... 113Avhandlingarna ........................................................................... 113

  Den andra lsningen (a): Skriftsprk och lsning .................... 123Inledning ..................................................................................... 124Linjr ordning eller rumslig orientering .......................................... 125Ett vidgat sprk- och textbegrepp .................................................... 130Bildens och textens verskridande funktioner ................................... 133Frn sprkets innehll till dess uttryckssida ..................................... 137Samtal och textmten ................................................................... 141Handlingsmnster och/eller mnsterhandling .................................. 144Gissning: frstelse, slarv eller bristande frmga ............................. 147Att fatta mening och frst, att vilja kunna och kunna vilja ............. 149Att visa utan att peka och barnet fortstter sjlv ........................... 151Lraren och den ambivalenta professionen ...................................... 153Resultat av den andra lsningen (a) ................................................ 157

  Den andra lsningen (b): Bildsprk och textskapande ............. 160Inledning ..................................................................................... 160Linjr ordning eller rumslig orientering .......................................... 161Ett vidgat sprk- och textbegrepp .................................................... 165Bildens och textens verskridande funktioner ................................... 168Frn sprkets innehll till dess uttryckssida ..................................... 170Samtal och textmten ................................................................... 173Handlingsmnster och/eller mnsterhandling .................................. 176Gissning: frstelse, slarv eller bristande frmga ............................. 179Att fatta mening och frst, att vilja kunna och kunna vilja ............. 181Att visa utan att peka och barnet fortstter sjlv ........................... 184Lraren och den ambivalenta professionen ...................................... 187Resultat av den andra lsningen (b) ................................................ 190

  Tredje lsningen ..............................................................

Recommended

View more >