Ltdt- Bai 02 - Tong Quan Ltdt

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

L thuyt th

Transcript

 • Bi ging L thuyt th

 • th (graph) l mt cu trc ri rc gm cc nh v cc cnh ni cc nh .

  th c k hiu l G = (V, E), trong :

  V l tp nh (vertex),

  E V V l tp hp cc cnh (edge).

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 2

  1

  2

  3

 • CC LOI TH

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 3

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  Tin Giang

  Tr Vinh

  Vnh Long

  ng Thp

  Cn Th

  4

 • Mt n th (simple graph) G = (V, E) gm mt tp khng rng V v mt tp cnh E l cc cnh khng sp th t ca cc nh phn bit.

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 5

  1

  2

  3

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  Tin Giang

  Tr Vinh

  Vnh Long

  ng Thp

  Cn Th

  6

 • Mt a th (multigraph) G = (V, E) gm mt tp cc nh V, mt tp cc cnh E v mt hm f t E ti {{u, v} | u, v V, u v}. Cc cnh e1, e2 c gi l cnh song song (parallel) (hay cnh bi (multiple)) nu f(e1) = f(e2).

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 7

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  Tin Giang

  Tr Vinh

  Vnh Long

  ng Thp

  Cn Th

  8

 • Mt gi th (pseudo graph) G = (V, E) gm mt tp nh V, mt tp cc cnh E v mt hm f t E ti {{u, v} | u, v V}.

  Mt cnh l khuyn (loop) nu f(e) = {u, u} = {u} vi mt nh u no .

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  9

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  Tin Giang

  Tr Vinh

  Vnh Long

  ng Thp

  Cn Th

  10

 • Mt th c hng (directed graph hoc digraph) G = (V, E) gm tp cc nh V v tp cc cnh E l cc cp c th t ca cc phn t thuc V. Cc cnh y cn c gi l cung (arc).

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 11

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  Tin Giang

  Tr Vinh

  Vnh Long

  ng Thp

  Cn Th

  12

 • Mt a th c hng (directed multigraph) G = (V, E) gm mt tp cc nh V, tp cc cnh E v mt hm f t E ti {(u, v) | u, v V}.

  Cc cnh e1 v e2 l cc cnh bi nu f(e1) = f(e2).

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 13

 • Loi Cnh C cnh bi? C khuyn?

  n th V hng Khng Khng

  a th V hng C Khng

  Gi th V hng C C

  th c hng C hng Khng C

  a th c hng C hng C C

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 14

 • CC M HNH TH

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 16

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  A

  B

  C

  D

  AB AC AD

  BC BD

  A

  B

  C

  D

  A

  B

  C

  D

  DB DC

  AB AC AD

  BC BD

  DB DC

  18

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  A

  B

  C

  D

  AB BA

  AD

  BC

  BD

  A

  B

  C

  D

  A

  B

  C

  D

  CB

  CD

  A

  B

  C

  D

  AC

  CA

  DB

  DC

  DA

  19

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  Tin

  Nam

  Minh Vn

  Th

  c

  th quen bit trn tri t c hn 6 t nh v c th hn t t cnh!

  20

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  Linda

  Brian

  Raffa Andy

  John

  Steve

  21

 • nh: tc gi

  Cnh: 2 ngi vit chung mt bi bo

  th cng tc (2001) c hn 337000 nh v 496200 cnh.

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 22

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  1 2

  3

  4 5

  6

  23

 • 1. A = 0

  2. B = 1

  3. C = A + 1

  4. D = B + A

  5. E = D + 1

  6. E = C + D

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  S1 S2

  S3 S4

  S5 S6

  24

 • 1. Xc nh loi th ca cc th sau:

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  a

  b

  c

  d

  25

 • 2. Xy dng th nh hng cho cc thnh vin lnh o ca mt cng ty nu:

  Ch tch c nh hng ln gim c nghin cu & pht trin, gim c marketing, gim c iu hnh;

  Gim c nghin cu & pht trin c nh hng ln gim c iu hnh;

  Gim c Marketing nh hng ln Gim c iu hnh;

  Khng ai c th nh hng ln trng phng ti chnh v Trng phng ti chnh khng nh hng ln bt c ai.

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 26

 • 3. Hy xy dng th u tin cho chng trnh sau:

  1. x = 0;

  2. x = x + 1;

  3. y = 2;

  4. z = y;

  5. x = x + 2;

  6. y = x + z;

  7. z = 4;

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 27

 • CNH K, NH K, BC

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 28

 • Hai nh u v v trong mt th v hng G c gi l k hay lin k (adjacent) (hay lng ging (neibor)) nu {u, v} l mt cnh ca G.

  Nu e = {u, v} th e c gi l cnh lin thuc (incident) vi cc nh u v v. Cnh e cng c gi l cnh ni (connect) cc nh u v v.

  Cc nh u v v gi l cc im u mt (endpoint) ca cnh {u, v}.

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 29

 • Bc (degree) ca mt nh trn th v hng l s cc cnh lin thuc vi n, ring khuyn ti mt nh c tnh hai ln cho bc ca n. Ngi ta k hiu bc ca nh v l deg(v).

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  30

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  Tin Giang

  Tr Vinh

  Vnh Long

  ng Thp

  Cn Th

  3

  6

  5

  3

  5

  31

 • Cho G = (V, E) l mt th v hng c e cnh. Khi :

  C bao nhiu cnh trong th c 10 nh, mi nh c bc bng 7?

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  Vv

  ve )deg(2

  32

 • nh l: Mt th v hng c s lng nh bc l l mt s chn.

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 33

 • Khi (u, v) l cnh ca th c hng G, th u c gi l ni ti v v v c gi l ni t u. nh u c gi l nh u (initial vertex), nh v gi l nh cui (terminal hoc end vertex) ca cnh (u, v).

  Cnh e = (u, v) c gi l i t nh u ti nh v hoc i ra nh u vo nh v.

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 34

 • Trong th c hng, bc vo (in-degree) ca nh v, k hiu l deg-(v) l s cc cnh c nh cui l v.

  Bc ra (out-degree) ca nh v, k hiu l deg+(v) l s cc cnh c nh u l v. (Mt khuyn s gp thm 1 n v vo bc vo v 1 n v vo bc ra ca nh cha khuyn)

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 35

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  Tin Giang

  Tr Vinh

  Vnh Long

  ng Thp

  Cn Th

  d- = 2, d+ = 1

  d- = 4, d+ = 1

  d- = 2, d+ = 3

  d- = 2, d+ = 4

  d- = 1, d+ = 2

  36

 • Cho G = (V, E) l mt th c hng. Khi :

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  VvVv

  Evv )(deg)(deg

  37

 • nh treo (pendant vertex) l nh c bc bng 1.

  nh c lp (isolated vertex) l nh c bc bng 0.

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 38

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  Tin Giang

  Tr Vinh

  Vnh Long

  ng Thp

  Cn Th

  Ph Quc

  39

 • MT S N TH C BIT

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 40

 • th y (complete graph) n nh, k hiu l Kn, l mt n th cha ng mt cnh ni mi cp nh phn bit.

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 41

 • th chnh quy (regular graph) l n th m bc ca mi nh u bng nhau.

  Nu bc ca cc nh l n, th th ny c gi l n chnh quy (n regular).

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 42

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  2 chnh quy

  3 chnh quy

  4 chnh quy

  43

 • th vng (cycle) Cn, n 3 l mt th c n nh v1, v2 vn v cc cnh {v1, v2}, {v2, v3}, {vn-1, vn} v {vn, v1}.

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 44

 • Mt n th G c gi l th phn i (bipartite graph) nu tp cc nh V c th phn lm hai tp con khng rng, ri nhau V1 v V2 sao cho mi cnh ca th ni mt nh ca V1 vi mt nh ca V2.

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 45

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 46

 • th C6 v K3 c phi l cc th phn i? Gii thch.

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  1 2

  3

  4 5

  6

  1

  2

  3

  47

 • th phn i y (complete bipartite graph) Km,n l th c tp nh c phn thnh hai tp con tng ng c m nh v n nh v c mt cnh gia 2 nh nu v ch nu mt nh thuc tp con ny v nh th hai thuc tp con kia.

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 48

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 49

 • TH CON

  TH B PHN

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 50

 • th con (subgraph) ca th G = (V, E) l th H = (W, F) trong W V v F E.

  th H l con ca th G c gi l th b phn (spanning subgraph) ca G khi W = V.

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 51

 • HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin

  1 2

  3

  4 5

  6

  1

  3

  4 5

  6

  1 2

  3

  4 5

  6

  52

 • Th no l 2 nh k nhau?

  Bc ca nh l g?

  Mi lin quan gia s cnh v bc?

  S lng nh bc l ca mt th?

  nh treo? nh c lp?

  th y ?

  th vng?

  th phn i?

  th phn i y ?

  th con? th b phn

  HCMUS 2010 Bi ging L thuyt th ng Nguyn c Tin 53

 • 1. Cho G l mt th n, v hng c s nh