Ly Thuyet Thong Tin

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PowerPoint Template

KHI NHC TI MANCHESTER, MI NGI NGH

Company LogoCn chng ti ngh

M Manchester Vi Phn Nhm 12 L Thanh Bnh Trn Th T Oanh Nguyn Th HngTrn Huy Hong nh TGV Hng Dn: Th.s V Ngc Chm

(DIFFERENTIAL MANCHESTER ENCODING)LOGOCompany LogoMc LcM ng Truyn1M Manchester Vi Phn2Bi Tp ng Dng3Tng Kt4Lp MGii Mu, nhc im

Company LogoM NG TRUYNL qu trnh chuyn i hay nh x chui s liu nh phn thnh tn hiu s (dng sng truyn dn)

V d: Bit 0 c chuyn thnh xung vung c bin +ABit 1 c chuyn thnh xung vung c bin -A

Company LogoM NG TRUYNTn hiu PCM l chui cc bit 1 v 0.M ng truyn

C th chuyn t mt dng m ny sang dng m khc trong thit b truyn PCM. Truyn tn hiu t mt b ghp knh n b cp thp hn d c ly ngn cng c th b sai nu truyn khng ng dng

Company LogoM NG TRUYNL mt lc s truyn d liu tng tPCM(iu ch m xung)

Company LogoM NG TRUYN

H1

Company LogoM NG TRUYNTo kh nng tch tn hiu ng b b thu

To dng ph ca tn hiu s sao cho ph hp vi knh truyn hn. MC CH CA M

Company LogoM ng truyn

H2. Khng ng b my thu v pht

ng h ni nhn v ni pht phi ging nhau th mi c th tch c thng tin mt cch chnh xc.m bo c iu ny th c gi l ng b.

Company LogoTn hiu nh thi ng b my pht v my thuLu Lu khi chn m ng truynLU

Bng thngGim st c cht lngThnh phn DC (1 chiu)

Company LogoLu

H3. C dng DC v khng c dng DC

Company LogoYu cuYU CUNng lng tn s thp phi nhKhng c thnh phn 1 chiu (DC)C nhiu cnh xung: khi phc xung clock b thuTn hiu m ha phi c kh nng gii m duy nht thnh tn hiu gcBin i c quy lut sao cho my thu kim sot c li bitDi tn hp

Company LogoPhn loiNRZINRZ-L Pseudoternarya cc AMIHDB3B8ZS Manchester vi phnManchesterPhn L01(Theo phng thc m ha)NRZNh Phn a McK thut xo trnHai pha

Company LogoM MANCHESTER VI PHN DIFFERENTIALMANCHESTERENCODING

Company LogoNgun gcTitleManchester vi phn (v c M Manchester) c t tn theo trng i hc Manchester ni u tin ghi nhn vic s dng n vo cui nhng nm 1940. Ngi u tin ln k hoch v pht trin n l Tin s G. E Thomas ca i hc Manchester.

G. E Thomas

Company Logoc imL m biphase nh du ( 2 pha) hay m o pha.

L 1 m ng truyn.

D liu v tn hiu xung c kt hp to thnh 1 dng d liu t ng b ha 2 lp thng nht.

thi im gia ca mi bit lun c s thay i ca mc xung.

L m vi phn, bng cch s dng s c mt hay vng mt ca s chuyn tip cho bit gi tr logic.

Khng quan trng gi tr logic 1 hay 0 c nhn m ch xem phn cc l nh nhau hoc khc nhau t gi tr trc (ng b ha d hn).

D liu v tn hiu xung c kt hp to thnh 1 dng d liu t ng b ha 2 lp thng nht.L m biphase nh du ( 2 pha) hay m o pha. L 1 m ng truyn. thi im gia ca mi bit lun c s thay i ca mc xung.L m vi phn, bng cch s dng s c mt hay vng mt ca s chuyn tip cho bit gi tr logic. Khng quan trng gi tr logic 1 hay 0 c nhn m ch xem phn cc l nh nhau hoc khc nhau t gi tr trc (ng b ha d hn).

Company Logoc imM Difference Manchester l mt loi m c c cc li ch ca m theo kiu so snh s khc bit (differential code).

Tm li

Company Logoc imVD: Ta c dy bit : 10011101 s c biu din nh sau:

V ngc li, khi cho dng biu din th ta cng gii m c ngc li dy bit.

Th ta c

Company LogoTc Tc truyn d liu (Bit/s)Tc iu ch(Baud)Tc truyn d liu (hay tc truyn bit) l 1/tB vi tB l khong thi gian mt bit. Tc iu ch l tc pht sinh tn hiu.Vi m ho Manchester. B rng ti thiu ca mt thnh phn tn hiu l mt xung c rng bng khong thi gian 1 bit. Vi mt chui lin tip cc bit 1 hoc cc bit 0. Phi sinh ra mt dng lin tip cc xung nh vy. Tc iu ch ti a ca m Manchester l 2/tB.

VY SAO??!

u, nhc im

ng DngCompany LogoM Manchester vi phn c s dng trong chun IEEE 802.5 cho mng LAN Token-ring s dng cp i xon c bo v.

TNG KTCompany LogoManchester Vi phn l 1 trong nhng loi m ng c cch biu din chui bit vi nguyn tc:

1: khi c s chuyn i u khong bit0: khi khng c s chuyn i u khong bit

ng dng ca n trong thc t trong mng Lan Token ring.

Bi tpCompany LogoV d 1: Chui bit cho trc : 1111001011010010

V d 2: Tm chui bit

Bi tpCompany LogoGii:Vd1:

Vd2:

Ti liu tham khoCompany LogoTrong bi bo co s dng nhng ti liu tham kho sau:Manchester encoding: opposing definitions resolved ca Roger ForsterManchester and Differential Manchester Code ca Giorgos LazaridisGio trnh k thut truyn tin ca Nitro Pdf professtionalTruyn d liu ca Nguyn Trung Lp

V rt nhiu ngun ti liu khc nhau ti website: tailieu.vn, ebook.edu.vn, google.com, .v.v

Thank You !

The EnDLOGO