Mang Workgroup

 • Published on
  29-Dec-2015

 • View
  128

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ti liu mng Workgroup

Transcript

 • GV: Nguyn Vn Thnh 1 Bi thc hnh mn hc Mng My Tnh

  Gio trnh thc hnh: MNG WORKGROUP Ni dung:

  Phn 1: MNG WORKGROUP V CC C CH BO MT TRUY CP. .................................................... 2 I. L THUYT V MNG WORKGROUP. ............................................................................................. 2

  - Cu hnh cho my tnh tham gia Workgroup: .................................................................................................... 2 - Cc c ch bo mt truy cp vo my tnh Windows XP / Vista / Windows 7 / 8 t mng: ........................... 2

  II. LUYN TP (PRACTICE). .................................................................................................................. 3 1. Kim tra iu kin kt ni mng Workgroup ca my Windows. .................................................................... 3 2. Thc hnh thao tc On / Off Windows Firewall ................................................................................................ 3 3. Thc hnh cc thao tc qun tr ti khon ni b: ............................................................................................ 4 4. Thc nghim ch Classic ............................................................................................................................. 5 5. Thc nghim ch Guest Only ..................................................................................................................... 6

  III. CC BI TP: Cc c ch truy cp vo my tnh mng Workgroup ............................................. 7 Bi tp 1.1: Cu hnh mng Workgroup theo yu cu ............................................................................................ 7 Bi tp 1.2: Khc phc s c trong mng Workgroup ............................................................................................ 7

  Phn 2: CHIA S V PHN QUYN TRUY CP TI NGUYN. ................................................................... 8 I. L THUYT. ........................................................................................................................................ 8

  - Sharing Permissions: Phn quyn ti nguyn chia s. ....................................................................................... 8 - NTFS Permissions: Phn quyn truy cp File / Folder. ....................................................................................... 8 - Cc tnh cht ca phn quyn. ............................................................................................................................ 9 - Quan h gia Share permissions v NTFS permissions. ............................................................................. 9

  II. LUYN TP (PRACTICE). .................................................................................................................. 9 1. Phn quyn chia s th mc. .............................................................................................................................. 9 2. Phn quyn NTFS Permission. ........................................................................................................................... 10 3. Th nghim phn quyn NTFS trn th mc DATA: ........................................................................................ 11

  III. BI TP: Chia s v phn quyn trong mng Workgroup ............................................................ 12 Bi tp 2.1: Mng Phng hc ................................................................................................................................. 12 Bi tp 2.2: T chc mng Phng My trong Trng hc ................................................................................... 13 Bi tp 2.3: Qun tr my tnh t xa (trong mng Workgroup) ........................................................................... 14

 • GV: Nguyn Vn Thnh 2 Bi thc hnh mn hc Mng My Tnh

  Phn 1: MNG WORKGROUP V CC C CH BO MT TRUY CP.

  I. L THUYT V MNG WORKGROUP.

  - Workgroup l h thng mng theo kin trc ngang hng (peer-to-peer) c sng lp bi hng Microsoft.

  - Tham gia mng ngang hng, ngi dng c ton quyn trong vic chia s ti nguyn ca my cho ngi dng khc trong mng dng chung.

  Cu hnh cho my tnh tham gia Workgroup:

  (Phi m bo kt ni phn cng mng hon chnh) - Mi my tnh tham gia Workgroup c 1 tn my (Computer Name) ring. - Cu hnh mng cn c cc thnh phn:

  o Client for Microsoft networks: l thnh phn xc nh my tnh s lm khch (tham gia) nhng mng ca hng Microsoft.

  o File and Printer sharing for Microsoft networks: l dch v (Service) cho php my tnh s c chc nng chia s d liu cho cc my khc truy cp.

  o Internet Protocol - TCP/IP: l giao thc giao tip mng gia cc my tnh da vo a ch IP (IP address).

  Cc c ch bo mt truy cp vo my tnh Windows XP / Vista / Windows 7 / 8 t mng:

  - Cc H iu hnh Windows t phin bn 2000 tr v trc yu cu ngi truy cp my tnh qua mng phi c 1 ti khon (User v password) hp l.

  - Ti khon hp l l ti khon m my b truy cp chp nhn (c xc thc). - Ti khon c xc thc c th:

  o L ti khon c to ngay ti my b truy cp (gi l Local Users) o Hoc l ti khon c to ti min qun tr (Domain) trong trng hp my tnh b xm nhp c

  tham gia vo mng Domain (Active Directory). - Nhm nng cao an ton ca vic tham gia mng, k t phin bn Windows XP, hng Microsoft

  a ra nhiu c ch bo mt bo truy cp mt mng.

  1. C ch truy cp vo my tnh (Network Access: Sharing and Security model for user account) Khi 1 my tnh khc xm nhp vo my Windows qua mng, cch ng x ca my Windows ny

  s l thuc c ch cp php truy cp l Guest Only hay Classic Model. Classic Model: Theo truyn thng, ngi truy cp phi khai bo User/Password hp l. Guest Only: Ch cho php truy cp vo my bng nhng Ti khon (account) khng c trong

  danh sch USERS ca my b truy cp (Local Users). Guest (khch vng lai) l loi ti khon m Windows khng cn bit tn (User name). Ni cch

  khc, ch Guest Only, Windows s cho truy cp vo n m khng cn hi User v password. Mc nh, ti khon Guest khng c gi tr s dng (Disabled)

  2. Danh sch User b cm truy cp vo my tnh t mng (User Rights Assignmet: Deny access to this computer from the network) Trong danh sch cc ti khon c to trong Windows (Local Users). Ngi dng c th ch nh

  nhng user c th s b cm truy cp vo my tnh t mng bng cch a tn user vo danh sch Deny access to this computer from the network.

  Mc nh, ti khon Guest c t trong danh sch cm ny.

  3. Danh sch User b cm truy cp cc b vo my tnh (User Rights Assignmet: Deny logon locally) Trong danh sch cc ti khon c to trong Windows (Local Users). Ngi dng c th ch nh

  nhng user c th s b cm truy cp cc b vo my tnh bng cch a tn user vo danh sch Deny logon locally.

  Mc nh, ti khon Guest c t trong danh sch cm ny.

  4. Nhng ti khon khng c password s khng truy cp vo my tnh t mng (Limit local account use of blank password to console logon)

 • GV: Nguyn Vn Thnh 3 Bi thc hnh mn hc Mng My Tnh

  Thi quen ca ngi dng Windows l khng t password cho ti khon Administrator (ti khon c quyn cao nht trong vic qun tr iu khin my Windows).

  Nu ai dng ti khon Administrator xm nhp my Windows qua mng, ngi cng s c ton quyn iu khin my Windows b xm nhp.

  Mc nh, Windows s gii hn (khng cho) Nhng ti khon khng c password s khng truy cp vo my tnh t mng, nhm m bo an ton cho ngi dng.

  5. Windows Firewall (Tng la) Windows Firewall l 1 dng tng la c nhn m Microsoft tch hp sn trong cc phin bn

  Windows XP v sau. Firewall c nhim v ngn chn cc lung d liu khng mong mun t ngoi vo. Mi lung d

  liu t trong i ra qua Windows Firewall u c cho php. Vi Windows Firewall, yu cu truy cp d liu t bn ngoi vo my tnh cng s b ngn chn

  II. LUYN TP (PRACTICE).

  1. Kim tra iu kin kt ni mng Workgroup ca my Windows. Kim tra tnh trng kt ni mng phn cng: dy mng, card mng, Switch, n trng thi

  ti cng RJ-45, biu tng trng thi ca card mng trong ca s Network Connections nhn nh tnh trng kt ni mng ca my tnh.

  Properties biu tng card mng trong ca s Network Connections. Kim tra tnh trng ca cc thnh phn h tr kt ni mng Workgroup.

  Properties My Computer tab Computer Name nhn bit tn my tnh c b trng vi my

  khc khng. M My Network Place Entrie Network Microsoft Windows Networks WORKGROUP

  nhn thy cc my tnh khc trong mng Workgroup.

  2. Thc hnh thao tc On / Off Windows Firewall Dng lnh IPCONFIG (g ti Command prompt) xem a ch IP ca card mng (thc). T my bn cnh dng lnh PING kim tra giao tip mng. Nu Ping tht bi c th l do Windows Firewall trn my bn ang hot ng. Thao tc On / Off Windows Firewall:

  o Properties biu tng card mng trong ca s Network Connections tab Advanced nt Settings trong mc Windows Firewall

 • GV: Nguyn Vn Thnh 4 Bi thc hnh mn hc Mng My Tnh

  3. Thc hnh cc thao tc qun tr ti khon ni b:

  a. M Local Users and Groups (trong Computer Management) bng 1 trong cc thao tc: Control Panel Administrative Tools Computer Management) Nhp phi My Computer Manage. Run: compmgmt.msc

  b. t mt khu cho ti khon Administrator: Nhp phi trn ti khon Administrator chn Set password.

  c. Enable (kch hot) cho Ti khon Guest..

  Nhp phi trn ti khon Guest chn Properties. B check ti Account is disabled

  d. To mi 2 ti khon ni b.. Nhp phi trn mc Users (hoc vng trng trong danh sch Users) chn New Users. Nhp tn user v password (lu : b check User must change password at next logon)

  m bo password va t cn gi tr s dng.

 • GV: Nguyn Vn Thnh 5 Bi thc hnh mn hc Mng My Tnh

  4. Thc nghim ch Classic

  a. Chuyn c ch cp php truy cp vo my tnh v Classic. M Local Security Policy (trong Control Panel Administrative Tools) Nhnh Local Policies Secutity Options Double mc Network Access: Sharing and Security model for local account la chn

  Classic model. b. Disable ti khon Guest c. Chia s 1 th mc cho ngi bn cnh truy xut:

  Nhp phi trn th mc mun chia s chn Sharing and Security Trong ca s Shari