masalah tingkah laku murid

  • Published on
    08-Apr-2018

  • View
    228

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/7/2019 masalah tingkah laku murid</p><p> 1/10</p><p>Ahad, 22 Februari 2009Tingkah Laku BermasalahPENGENALAN</p><p>Tingkah laku bermasalah boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang tidak normaldan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat,tidak kira di dalam kehidupan</p><p>bermasyarakat atau termasuk sekolah. Secara konsepnya, ia bertentangan dengan</p><p>tingkah laku yang lazimnya dianggap sebagai persepsi, perasaan, dan perlakuan yang</p><p>pada kebiasaanya dialami oleh banyak orang dalam sesebuah masyarakat sama ada di</p><p>kawasan pedalaman mahupun bandar.</p><p>Berdasarkan dari kajian dan pemerhatian oleh pakar psikologi, didapati tingkah laku</p><p>bermasalah ini timbul kerana kurangnya keupayaan individu dalam prosesmengadaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam</p><p>persekitaran. Ini menyababkan berlakunya gangguan emosi dan aktiviti kehidupan</p><p>individu serta seterusnya mengganggu kestabilan dan keharmonian persekitarannya.</p><p>Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah</p><p>laku yang yang boleh merosakan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan</p><p>pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah. Kajian terhadap masalah murid sekolah</p><p>ini membawa kepada dua pecahan utama tingkah laku murid bermasalah iaitu, positifdan negatif.</p><p>Tingkah laku bermasalah positif yang dikenal pasti seperti perlakuan ingin tahu, cepat</p><p>belajar, pintar cerdas dan proaktif. Manakala untuk tingkah laku bermasalah negatif</p><p>pula ialah perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif berkaitan tingkah</p><p>laku mengganggu, dan akhirnya tingkah laku bergantung yang berlebihan.</p><p>PRINSIP ASAS DISIPLIN</p><p>Bagi melaksanakan disiplin yang baik dan berkesan, setiap sekolah hendaklah</p></li><li><p>8/7/2019 masalah tingkah laku murid</p><p> 2/10</p><p>berasaskan kepada prinsip-prinsip berikut:</p><p> Keadilan dan layanan yang sama rata.</p><p> Pertimbangan minat dan keperluan murid.</p><p> Kebebasan yang berdasarkan undang-undang.</p><p> Amalan menghormati seseorang individu.</p><p> Perhubungan sihat sesama manusia untuk kehidupan berharmonis.</p><p> Perpaduan masyarakat dan negara.</p><p>Sama ada seseorang murid itu mempunyai masalah bertingkah laku positif dan negatif,</p><p>ia akan membawa kesan yang tidak baik dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di</p><p>dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, guru haruslah mengambil tahu dan segera</p><p>merancang dan melaksana strategi dan tindakan yang sesuai untuk mengubah tingkah</p><p>laku yang negatif itu.</p><p>Hal ini sangat penting demi menjamin dan mengawal keadaan bilik darjah yang</p><p>kondusif dan mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.</p><p>Esei ini akan cuba menerangkan jenis-jenis tingkah laku bermasalah dengan memberi</p><p>contoh keadaan yang bersesuaian. Perbincangan terhadap teknik mengenal pasti atau</p><p>metodologi mengenal pasti serta strategi untuk memodifikasi tingkah laku tersebut di</p><p>sebuah sekolah yang dikaji akan di tunjukkan.</p><p>MASALAH TINGKAH LAKU MURID BERKEPERLUAN KHAS (PKBP)</p><p>Guru sering menghadapi masalah untuk melaksanakan proses pengajaran dan</p><p>pembelajaran pengurusan tingkah laku. Secara umumnya masalah tingkah laku atau</p><p>disiplin bagi murid-murid masalah pembelajaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Antara</p><p>ciri-ciri yang ada pada murid-murid yang bermasalah tingkah laku ialah penumpuan</p><p>yang singkat, memencil dan menarik diri daripada aktiviti kelas, terlalu bergantung</p><p>kepada seseorang, tidak mesra dengan guru dan orang lain, gopoh dan tidak sabar,</p></li><li><p>8/7/2019 masalah tingkah laku murid</p><p> 3/10</p><p>motivasi kendiri rendah, agresif, melanggar perintah, sentiasa mempunyai perasaan</p><p>negative, memberi jawapan sesuka hati, kurang kemahiran mengawal emosi, perlakuan</p><p>hiperaktif dan sering resah serta kurang kepercayaan terhadap kebolehan diri.</p><p>Masalah tersebut secara umumnya telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara</p><p>faktor yang mempengaruhi pengurusan tingkah laku dan disiplin di dalam kelas seperti</p><p>kedudukan tempat duduk murid yang jauh dari guru. Susun atur peralatan seperti meja,</p><p>kerusi, almari memainkan peranan penting dalam mewujudkan kelas yang kondusif dan</p><p>mempunyai ruang untuk murid dan guru bergerak. Selain itu, alat bahan mengajar yang</p><p>dipamerkan hendaklah sentiasa ditukar.</p><p>Guru hendaklah peka di dalam penyediaan bahan yang bersesuaian dengan murid-</p><p>murid keperluan khas ini. Terdapat sesetengah guru menggunakan muzik latar semasa</p><p>membuat aktiviti. Hal ini menyebabkan kebisingan di dalam kelas, tindakan agresif,</p><p>mengada-ngada dan sebagainya. Sekiranya mempelbagaikan suasana tempat belajar</p><p>iaitu di luar bilik darjah. Oleh kerana mereka mudah tertarik kepada persekitaran,</p><p>mereka akan hilang tumpuan untuk belajar di luar bilik darjah dan mereka lebih banyak</p><p>bermain.</p><p>TINGKAH LAKU BERMASALAH</p><p>Sudah menjadi lumrah duniawi setiap menusia mengalami pertumbuhan dan</p><p>perkembangan sehingga ke peringkat matang. Perkembangan manusia merujuk</p><p>perubahan dari aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Hampir semua</p><p>perkembangan tersebut berkaitan dengan faktor baka dan persekitaran. Berikut adalah</p><p>berdasarkan pengalaman saya sepanjang mengikuti program Pengalaman Berasaskan</p><p>Sekolah (PBS) di sebuah sekolah yang terlatak di sebuah bandaraya yang terkenal.</p><p>Sekolah ini mempunyai kelas untuk murid masalah pembelajaran (PKBP) di dapati</p><p>terdapat pelbagai tingkah laku di kalangan murid di sekolah tersebut. Walaupun secara</p><p>puratanya tingkah laku normal murid-murid adalah lebih ketara di sekolah tersebut,</p><p>namun tingkah laku bermasalah juga wujud sehingga menyukarkan proses pengajaran</p><p>dan pembelajaran berlangsung dengan teratur. Supaya lebih mudah difahami, saya</p><p>akan menerangkan dahulu tingkah laku bermasalah dan kemudian akan</p></li><li><p>8/7/2019 masalah tingkah laku murid</p><p> 4/10</p><p>menerangkannya di dalam perenggan tersebut beserta contoh agar dapat memahami</p><p>dengan baik.</p><p>Sepertimana yang telah dijelaskan dalam pengenalan, tingkah laku bermasalah</p><p>diklasifikasikan kepada dua kategori utama iaitu tingkah laku bermasalah positif dan</p><p>negatif. Tingkah laku bermasalah positif dalam aspek proses pengajaran dan</p><p>pembelajaran merujuk kepada perlakuan pelajar yang ingin tahu secara keterlaluan,</p><p>cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif turut berlaku atau di sekolah dipanggil</p><p>hiperaktif positif. Walaupun secara umumnya perlakuan tersebut dilihat adalah sangat</p><p>baik dan positif dari segi pembelajaran seorang murid, namun sebaliknya ia</p><p>mengganggu kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlaku.</p><p>Sebagai contoh kes yang berlaku di sekolah, murid A yang berperilaku ingin tahu yang</p><p>keterlaluan akan menyebabkan murid A itu suka bertanya tidak pututs - putus sehingga</p><p>mengganggu proses penerangan sesuatu topik yang dipelajari semasa proses</p><p>pembelajaran dan pengajaran berlaku . Begitu juga perilaku proaktif akan menyebabkan</p><p>murid lain yang sedang cuba memahami atau memberi fokus terhadap sesuatu topik</p><p>pembelajaran dan memerlukan kosentrasi serta suasana yang kondusif turut mengalami</p><p>gangguan dari murid A.</p><p>Selain itu, tingkah laku bermasalah positif cepat belajar dan pintar cerdas juga akan</p><p>menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses pembelajaran yang sedang</p><p>berlangsung. Pemerhatian yang dapat dilihat ialah, apabila berlaku perlakuan murid</p><p>seperti ini akan menyebabkan gangguan emosi bukan sahaja kepada murid dalam kelas</p><p>itu sendiri, malah guru juga turut akan menerima kesannya. Perkara yang dapat dilihat</p><p>ialah, murid yang bermasalah ini akan cuba untuk memperkatakan perkara yang</p><p>mereka fahami dalam topik yang sedang diajar oleh guru. Hal ini menyebabkan murid-</p><p>murid lain yang sama kelas kehilangan minat untuk belajar kerana berasa rendah diri</p><p>melihat rakan sekelas telah mempunyai pengetahuan yang lebih dalam topik itu selain</p><p>lebih berminat bertanya murid tersebut berbanding guru yang sedang mengajar.</p><p>Dalam pada itu, tindak-tanduk pelajar yang mempunyai kelebihan positif pintar cerdas</p><p>juga menyebabkan guru tidak selesa untuk mengajar. Hal ini dapat dilihat sekiranya</p><p>guru tersebut kurang bijak mengawal murid-murid dan tidak tegas dalam mengawal</p><p>murid-murid. Sebagai contoh yang berlaku di sekolah, murid yang hiperaktif positif, ini</p></li><li><p>8/7/2019 masalah tingkah laku murid</p><p> 5/10</p><p>apabila diberi sesuatu tugasan yang perlu disiapkan akan mengganggu pelajar lain yang</p><p>masih sedang menyiapkan tugasan yang diberi kerana dia mampu menyiapkannya</p><p>dengan lebih awal.</p><p>Murid pintar cerdas ini, bukan sahaja ada di sekolah aliran perdana namun ianya juga</p><p>ada di aliran PKBP. Walaupun majoriti murid PKBP adalah murid yang berkeperluan</p><p>khas namun ada sebahagian daripada murid-murid ini yang pintar cerdas. Pertanyaan,</p><p>mengganggu,dan menjawab soalan sering berlaku sehingga menganggu proses</p><p>pembelajaran dan pengajaran seperti aliran perdana. Murid yang menjadi pintar cerdas</p><p>ini adalah murid yang mengalami masalah lembam kerana di dalam kalangan murid</p><p>PKBP ini merekalah yang lebih berpengetahuan sikit, cuma kurang daya ingatan.</p><p>Murid-murid ini bersifat demikian adalah kerana inginkan perhatian yang lebih</p><p>daripada guru yang mengajar, malah murid ini juga cuba mengganggu rakan mereka</p><p>dan menyebabkan rakan terasa terpinggir dan malu untuk menonjolkan diri ketika di</p><p>dalam kelas.</p><p>Penyelesaiannya, guru seharusnya lebih tegas agar murid lebih menghormati , dapat</p><p>mengelak daripada murid lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain</p><p>itu, guru boleh memfokuskan murid agar tumpuan dapat diberikan murid sepenuhnya.</p><p>Tingkah laku bermasalah negatif pula terbahagi kepada tiga bahagian iaitu perlakuan</p><p>distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif berkaitan tingkah laku mengganggu,</p><p>dan akhirnya tingkah laku bergantung yang berlebihan. Tingkah laku distruktif sering</p><p>berlaku di kalangan murid yang berusia 10 hingga 15 tahun. Sikap agresif mereka sering</p><p>ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku merosakkan sama ada melalui sindiran atau</p><p>melalui perbuatan fizikal seperti tumbuk-menumbuk, bergaduh, melukai atau</p><p>menyakiti seseorang yang lain. Tingkah laku merosakkan ini mungkin melibatkan</p><p>permusuhan nyata, vandalisme dan klik. Tindakan agresif kepada pihak lawan akan</p><p>ditunjukkan akibat rasa tidak puas hati, benci, marah atau dendam. Tingkahlaku</p><p>destruktif sebenarnya dipelajari sama ada melalui masyarakat, ibu bapa mahupun</p><p>televisyen. Di sekolah yang saya melakukan PBS terdapat juga berlaku pergaduhan kecil</p><p>semasa mereka. Walaupun, dilihat sebagai pergaduhan kecil yang melibatkan kanak-</p></li><li><p>8/7/2019 masalah tingkah laku murid</p><p> 6/10</p><p>kanak namun ianya akan memberi kesan yang buruk kelak.</p><p>Tingkah laku masalah ini dicatit di dalam buku disiplin sekolah . Tindakan akan diambil</p><p>adalah berbentuk amaran untuk pertama kali dan kedua kali dilakukan. Apabila ianya</p><p>kerab dilakukan maka murid itu akan diambil tindakan berjumpa dengan waris sebelum</p><p>sekolah mengambil tindakan susulan. Terdapat buku peraturan sekolah dan tindakan</p><p>yang akan diambil termasuk merotan mengikut undang-undang yang ditetapkan</p><p>sekolah dengan perserujuan ibubapa dan Jabatan Pendidikan.</p><p>Murid yang mempunyai tingkah laku desruptif pula sentiasa menganggu dan</p><p>menjejaskan kelicinan perjalanan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, tingkah laku</p><p>menganggu ini juga berlaku di luar bilik darjah sama ada sesama adik beradik mahupun</p><p>rakan sebaya. membuat bising iaitu tingkah laku yang mengganggu atau disruptif.</p><p>Kebiasaan masalah ini wujud apabila keadaan murid keperluan khas ini tidak kondusif</p><p>ketika mengikuti pengajaran dan pembelajaran. Boleh dikatakan kebanyakkan mereka</p><p>akan membuat bising sama ada ketiadaan guru atau sebaliknya. Mereka akan bercakap</p><p>sesama mereka, menjerit, mengganggu rakan sekelas dan sebagainya. Hal ini juga</p><p>disebabkan kurangnya guru mengendalikan murid-murid tersebut seperti tidak</p><p>mempelbagaikan kaedah penyampaian mengajar, guru menghadirkan diri ke mesyuarat</p><p>dan meninggalkan mereka tanpa pengawasan, sikap semulajadi murid-murid keperluan</p><p>khas seperti hiperaktif. Kebiasaan mereka akan hilang minat untuk mengikuti</p><p>pembelajaran selepas waktu rehat atau melakukan aktiviti luar seperti pendidikan</p><p>jasmani. Bagi mengatasi kebisingan di dalam kelas guru mesti memainkan peranan</p><p>dengan menggunakan kaedah modelling iaitu modifikasi tingkah laku melalui ubah suai</p><p>luaran. Modifikasi ini merujuk kepada peniruan melalui pemerhatian tingkah laku</p><p>seorang model yang disanjung dan secara tidak langsung mengubah tingkah lakunya.</p><p>Teori ini telah diperkenalkan oleh Bandura yang menjelaskan pelbagai tingkah laku</p><p>sosial yang dipelajari oleh kanak-kanak. Jenis-jenis tingkah laku desruptif termasuk</p><p>hiperaktif, terlalu membuat bising, pergerakan melampau, menganggu rakan sebaya,</p><p>gelak terbahak-bahak serta menunjukkan keagresifan fizikal seperti tolak-menolak.</p><p>Biasanya, tingkah laku ini dialami oleh pelajar lelaki berusia 10 hingga 11 tahun.</p><p>Selalunya tingkah laku desruptif akan menjadi punca terjadinya tingkah laku destruktif</p><p>jika emosi tidak terkawal dan melibatkan aspek balas dendam, tidak puas hati dan</p><p>sebagainya.</p></li><li><p>8/7/2019 masalah tingkah laku murid</p><p> 7/10</p><p>Pemerhatian yang telah dibuat dalam sebuah sesi pengajaran dan pembelajaran yang</p><p>sedang berlangsung, memang didapati masalah ini banyak berlaku terutamanya di</p><p>kelas-kelas hujung dalam sesuatu darjah. Kebiasaannya golongan murid ini memang</p><p>gemar mengganggu pelajar lain dengan membuat bising atau melakukan perlakuan</p><p>agresif dari segi perilaku dan lisan terutamanya apabila mereka tidak dapat memahami</p><p>sesuatu tugasan yang diberi.</p><p>Murid yang tingkahlaku bermasalah hiperaktif merupakan murid yang tidak dapat</p><p>mengawal diri sendiri dan sentiasa melakukan sesuatu aktiviti yang akan menganggu</p><p>murid lain. Malah murid ini juga boleh membahayakan dirinya sendiri dan juga murid</p><p>yang lain .Sebagai contoh yang berlaku di sekolah, murid hiperaktif ini memanjat pagar</p><p>tingkap. kemungkinan murid itu jatuh dan tercedera atau pagar itu jatuh terkena pada</p><p>murid lain yang boleh menyebabkan kecederaan. Murid hiperaktif ini merupakan murid</p><p>Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP). Murid aliran perdana juga ada</p><p>yang hiperaktif seperti ini. Murid ini akan mengganggu proses pengajaran dan</p><p>pembelajaran dengan bertindak luar dari kawalan seperti berlari di dalam kelas,</p><p>membuat bising dan menganggu murid lain.</p><p>Murid aliran perdana yang menjadi hiperaktif adalah disebabkan oleh kurang</p><p>berdisiplin ketika dirumah ataupun kurang perhatian ibu bapa yang sentiasa sibuk</p><p>dengan tugasan kerja. Murid ini berkemungkinan mengalami tekanan dan seterusnya</p><p>memberontak ketika di sekolah. Bagi murid PKBP pula, Murid ini dikenali sebagai</p><p>Hiperaktf-impulsf kerana bagi muird keperluan khas jenias ini , petunjuk utama</p><p>adalah gabungan antara hiperaktif iaitu jumlah pergerakan sangat tinggi dan impulsive</p><p>iaitu melakukan sesuatu tanpa berfikir. Murid jenis ini kerap mengetuk-ngetuk meja</p><p>dan menggoyang-goyang kerusi, selalu berlari-lari, sentiasa aktif dan banyak bercakap.</p><p>Terdapat beberapa kaedah dalam mengatasi, membendung dan mengurangkan</p><p>tingkahlaku bermasalah ini daripada semakin berleluasa. Antaranya adalah dengan</p><p>menggunakan kaedah memenuhi kehendak pelajar seperti memahanmi keperluan</p><p>pelajar tersebut. Apabila kehendaknya dituruti barulah lama kelamaan murid tersebut</p><p>da...</p></li></ul>