Mang Truyen Tai Quang OTN

  • Published on
    27-Oct-2015

  • View
    508

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mang Truyen Tai Quang OTN

Transcript

<ul><li><p> n tt nghip Mc lc </p><p>L Phng Trnh D04VT1 i </p><p>MC LC </p><p>MC LC ...................................................................................................................... i DANH MC HNH V ............................................................................................... iv DANH MC BNG BIU ........................................................................................... v THUT NG VIT TT ........................................................................................... vi LI NI U ................................................................................................................ 1 CHNG I: TM HIU CHUNG V MNG TRUYN TI QUANG................ 2 </p><p>1.1 Gii thiu ............................................................................................................... 2 1.2 Cc lp quang ........................................................................................................ 2 1.3 T m FEC trong mng truyn ti quang .............................................................. 4 1.4 Cu trc khung trong mng truyn ti quang ........................................................ 6 </p><p>1.4.1 Khi ti tin quang OPU-k ............................................................................... 6 1.4.2 Khi d liu quang ODU-k ............................................................................ 6 1.4.3 Khi truyn ti quang OTU-k......................................................................... 9 1.4.4 Lp knh quang ............................................................................................ 11 1.4.5 Sng mang knh quang (OCC) v nhm knh quang (OCG) ...................... 12 1.4.6 Mo u khng lin kt ................................................................................ 13 1.4.7 Sp xp cc khung GFP vo khung OPU-k ................................................. 15 </p><p>1.5 Mng truyn ti quang v cng ngh ghp knh phn chia theo bc sng ....... 15 1.6 Qun l mng truyn ti quang ........................................................................... 17 </p><p>CHNG II: KIN TRC MNG TRUYN TI QUANG ................................ 18 2.1 Cu trc lp mng truyn ti quang .................................................................... 18 2.2 Lp knh quang ................................................................................................... 20 </p><p>2.2.1 ng lin kt knh quang .......................................................................... 20 2.2.2 Phn t truyn ti OCh ................................................................................ 21 </p><p>2.3 Lp on ghp knh quang ................................................................................ 21 2.3.1 ng lin kt on ghp knh quang ........................................................ 22 2.3.2 Cc phn t truyn ti quang ........................................................................ 23 </p><p>2.4 Lp mng on truyn dn quang ..................................................................... 23 2.4.1 u cui ng lin kt on truyn dn quang .......................................... 24 2.4.2 Cc phn t truyn ti OTS .......................................................................... 25 </p><p>2.5 Lin kt client/server ........................................................................................... 25 2.5.1 p ng OCh/client ...................................................................................... 25 2.5.2 p ng OMS/OCh ...................................................................................... 26 2.5.3 p ng OTS/OMS ...................................................................................... 26 </p><p>2.6 Cu trc lin kt mng quang .............................................................................. 27 2.6.1 Cc ng lin kt v cc kt ni n hng v song hng ..................... 27 2.6.2 Cc ng lin kt v cc kt ni im-a im ......................................... 27 </p><p>CHNG III: CU TRC GHP KNH CA MNG TRUYN TI QUANG ....................................................................................................................................... 28 </p><p>3.1 Cu trc tn hiu c bn ....................................................................................... 28 3.1.1 Cu trc con OCh ......................................................................................... 28 3.1.2 Cu trc chc nng y OTM-n.m .......................................................... 29 3.1.3 Cu trc chc nng rt gn OTM-nr.m v OTM-0.m .................................. 29 </p><p>3.2 Cu trc thng tin cho giao din OTN ................................................................ 29 </p></li><li><p> n tt nghip Mc lc </p><p>L Phng Trnh D04VT1 ii </p><p>3.3 Cc nguyn l ghp knh/nh x v tc bit .................................................... 32 3.3.1 nh x........................................................................................................... 33 3.3.2 Ghp knh phn chia bc sng ................................................................... 33 3.3.3 Cc tc bit v dung lng ........................................................................ 33 3.3.4 Ghp knh phn chia thi gian ODUk ......................................................... 35 </p><p>3.4 Cu trc module truyn ti quang ....................................................................... 37 3.4.1 OTM vi chc nng rt gn ( OTM-0.m, OTM-nr.m) ................................ 37 </p><p>3.4.1.1 OTM-0.m ............................................................................................... 37 </p><p>3.4.1.2 Module truyn ti quang OTM-16r.m ................................................... 38 3.4.2 OTM vi chc nng y (OTM-n.m) ...................................................... 40 </p><p>CHNG 4 CC GIAO DIN MNG TRUYN TI QUANG .......................... 42 4.1 Cc giao din lin min a knh .......................................................................... 42 4.2 Cc giao din lin min n knh ...................................................................... 45 4.3 Tnh tng thch ngang ....................................................................................... 48 4.4 Cc tham s cho h thng lin min n knh v a knh ................................. 49 </p><p>4.4.1 Cc thng tin chung v cc tham s ............................................................. 52 4.4.1.1 S knh ln nht .................................................................................... 52 4.4.1.2 M ha tc bit/ng dy ca cc tn hiu nhnh quang ................. 52 4.4.1.3 T s li bit ln nht .............................................................................. 52 4.4.1.4 Kiu si .................................................................................................. 52 </p><p>4.4.2 Giao din ti cc im MPI-SM hoc MPI-S ................................................ 52 4.4.2.1 Ngun u ra trung bnh ln nht v nh nht ...................................... 52 4.4.2.2 Ngun u ra tng trung bnh ln nht ................................................. 53 4.4.2.3 Tn s trung tm .................................................................................... 53 4.4.2.4 Khong cch knh ................................................................................. 53 4.4.2.5 sai lch tn s trung tm ln nht .................................................... 53 4.4.2.6 Di bc sng hot ng ....................................................................... 53 4.4.2.7 Kiu ngun ............................................................................................ 53 4.4.2.8 Chu trnh lm vic ln nht v nh nht ............................................... 54 4.4.2.9 rng RMS ln nht .......................................................................... 54 4.4.2.10 rng ln nht -20dB ....................................................................... 54 4.4.2.12 T s loi b side mode nh nht ........................................................ 54 4.4.2.13 T s tt dn nh nht ......................................................................... 54 4.4.2.14 Gin mt cho cc tn hiu pht quang NRZ ................................... 55 4.4.2.15 Gin mt cho cc tn hiu pht quang ............................................ 56 </p><p>4.4.3 Mt ng lin kt quang t im MPI-SM n MPI-RM hoc MPI-S n MPI-R .................................................................................................................... 57 </p><p>4.4.3.1 suy gim ln nht ............................................................................. 57 4.4.3.2 suy gim nh nht ............................................................................ 58 4.4.3.3 Tn sc ln nht ..................................................................................... 58 4.4.3.4 Sai lch tn sc ln nht ........................................................................ 58 4.4.3.5 Suy hao phn x quang nh nht ti MPI-SM hoc MPI-S.................... 59 4.4.3.6 Phn x ri rc ln nht gia MPI-SM v MPI-RM hoc MPI-S v MPI-R ................................................................................................................ 60 </p><p>4.4.3.7 tr nhm vi sai ln nht ................................................................... 61 4.4.4 Giao din ti im MPI-RM hoc MPI-R ..................................................... 61 </p></li><li><p> n tt nghip Mc lc </p><p>L Phng Trnh D04VT1 iii </p><p>4.4.4.1 Cng sut knh u vo trung bnh ln nht ......................................... 61 4.4.3 Cng sut u vo tng trung bnh ............................................................... 61 </p><p>4.4.4.4 Vi sai cng sut knh ln nht............................................................... 62 4.4.4.5 ng quang penalty ln nht .............................................................. 62 4.4.4.6 nhy tng ng nh nht ............................................................. 63 4.4.4.7 phn x ln nht ca cc phn t quang .......................................... 63 4.4.4.8 nhy nh nht ................................................................................... 64 </p><p>CHNG 5 MT S IM NI BT CA MNG TRUYN TI QUANG .. 65 5.1 Sa li hng thun ............................................................................................. 65 </p><p>5.1.1 M t l thuyt .............................................................................................. 66 5.1.1.2 li m ha ........................................................................................ 68 5.1.2.1 Xc nh li m ha theo tham s Q ............................................... 68 5.1.2.2 Khuych i m ha c xc nh qua Eb/N0 ..................................... 70 5.1.2.3 Khuych i c xc nh theo OSNR ............................................... 70 </p><p>5.3 Truyn ti thng sut ca cc tn hiu client ....................................................... 74 5.4 M rng quy m chuyn mch ............................................................................ 74 </p><p>KT LUN .................................................................................................................. 76 TI LIU THAM KHO ........................................................................................... 77 </p></li><li><p> n tt nghip Danh mc hnh v </p><p>L Phng Trnh D04VT1 iv </p><p>DANH MC HNH V Hnh 1. 1 T l li bit BER trc v sau khi c t m FEC trong h thng ................... 4 Hnh 1. 2 Cu trc ca RS(255,239) ............................................................................... 5 Hnh 1. 3 Cu trc OPU-k ............................................................................................... 7 Hnh 1. 4 Cu trc ODU-k............................................................................................... 7 Hnh 1. 5 Cu trc OTU-k ............................................................................................... 8 Hnh 1. 6 Qu trnh ghp 16 khung con OTU-k ln mt khung OTU-k ....................... 10 Hnh 1. 7 Cc bc c bn nh dng mt khung OTU-k da trn mt lin kt im-im ............................................................................................................................... 10 Hnh 1. 8 Cc lp con trong knh quang c bn (OCh) ................................................ 12 Hnh 1. 9 Cu trc c bn ca nhm knh quang OCG-k qua DWDM ........................ 13 Hnh 1. 10 Hnh thnh v truyn ti tn hiu OTM qua cc knh WDM ring ............. 15 Hnh 1. 11 Sp xp cc khung GFP vo OPU-k............................................................ 16 Hnh 1. 12 nh x cc kiu ti tin khc nhau trn mng OTN vo WDM ................... 16 Hnh 2. 1 Lin kt u cui-u cui trong mt mng truyn ti quang....................... 19 Hnh 2. 2 Lp knh quang ............................................................................................. 20 Hnh 2. 3 V d lp mng OMS .................................................................................... 22 Hnh 2. 4 V d lp mng OTS ..................................................................................... 24 Hnh 3. 1 Cu trc ca giao din OTN .......................................................................... 28 Hnh 3. 2 Thng tin ch yu cha cc tng quan OTM-n.m ...................................... 30 Hnh 3. 3 Thng tin ch yu cha cc tng quan OTM-0.m ...................................... 30 Hnh 3. 4 Thng tin ch yu cha cc tng quan OTM-nr.m ..................................... 31 Hnh 3. 5 V d ca thng tin lung ch yu................................................................. 32 Hnh 3. 6 Cu trc ghp knh v nh x OTM ............................................................. 33 Hnh 3. 7 Phng php ghp knh ODU1 vo trong ODU2 ......................................... 36 Hnh 3. 8 Phng php ghp knh ODU1 v ODU2 vo trong ODU3 ........................ 36 Hnh 3. 9 Cu trc OTM-0.m ........................................................................................ 38 Hnh 3. 10 Cu trc ghp knh OTM-16r.m ................................................................. 39 Hnh 3. 11 Cu trc ghp knh OTM-n.m ..................................................................... 41 Hnh 4. 1 Cc ng dng a knh s dng b tin khuch i ....................................... 43 Hnh 4. 2 Cc ng dng a knh s dng b khuch i trung gian ............................ 44 Hnh 4. 3 Cc ng dng IrDI a knh khng khuch i .............................................. 45 Hnh 4. 4 Cc ng dng IrDI n knh ......................................................................... 45 Hnh 4. 5 Mt n biu mt cho cc tn hiu pht quang NRZ .................................. 55 Hnh 4. 6 Mt n ca biu mt cho tn hiu pht quang RZ 40G ............................. 57 Hnh 4. 7 IrDI knh n vi b tn sc (DC) trong b thu ........................................... 59 Hnh 5. 1 S khi FEC ............................................................................................ 67 Hnh 5. 2 T m Reed-Solomon ................................................................................... 67 Hnh 5. 3 Gin mt ................................................................................................... 69 Hnh 5. 4 M BER vs Q cho R-S (t =8)......................................................................... 69 Hnh 5. 5 BER v Eb/N0 ..........................................</p></li></ul>