Marcel T. Djuvara - Metoda Inductiva Și Rolul Ei În Științele Explicative

  • Published on
    15-Oct-2015

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>5/25/2018 Marcel T. Djuvara - Metoda Inductiva Si Rolul Ei n Stiintele Explicative</p><p> 1/29</p><p>N I E T O D A I N D U C T I V AS I</p><p>R O L U L E I I N T I I N T E L E E X P L I C A T I V ED l i</p><p>M A R C E L T . D J U V A R A</p><p>E x t r a s d i n S t u d i i F i l o s o f i c e D</p><p>B U C U R E S T IN O U A T I P O G R A F I E P R O F E S I O N A L A D I M I T R I E C . I O N E S C U1 0 . - S T R A D A S E L A R 1 . - 1 01 9 1 0</p><p>.</p><p>. . / V V . . ^ . 0 1 .. . . . . , / t</p></li><li><p>5/25/2018 Marcel T. Djuvara - Metoda Inductiva Si Rolul Ei n Stiintele Explicative</p><p> 2/29</p><p>M E T O D A I N D U C T I V A I R O L U L E l I N T I I N T E L E E X P L I C A T I V EI n f a s c i c u l a t r e c u t d a a c e s t e i r e v i s t e , c i t i m u n a r t i c o l a lD - l u i I . P e t r o v i c i , i n t i t u l a t c o n o u d m e t o d d i n d u c t i v d ) . A m s a -l u t a t c u p l A c e r e f a p t u l c d D - s a a d u c e c a . t e v a c o n s i d e r a t i u n i n o u ia s u p r a a c e s t e i c h e s t i u n i . C e e a c e i n s d , d e l a i n c e p u t , m ' a i z b i t ,c i t i n d a c e s t s t u d i u , e s t e c d D - 1 P e t r o v i c i n u e x p l i c d p r i n c i p i i l eg e n e r a l e p e c a r e s e i n t e m e i a z d m e t o d a i n d u c t i v d . D - s a , a d m i t a n dp o a t e c a c e s t e p r i n c i p i i s u n t i n d e o b s t e c u n o s c u t e , a t r e c u td e a d r e p t u l l a p a r t e a c a r e - I i n t e r e s e a z A , a d i c d l a d i f e r i t e l e r e g u l ic e s e p o t s t a b i l l p e n t r u a p l i c a r e a m e t o d e i i n d u c t i v e l a c a z u r ic o n c r e t e . N u a m i n t e n t i u n e a d e a c r i t i c A l u c r a r e a D - l u i P e t r o v i c i ,l i p s a c e a m m e n t i o n a t m a i s u s f i i n d o c h e s t i u n e d e i m p r e s i ep e r s o n a l d , c a r e d e a l t f e l n u s t i r b e s t e i n t r e g i m e a l o g i c A a a c e l u is t u d i u . M i - a m p r o p u s i n s d , i n c e l e c e u r m e a z d , a e x p u n e , b i n e</p><p>i n t e l e s i n m o d c u t o t u l s u m a r * ) , t e o r i a g e n e r a l l a m e t o d e ii n d u c t i v e , c a r e c r e d c d i n t i m p u l d e f a t A e s t e I n c a d e p a r t e d ea c o n s t i t u i o d o c t r i n a b i n e s t a b i l i t A s i i n c o m u n a d m i s d .E s t e c i u d a t d e o b s e r v a t , c u m u n p r o c e d e u d e c u g e t a r ea t i l t d e i n t r e b u i n t a t i n s t i i n t d a f o s t a s a d e r a r o b i e c t u l u n e ic r i t i c i a p r o f u n d a t e , c a r e s a s t a b i l e a s c d c u p r e c i z i u n e c r i t e r i i l ec e d e o s i b e s c i n d u c t i u n e a d e a l t e m e t o d e d e i n v e s t i g a t i u n e a l e' ) . P e n t r u s t u d i i a m a n u n t i t e r e c o m a n d c a r t e a l u i E . F . A p e l t : D i eT h e o r i e d e r I n d u c t i o n , L e i p z i g , 1 8 5 4 ( E n g e l m a n n ) .M a s i m t o b l i g a t a d e c l a r a c a i n u n e l e p a r t i a m u r m a t d e a p r o a p ed e s v o l t a r i l e l u i A p e l t , a d o p t a n d i n s p e c i a l c a t e v a e x e m p l e i s t o r i c e p r e g -n a n t e . I n c o n c e p e r e a l o g i c a a m e t o d e i i n c h e s t i u n e i n s a a m c r e z u t i n d i c a ta m a d e p a r t h i n m a i m u l t e p u n c t e ; a s t f e l a m i n t r o d u s c a t e y a s c h i m b a r ii n c o n s i d e r a t i u n e a a s u p r a s i l o j s m e l o r .</p><p>.</p></li><li><p>5/25/2018 Marcel T. Djuvara - Metoda Inductiva Si Rolul Ei n Stiintele Explicative</p><p> 3/29</p><p>M E T O D A I N D E C T I V AS I</p><p>R O L U L E I I N T I I N T E L E E X P L I C A T I V E</p><p>M A R C E L T . D J U V A R A</p><p>E x t r a s d i n c S t u d i i F i l o s o f i c e p</p><p>B U C U R E F T IN O U A T I P O G R A F I E P R O F E S I O N A L A D I M I T R I E C . I O N E S C U1 0 . - S T R A D A S E L A R I . - 1 01 9 1 0</p><p>D E</p><p>_</p></li><li><p>5/25/2018 Marcel T. Djuvara - Metoda Inductiva Si Rolul Ei n Stiintele Explicative</p><p> 4/29</p><p>4 M A R C E L T . W U V A R Ag a n d i r e i o m e n e s t i . I n d e c u r s d e v e a c u r i s ' a u p e r p e t u a t a s u p r ai n d u c t i u n e i o s e r i e d e p r e j u d e c A t i , c a r e p u d a t d e a l t f e l n a s t e r e</p><p>l a a d e v A r a t e s i s t e m e f i l o z o f i c e , r A s p a n d i t e m a i c u s e a m A i n c e r -c u r i l e f i z i c i e n i l o r 1 a l e n a t u r a l i t i l o r , a d i c g p r i n t r e a c e i o a m e n ic a r i i n t r e b u i n t e a z a m a i i n u l t m e t o d a i n d u c t i v A . E x p l i c a t i u n e aa c e s t u i f e n o m e n t r e b u e p o a t e c A u t a t A i n f a p t u l , c A o b i c e i u lj o a c a u n r o l i n s e m n a t i n a p u c A t u r i l e g a n d i r e i i c l t o c m a i n o -t i u n i l e i n d i s p e n s a b i l e , c u c a r e i n c A d i n c o p i l g r i e a v e m m a i d e sa f a c e , n e d e v i n a t a t d e f a m i l i a r e , n e a t n u m a i v ( d e m d i f i -c u l t A t i l e c e e l e o p u n u n e i a n a l i z e s t r i c t e . P r i n t r e n u m e r o a s e l ee x e m p l e d e a c e s t g e n , c e g A s i m i n i s t o r i a f i l o z o f i e i , s e a f l Ai n d u c t i u n e a . I n a i n t e d e a d e s v o l t i n s A t e o r i a i n d u c t i u n e i , c r e dn e c e s a r a a t r a g e a t e n t i u n e a a s u p r a u n e i c o n c e p t i u n i , d e a l t -f e l d e s t u l d e r A s p A n d i t e , a D - l u i P e t r o v i c i , p e c a r e n u o p o ti m p a r t a s i i c a r e p r i n i m p o r t a n t a c o n c l u z i u n i l o r c e s e p o t t r a g ed i n t r ' i n s a , i m i p a r e d e m n A d e a f i l u a t A i n d i s c u s i u n e m a i c u d e a -m a n u n t u l : v r e a u s v o r b e s c d e p r i n c i p i u l c a u z a l i t a t e i .A u t o r u l a r t i c o l u l u i c e a m m e n t i o n a t n u e n u n t A a c e s t p r i n -c i p i u n i c l e r i i n m o d e x p l i c i t . D i n s c r i e r e a D - s a l e ( p a g i n a 1 4u r m . ) c r e d i n s l c a r e z u l t g c u d e s t u l a c e r t i t u d i n e , c gD - s a i n t e l e g e l e g e a c a u z a l i t a t e i i n s e n s u l c l o r k e f e n o r n e na r f i d e t e r m i n a t d e u n a s a u d e m a i m u l t e c a u z e . 0 a s e m e n ef o r m u l a r e p o a t e I n s A f i i n t e r p r e t a t A p r e a l a r g . I n t e a d e v a r , n uo r i c e f e n o m e n e x i g e s A p r e s u p u n e m o c a u z a , c a r e s A - 1 f i d e -t e r m i n a t , c i n u m a i a c e ' e f e n o m e n e c a r i t r e b u e s c c o n s i d e r a t ec a s c h i m b a r i a u n o r a n u m i t e s t A r i d e l u c r u r i . C i n e a i n t e l e sb i n e f i r e a c a u z a l i t a t e i , v a f i a d e s e a s c u t i t d e c e r c e t A r i z a d a r n i c e ;a s t f e l d e e x . i n t i m p u l d e f a t a , c A n d c o n c e p t u l c a u z a l i t g t e i ai e s i t d i n o b s c u r i t a t e a c e d o m n e a a s u p r a l u i i n v r e m u r i , n i c i u no m d e t i i n t A n u s e v a m a i g a n d i a c l u t a c a u z e l e p e n t r u c a r ep l a n e t e l e s u n t i n n u m a r d e o p t , c h e s t i u n e c e a p r e o c u p a t m u l tp e i n v a t a t i i d i n v e a c u l d e m i j l o c . A s a d a r p e n t r u a e n u n t ap r e c i s p r i n c i p i u l c a u z a l i t g t e i , t r e b u e s n e e x p r i m a m p r e c u mu r m e a z A : o r k e s c h i m b a r e * ) a u n u i f e n o m e n a r e c a u z e .</p><p>* ) F o r m u l a u z i t a t : o r i c e e l e c t a r e c a u z e " c o n t i n e o t a u t o l o g i e , d eo a r e c e d e f i n i t i u n e a e f e c t u l u i e s t e t o c m a i a c e e a a u n e i s c h i m b r i p r o d u s ed e o c a u z a . S u b s t i t u i r e a c u v a n t u l u i e v e n i m e n t " i n l o c d e s c h i m b a r e " d aa s e m e n e a l o c l a i n t e r p r e t a r i p r e a l a r g i , e x p r e s i u n e a a v n d u n i n t e l e sm a i v a g .</p><p> i</p><p>.</p><p>:</p><p> i</p><p>1 s ,</p><p>.</p><p>.</p></li><li><p>5/25/2018 Marcel T. Djuvara - Metoda Inductiva Si Rolul Ei n Stiintele Explicative</p><p> 5/29</p><p>M E T O D A I N D U C T I V A l R O L U L E l I N F I I N T E L E E X P L I C A T I V E 5A c e a s t A o b s e r v a t i u n e , i n a p a r e n t a n e i n s e m n a t I , p e r m i t ei m p o r t a n t e c o n c l u z i u n i i n p r i v i n t a c e l o r s u s t i n u t e d e D - 1 P e t r o v i c i .</p><p>I n t e a d e v A r , d a c a a d o p t a m f o r m u l a r e a d e m a i s u s , n e d A m s e a m ac d i s t i n c t i u n e a d i n t r e c a u z e ( p r o d u c a t o a r e , i ( m e n t i n a t o a r e , ,c e a d m i t e D - s a , n u m a i p o a t e a v e a n i c i u n r o s t : o a d e v a r a t ac a u z a n u p o a t e f i d e c a t o c a u z A ( p r o d u c a t o a r e , , a d i c A u n c o m -p l e x d e i m p r e j u r A r i c a r e d e t e r m i n a o s c h i m b a r e . A a n u m i -t e l e c a u z e m e n t i n a t o a r e d e f a p t n u e x i s t . P e n t r u a e x p l i c aa c e s t e a f i r m a t i u n i , m A v o i u s e r v i c h i a r d e c a t e v a d i n e x e m -p l e l e e x a m i n a t e d e a u t o r u l s t u d i u l u i i n c h e s t i u n e .C i t i m l a p a g . 1 5 : o s e n s a t i e c a u s e . / o i m a g i n e m e m o -r i a l A , d a r n u e n e c e s a r A p e r s i s t A r e i a c e s t e i a ; a d i c a s e n s a t i aa r f i o p i l d A d e c a u z A ( m e n t i n a t o a r e ) . C r e d c a . n u a v e m n e v o es A r e c u r g e m l a o a s e m e n e a c a u z A , d a c A a d m i t e m u r m a t o a r e ae x p l i c a t i u n e . S e n s a t i a a f o s t c a u z a c a r e a p r o v o c a t i m a g i n e am e m o r i a l A , a d i c a . o s c h i m b a r e a s t A r i i d e c o n t i i n t A . A c e a s t Ai m a g i n e o d a t a p r o v o c a t A c o n s t i t u e o n o u l s t a r e a c o n t i i n t e i i v a p r e s i s t a a t a t a v r e m e , p a n g c e a l t e c a u z e v o r i n t e r v e n i iv o r f a c e s a d i s p a r A s a u s A s e m o d i f i c e i m a g i n e a .A l t f e l s t A c a z u l c u e x c i t a t i u n e a c a r e ( p r o d u c e o s e n s a -t i u n e i e s t e n e c e s a r a i m e n t i n e r e i s a l e , . E x c i t a t i u n e a c o n s i s t ai n t r ' o s c h i m b a r e a s t A r e i n e r v o a s e , c a r e l a r a n d u l e i p r o v o a c Is e n s a t i a ; a c e a s t a s e v a m e n t i n e c a t t i m p v a p r e s i s t a m o d i f i c a r e as t A r e i n e r v o a s e . O d a t A i n s a c e s t a r e a n e r v o a s A v a r e v e n i l a v e -c h e a e i c o n s t i t u t i u n e , a d i a c a n d v a i n c e t a e x c i t a r e a , e v i d e n t</p><p>c a v a i n c e t a i s e n s a t i a . S e o b s e r v A d i n a m b e l e e x e m p l e c a ,p e n t r u a l e e x p l i c h , n u e n i c i d e c u m n e v o e d e a i n t r o d u c ed o u A f e l u r i d e c a u z e .D a r s A t r e c e m l a e x e m p l u l i m p r u m u t a t d i n m e c a n i c A :m i c a r e a c o r p u r i l o r . A c i p r e s u p u n c a n u m a i p r i n t r ' o s c a p a r e d i nv e d e r e D - 1 P e t r o v i c i a i d e n t i f i c a t r e p a o s u l c u i n e r t i a . D - s a s p u n e( p a g . 1 5 ) ; ( s t a r e a f i r e a s c A a c o r p u r i l o r e r e p a o s u l , i ( m i c a -r e a d e o r i - c e n a t u r A e x i g e o c a u z A e x t e r n a , . P r i m a f r a z A , d a c Aa m i n l o c u i c u v a n t u l ( r e p a o s , p r i n ( i n e r t i e ) , a r p u t e a a v e ao a r e c a r e e x a c t i t a t e , d e i n u t i u d a c A e s t e p e r m i s d e a v o r b id e s t a r i f i r e t i i n e f i r e t i a l e c o r p u r i l o r . F r a z a a d o u a i n s A ,n e a r a t A a n u a v e m a f a c e n u m a i c u o l i p s / d e p r e c i z i u n ei n * c u v i n t e , c i c u o e r o a r e d e c o n c e p t i u n e m e c a n i c A . I n t e a d e v A r ,p r i n c i p i u l i n e r t i e i n e i n v a t A u r m A t o a r e l e : C a n d u n c o r p s e</p><p> -</p><p>.</p><p>;. "</p><p>1</p><p>'-</p></li><li><p>5/25/2018 Marcel T. Djuvara - Metoda Inductiva Si Rolul Ei n Stiintele Explicative</p><p> 6/29</p><p>6 M A R C E L T . D J U V A R Am i s c i n l i n i e d r e a p t d i c u i u t e a l a u n i f o r m , a t u n c i a c e a s t ds t a r e d e m i s c a r e , r a n i n n d n e s c h i m b a t i n c u r s u l t i m p u l u i ,i n d i c A c d c o r p u l n u e s u p u s n i c i u n e i a c t i u n i e x t e r n e , s i s ez i c e c d e l s e m i s c n u m a i i n v i r t u t e a i n e r t i e i . I n e r t i a u n u ic o r p i n t r ' u n a n u m i t m o m e n t e s t e d e c i s t a r e a l u i d e m i s c a r ed e t e r m i n a t d p r i n d i r e c t i u n e a s i p r i n i u t e a l a l u i . I n d a t i n s d . c es e s c h i m b d : f i e d i r e c t i a , f i e i u t e a l a , f i e s i u n a i a l t a , a c e a s t ds c h i m b a r e e s t e d a t o r i t d u n e i ( s a u m a i m u l t o r ) c a u z e e x t e r n e ,c a r e c a u z e s e n u m e s c p u t e r i ( f o r t e ) . A s a d a r n u m i s c a r e a c aa t a r e , c i n u m a i a c c e l e r a t i u n e a ( p o z i t i v A s a u n e g a t i v a ) , c u r b a -</p><p>r e a t r a j e c t o r i e i , s a u a m b e l e s c h i m b d r i i m p r e u n a t e e x i g e p e n t r ue x p l i c a r e a l o r a c t i u n e a u n o r c a u z e e x t e r n e . A c e a s t d c u n o s -t i i n t a o d a t o r d m l u i G a l i l e i , c a r e t o c m a i p r i n f o r m u l a r e a l e g i l o rm i s c d r e i a p u s t e m e l i i L e s t r d m u t a t e m e c a n i c e i m o d e r n e s ip r i n t r ' i n s a t u t u l o r s t i i n t e l o r e x p l i c a t i v e a l e n a t u r e i .C r e d c d a c e s t e x e m p l u l u a t , p r e c u m s p u n e c h i a r D - 1 P e -t r o v i c i , d i n t r ' u n a d i n s t i i n t e l e m a i s i m p l e s i t o t d e o d a t a m a ie x a c t e , d o v e d e s t e c d...</p></li></ul>