Lucie Cviklová Metodický list číslo 4

  • View
    19

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lucie Cviklov Metodick list slo 4. Problmy s komunikac (pokraovn) a ppadov studie konkrtnch zem Evropsk unie. Sociln vnmn IV. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Kulturn aspekty osobn komunikace

Lucie CviklovMetodick list slo 4Problmy s komunikac (pokraovn) a ppadov studie konkrtnch zem Evropsk unieSociln vnmn IVUkazuje se, e je individuln odlin citlivost k vnmn lid; nkte lid jsou mimodn citliv k vnmn vech komunikanch signl, nkte jsou citlivj k paralingvistickm aspektm, jin k neverblnmu chovn, mnohdy to me bt zpsobeno tak emociln zvislost na nkter skutenosti, na nkterch zkuenostech, kter lovka poznamenaly; ti, kte jsou citlivj, s tmi je poteba jednat opatrn, ti, kte postrdaj jakoukoli citlivost, s tmi je mnohdy nutno jednat velmi polopatisticky mru citlivosti je mono zlepovat trninkem Existuj urit rysy osobnosti, kter zvyuj mru efektivnosti pi vnmn jinch lid, napklad inteligence, zejmna sociln inteligence, tvoivost, zkuenost z urit oblasti, zven citlivost k lidem, schopnost adjustace, vysok mra intuitivnho vnmn, estetick orientace, schopnost vctit seMra schopnosti posuzovat z dvojnch vazeb a rznch vnjch projev, kter jsou v diskrepanci s verblnm chovnm (metakomunikan signly)Schopnost rozliovat mezi stlmi rysy osobnosti a situanmi reakcemi, posuzovn rys osobnosti z rznch vnjch znak, z vraz oblieje, z gestiky, z postoje, z onho kontaktu, z paralingvistickch projev chovn

Sociln vnmn VPodle Nakonenho vnman jedinec je registrovn podle vnjho vzhledu, podle upravenosti, podle stavby tla, podle rys oblieje a podle demonstrovanch zpsob chovn, protoe to jsou nejbezpenj dostupn indiktory poznn ped komunikacVnman osoba je v dal fzi registrovna podle hlavnch osobnostnch rys, kter jsou orientan rozpoznateln (plach, zdrenliv, klidn, afektovan a podobn)V dal fzi je osoba vnmna ve form stn rys v podob souvisejcch projev v podob typologizovn (velk mu je popisovn jako osoba, kter si v)V posledn fzi dochz k urit diferenciaci popisu rys, mnohdy a v tak form, kdy odlinost jednotlivch rys se me jevit jako naprosto spolu nesouvisejc Teprve ve tet fzi vnmajc percipuje charakterov vlastnosti, osobn charakteristiky, osobn pedpoklady a schopnosti sociln doucnost pedpoklad a charakteristik vnmanho jedince, projevuje se jemn diferenciace

Pisuzovn pin Existuje dvoj postup interpretace chovn jde o to, zda je posuzovno chovn uritho jedince jako dsledek jeho vlastnch schopnost a jeho charakteru, anebo jako vsledek objektivnch podmnek Sv vlastn spchy povaujeme za dsledek vlastn aktivity a nespch za dsledek objektivnch podmnek naopak spch nkoho jinho povaujeme spe z dsledek objektivnch podmnek a nespch za jeho vlastn neschopnostNae tendence pisuzovat osobn odpovdnost za nco patnho jinm se zvtuje zejmna v takovch situacch, kdy se ns to osobn tk, kdy ns to ovlivuje Manaei, kte mus hodnotit prci svch podzench, potebuj dobr sudek v rozhodovn, maj velkou odpovdnost za spravedliv posuzovn lid, a proto mus za zdnliv jasnm chovnm hledat jet motivan piny (chovaj se ostatn v podobnch situacch podobn, chovala se urit osoba odlin i v jinch situacch, je chovn jedince konstantn v ase ?

Problmy komunikace IProblmy v komunikaci nastvaj tehdy, kdy je naruena forma porozumn a shody, to me bt zpsobeno nevhodnm chovnm na pracoviti (harassment, mobbing, diskriminace, kouen, nadmrn pit alkoholu), dsledky tohoto nevhodnho chovn (disciplinrn pohovory, kritika, stnosti), ale i jinmi formami nechtnho negativnho psoben na pracovn prostedn (tlesn zpach, neadekvtn reagovn v dsledku duevnch poruch)Pi ovovn fakt je nutno provdt pohovory nejen s lidmi, kte se dopustili nkterch prohek, ale i s lidmi, kte se njakm zpsobem podleli na skutenosti, kter je posuzovnaVeker pestupky pracovnk v tomto smyslu je nutno psemn podchycovat, nebo je v cel ad ppad pravdpodobn, e podobn chovn se bude opakovat, a to me bt podntem pro rozvzn pracovnho pomru

Problmy komunikace IIPokud se dl zznam o disciplinrnm proheku, ml by mt tyto postupov kroky:a)charakteristika dvodu disciplinrnho zenb)popis pestupku a jeho piny, ppadn uveden pedchozch pestupk podobnho rzuc)konkretizovn prbhu i podmnek a astnkd)zpsob sankce a ppadn dal postihy pi opakovn podobnho jednnNkter krize mohou mt celopodnikov charakter, na takov situace je pak teba pipravovat cel tm pracovnk, me jt o problmy s vrobky i se slubami, o personln problmy, politick a spoleensk zmny, ppadn o prodn katastrofyJsou to situace vjimen, ale mohou se stt a interpersonln komunikace v takovch situacch hraje rozhodujc lohu

Problmy komunikace IIIPasivn a nepm strategie (nevede k pm diskusi o problmu)1)nechat problmy rozplynout, problm zmiz sm od sebe, bez njakho aktivnho sil, problm je zamtnut jako nedleit, pohrdn problmem2)empatick pizpsoben a porozumn mezi obma stranami, problm se vyet bez nutn recipron antagonistick komunikace3)vyvarovn se problm, minimalizovn zpornch reakc partnera, problm je tolerovn jako nezbytn zlo4)vyhbn se lidem, s nimi bychom se do spor mohli dostat5)nepm strategie v podob narek, formou neverbln komunikace6)zlehovn a ertovn, astnk neodkrv pln sv pocity, problm se zd bt mn vn, ne ve skutenosti je7)submisivn reagovn v podob transparentn slabosti, jako je pl, naprost podzen, poddajnost

Problmy komunikace IVIndividuln zamen strategiea)prosba, dost, aby partner zmnil sv chovn, nalhavost me bt rzn siln a asertivn, nebo a agresivn, pemlouvn, donucovn, prosazovn vlastnch zjm agresivn formoub)hrozba, vhrky trestem nebo selhnmIntegran strategie (diskuse o konfliktu, nenulov een)a)odhalen, snaha porozumt dvodm, pocitm, dojmm, nejsou hledna alternativn een, pouze je tady snaha doshnout souhlasu a potvrzen ze strany opozinkab)jde o hledn monch alternativnch forem een, kter jsou pijateln pro ob strany Ke konci diskuse je nezbytn hledat cestu ke kompromism, a to tm, e vyzvedneme alespo nco pozitivnho v nzorech opozinka a ve svm pstupu sebekriticky zhodnotme alespo njak detail jako negativn, nebo to je jedin mon cesta, jako vzva k podobnmu jednn u astnka sporu

Harassment, discrimination, mobbingPokud pouijeme pojem harassment, eskm ekvivalentem tohoto slova je obtovn, pokud pouijeme pojem mobbing, eskm ekvivalentem je psychick terorKdy pouijeme slova diskriminace, znamen to obecn omezovn a znevhodovn urit skupiny lid, napklad rasov i nrodnostn odlin (rasismus, xenofobie a seximus), ale me jt i o diskriminaci vkov odlinch skupin, nov pijatch pracovnk, homosexuln orientovanch lid, apod.Zpsoby projevovn mobbingu mohou mt napklad podobu odmtn spoluprce, ignorovn, odmtn podporu, zatajovn informac, informan li, mizen podklad a dokument, pomluvy, posmvn, zveliovn, zlomyslnho osoovn, falovn, tvan, vyhroovn, sveden odpovdnosti za pein, kter zpsobil nkdo jin Mobbing i harassment mohou mt velmi zvan psychick nsledky v podob depres, stav zkosti, neurotickch pot, psychosomatickch pot obhu krevnho, dchac a zavac soustavy, jako tomu bv v dsledcch stresu

Nezdrav komunikace INezdrav komunikace je takov komunikace, kter vyvolv pocity tsn a naprostou diskrepanci ve sdlovn a chpn Na porad me podzen zstat potichu, bez reagovn, aby na sebe nestrhl pozornost, protoe by se mohla prozradit jeho nekompetentnost nebo neinformovanostTen, na nho stres psob negativn, se projevuje chaotinost, nekontrolovanmi projevy v neverblnch signlech i ve stylistice, ale tak ve snen kontrole mylen a sudku potenciln dsledky stresovho chovn je mono postupn sniovat prostednictvm duevn hygienyNezdravou komunikac se me projevovat lovk duevn nemocn (patogenn komunikace), ale tak lovk poznamenan nevhodnou vchovou v primrn rodin a lovk v zti Nezdrav komunikace se projevuje nedostatenou flexibilitou, pizpsobivost individulnm zvltnostem komunikanch partner, nedostatenou citlivost vi jinm lidem, nedostatenou chpavost a porozumnm

Nezdrav komunikace IIEllis uvd kritria psychickho zdrav, kter se promtaj nejen do komunikace, ale i do vekerho lidskho chovna)zjem o svou vlastn osobub)zjem o jin lidi, tzv. sociabilitac)sebezen a vnitn autoregulaced)vysok mra frustran tolerancee)flexibilita mylen (mylen nen rigidn, nbr flexibiln, pipraven k vvoji a ke zmnm)f)akceptovn nejistoty jako stavu otevenostig)dlouhodob orientovan hedonismush)sebeakceptovni)ochota riskovatj)logick pemlen o argumentech, bez zte fanatismu a pedsudk k)realismusL)odpovdnost za vlastn jednn a za vlastn chyby, problmy a pote

Poruchy komunikace IKomunikace hysterick osoby hysterick osoba se chov a tak komunikuje afektovan, se snahou pipoutat na sebe pozornost, charakteristick jsou pro ni teatrln slova a gesta, velk nadszka, snadno mn tma hovoru, kdy argumentuje, tak naprosto svvoln a nelogicky mn cle a zmry, nekontroluje pli sled svch mylenekNutkav komunikace - pro obsedantn neurzu je charakteristick nutkav chovn, stereotypn se opakujc, mnohdy proti vlastn vli postienho, stereotypnost je charakteristick i ve verblnm projevuFobick komunikace fobie je nepimen strach (arachnofobie je strach z pavouk, klaustrofobie je strach z omezennch a uzavench prostor, agorafobie je strach z velkch prostranstv), kter se v komunikaci me projevovat uritou strnulost, zejmna pi jednn o tmatech, kter njakm zpsobem souvis s jejich fobi

Poruchy komunikace IIzkostn neurotick se projevuje obavami z nezvldnut situace, komunikace je sen a jednoslabin Depresivn komunikace procity przdnoty, zoufalstv a beznadje se promtaj do komunikace tm, e depresivn lovk se stahuje do sebe, komunikuje jen minimln a sen Paranoidn zven podezravost a vztahovanost me vst k obviovn lid, k demonstraci a dokazovn pravdivosti svch blud (bludy jsou nevyvratiteln, take nem smysl je vyvracet)Hyperthymn komunikace pehnan dobrost a veselost, nerealisticky a neadekvtn nadsazen pohodov komunikovnKomunikovn schizoidn osobnosti - z chovn takovho lovka vyzauje uzavenost a emon chlad, preferovn astraktnho mylen ped konkrtnmNeurastenik snadno odbh od tmatu, velmi asto pouv frze, hovo dost hlasit a impulzivn, hodn gestikuluje

Poruchy komunikace IIIPsychastenik hovo rd barvit, kvtnat, rd pouv pirovnvn, mazl se se slovy, drazn je vyslovujeNarcistick osobnost komunikuje s egoistickou orientac, chce bt obdivovn, chce, aby jeho v