Masterskip Wylde Swan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informatie folder educatieve reizen seizoen 2014-15

Text of Masterskip Wylde Swan

 • Zit je in 4 havo of4/5 vwo en wilje avontuurlijk leren?

  www.masterskip-wyldeswan.eu

  Masterskip is voor iedereen

  Masterskip Wylde Swan wil graag dat allegemotiveerde leerlingen de kans krijgen omdeel te kunnen nemen aan n van de reizenvan Masterskip. Wanneer de financin, omwelke reden dan ook, niet toereikend zijn,bestaat de mogelijkheid om aanspraak temaken op een steunfonds voor een tegemoet-koming in de kosten. Er kan een aanvraagworden ingediend door een uitgebreidemotivatiebrief te sturen.

  Meer informatie:masterskip@wyldeswan.eu

  Aanmelden

  Aanmelden kan via de website www.masterskip-wyldeswan.euHier vind je ook alle informatie over de reizen en de vertrekdata.Gedurende het hele jaar worden op diverse locaties informatie-en kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd.

  Tijdens deze bijeenkomsten zal het onderwijsteam van Masterskipen de bemanning van de Wylde Swan aanwezig zijn om allebelangstellenden van de juiste informatie te voorzien. Op de websiteen per e-mail zullen deze bijeenkomsten worden aangekondigd.

  Meer informatie

  Masterskip Wylde SwanAchterdijkje 88754 EP MakkumT 0515 231 712E masterskip@wyldeswan.euI www.masterskip-wyldeswan.eu

  www.masterskip-wyldeswan.eu

  Meld je aan voor een onvergetelijkeonderwijstrip over de oceaan.

 • De reisbestemmingen, het leren aanboord in een natuurwetenschappelijkeomgeving en het samenwerken metdocenten en bemanning leveren je eenonvergetelijke levenservaring op.

 • Het Masterskip Programma is gebaseerdop vier uitgangspunten:

  AvontuurLeerlingen willen naast hun leven thuis enop school de wereld ontdekken en inspirerendeervaringen opdoen. Masterskip vervult dezebehoefte door leerlingen mee te nemen opeen onvergetelijk avontuur op zee. Een reismet Masterskip Wylde Swan is meer daneen interessante aanvulling op het reguliereschoolwerk. Het is een mogelijkheid voorleerlingen om persoonlijk te groeien, zelf-standiger, verantwoordelijker en sociaalvaardiger te worden.

  Intensief onderwijsMasterskip biedt een intensieve onderwijser-varing aan leerlingen die met de Wylde Swanmee op reis gaan. Ze ondervinden al zeilendaan den lijve wat natuurkundige krachtenbetekenen. Ze zeilen s nachts onder de sterrenen leren navigeren. Ze zien de gevolgen vangeologische en ecologische verschijnselenom zich heen. Theorie wordt tastbaar op eenmanier die alleen mogelijk is op een schip alsde Wylde Swan.

  Unieke leeromgevingDaarnaast verschilt de leeromgeving ingrij-pend van een klaslokaal. Zelfstudie en leskrijgen aan boord zorgen voor een bijzondere

  Masterskip neemt leerlingen uit 4 havoen 4/5 vwo die belangstelling hebbenvoor natuurwetenschappen en techniekmee op reis. Gedurende 6 weken belevenleerlingen onder deskundige leiding vandocenten en crew een deel van de histori-sche ontdekkingstocht van Columbusnaar het Caribisch gebied. Ze kunnenrekenen op een onvergetelijk zeilavontuurwaarbij schoollessen en levenslessen handin hand gaan.

  WaaromMasterskipWylde Swan?

  Ik ging mee met de Wylde Swan omna te denken over wat ik verder metschool wil. Ik wil van de havo af ende opleiding Media op het MBO begin-nen. Aan boord ben ik intensief bege-leid door mijn mentor. Hij heeft mijgeleerd over mijn gevoelens te praten.Dat viel niet mee voor mij als verlegenFries meisje. Gaandeweg de reis ging datsteeds beter. Ik heb ook volop genotenvan het zeiltrainingsprogramma, mijnsamenwerkingsvaardigheden zijn hier-door toegenomen. Ik ben nu heel gemo-tiveerd om aan de nieuwe opleiding tebeginnen. Ik kwam aan boord als eengroene twijg in de winter en ik ben nazes weken naar huis gegaan als eenvoorjaarstak vol met geurige opensprin-gende bloesems.

  Emma mee op reis D 2014

  leerervaring. Leerlingen treden buiten huncomfort zone, werken samen, leren elkaar enzichzelf kennen. De Wylde Swan is een zeil-trainingsschip. Onder deskundige leidingvan een internationale crew leer je als traineewat er allemaal komt kijken om een schipzeilende te houden. Je leert tijdens het wacht-lopen o.a. zeilen hijsen, op een veilige manierin de ra klimmen en hoe je moet navigeren.

  Persoonlijke ontwikkelingNaast het Masterskip programma gaat depersoonlijke ontwikkeling van de leerlingen24 uur per dag door. De onvoorspelbaarheidvan de zee en de reglementen van het schipvragen om een strikte boordcultuur, waarbijleerlingen leren om regels en discipline terespecteren en bij te dragen aan een positievesfeer. Het leven aan boord is een intensieveminimaatschappij waarin je sociale encommunicatievaardigheden n persoonlijkleiderschap in een hoog tempo kunt ontwik-kelen.

  Vooral jongens moeten geprikkeldworden om ze te motiveren. DeMasterskipreis die drie van onzeleerlingen, Coen, Niek en Hidde, maak-ten hebben de jongens echt een boostgegeven. Wat nog waardevoller is, is datze verantwoordelijker terug zijn geko-men. Ze wilden deze reis ontzettendgraag maken, maar daarvoor moestenze de vraag beantwoorden Wat mis iknu eigenlijk als ik zes weken wegga?.Ze moesten vooruitkijken en werdendaardoor medeverantwoordelijk voorhun eigen leerproces. Na de reis zijnze pro-actiever aan het werk gegaan.De btavakken is wat ze prikkelden,maar de reis dwong ze tot samenwerken,zelfstandig te werken en zich te presen-teren. Onze school wil de leerlingen nietalleen cognitieve kennis meegeven,maar ook klaarstomen voor de maat-schappij. Een Masterskipreis draagt hierzeker aan bij.

  Aukje Smulders afdelingsleider VWO't Hooghe Landt College Amersfoort

  De Masterskipreis die drie van onzeleerlingen maakten, hebben de jongensecht een boost gegeven.Wat nog waardevoller is, is dat zeverantwoordelijker zijn teruggekomen.

 • ZelfstudieLeerlingen komen aan boord met een planvan aanpak dat ze samen met hun docentenop school hebben ingevuld. Zes dagen heb-ben ze drie uur zelfstudie op een dag, dat isintensief onderwijs. Er zijn ervaren docentenin de exacte vakken aanwezig om hen daarinte begeleiden. Zij hebben veel aandacht voorde individuele leerling en beantwoorden hunvragen.

  MentorDe leerlingen krijgen een eigen mentor toe-gewezen. Wekelijks vindt er een mentorge-sprek plaats over de voortgang van de studievolgens het plan van aanpak. Heeft een leer-ling moeite met zelfstandig leren dan kande mentor in overleg een gestructureerdedagplanning maken. Op deze manier loopteen leerling geen achterstand op.

  Centrale lessenNaast drie uur zelfstudie op een dag, zijn erverdiepende btalessen, die worden gekop-peld aan het leven aan boord. Denk hierbijaan navigatie, krachten die spelen bij hetzeilen, de techniek aan boord, meteorologie,de samenstelling van zeewater en de bestude-ring van het zeeleven. Deze lessen sluiten aanbij de vakken die ze op school krijgen.

  Het Masterskip programma is voorgemotiveerde leerlingen uit 4 havo, 4/5vwo, met bij voorkeur een natuurprofiel.Zes weken volgen ze hun regulierelesprogramma terwijl ze meevaren op degrootste topzeilschoener ter wereld.Naast het zelfstandig leren aan boordworden er verdiepende lessen gegevenwaarvan de stof gekoppeld is aan hetleven aan boord. Theorie en praktijkworden tastbaar op een manier die alleenmogelijk is op de Wylde Swan op zee.

  Masterskip biedt meer dan eeninteressante aanvulling op hetreguliere schoolwerk. Masterskipgeeft jongeren levenslessen op zee!

  Onderwijsin een unieke leeromgeving

  Vaak kom ik thuis niet toe aan almijn huiswerk en doe ik alleen hetnoodzakelijke. Aan boord, in tegen-stelling tot thuis, had ik al het huiswerkaf wat ik heb moeten maken, dit vind ikecht een vooruitgang. Als je een vraagof opdracht niet begreep kon je dit altijdvragen aan de docenten, je kreeg ditdan 1 op 1 uitgelegd waardoor je hetstukken beter begrijpt dan in de lessenop school. Ook is het leuk dat je buitende lessen contact hebt met je docentenwaardoor het ook makkelijker is om naarze toe te stappen om vragen te stellen.

  Anouk mee op reis D in 2014

  Tijdens mijn zeilavontuur had ikeen mentor. Elke week hadden weeen mentorgesprek over hoever ikwas met mijn schoolwerk. Als ik tussen-door vragen had over toetsen of zomaareen persoonlijk gesprek wilde over welkonderwerp dan ook, kon ik bij hem te-recht. In de zeven weken dat ik op zeewas heb ik een goede begeleiding gehad.Ik heb nog nooit zo'n geweldige mentorgehad, dank je wel!

  Soraya mee met Reis D in 2014

  Tijdens de reis over de AtlantischeOceaan kregen we onder anderecentrale lessen. Deze lessenbestonden uit verschillende onderwer-pen, bijvoorbeeld overbevissing, nano-technologie, het weer en astronavigatie.Deze lessen hadden veel verdieping invergelijking met de normale lessenop school, maar ze waren wel goed tevolgen voor iedereen.

  Stijn mee op Reis D in 2014

 • Reis A26-10-2014Rotterdam29.11.2014Tenerife

  Reis B06-12-2014Tenerife17-01-2015St.Maarten

  Reis C24-01-2015St.Maarten28-02-2015St.Maarten

  Reis D07-03-2015St.Maarten25-04-2015Rotterdam

  De reizenEVier verschillende reizenmet elk een eigen karakter

  door de verschillende reisbestemmingen.

  Reis AStoere reis door de golf vanBiskajeStap in de herfst aan boord op eigen bodem en maakeen stoere reis van Rotterdam naar Tenerife door deGolf van Biskaje. Kom in het zeeritme en zeil meedoor het kanaal. Als het weer mee zit kunnen wede westkust van Spanje, Portugal of Madeira metinteressante haventjes aandoen.

  ReisDStoere oceaanreis via deAzorenZet je schrap voor een stevige zeiltocht om vanafSt. Maarten via de Azoren de Wylde Swan weer naarNederlandse bodem te varen. Tweemaal zal je voorongeveer twee weken omgeven zijn door slechts deoceaan en je medebemanningsleden. De aankomstzal in Rotterdam zijn, waar je wordt onthaald als eenware zeezeiler.

  Reis BMet de passaatwinden de oceaan overMaak een onvergetelijke oceaanoversteek van deCanarische Eilanden naar de Caribbean en vier kerstin de zon en op zee. Als de oversteek, net als afgelo-pen jaar, on