Magistrinis Liter

 • View
  87

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IS architecting by SOA

Transcript

 • VILNIAUS UNIVERSITETAS

  MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

  PROGRAM SISTEM KATEDRA

  Paslaug stiliaus informacini sistem krimas

  korporacijos kontekste

  Business-Driven Service-Oriented Information System

  Development in an Enterprise Context

  Magistro baigiamojo darbo literatros apvalga

  Atliko: Lukas Sirvydis (paraas)

  Darbo vadov: doc. dr. Audron Lupeikien (paraas)

  Darbo recenzentas: Donatas iukys (paraas)

  Vilnius 2012

 • 2

  TURINYS

  VADAS ..................................................................................................................................... 3

  1. KORPORACIJOS ARCHITEKTROS KRIMAS ....................................................... 7

  1.1. IS sampratos kitimas .................................................................................................. 7

  1.2. Korporacijos masto sistemos ................................................................................... 11

  1.3. Korporacijos paslaug stiliaus IS ............................................................................ 13

  1.4. Korporacijos IS architektros samprata ................................................................... 16

  2. METODIK ANALIZ ................................................................................................. 20

  2.1. Zachman metodinis karkasas ................................................................................... 20

  2.2. TOGAF ADM metodika .......................................................................................... 24

  2.3. SOMA metodas ........................................................................................................ 28

  IVADOS IR PASTEBJIMAI .............................................................................................. 31

  ALTINIAI .............................................................................................................................. 33

 • 3

  VADAS

  Nagrinjimo objektas

  iuolaikin informacin sistema yra korporacijos dalis, teikianti jai informacines,

  skaiiuojamsias ir komunikavimo paslaugas ir padedanti siekti verslo tiksl. Todl informacins

  sistemos turi bti kuriamos kaip integruotos korporacij sudedamosios dalys. iame darbe

  nagrinjamas paslaug architektros stiliaus integruot informacini sistem krimas, utikrinantis

  toki sistem ir jas palaikani program sistem atitikim verslo poreikiams.

  Temos aktualumas

  Nuolat besikeiianios verslo slygos, aplinkybs sukelia verslo monei papildomus

  rpesius: keiia mons tikslus, veiklos planus, vykdomus procesus. Pasikeit mons tikslai

  takoja verslo proces, kuris betarpikai susijs su mons naudojama informacine sistema.

  Pasikeitimai verslo aplinkos formuoja naujus reikalavimus informacinei ir j palaikanioms

  program sistemoms. Versl palaikanti informacin sistema tampa viena i lemiani faktori

  skmingam verslo vykdymui.

  Informacini sistem krimo metodikos aprao kaip verslo reikalavimai yra paveriami

  program sistem reikalavimais, neatskiriant verslo proceso kuris yra informacins sistemos dalis.

  Versl palaikanios informacins sistemos nepasiymi lankstumu, kuris leist kuo maesnmis

  snaudomis esam informacin sistem pritaikyti naujiems verslo poreikiams. Daniausiai

  keiiantis informacins sistemos funkciniams reikalavimams, esam informacini sistem

  architektrinio lankstumo nepakanka nauj reikalavim gyvendinime maiausiais katais. Esamos

  informacini sistem krimo metodikos neaprao ireiktinai atskiriant informacins sistemos

  krim nuo program sistem. Vienas i plaiausiai naudojam korporacij kompiuterini sistem

  krimo metodinis karkasas TOGAF ir ininerinis procesas ADM aprao visas integruot sistem

  gyvavimo ciklo stadijas kompiuterini paslaug architektros stiliaus sistemoms kurti. Versl

  palaikanti informacin sistema realizuoja funkcionalum savo kompiuterini paslaug

  komponentuose. Metodika utikrina versl palaikani kompiuterini paslaug krim, taiau

  neisprendia atotrkio tarp verslo proceso ir jam reikiam program sistem, todl galt bti

  modifikuojama. Nagrinjama program sistema, susideda i funkcini komponent [Vas07], kurie

  tarpusavyje susij, j funkcionalumas beveik nekintantis. Program sistema gyvendina [Spe92]

 • 4

  funkcinius reikalavimus, taiau sistemos architektros projektavimas nra tinkamas, kai danai

  keiiaisi verslo procesai i kuri iplaukia nauji informacins sistemos reikalavimai.

  Besikeiianiomis verslo slygomis, skmingai veikianiam verslui aktualu prisitaikyti kuo

  maesnmis snaudomis prie nauj verslo aplinkybi. Kadangi versl palaikanti informacin

  sistema yra neatsiejama nuo verslo lygmens, todl reikalinga tokia informacins sistemos krimo

  metodika, kuri ireiktiniu bdu formuot informacins sistemos krim atskirai nuo

  funkcionalumo realizavimo funkciniuose komponentuose, kurie gali bti trei ali. Funkcini

  komponent paslaug tiekjai suteiks informacinei sistemai verslo proces palaikymo

  funkcionalum. Nebenaudojamos ir nereikalingos paslaugos bus nesunkiai pakeiiamos naujomis,

  kuri reikalauja pasikeits verslo procesas. Korporacijos informacin sistema ireiktiniu bdu

  susies verslo procesus, kuri gyvendinimas bus realizuotas emesniame lygyje, kuriame bus

  gyvendinti i informacini sistem reikalavim suformuluoti program sistem reikalavimai.

  Taiau didioji dalis korporacij kompiuterinms sistemoms kurti skirt metodini karkas ir

  ininerini proces retai skiria pakankamai dmesio informacini sistem, kaip vienos i

  korporacij sudedamosios dalies, krimui. Todl ios metodikos labiau tinka pirmos kartos

  informacinms sistemoms, ir j iskiriam aspekt nepakanka informacinei sistemai, suprantamai

  kaip korporacijos daliai, sukurti.

  Temos naujumas

  Verslo mons organizacin struktra turi savo verslo tikslus, procesus, strategij. Kuriant

  mons integruotas sistemas lygiagreiai projektuojama ir versl palaikanti informacin sistema.

  Organizacijos tikslai transformuojami informacins sistemos reikalavimus. Versl palaikanti

  informacin sistema yra susiejama su verslo procesais. Darbo [Ver03] teigimu vienas i pagrindini

  informacins sistemos privalum, tai korporacijos program sistem integravimas visum.

  Informacin sistema yra nagrinjama [Vas07], realizavimo poiriu iskiriant program sistemas

  kaip komponentus, palaikanius informacins sistemos funkcionalum, o pati sistema teikia

  paslaugas verslui.

  Darbo [Spe92] autorius Steven H. Spewak mano, kad verslo informacin sistema turt bti

  pradta kurti nuo korporacijos architektros planavimo (angl. Enterprise Architecture Planning

  (EAP)), nusakant korporacijos tikslus, strategij, kurie slygoja veiklos proces ir reikalavimus

  informacinei sistemai. Sistemos funkcionalumas gyvendinimas program sistemose atsivelgiant

 • 5

  verslo reikalavimus ir duomenis gautus i informacins sistemos. Remiantis Spewak metodika

  [Spe92] ir Zachman metodiniu karkasu, Amerikos Federalin vyriausyb bei daugelis kit

  organizacij sukr savo integruotas informacines sistemas. Kitaip nei program sistema,

  organizacijos centrin informacin sistema yra integruojanti ir koordinuojanti verslo procesus,

  teikianti informacij funkciniams komponentas, kurie gali bti ir trei ali [BS11].

  Informacins sistemos reikalavimus reikia atskirti nuo verslo reikalavim ir formuluoti juos

  atskirai. Vis informacin sistem palaikani program sistem bei informacini ir komunikavimo

  technologij krimas turi bti nagrinjamas informacins sistemos kontekste, nes tos technologijos

  ir sistemos yra informacins sistemos komponentai. Vieno i plaiausiai naudojam metodinio

  karkaso TOGAF ir program sistem krimo proceso ADM kontekste informacin sistema turt

  siterpti tarp verslo ir program sistemos. Taiau taip i problema dar nra isprsta, todl program

  sistem krimo procesas ADM bus pasirinktas informacins sistemos krimo metodikos sudarymui.

  Darbo tikslas

  Modifikuoti korporacij integruot kompiuterini sistem krimo metodik taip, kad bt

  atsivelgiama vis lygmen sistemas informacini sistem krim atskirti nuo verslo ir

  program sistem ir jas projektuoti ireiktiniu bdu.

  Darbo uduotys

  1. Ianalizuoti korporacij kompiuterini sistem krimo metodikas, konkreiau metodinius

  karkasus ir ininerinius procesus, ireiktinio informacini sistem nagrinjimo poiriu.

  2. Modifikuoti korporacij integruot kompiuterini sistem krimo metodik taip, kad

  paslaug architektros stiliaus informacin sistema bt kuriama ireiktiniu bdu.

  3. Itirti ir vertinti modifikuot korporacij integruot kompiuterini sistem krimo

  metodik.

  Planuojami rezultatai

  1. Patvirtinta hipotez, kad korporacij kompiuterini sistem krimo metodikos, skirtos

  paslaug architektros stiliaus sistemoms kurti, ireiktiniu bdu nenagrinja informacini

  sistem krimo.

 • 6

  2. Pasilytos taisykls, nusakanios kaip modifikuoti korporacij paslaug architektros

  stiliaus kompiuterini sistem krimo metodik, kad informacini sistem krimas bt

  nagrinjamas kaip ireiktinis toki sistem krimo ininerinis procesas.

 • 7

  1. KORPORACIJOS ARCHITEKTROS KRIMAS

  1.1. IS sampratos kitimas

  Vystantis informacinms technologijoms, verslo informacins sistemos apimtis, sudtingumas

  ir valdom duomen kiekis kinta informacins sistemos vystymosi atvilgiu. Keiiasi organizacijos

  architektros sampratos svoka.

  Informacini sistem vystymasis susijs su verslo apimties didjimu, kuris tampriai susijs

  tarp