Mang Truyen Thong Cn

  • Published on
    10-Mar-2015

  • View
    172

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

<p>Industrial Communication Networks</p> <p>MNG TRUYN THNG CNG NGHIPNguyn Tn i EEE HCMUTE</p> <p>Ni dung:Cc khi nim c bn Yu cu v phn cp mng M hnh mng OSI Cc mi trng truyn Cc phng php truy cp mng Cc khi nim cp ng dng Cc thit b kt ni AS-i CANopen</p> <p>2</p> <p>19-Feb-09</p> <p>Industrial Comunication Networks</p> <p>Ni dung (tt)DeviceNet Ethernet Profibus Interbus Modbus So snh cc loi mng PLC thc hin chc nng truyn thng319-Feb-09 Industrial Comunication Networks</p> <p>Cc thnh phn s dng trong truyn thng</p> <p>Khi nim c bn</p> <p>Data c th l nh sng, m thanh, hnh nh, in p, 19-Feb-09 Industrial Comunication Networks 4</p> <p>Khi nim c bn</p> <p>Cc phng php truynData c th c truyn dng Analog. Truyn lin tc. Data c th c truyn dng Digital. Truyn gin on (ly mu truyn)</p> <p>19-Feb-09</p> <p>Industrial Comunication Networks</p> <p>5</p> <p>Khi nim c bn</p> <p>Cc phng php truyn</p> <p>19-Feb-09</p> <p>Industrial Comunication Networks</p> <p>6</p> <p>Khi nim c bn</p> <p>Cc phng php truynTruyn ni tip:</p> <p> ng truyn s dng 3 dy dn: thu, pht v mass. Cc bit c pht lin tip nhau.</p> <p>Truyn song song:</p> <p> Cc bit c pht cng lc. S dng cho ng truyn ngn, cc knh dgy nhiu vi nhau, cht lng tn hiu km.Industrial Comunication Networks 7 19-Feb-09</p> <p>Khi nim c bn</p> <p>Phng php truyn ni tipTruyn ni tip ng b:</p> <p> D liu c pht lin tc. Tn hiu ng b c pht song song vi d liu D liu c pht theo kiu ko u nhau, d khong thi gian ca 2 bit l c nh. Cc bit ng b (Start v Stop) c t chung vi d liu.19-Feb-09 Industrial Comunication Networks 8</p> <p>Truyn ni tip bt ng b :</p> <p>Khi nim c bn</p> <p>Mng truyn thng cng nghipMng truyn thng cng nghip l khi nim chung ch cc h thng mng s dng ghp ni cc thit b cng nghip. Phn ln cc mng truyn thng s dng phng php truyn tn hiu s ni tip bt ng b bn song cng gim gi thnh v tng n nh ca ng truyn. half duplex asynchronous serial digital tranmission</p> <p>19-Feb-09</p> <p>Industrial Comunication Networks</p> <p>9</p> <p>Yu cu ca mng</p> <p>Cc yu cu v phn cp mng</p> <p>Lng data c pht</p> <p>Yu cu v tc </p> <p>19-Feb-09</p> <p>Industrial Comunication Networks</p> <p>10</p> <p>Yu cu ca mng</p> <p>Cc bus v mng</p> <p>19-Feb-09</p> <p>Industrial Comunication Networks</p> <p>11</p> <p>Yu cu ca mng</p> <p>Cc loi mngEthernet TCP/IP: mng ni b, level 2 v level 3 CANopen: mng theo giao thc truyn v cu hnh thit b cho cc h thng nhng trong t ng ha. ASi: mng kt ni thit b Modbus RS485: mng giao thc truyn ni tip ca Modicon-1979. Devicenet, Profibus, Interbus: kt ni thit b</p> <p>19-Feb-09</p> <p>Industrial Comunication Networks</p> <p>12</p> <p>M hnh OSI Open System Interconnection</p> <p>M hnh OSI</p> <p>M hnh mng cho h thng truyn thng m i vi mng kt hp, khng ng nht. Hnh thnh nn cc tiu chun trong truyn thng M hnh gm 7 lp, to ra mt khung chun ha trong truyn thng. Cc nh sn xut thit b t ng, thit b d liu u cui u da theo m hnh ny ch to thit b.</p> <p>19-Feb-09</p> <p>Industrial Comunication Networks</p> <p>13</p> <p>M hnh OSI Open System Interconnection</p> <p>M hnh OSI</p> <p>19-Feb-09</p> <p>Industrial Comunication Networks</p> <p>14</p> <p>Mi trng vt l</p> <p>Mi trng vt lCc mi trng truyn thng dng Cc tiu chun cho cp i xon Mt s Topo mng khc</p> <p>15</p> <p>19-Feb-09</p> <p>Industrial Comunication Networks</p> <p>Mi trng vt l</p> <p>Cc mi trng truyn thng dngMi trng to nn cht lng truyn:</p> <p> Tc Khong cch Min nhiu</p> <p>Cc mi trng thng dng:</p> <p> Cp xon Cp ng trc Cp quang19-Feb-09</p> <p>Industrial Comunication Networks</p> <p>16</p> <p>Mi trng vt l</p> <p>Cc chun truyn cho cp xonRS232:</p> <p> Kt ni im-im qua u ni 9/25 chn Khong cch </p>