Madit OH-HM 46 - 1olej.sk ?· AFNOR NF-E-48603 (HM) ISO 11158 HM ISO-L-HM ... SAP kód a balenie: 13100829…

  • Published on
    10-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Madit OH-HM 46hydraulick olej</p><p>Madit OH-HM 46 je univerzlna hydraulick kvapalina, vyroben z hlboko rafinovanch zkladovch olejov, ktorobsahuj prsady pre znenie opotrebenia. Spa alebo prevyuje poiadavky noriem DIN 51524-as 2 (HLP), ISO11158 (HM). Poskytuje spoahliv vkon pre irok rozsah priemyselnch a mobilnch hydraulickch zariaden.</p><p>Pouitie</p><p>Hydraulick systmy pracujce pri vysokch tlakoch a v akchprevdzkovch podmienkach</p><p>Hydraulick systmy obrbacch strojov</p><p>Cirkulan systmy</p><p>Hydraulick systmy strojov pouvanch v plastovom priemysle</p><p>Hydraulick systmy zemnch a lesnckych strojov</p><p>Hydraulick systmy pracujce pri vysokch tlakoch a v akchprevdzkovch podmienkach</p><p>Hydraulick systmy obrbacch strojov</p><p>Cirkulan systmy</p><p>Hydraulick systmy strojov pouvanch v plastovom priemysle</p><p>Hydraulick systmy zemnch a lesnckych strojov</p><p>Vlastnosti a vhody</p><p>Dobr odolnos voiopotrebovaniuSpoahliv ochrana zariadenia a dlh ivotnos strojaPrispieva k predeniu ivotnosti zariadenia</p><p>Spoahliv ochrana zariadenia a dlh ivotnos strojaPrispieva k predeniu ivotnosti zariadenia</p><p>Dobr odolnos voiopotrebovaniu</p><p>Dobr tepeln a hydrolytickstlosNzka tvorba usadennDlh vmenn interval olejaSpoahliv prevdzka, nzke prevdzkov nklady</p><p>Nzka tvorba usadennDlh vmenn interval olejaSpoahliv prevdzka, nzke prevdzkov nklady</p><p>Dobr tepeln a hydrolytickstlos</p><p>Vynikajca filtrovatenosNiie nklady na drbu a dopad na ivotn prostredieNiie nklady na drbu a dopad na ivotn prostredieVynikajca filtrovatenos</p><p>Dobr odlivos vodyVodu nahromaden na dne ndoby je mon ahko odstrniChrni voi abnormlnej korzii a opotrebeniu zariadeniaDlh vmenn interval oleja a ivotnos zariadenia</p><p>Vodu nahromaden na dne ndoby je mon ahko odstrniChrni voi abnormlnej korzii a opotrebeniu zariadeniaDlh vmenn interval oleja a ivotnos zariadenia</p><p>Dobr odlivos vody</p><p>Rchla odlivos vzduchuNiie riziko kavitcieOdchdzajci vzduch nespsobuje netypick zvenie penivosti</p><p>Niie riziko kavitcieOdchdzajci vzduch nespsobuje netypick zvenie penivosti</p><p>Rchla odlivos vzduchu</p><p>Dobr ochrana proti korziiDlhodob ochrana ocele a neeleznch kovovch ast aj zaprtomnosti vlhkosti</p><p>Dlhodob ochrana ocele a neeleznch kovovch ast aj zaprtomnosti vlhkosti</p><p>Dobr ochrana proti korzii</p><p>pecifikcie a shlasy</p><p>Viskozitn trieda: ISO VG 46ISO 11158 HMISO-L-HMDIN 51524-2 (HLP)AFNOR NF-E-48603 (HM)</p><p>ISO 11158 HMISO-L-HMDIN 51524-2 (HLP)AFNOR NF-E-48603 (HM)</p><p>SLOVNAFT, a.s., Vlie hrdlo, 824 12 Bratislava Tel. +421 2 4524 3344 Web: www.slovnaft.sk1 / 2 Strana. Verzia:Posledn revzia: 006.010.0002016.08.24 8:17</p></li><li><p>Madit OH-HM 46hydraulick olej</p><p>Vlastnosti</p><p>Vlastnosti Typick hodnoty</p><p>0,875Mern hmotnos pri 15 C [g/cm3]</p><p>44,5Kinematick viskozita pri 40 C [mm2/s]</p><p>6,5Kinematick viskozita pri 100 C [mm2/s]</p><p>94Viskozitn index</p><p>-30Bod tuhnutia [C]</p><p>225Bod vzplanutia v otvorenom tgliku (Cleveland) [C]</p><p>Vlastnosti v tabuke s typick hodnoty produktu a nepredstavuj pecifikciu.</p><p>Pokyny pre manipulciu a skladovanie</p><p>Skladujte v uzavretch originlnych obaloch na suchch miestach s dostatonm vetranm, ktor s chrnen predpriamymi poveternostnmi vplyvmi a slnenm iarenm. Neskladova v blzkosti vhrevnch telies.Poas prepravy, skladovania a pouvania vrobku dodriavajte zsady bezpenosti prce a ekologick pravidlvzahujce sa k ropnm vrobkom.Pre bliie informcie si vyiadajte Kartu bezpenostnch dajov produktu.V pvodnom balen pri dodran skladovacch podmienok: 48 mesiacovHorav kvapalina: IV. triedy nebezpenosti.Odporan teplota skladovania: max. 40C</p><p>Informcie o objednvan</p><p>PpKN 27101983</p><p>SAP kd a balenie:Madit OH-HM 46 10L 10 l plastov kanister13100829Madit OH-HM 46 50KG 60 l oceov sud13100828Madit OH-HM 46 180KG 216,5 l oceov sud13100827Madit OH-HM 46 860KG 1000 l kontajner (len na objednvku)13100826Madit OH HM 46 autocisterna (len na objednvku)13100825</p><p>Emailov objednvanie: predaj.maziva@slovnaft.sk</p><p>Telefn pre objednvanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi08-15 h v pracovnch doch)</p><p>SLOVNAFT, a.s., Vlie hrdlo, 824 12 Bratislava Tel. +421 2 4524 3344 Web: www.slovnaft.sk2 / 2 Strana. Verzia:Posledn revzia: 006.010.0002016.08.24 8:17</p></li></ul>