Manual Utilizare Fiat Punto Classicohj

  • Published on
    27-Dec-2015

  • View
    30

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

xdx ybmnu

Transcript

<ul><li><p>Stimate client,Vq mul]umim pentru cq a]i ales marca FIAT [i vq felicitqm pentru alegerea unui Fiat Punto. Am conceput acest manual pentru o cunoa[tere amqnun]itq [i o exploatare optimq a noului Fiat Punto.Vq recomandqm citirea sa \n \ntregime \nainte de a porni pentru prima oarq la drum.Ve]i descoperi informa]ii, sfaturi [i avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel \nc`t sq pute]ibeneficia la maxim de calitq]ile sale tehnologice. Acest manual con]ine sfaturi extrem de importante cu privire lacondi]iile de siguran]q \n trafic, \ntre]inerea automobilului [i protejarea mediului \nconjurqtor.</p><p>Mai mult, fiecare componentq a Fiat Punto este complet reciclabilq. Dupq o duratq de via]q lungq [i lipsitq de problemea ma[inii dvs., orice Reprezentan]q Fiat va face cu plqcere aranjamentele necesare pentru reciclarea vehiculului cuurmqtoarele consecin]e benefice : absen]a poluqrii \n urma aruncqrii de[eurilor [i reducerea cererii de materie primq.</p><p>Vq recomandqm citirea cu aten]ie a avertismentelor [i indica]iilor marcate cu simbolurile respective, de la sf`r[itulpaginii.</p><p>siguran]a personalq</p><p>starea bunq de func]ionare</p><p>protec]ia mediului</p><p>Caietul de service FIAT ata[at prezintq lista serviciilor pe care FIAT le oferq clien]ilor sqi : certificatul de Garan]ie cu termenii [i condi]ile de pqstrarea a garan]iei ; gama de serviciilor adi]ionale oferite clien]ilor FIAT. </p><p>Lecturq placutq [i sigurq la volanul ma[inii dvs !</p><p>|n acest manual de utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Punto. |n consecin]q vq rugqm sq lua]i \n consideraredoar informa]iile referitoare la tipul motorului [i versiunea de caroserie ale vehiculului dvs.</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 1</p></li><li><p>FOARTE IMPORTANT!</p><p>COMBUSTIBIL</p><p>Motoare pe baza de benzinq: folosi]i doar benzinq fqrq plumb cu cifra octanicq mai mare de 95.Motoare diesel: folosi]i doar combustibil Diesel care \ndepline[te cerin]ele Specifica]iei Europene EN590.</p><p>PORNIREA MOTORULUI</p><p>Asigura]i-vq cq fr`na de m`nq e trasq; pune]i schimbqtorul de viteze \n pozi]ie neutrq; apqsa]i p`nq la capqt pedala deambreiaj fqrq sq atinge]i accelera]ia, din acest moment:</p><p>Motoare pe bazq de benzinq roti]i cheia de contact la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul</p><p>Motoare diesel: Roti]i cheia de contact la MAR [i astepta]i stingerea semnalelor luminoase , ; roti]i cheiala AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul.</p><p>PARCAREA DEASUPRA MATERIALELOR INFLAMABILE</p><p>|n condi]ii normale de func]ionare, catalizatorul atinge temperaturi foarte \nalte. Nu parca]i vehiculul pesteiarbq, frunze uscate, conuri de brad sau alte materiale inflamabile: risc de incendiu.</p><p>PROTEC}IA MEDIULUI</p><p>Vehiculul este dotat cu un sistem care permite diagnosticarea continuq a componentelor sistemului de e[apa-ment asigur`nd \n acest fel o protec]ie mai eficientq a mediului \nconjurqtor.</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 2</p></li><li><p>ACCESORII ELECTRICE </p><p>Dacq dupq cumpqrarea vehiculului hotqr`]i sq adquga]i accesorii electrice (care implicq riscul descqrcqriitreptate a bateriei), vizita]i o Reprezentan]q Fiat pentru a vi se calcula consumul de electricitate [i verificadacq sistemul electric existent \l poate suporta. </p><p>CARDUL CODE</p><p>Pqstra]i acest card \ntr-un loc sigur, nu \n interiorul vehiculului. Vq recomandqm sq ave]i \ntotdeauna asupradvs. codul electronic care este scris pe cardul CODE, pentru situa]iile \n care ve]i avea nevoie de pornireade urgen]q. </p><p>PLANUL DE |NTRE}INERE</p><p>|ntre]inerea corectq a vehiculului este un factor esen]ial pentru: men]inerea unei stqri bune de func]ionare,pqstrarea eficacitq]ii mijloacelor de siguran]q, protejarea mediului \nconjurator [i reducerea cheltuielilor de\ntre]inere de-a lungul timpului. </p><p>MANUALUL DE |NTREBUIN}ARE CON}INE... </p><p>Informa]ii, sfaturi [i avertismente importante \n ceea ce prive[te conducerea sigurq [i corectq a ma[inii dvs.[i \ntre]inerea acesteia. Acorda]i aten]ie deosebitq simbolurilor (siguran]a personalq), (protec]ia mediului),(buna stare a vehiculului).</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 3</p></li><li><p>BBOORRDD {{II CCOOMMEENNZZII</p><p>BORDUL.............................................................. 5TABLOUL DE BORD........................................... 6SIMBOLURI......................................................... 11SISTEMUL DE COD FIAT................................... 11CHEILE................................................................ 13DISPOZITIVUL DE PORNIRE............................. 16INSTRUMENTE DE BORD ................................ 18DISPLAY-UL DIGITAL......................................... 22DISPLAY MULTIFUNC}IONAL.......................... 24DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONALREPROGRAMABIL............................................. 28SCAUNELE......................................................... 56TETIERE.............................................................. 59REGLARE VOLAN.............................................. 60REGLARE OGLINZI RETROVIZOARE.............. 60CONTROLUL SISTEMULUIDE |NCQLZIRE/ CLIMATIZARE.......................... 62SISTEM DE |NC~LZIRE {I VENTILA}IE........... 65SISTEMUL DE CONTROLCLIMATIC BIZONAL........................................... 71LUMINILE EXTERIOARE.................................... 78SPQLAREA GEAMULUI...................................... 81CRUISE CONTROL............................................ 86</p><p>LUMINI DE INTERIOR........................................ 89COMENZI............................................................ 91ECHIPAMENT INTERIOR.................................. 93TRAPA GLISANTQ ACOPERIS.......................... 96U{ILE.................................................................. 98GEAMURILE AC}IONATE ELECTRICE ........... 100PORTBAGAJUL.................................................. 101CAPOTA MOTOR............................................... 107SUPORT SCHIURI ACOPERI{.......................... 109FARURILE........................................................... 111SISTEMUL ABS.................................................. 113SISTEMUL ESP.................................................. 115SISTEMUL ASR.................................................. 116SISTEMUL EOBD............................................... 119SISTEMUL AUDIO................................................ 120SETAREA TELEFONULUI MOBIL..................... 123ACCESORII ACHIZI}IONATEDE PROPRIETAR............................................... 125SISTEMUL DE DIRECTIE SERVOASISTATQELECTRIC - DUALDRIVE................................ 126SENZORII DE PARCARE................................... 128SENZORII DE PARCARE................................... 130PROTEC}IA MEDIULUI NCONJURATOR........ 133</p><p>4</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 4</p></li><li><p>BORDUL</p><p>Prezen]a [i pozi]ia instrumentelor [i lampilor de avertizare poate diferi, \n func]ie de versiune</p><p>1. Aerator lateral reglabil [i orientabil - 2. Aerator fix spre geamurile laterale - 3. Maneta de comandq lumini externe -4. Claxon - 5. Indicatoare de bord si lumini de avertizare - 6. Aerator central reglabil [i orientabil - 7. Aerator centeralfix - 8. Comenzi centrale - 9. Compartimentul inferior pt. mqnu[i - 10.Intrerupator lumini de avarie - 11. Controlul\ncqlzirii, ventila]iei [i al climatizqri - 12.Bricheta - 13. Scrumiera - 14. Contactul de pornire - 15. Levierul pentrureglarea \nql]imii volanului - 16 Air bag pasager - 17.Clapeta de deschidere a capotei motorului ;</p><p>5</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 5</p></li><li><p>TABLOUL DE BORD</p><p>6</p><p>Punto 1.28v 1.3 Multijet</p><p>(A) - indicatorul nivel combustibil cu lampa indicatoare a rezervei </p><p>(B) - vitezometru(C) - indicatorul temperaturi lichidului de </p><p>rqcire [i lampa avertizare temperaturq criticq</p><p>(D) - display multifunc]ional</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 6</p></li><li><p>Versiunile ACTIVE, SOUND,DYNAMIC, CLASS</p><p>(A) - vitezometru(B) - indicatorul nivelului de com-</p><p>bustibil cu lampa indicatoare a rezervei</p><p>(C) - indicatorul temperaturi lichiduluide rqcire [i lampa avertizaretempeaturq criticq</p><p>(D) - tahometru(E) - display multifunc]ional</p><p>semnale de avertizare pen-tru versiunile diesel.</p><p>7</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 7</p></li><li><p>Versiunea EMOTION</p><p>(A) - vitezometru(B) - indicatorul nivelului de combustibil </p><p>cu lampa indicatoare a rezervei(C) - indicatorul temperaturi lichidului de </p><p>rqcire [i lampa avertizare tempertu-rq criticq</p><p>(D) - tahometru(E) - display multifunc]ional reconfigurabil</p><p>Semnal de avertizare pentru versiunile Speedgear sau Dualtronic</p><p>Semnal de avertizare pentr ver-siunile diesel.</p><p>8</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 8</p></li><li><p>Versiunea SPORTING</p><p>(A) - vitezometru(B) - indicatorul nivelului de combustibil </p><p>cu lampa indicatoare a rezervei(C) - indicatorul temperaturi lichidului de </p><p>rqcire [i lampa avertizare temper-atura criticq</p><p>(D) - tahometru(E) - display multifunc]ional reconfigurabil</p><p>Semnal de avertizare pentru versiu-nile Speedgear sau Dualtronic</p><p>9</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 9</p></li><li><p>10</p><p>Versiunea HGT</p><p>(A) - vitezometru(B) - indicatorul nivelului de combustibil </p><p>cu lampa indicatoare a rezervei(C) - indicatorul temperaturi lichidului de </p><p>rqcire [i lampa avertizare temper-aturq criticq</p><p>(D) - tahometru(E) - display multifunc]ional reconfigurabil</p><p>Semnal de avertizare pen-tru versiunile diesel.</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 10</p></li><li><p>SIMBOLURI</p><p>Ve]i gqsi etichete specifice, colorate, l`ngq sau chiar pe suprafa]a unorcomponente Fiat Punto. Ele poartq simboluri pentu a vq reaminti mqsurilecare trebuie luate cu privire la piesele respective. </p><p>Plqcu]a reprezintq o legendq pentru simbolurile care pot fi gqsite subcapotq.</p><p>SISTEMUL DE COD FIAT</p><p>Pentru a proteja vehiculul mpotriva furturilor, acesta a fost dotat cu un sis-tem electronic de blocare a motorului (sistemul FIAT CODE) care seactiveazq automat, atunci c`nd cheia de contact e scoasq.|n fiecare portcheie al cheii de contact se gqse[te un dispozitiv electronic.C`nd motorul este pornit, acesta transmite un semnal de radiofrecven]qunei antene speciale montatq n contact. Semnalul modulat care se schim-bq ori de c`te ori este pornit motorul constituie parola prin care unitatea decontrol recunoa[te cheia [i permite pornirea motorului.</p><p>OPERARE</p><p>De fiecare datq c`nd ma[ina este pornitq prin rotirea chei de contact \npozi]ia MAR, unitatea de control Fiat CODE trimite un semnal derecunoa[tere cqtre unitatea de control a motorului pentru a dezactiva imobi-lizarea motorului.</p><p>Semnalul este trimis doar dacq unitatea sistemului de contol Fiat CODE arecunoscut codul transmis de la cheie.</p><p>De fiecare datq c`nd cheia de contact este \n pozi]ia STOP, sistemul FiatCODE dezactiveazq func]iile electronice de control ale motorului.</p><p>11</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 11</p></li><li><p>La pornire , dacq nu a fost recunoscut codul se vaaprinde lumina de avertizare .</p><p>|n acest caz, roti]i cheia \n pozi]ia STOP [i apoi din noula MAR; dacq motorul rqm`ne imobilizat, \ncerca]i [i cucelelalte chei primite.Dacq totu[i nu pute]i porni motorulfolosi]i procedura de pornire de urgen]q (consulta]i " ncaz de urgen]q " ) [i contacta]i urgent o Reprezentan]qFiat.</p><p>IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care tre-buie introdus n memoria unitq]ii de control a sistemului.Pentru memorarea de noi chei, maxim 8, contacta]i oReprezentan]q Fiat.</p><p>Aprindera semnalului luminos de avertizare \n timpuldeplasarii.</p><p>1. Dacq semnalul se aprinde n timp ce vehiculul sedeplaseazq, aceasta nseamnq cq sistemul face unautotest. (ex. datoritq unei cqderi de tensiune) la primaoprire, roti]i cheia de contact la STOP [i apoi la MAR:dacq defec]iunea este detectatq lumina de avertizare</p><p>nu va reapqrea.</p><p>2. Dacq semnalul luminos rqm`ne aprins, repeta]iprocedura descrisq anterior lqs`nd cheia \n pozi]iaSTOP timp de 30 de secunde.Dacq defec]iunea persistqcontacta]i o Reprezentan]q Fiat.</p><p>3. Dacq lumina de avertizare rqm`ne aprinsq\nseamnq cq respectivul cod nu a fost recunoscut. |nacest caz, muta]i cheia \n pozi]ia STOP [i apoi din nou\n pozi]ia MAR; dacq blocajul persistq, ave]i posibilitateade a \ncerca [i cu celelalte chei primite. Dacq totu[i nupute]i porni motorul folosi]i procedura de pornire deurgen]q (consulta]i " n caz de urgen]q " ) [i contacta]iurgent o Reprezentan]q Fiat.</p><p>IMPORTANT Compontele electronice ale cheii pot fi afectate dacq cheia suferq lovituri puternice.</p><p>12</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 12</p></li><li><p>CHEILE</p><p>SISTEMUL DE PROTEC}IE FIAT CODE</p><p>Odatq cu vehiculul vi se furnizeazq [i cheia acestuia n douq exemplare [icardul CODE care con]ine urmqtoarele date.</p><p>A. - codul electronic pentru pornirea de urgen]q (vezi " Pornire de urgen]q nsec]iunea " n caz de urgen]q ").</p><p>B. - codul cheii mecanice ce va fi furnizat Reprezentan]ei Fiat atunci c`ndcomanda]i un duplicat de cheie. </p><p>Este bine sq ave]i \ntotdeauna numqrul de cod electronic (A) n eventuali-tatea n care va trebui sq efectua]i o pornire de urgen]q.</p><p>IMPORTANT Pentru a asigura o func]ionare eficientq a componentelor elec-tronice ale cheii, nu trebuiesc expuse direct la lumina razelor solare</p><p>Toate cheile [i cardul CODE trebuie sq fie nm`nate noului proprietar la v`nzarea vehiculului.</p><p>13</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 13</p></li><li><p>14</p><p>CHEIE FARQ TELECOMANDQ</p><p>Cheia (A) livratq \n douq exemplare c`nd ma[ina nu este dotatq cu teleco-manda, opereazq:- contactul de pornire;- \ncuietorile u[ilor;- \ncuietoarea portbagajului;- \ncuietoare bu[onului de combustibil;-dezactivarea air bag-ului pasagerului;</p><p>CHEIE CU TELECOMANDQ (unde este prevqzutq)</p><p>Cheia (B) livratq \mpreunq cu cheia (A) c`nd ma[ina este dotatq cu teleco-mandq ac]ioneazq:- contactul de pornire;- \ncuietorile u[ilor;- \ncuietoarea portbagajului;- \ncuietoare bu[onului de combustibil;- dezactivarea air bag-ului pasagerului;- butonul (C) pentru \nchidere/deschidere u[i.</p><p>Ledul (C) care semnaleazq trimiterea codului la receptorul sistemului de alar-mq.</p><p>C`nd u[ile sunt deschise luminile interne se vor aprinde pentru o perioadqscurtq de timp.</p><p>IMPORTANT Anumite unde radio din exteriorul ma[inii ( telefoane mobile)pot disturba frecven]a telecomenzii. |n acest caz telecomanda poatefunc]iona incorect.</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 14</p></li><li><p>nlocuirea bateriilor cheilor cu telecomandq</p><p>Dacq, atunci c`nd apqsa]i butoanele, ledul clipe[te o singurq datq scurt, tre-buie \nlocuitq bateria cu una nouq de acela[i tip.</p><p>nlocuirea bateriei</p><p>Deschide]i capacul de plastic inser`nd o [urubelni]q n (A)</p><p>Introduce]i noile baterii (B) respect`nd polaritatea</p><p>|nchide]i capacul de plastic.</p><p>Cererea pentru telecomenzii adi]ionale</p><p>Receptorul poate recunoa[te p`nq la 8 telecomenzi. Dacq ave]i nevoie detelecomenzi suplimentare, merge]i la o Reprezentan]q Fiat lu`nd cu dvs.toate cheile primite [i cardul CODE, actele peronale [i cele ale ma[inii.</p><p>Bateriile folosite sunt dqunqtoare mediului \nconjurqtor. Ele trebuie aruncate \n conformitate cu normele \nvigoare, \n recipiente speciale, ori duse la un dealer Fiat care se va ocupa de acestea.</p><p>15</p><p>1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 15</p></li><li><p>16</p><p>DISPOZITIVUL DE PORNIRE</p><p>Cheia poate fi rotitq n 4 pozi]ii diferite astfel:- STOP: oprire motor, cheia poate fi scoasq, este posibilq blocarea volanului.Unele dispozitive electronice pot fi activate ncq (ex: sistemul audio,deschizqtoarele electrice de geamuri).</p><p>- MAR: pozi]ia de mers. Toate instala]iile electric...</p></li></ul>