Mang truyen tai quang

  • View
    552

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGGII THIU MN HC Thi lng mn hc: 4VHT (36LT + 18TL + 6TH) Mc tiu: Kin thc: Trang b cho sinh vin cc kin thc v ghp knh quang theo bc sng WDM, cc k thut khuch i quang, xu hng pht trin ca mng quang. K nng: Rn cho sinh vin c k nng nghin cu, phn tch, nh gi v cc cng ngh trn mng truyn ti quang Ni dung: Chng 1: H thng thng tin quang WDM Chng 2: Khuych i quang Chng 3: Truyn ti IP/WDM Chng 4: Mt s cng ngh, k thut v xu hng nghin cutrong mng truyn ti quangwww.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 1

2. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGGII THIU MN HC Ti liu tham kho: Cao Hng Sn. Cng ngh IP trn WDM . Nh xut bn Bu in, 8-2005. Hong Vn V. Cng ngh v mng th h sau. Nh xut bn Bu in, 2008 V Vn San. H thng Thng Tin Quang, tp 2. Nh xut bn Bu in, 2008. Vn Vit Em. H thng thng tin quang II. Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng, 2007. J. M. Senior, Optical Fiber Communications: Principles and Practice. Second edition, Prentice Hall, 1993. G. Keiser, Optical Fiber Communications . Third edition, McGraw-Hill, 2000. J. Gowar. Optical Communication Systems. Second edition, Prentice-Hall, 1993. G. P. Agrawal. Fiber-Optic Communication Systems. Second edition, John Wiley & Sons, 1997. Silvello Betti, Giancarlo De Marchis, Eugenio Iannoe. Coherent Optical Communications Systems . John Wiley & Sons, Inc, 1995.www.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 2 3. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGGII THIU MN HC Ti liu tham kho: Max Ming Kang Liu. Principles and Applications of Optical Communications, 2001. Gerard Lachs. Fiber Optic Communications Systems, Analysis, and Enhancements. McGraw-Hill, 1998. Peter Tomsu and Christian Schmutzer, "Next Generation Optical Networks", Prentice Hall PTR, 2002. D. Marcuse, A. R. Chraplyvy, et al., Effect of Fiber Nonlinearity on Long Distance Transmission, J. Lightwave Tech., Vol. 9, No.1, pp. 121-128, 1991. G. P. Agrawal, Nonlinear Fiber Optics. New York: Academic, 1995. nh gi: Tham gia hc tp trn lp: 10% Thc hnh/Th nghim/Bi tp/Tho lun: 30 % Kim tra gia k: 10% Kim tra cui k: 50 % www.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 3 4. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGCHNG 1H THNG THNG TIN QUANG WDMwww.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 4 5. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM NGUYN L GHP KNH THEO BC SNG QUANG (WDM) ) CC PHN T C BN TRONG H THNG WDM MT S VN NH HNG N HIU NNG H THNG WDM MNG TRUYN TI WDM www.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 5 6. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM 1.1 NGUYN L GHP KNH THEO BC SNG QUANG (WDM) ) Khi nim W DM: - Nhu cu truyn s liu tng cao dung lng truyn dn tng nhanh. - H thng truyn dn TDM truyn thng b gii hn v tc . - Ca s truyn dn trong si quang:- WDM l k thut cho php truyn dn nhiu knh bc sng quang trn cng mt si quang.www.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 6 7. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM Cc di bng tn hot ng trong W DM: O-band (Original band): Di bng tn t 1260 nm 1360 nm. E-band (Extended band): Di bng tn t 1360 nm 1460 nm. S-band (Short wavelength band): Di bng tn t 1460 nm 1530 nm. C-band (Conventional band): Di bng tn t 1530 nm 1565 nm L-band (Long wavelength band): DI bng tn t 1565 nm 1625 nm U-band (Ultra-long wavelength band): DI bng tn t 1625 nm 1675 nm www.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 7 8. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM Qu trnh pht trin W DM Transmitters Combining Signalswww.ptit.edu.vnReceiversTransmission on fiberSeparating SignalsB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 8 9. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM Cc ch truyn dn W DM: (Theo hng truyn dn) H thng WDM n hng: Transmitters1 2 MultiplexingFiber 1 DemultiplexingReceivers 1 233nnTransmitters 1 2 MultiplexingFiber 2 DemultiplexingReceivers 1 233nnwww.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 9 10. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM H thng WDM song hng: Transmitters 11 1n Multiplexing +DemultiplexingFiber 1 Multiplexing +DemultiplexingReceivers 1 2 21 21 2n 2n ReceiversTransmittersTransmitters 11 1n Multiplexing +DemultiplexingFiber n Multiplexing +DemultiplexingReceivers 1 2 21 21 2n 2n Receiverswww.ptit.edu.vnTransmittersB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 10 11. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM M hnh chung h thng W DM: (im- im) My pht quang1OTU MUXnMy thu quangKhuch i trung k quangOTUBAPALA sB pht tn hiu iu khin gim st knh quangssThu/pht tn hiu iu khin gim st knh quangsD E M U XB thuB thu1nB thu tn hiu iu khin gim st knh quangH thng qun l mngOTU - B chuyn pht quangPA - B tin khuych i quangMUX/DEMUX - B ghp/tch bc sngLA - B khuych i ng truynBA - B khuych i cng sutS - Bc sng knh gim st quang (OSC)www.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 11 12. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM Cc tham s ca h thng WDM a. S lng knh bc sng N b. Khong cch gia cc knh bc sng Dl c. Bng thng s dng ca h thng N x Dl d. Tc truyn tin trn mi knh bc sng B e. Dung lng ca h thng N x B f. Dung lng truyn dn ca h thng N x B x L g. Hiu sut s dng knh bc sng B/Dl #1#2#k # N-1 #NCn g sut quan g~B Bc sng Bng thng s dng ca h thngwww.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 12 13. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM Bng 1.1- Cc tham s chnh ca mt s h thng WDM trong cc phng th nghim. S knh bc sng NTc knh B (Gbit/s)Khong Dung lng cch truyn truyn dn dn L (km) (Tb/s-km)10681.3172015051.0273401171277.6261004101066.05www.ptit.edu.vn2320525840.0B MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 13 14. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM Bng 1.2- Cc tham s chnh ca mt s h thng WDM hin ang c khai thc trn th gii. S knh bc sng N 8+4Tc knh B (Gbit/s)Khong cch truyn dn DlDung lng truyn dn (Pb/s-km)H thng1 700481039 00018.7 Mng lin lc SEAMEWE3 (2007)a64www.ptit.edu.vn10 + 400.4 Mng ng trc DWDM backbone VNPT (2010)1018 80012 Mng lin lc SEAMEWE4 (2008)aB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 14 15. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM Phn loi v cc chun ca h thng WDM . H thng WDM bng tn rng (BWDM Broad passband WDM). H thng WDM ghp mt thp (CWDM Coarse WDM)H thng WDM ghp mt cao (DWDM Dense WDM)www.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 15 16. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM 1.2- CC PHN T C BN TRONG H THNG WDMwww.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 16 17. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM Ngun quang: - S dng laser n mode lm ngun pht (C th s dng LED trong k thut ct ph) - S dng b iu bin ngoi gim chirp, tc iu bin cao v to cc nh dng tn hiu quang khc nhau (NRZ, RZ, CS-RZ, DPSK ). - m bo tn hiu quang c rng ph hp ti bc sng chnh xc theo tiu chun.www.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 17 18. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM B thu quang: - Ging cc b thu quang s dng trong cc h thng n knh - nhy cao trong di rng bc sng, nhiu thp, hot ng n nh.www.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 18 19. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM Si quang:- S dng si n mode G.652 (SMF) v si G.655 (NZ-DSF) - Trnh s dng si G.653 (DSF). - Cc yu t nh ng c bn:h. Suy hao . Tn sc . Hiu ng phi tuynMt s loi si in hnh www.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 19 20. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM B tch/ghp bc sng: (OMUX/ODEMUX) - OMUX: kt hp cc bc sng ri rc khc nhau thnh tn hiu t hp a vo si quang. - ODEMUX: tch tn hiu t hp WDM thnh cc knh bc sng ring bit a ti b thu. - Cc tham s c bn: . Suy hao xen:j Pj = 10 lg . Xuyn 0 m:j cng sut quang i vo ng truyn 0 cng sut quang ti ti j ij Xuyn knh i sang knh j: Dij = 10 lg jj www.ptit.edu.vn i j ij Xuyn knh tng knh j: D j = 10 lg jj B MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 20 21. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM B tch/ghp bc sng: (OMUX/ODEMUX) - Cc k thut s dng: Tch/ghp da trn cc b lc quang: B lc Fabry-Perot B lc mng mng a lp B giao thoa k Mach-Zender B lc quang- mTch/ghp da trn cch t: Cch t nhiu x phng Cch t Bragg si quangMng cch t dn sng (AWG) B ghp xen (interleaver), b ghp quang (coupler), www.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 21 22. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM B tch/ghp bc sng: (OMUX/ODEMUX) - Phm vi ng dng ca mt s k thut:www.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 22 23. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM B tch/ ghp bc sng: (B lc quang) - Yu cu: Phm vi iu chnh rng Xuyn m thp (th-ng < -20 dB) Tc iu chnh nhanh Suy hao xen nh t nhy cm phn cc n nh vi mi tr-ng hot ng sig - rng bng tn ca tn hiu a knh. ch - khong cch knh. L - di ph t do. www.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 23 24. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANGH THNG THNG TIN QUANG WDM B tch/ghp bc sng: (B lc quang) B lc F- P: Gm 2 gng song song iu chnh bc sng bng cch thay i khong cch 2 gng.Tc iu chnh in hnh 100 s rng bng tn tn hiu WDM sig = N ch < L Xc nh khongcch 2 gng.sig = 100 GHz khi L < 1 mm vi n = 1,5 rng bng tn b lc F-P: FP 1. Nu 2 tri hn v b qua nh hng chirp (C=0): T pt (1.23) tnh rng xung u ra: c D = D L Trong : 2 2 = 02 + ( 2 L ) 2 = 0 + ( DL ) 2(1.24) 02 + D = dn xung do tn sc. oGii hn chung vi tc bit l: i> 0) th pt(1.25) tr thnh: ,BL D V d: D=17ps/nm.km, =15nm > [BL] max 1Gb/s.Km1 4(1.26) Nu 3 tri hn v b qua nh hng chirp (C=0): Khi = 0 + :Gii hn tc bit: www.ptit.edu.vn21 2 ( 3 L 2 ) 2 = 02 + 1 ( SL 2 ) 2 = 02 + D(1.27) 2 2 2 BL S 1(1.28)8V d: S=0,08ps/km.nm2, =15nm > [BL] max 20Gbit/s.KmB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 102 103. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANG Gii hn tc bit Ngun quang c rng ph nh (v d LD), V [B3L]max 3.108[(Gb/s)3.Km] 50 Gb/s truyn 2700 Km, 100Gb/s truyn c 340 Km cwww.ptit.edu.vnB MN: THNG TIN QUANG - KHOA VT1Trang 103 104. BI GING MNMNG TRUYN TI QUANG S cn thit phi b tn sc gim nh hng ca GVD: Dng Laser c ph hp Bc sng hot ng gn ZD.