Matan Keyakinan Hidup Muhammadiyah

  • Published on
    14-Jun-2015

  • View
    4.454

  • Download
    26

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Semoga bermafaat :))

Transcript

<ul><li> 1. MATAN KEYAKINAN DAN CITA-CITA HIDUP MUHAMMADIYAH</li></ul> <p> 2. 1. Sejarah Perumusan MKCHM Hasil rumusan dari panitia, dibahas dalam mukmar ke-37 di yogyakarta yang kemudian diamatkan oleh muktamar untuk disempurnakan oleh pimpinan pusat muhammadiyah. Adapun Muktamar Muhammadiyah ke 37 itu bertemakan Tajdid(Pembaharuan), meliputi bidang-bidang : a. Ideologi yaitu keyakinan dan cita-cita b. Khittah perjuangan c. Gerak dan amal usaha d. Organisasi e. Sasaran 3. 2. Fungsi MKCHM Fungsi secara umum : Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah berfungsi sebagai penunjuk arah yang tepat untuk menuju cita-cita yang diperjuangkan. MKCHM juga berkedudukan sebagai penegas sikap muhammadiyah sebagai gerakan islam dan gerakan tajdid, sesuai dengan paham muhammadiyah tentang gerakan islam. 4. Cita-cita Hidup Muhammadiyah : terwujudnya masyarakat utama yang adil dan makmur serta mendapat keridhaan Allah SWT. Atau Baldataun Toyyibatun Wa Robbun Ghofur. Maksud dan tujuan Muhammadiyah : menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat islam yang sebenar-benarnya.Cita-cita Agung Muhammadiyah : liila ikalimatilah izzul islam Wal Muslimin (untuk tegaknya kalimat-kalimat allah demi tegaknya/kejayaan kaum muslimin). 5. Fungsi MKCHM dari sudut isi : suatu cara melancarkan gerakan atau dalam teori organisasi dinamakan siasat atau taktik perjuangan Fungsi MKCHM dari sudut isinya : Sebagai penegas muhammadiyah tentang kedudukan manusia dihadapan allah dan diantara manusia itu sendiri ialah : Manusia berfungsi sebagai hamba Manusia berfungsi sebagai khalifah allah dimuka bumi 6. 3. Penjelaskan MKCHM Aqidah Akhlaq Ibadah muamalat Duniawiyat 7. Muhammadiyah memiliki prinsip gerakan yang dimaksud dalam MKCHM. Inilah yang menjadi landasan Muhammadiyah baik itu yang berkaitan dengan amal usaha, bidang kehidupan masyarakat, ketatanegaraan juga kerjasama dengan golongan islam lainnya. 8. 2.Muhammadiyah dengan Masyarakat Muhammadiyah telah menetapkan dirinya sebagai gerakan amar maruf nahi munkar karna itulah awal dan langkah dari cita-cita muhammadiyah. Dalam menggerakkan amalm usaha muhammadiyah berprinsip bahwa itu adalah ikhtiar dalam mencapai citacita dan keyakinan yang berdasar pada ajaran islam. 9. Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsionil , secara operasional dan secara konrit riil bahwa islam mampu mengatur masyarakat negara RI. 10. Sesuai dengan kepribadiannya muhammadiyah akan bekerja sama dengan golongan islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama islam serta membela kepentingannya. 11. 5.Dasar program Muhammadiyah a. Memulihkan kembali muhammadiyah sebagai uang menghimpun seluruh anggota masyarakat untuk beriman teguh taat beribadah berakhlak mulia. b. Meningkatkan pengertian dan kemtangan anggota muhammadiyah tentang hak dan kewajiban baik sebagai umat atau warga negara. c. Menetapkan kedudukan muhammadiyah sebagai gerakan dawah amar maruf nahi munkar. 12. HAKIKAT AGAMA ISLAM A. Pengertian Dinul Islam Sebelum memahami dinul islam ( agama islam ), perlu di jelaskan secara singkat arti kata agama. Kata agama berasal dari bahasa sansekerta, terdiri dari dua suku kata, yaitu kata A berarti tidak dan Gama berati kacau. Jadi agama artinya tidak kacau. Maksudnya, hidup orag yang beragama tidak kacau/ selalu terarah sesuai aturan yang berlaku. Ada juga yang mengatakan A berarti hidup dan Gama berarti jalan jadi agama adalah jalan hidup dan pedoman hidup 13. Tujuan Dinul Islam Tujuan yang utama adalah menyankini tauhid terhadap ke- Esa-an Allah. Makna tauhid ialah menyakini Allah maha Esa. Nabi Muhammad saw. Di utus untuk membawa risalah Dinul Islam berupa wahyu allah yg berupa al-quraan untuk sebagai petunjuk manusia dalam beriman kepada allah dan menjadi rahmat dalam dunia dan di akhirat 14. Pertama dari segi bahasa ( lughat) ad-dien berarti agama dan al islam mempunyai arti: 1. Kesejahteraan dan keselamatan, bersal dari kata salimah- yaslamu. 2. Tangga, jenjang ke atas, dari asal kata sullamun 3. Penyerahan diri sepenuhnya kepada allah swt, dari asal kata aslamayuslimu-islaman.Bahwa dinul islam adalah tangga atau jalan menuju kesejahteraan atau keselamatan dengan cara menyerahkan diri kepada Allah swt. Menurut istilah ( terminologi) dinul Islam berarti agam ayng d turunkan allah swt kepada rasulnya nabi Muhammad Saw 15. Dinul islam dibawa oleh nabi muhammad SAW adalah sebagai rahmat alam semesta. Sebagaimana surat Al-anbiya 107: 107. Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. 16. AGAMA WAHYU Dinul islam berasal dari bahasa arab (ad-din) dan (al-islamu) a. Ad-din : selamat atau sejahtera dan menyerah diri/patuh b. Menurut terminologi : agama yang berasal dari allah SWT Dalam firman allah (Q.S Ali-imran :19) 17. . Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. 18. Maksudnya bahwa agama islam itu merupakan agama yang berasal dari ALLAH dan sumber dari wahyu-Nya yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk disampaikan kepada ummat manusia. Kata islam berasal dari bahasa arab ASLAMA,yaitu menyerahkan diri kehadirat ALLAH SWT. Mudah menjalankan ajaran-ajaran agama ALLAH. sedang</p>