MAKLUMAT PENDAFTARAN - sttj.edu. Tarikh keluar 11 ... Surat Kebenaran ibubapa/penjaga untuk menyertai ... 14 Cetak surat makluman bayaran yuran asrama 1 Lampiran 8

  • Published on
    07-Feb-2018

  • View
    248

  • Download
    23

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>PENGURUSAN UNIT HEM SMTTJ </p><p>PENDAFTARAN TINGKATAN 4 SESI 2013 SM TEKNIK TUANKU JAAFAR, SEREMBAN SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN </p><p>SAMPUL SURAT 1: </p><p>MAKLUMAT PENDAFTARAN </p><p>NAMA </p><p>NO. KAD PENGENALAN </p><p>NO.PENDAFTARAN </p><p>KURSUS </p><p>TINGKATAN </p><p>NAMA GURU TING. </p></li><li><p>PENGURUSAN UNIT HEM SMTTJ </p><p> PENDAFTARAN PELAJAR TINGKATAN 4 SESI 2012 </p><p>SENARAI SEMAK KEPERLUAN PENDAFTARAN </p><p>NAMA : </p><p>TINGKATAN : </p><p>Sila serahkan semua perkara di bawah kepada kaunter berkaitan semasa pendaftaran : ( Maklumat yang diperlukan hendaklah dimasukan kedalam sampul surat bersaiz A4 ) </p><p>SAMPUL SURAT 1 ( Sila serahkan sampul surat ini kepada Kaunter Guru tingkatan ) </p><p>Bil Perkara Bilangan Tandakan Jika telah sempurna </p><p>Catatan </p><p>1 Cetakan Surat Tawaran 1 </p><p>2 Borang TED 4 (dilengkapkan) 1 </p><p>3 Borang TED 5 (dilengkapkan) 1 </p><p>4 Borang PT (dilengkapkan) 1 </p><p>5 Borang Akuan Kebenaran Pembedahan (dilengkapkan) 1 Lampiran 2 </p><p>6 Salinan Kad Pengenalan Pelajar ( Depan dan Belakang ) 2 </p><p>7 Salinan Kad Pengenalan Ibu ( Depan dan Belakang ) 2 </p><p>8 Salinan Kad Pengenalan Bapa ( Depan dan Belakang ) 2 </p><p>9 Salinan Kad Pengenalan Penjaga ( Depan dan Belakang ) *jika perkara 7 dan 8 tidak berkaitan 2 </p><p>10 Salinan Keputusan PMR Sebenar ( Disahkan ) 4 </p><p>11 Salinan Sijil Berhenti Sekolah Akhir ( Disahkan ) 1 </p><p>12 Salinan Surat Beranak ( Disahkan ) 1 </p><p>13 Surat Kuasa Biasiswa dan Buku Akaun ( Jika Berkaitan ) 1 </p><p>14 Buku Rekod Nilam dan Sijil Nilam 1 </p><p>15 Buku Rekod Kesihatan ( Warna Biru ) 1 </p><p>16 Borang SMM ( Sistem Maklumat Murid ) yang lengkap 1 Lampiran 3 </p><p>17 Gambar berukuran kad pengenalan 8 </p><p>18 Borang Data Kemasukan Pelajar (dilengkapkan) 1 Lampiran 1 </p></li><li><p> Borang TED 4 </p><p>(Diisikan dalam 2 salinan) 1 salinan untuk simpanan murid </p><p>1 salinan untuk simpanan sekolah/kolej </p><p>KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERJANJIAN JAMINAN TATATERTIB </p><p>MEMASUKI KOLEJ VOKASIONAL, SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TAHUN 2013 </p><p> (Penuhkan dengan HURUF BESAR) Nama Murid : No. Kad Pengenalan : Jantina : Alamat Surat Menyurat : __________________________________________ __________________________________________ Poskod : _________________ Bandar : __________________ LAFAZ PERJANJIAN Saya yang bernama seperti di atas, dengan ini mengaku bahawa saya bersetuju akan mematuhi segalaperaturan dan undang-undang sekolah selama saya belajar di sekolah/kolej ini dan sekiranya saya melanggar peraturan sekolah, saya sanggup menerima sebarang hukuman yang berkaitan termasuk buang sekolah/kolej. Persetujuan ini dibuat atas kerelaan hati saya sendiri tanpa desakan atau paksaan mana-mana pihak. _________________________ ______________________________ Tandatangan Murid Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga* Tarikh : Tarikh : Disahkan Oleh Cop Rasmi : Tandatangan :____________________________ ____________________ (Pengetua/Penghulu/Penggawa/Ketua Kampung/*Pegawai Kerajaan Bahagian I)* * Potong yang tidak berkenaan Borang ini dikeluarkan pada: </p></li><li><p> Borang TED 5 </p><p>(Diisikan dalam 2 salinan) 1 salinan untuk simpanan murid </p><p>1 salinan untuk simpanan sekolah/kolej </p><p>KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SURAT AKUAN KESIHATAN </p><p>(Untuk dipenuhkan oleh ibu bapa/penjaga ) Nama Ibu/Bapa/Penjaga : ___________________________________________ No. Kad Pengenalan : _________________ Hubungan : ________________ Alamat Surat Menyurat : ___________________________________________ ___________________________________________ Poskod : _________________ Bandar : ________________ Nama Anak / Jagaan : __________________________________________________ No. Kad Pengenalan : _____________________ Tarikh Lahir : ________________ Kursus Ditawarkan : _______________________ # 1. Saya yang bernama seperti di atas mengesahkan bahawa sepanjang pengetahuan saya, anak / jagaan* saya ini tidak pernah menghidapi penyakit lemah jantung / darah tinggi / kencing manis / alahan (allergy) / migraine /lelah / pekak / pitam / sawan / rabun atau lain-lain penyakit merbahaya*. Sepanjang yang saya ketahui, kesihatan anak / jagaan* saya ini tidak akan membahayakan dirinya ketika dia menjalankan kursus ini di bengkel sekolah. (PENTING: SEKOLAH/KOLEJ TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB JIKA MAKLUMAT KESIHATAN YANG LENGKAP TIDAK DIBERI) # 2. Saya yang bernama seperti di atas mengesahkan bahawa anak / jagaan saya ini disyaki / pernah / sedang* menghidapi penyakit lemah jantung / darah tinggi / kencing manis / alahan (allergy) / migraine /lelah / pekak / pitam / sawan / rabun atau lain-lain penyakit merbahaya*. Saya yang benar, _________________________ Tandatangan Bapa /Penjaga Tarikh : # Potong 1 atau 2 * Potong yang tidak berkenaan Borang ini dikeluarkan pada: </p></li><li><p>Borang PT (Diisikan dalam 2 salinan) </p><p>1 salinan untuk simpanan murid 1 salinan untuk simpanan sekolah/kolej </p><p> P ENERIMAAN TAWARAN KE TINGKATAN 4 / TAHUN 1 Saya dengan ini mengaku bahawa saya menerima tawaran ini berdasarkan syarat-syarat berikut: 1. Saya tidak cacat. (Kementerian Pelajaran berhak menarik balik atau membatalkan tawaran ini sekiranya saya didapati cacat dan menghalang diri saya dari menjalankan kelas amali atau kerja kursus). 2. Tidak akan memohon balik ke Sekolah Menengah Akademik/Sekolah asal sebab sedia maklum bahawa mengikut peraturan, pelajar yang telah melapor diri di Kolej Vokasional atau Sekolah Menengah Teknik tidak akan diberi tempat lagi di Sekolah Menengah Akademik/Biasa. Tandatangan Murid : _______________________________ Tarikh : __________________ Nama Murid : No. Kad Pengenalan : Disahkan oleh : Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga : _______________________________ Tarikh : __________________ Nama Ibu/Bapa/Penjaga* : _______________________________ No. Kad Pengenalan : _______________________________ Hubungan : __________________ (dengan murid - jika Penjaga) Disaksikan oleh : Tandatangan : _______________________________ Cop Rasmi :_________________ (Pengetua/Penghulu/Penggawa/Ketua Kampung/*Pegawai Kerajaan Bahagian I)* * Potong yang tidak berkenaan Borang ini dikeluarkan pada : 22 - J a n - 2 0 1 3 </p></li><li><p>PENGURUSAN UNIT HEM SMTTJ </p><p>Lampiran 1 </p><p>SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN </p><p> DATA KEMASUKAN PELAJAR </p><p> BIL PERKARA MAKLUMAT </p><p>1 ** No. Pendaftaran </p><p>2 ** Tarikh daftar </p><p>3 Nama </p><p>4 Jantina </p><p>5 Bangsa </p><p>6 Agama </p><p>7 No. Kad Pengenalan </p><p>8 Tarikh Lahir </p><p>9 Sekolah dahulu </p><p>10 Tarikh keluar </p><p>11 ** Jurusan K. Awam K. Mekanikal K. Elektrik Perdagangan </p><p>12 ** Kelas 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 </p><p>13 Nama Bapa/Ibu/Penjaga </p><p>14 Pekerjaan Bapa/Ibu/Penjaga </p><p>15 Salinan Slip Gaji Ibubapa / Penjaga </p><p>16 Hubungan dengan pelajar </p><p> Nota: Perkara bertanda ** hendaklah dikosongkan dan diisi semasa pendaftaran. </p></li><li><p>PENGURUSAN UNIT HEM SMTTJ </p><p>Lampiran 2 . . . (nama dan alamat ibubapa / penjaga) Tarikh :.. Pengetua SM Teknik Tuanku Jaafar 70400 Seremban Negeri Sembilan Tuan, AKUAN KEBENARAN PEMBEDAHAN ( CONSENT FOR OPERATION ) Bahawa dengan ini saya .. (nama ibubapa / penjaga) membenarkan Tuan Pengetua atau wakilnya menandatangani suratsurat, borangborang Akuan Pembedahan bagi anak saya / jagaan saya semasa dia belajar di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, Seremban. Keterangan anak / jagaan saya adalah seperti berikut : 1. Nama pelajar : 2. No. Kad Pengenalan : 3. Tarikh Lahir :.. 4. Tingkatan :.Tahun : 5. Jurusan : .. 6. Tempat Tinggal : ASRAMA / LUAR ( Sila potong yang tidak berkenaan ) Saya akui kebenaran ini dibuat dengan kerelaan hati saya. . ( Tandatangan Ibubapa / Penjaga ) Nama : No. Kad Pengenalan : Tandatangan Saksi : Nama Penuh :.. Cop rasmi jawatan :.. (Saksi sekurangkurangnya Ketua kampung / Penghulu / Wakil Rakyat / Pegawai Daerah atau seorang Pegawai Kerajaan Bahagian 1 atau setaraf ) </p></li><li><p>ARAHAN: Sila isi SEMUA maklumat dengan menggunakan HURUF BESAR. Pastikan maklumat yang diberi adalah sama bagi semua adik-beradik.</p><p>BORANG MAKLUMAT MURID</p><p>MAKLUMAT PELAJAR</p><p>Nama Penuh</p><p>No. Sijil Lahir No. KP Baru Tarikh Lahir</p><p>KaumAgama</p><p>Kewarganegaraan Negara Asal</p><p>No Telefon (R) No Telefon Bimbit Murid</p><p>Nama Asrama</p><p>Alamat Asrama</p><p>Alamat Surat Menyurat</p><p>Sekolah Rendah Terakhir Sebelum iniSekolah Menengah Terakhir Sebelum ini</p><p>Darjah/Tingkatan Nama Kelas</p><p>No. Daftar Masuk</p><p>Jantina Murid Sekolah Agama Rakyat (SAR) Y/T</p><p>Anak Yatim Jika Yatim, tandakan kematian Ibu Bapa</p><p>Jarak Tempat Tinggal Sekarang Ke Sekolah km</p><p>Cara Ke Sekolah</p><p>OKU (Y/T) No OKU</p><p>Kategori OKU</p><p>Poskod: Bandar:</p><p>Negeri:</p><p>Dijaga Oleh</p><p>Jenis Darah</p><p>Penyakit:</p><p>Tarikh Masuk Sekolah</p><p>Anak ke berapa dalam keluarga</p><p>MAKLUMAT TANGGUNGAN (Anak-Anak yang telah berumahtangga atau bekerja tidak lagi menjadi tanggungan ibubapa/penjaga)</p><p>Hubungan dengan Penjaga</p><p>NAMA NO KP BARU NO SIJIL LAHIR</p><p>UMUR(TAHUN)</p><p>TAHUN/TINGKATAN</p><p>HUBUNGAN DGNPENJAGA</p><p>NAMA SEKOLAH/ KOLEJ/UNIVERSITI</p><p>NILAN BANTUANSETAHUN (RM)</p><p>Bilangan A dalam UPSR PMR: SPM:</p><p>MUKA 1</p></li><li><p>B001 - BORANG MAKLUMAT IBUBAPA DAN PENJAGA (SULIT)SM TEKNIK TUANKU JAAFAR TARIKH ISI BORANG:</p><p>DJH/TING: MAKLUMAT BAPA/PENJAGA LELAKI MAKLUMAT IBU/PENJAGA PEREMPUAN</p><p>NAMA BAPA</p><p>NO KP BARU KAUM</p><p>STATUS</p><p>AGAMA</p><p>PEKERJAAN/JAWATAN</p><p>BIL. TANGGUNGAN</p><p>KEWARGANEGARAAN</p><p>NEGARA ASAL</p><p>NAMA</p><p>MAJIKAN / SYARIKAT</p><p>ALAMAT MAJIKAN / SYARIKAT</p><p>POSKOD</p><p>NEGERI</p><p>PENDAPATAN, RM Gaji Pokok + Elaun Tetap. Overtime Tidak Dikira</p><p>NO CUKAI PENDAPATAN</p><p>NO TELEFON RUMAH Termasuk Kod Negeri</p><p>NO TELEFON BIMBIT</p><p>NO TELEFON PEJABAT Termasuk Kod Negeri</p><p>NAMA IBU</p><p>NO KP BARU KAUM</p><p>STATUS</p><p>AGAMA</p><p>PEKERJAAN/JAWATAN</p><p>BIL. TANGGUNGAN</p><p>KEWARGANEGARAAN</p><p>NEGARA ASAL</p><p>MAJIKAN / SYARIKAT</p><p>ALAMAT MAJIKAN / SYARIKAT</p><p>POSKOD</p><p>NEGERI</p><p>PENDAPATAN, RM Gaji Pokok + Elaun Tetap. Overtime Tidak Dikira</p><p>NO CUKAI PENDAPATAN</p><p>NO TELEFON RUMAH Termasuk Kod Negeri</p><p>NO TELEFON BIMBIT</p><p>NO TELEFON PEJABAT Termasuk Kod Negeri</p><p>Dokumen ini adalah dokumen rasmi dan diperingkatkan sebagai SULIT. Sebarang maklumat yang diberikan mestilah benar pada tarikh mengisi maklumat tersebut</p><p>STATUS: Masih Hidup, Meninggal Dunia, Bercerai, Tidak Dapat Dikesan, Tiada Maklumat, Lain-Lain</p><p>KAUM: MELAYU, CINA, INDIA, SIKH, BAJAU, DUSUN, KADAZAN, MURUT, MELANAU, IBAN, BIDAYUH, PENAN, ORANG ASLI, FILIPINOS, PORTUGESE, SIAM, LAIN-LAINAGAMA: ISLAM, KRISTIAN, HINDU, BUDDHA, SIKHISM, TAO, KONFUSIANISMA, BAHAI, PUAK / SUKU, TIADA AGAMA, LAIN-LAIN AGAMA</p><p>CATATAN:TANGGUNGAN: bilangan anak-anak yang belum bekerja dan belum berumah tangga + ibu + bapa tidak termasuk datuk, nenek atau lain-lain</p><p>KEWARGANEGARAAN: Warganegara, Bukan Warganegara, Penduduk Tetap, Status Belum Disahkan. Jika Bukan Warganegara, sila nyatakan Negara Asal</p><p>.............................................................................................Tandatangan Bapa/Penjaga Lelaki</p><p>.............................................................................................Tandatangan Ibu/Penjaga Perempuan</p></li><li><p>PENDAFTARAN TINGKATAN 4 SESI 2013 SM TEKNIK TUANKU JAAFAR, SEREMBAN SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN </p><p>SAMPUL SURAT 2: </p><p>PENGURUSAN ASRAMA </p><p>NAMA </p><p>KURSUS </p><p>K.PENGENALAN </p></li><li><p>PENDAFTARAN PELAJAR TINGKATAN 4 SESI 2013 SENARAI SEMAK KEPERLUAN PENGURUSAN ASRAMA </p><p> NAMA : </p><p>TINGKATAN : </p><p> Sila serahkan semua perkara di bawah kepada kaunter berkaitan semasa pendaftaran : ( Maklumat yang diperlukan hendaklah dimasukan kedalam sampul surat bersaiz A4 ) </p><p>SAMPUL SURAT 2 ( Sila serahkan sampul surat ini kepada Kaunter Pengurusan Asrama semasa pendaftaran asrama ) </p><p>Bil Perkara Bilangan Tandakan Jika telah sempurna </p><p>Catatan </p><p>1 Surat Tawaran 1 </p><p>2 Borang Butiran Diri Pelajar 1 Lengkapkan Lampiran 1 </p><p>3 Surat Kebenaran ibubapa/penjaga untuk menyertai rombongan / lawatan anjuran SM Teknik Tuanku Jaafar. 1 Lengkapkan Lampiran 2 </p><p>4 Surat izin daripada ibubapa / penjaga bagi penggunaan ubat bius untuk pembedahan. 1 Lengkapkan Lampiran 3 </p><p>5 Borang perjanjian Penjaga dan Pelajar ( Cetak 2 salinan ) 1 Lengkapkan Lampiran 4 </p><p>6 Salinan Kad Pengenalan Pelajar ( Depan dan Belakang ) 2 </p><p>7 Salinan Kad Pengenalan Ibu ( Depan dan Belakang ) 2 </p><p>8 Salinan Kad Pengenalan Bapa( Depan dan Belakang ) 2 </p><p>9 Gambar berukuran kad pengenalan 4 </p><p>10 Slip Bank ( Bukti bayaran yuran asrama jika bayaran dibuat melalui bank ) 1 </p><p>11 Cetak Kod etika Berpakaian 1 Lampiran 5 </p><p>12 Cetak senarai semak pakaian dan keperluan pelajar asrama ( Minimum ) 1 Lampiran 6 </p><p>13 Cetak barang larangan di bawa ke asrama 1 Lampiran 7 </p><p>14 Cetak surat makluman bayaran yuran asrama 1 Lampiran 8 </p><p>15 Salinan Slip Gaji Ibubapa / Penjaga 1 </p></li><li><p>Lampiran 1 </p><p>LEKATKAN GAMBAR </p><p>ASRAMA PUTERA / PUTERI SM TEKNIK TUANKU JAAFAR, SEREMBAN </p><p> ARAHAN : Pelajar yang diberikan tempat oleh Kementeria Pelajaran Malaysia untuk tinggal di asrama hendaklah mengisi borang ini dengan lengkap sebelum dibenarkan menginap di asrama. </p><p>A. MAKLUMAT PERIBADI </p><p> Nama Penuh : _________________________________________________________________________________ </p><p>Tarikh Lahir : _______________________ Umur Pada 1.1.2013 : __________________________ </p><p>No. Kad Pengenalan : __________________________________ </p><p>Tempat Lahir : ________________________________________ </p><p>Bangsa : __________________________ Agama : ___________________________ </p><p>Jurusan : K. Mekanikal ( ) K. Awam ( ) K. Elektrik ( ) Perdagangan ( ) </p><p>Keputusan PMR 2011 : A : ( ) B : ( ) C : ( ) D : ( ) E : ( ) G : ( ) </p><p>Adakah Anda Penerima Biasiswa : Ya ( ) Tidak ( ) </p><p>Nama Sekolah Terdahulu : _____________________________________________________________________ </p><p>Alamat Rumah : _____________________________________________________________________________ </p><p> _____________________________________________________________________________ </p><p> _____________________________________________________________________________ </p><p>No. Telefon : __________________________________ </p></li><li><p>Nama Individu Yang Membiayai Pelajar Semasa Tinggal Di Asrama : </p><p>Nama : ____________________________________________________________________________________ </p><p>Hubungan : _________________________________ </p><p>Alamat : __________________________________________________________________________________ </p><p> __________________________________________________________________________________ </p><p> __________________________________________________________________________________ </p><p>No. Telefon : ___________________________ No. Telefon Bimbit : _______________________ </p><p>B. MAKLUMAT KOKURIKULUM </p><p>Sukan : ________________________________________________________________________________ </p><p>Permainan : ________________________________________________________________________________ </p><p>Persatuan : ________________________________________________________________________________ </p><p>Tarikh : __________________ ( Tandatangan Pelajar ) </p><p>C. MAKLUMAT IBU BAPA / PENJAGA </p><p>Nama Ibu Bapa / Penjaga : _____________________________________________________________________ </p><p>No. Kad Pengenalan : _____________________________________ </p><p>Hubungan : ______________________________ </p><p>Bangsa : __________________________ Agama : _____________________________ </p><p>Pekerjaan : _____________________________________________ </p><p>Gaji Bulanan : RM_________________...</p></li></ul>