Matematične naloge za višje razrede osnovne šole - pei.si ?· TIMSS 2007 - Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja: Matematične naloge za višje razrede osnovne šole Uredili: Barbara Japelj Pavešić in

 • Published on
  01-Feb-2018

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja

  Matematine nalogeza vije razrede

  osnovne ole

  Pedagoki intitut

 • Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja

  Pedagoki intitut Ljubljana, 2008

  Aktivnosti v okviru projekta Evalvacija vzgoje in izobraevanja v Republiki Sloveniji omogoa sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za olstvo in port.

 • TIMSS 2007 - Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja: Matematine naloge za vije razrede osnovne ole

  Uredili: Barbara Japelj Pavei in Mojca uekIzdal: Pedagoki intitut, Ljubljana, maj 2008

  CIP - Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  51(075.2)(076.1)

  MATEMATINE naloge za vije razrede osnovne ole / [uredili Barbara Japelj Pavei in Mojca uek]. - Ljubljana : Pedagoki intitut, 2008. - (TIMSS 2007 : mednarodna raziskava trendov znanjamatematike in naravoslovja)

  ISBN 978-961-6086-49-31. Japelj Pavei, Barbara238844416

 • Knjiica Matematine naloge za vije razrede osnovne ole izzbirkeobjavljenihgradivMednarodneraziskavetrendovznanjamatematikein naravoslovja - TIMSS 2007 prinaa nalogepreizkusov znanja, s katerimi smo spomladi leta2007izmerilimatematinoznanjeuencevosmihrazredov osnovne ole. Skupaj z merjenjemznanjauencevetrtihrazredovjebilaraziskavaopravljenavvekot50dravahsveta insedmihsamostojniholskihsistemih.

  Raziskava TIMSS je bila v Slovenijiopravljena e etrti. Prejnje take raziskave sobileizpeljanevletih1995,1999in2003.Leta2003jevraziskavivSlovenijisodelovallemanjideleuencev in olzdevetletnimprogramom.V letu2007sobilivsisodelujoimlajiuencietrtoolcidevetletke, med osmoolci pa jih je priblinoetrtinavsa leta olanjaopravila podevetletnemprogramu,ostalipasopopetemrazreduosemletkeolanjenadaljevalivsedmemrazredudevetletke.Skupajjevraziskavisodelovalo148ol,priblino11500 uencev in uitelji, ki so te uence uilimatematikoinnaravoslovnepredmete.

  OsnovninamenraziskaveTIMSSjevsakatirileta,kopopulacijaetrtegarazredanapredujedo osmega razreda, izmeriti trende v znanjudvehstarostnihskupinuencevizimvedravz enakimi preizkusi. Naloge pa so uporabnev ve preizkusih le, e po raziskavi niso javnoobjavljene.Obenemjezapojasnjevanjedosekovuencevnujnopoznatinalogepreizkusa.VTIMSSse zato polovica nalog iz preizkusov vsaka tiriletazadri,polovicapaobjavi.Tistenaloge,kiso

  bileobjavljene,sevnaslednjiraziskavizamenjajozvsebinskointeavnostnoenakovredniminoviminalogami.Tukajprikazanenalogesotakopolovicavsehnalogizpreizkusovraziskavevletu2007. Vsakuenecjereevalenegaod14razliicpreizkusa.Vsakarazliicapreizkusajevsebovalapo dva izmed 14matematinih blokov nalog inpo dva izmed 14 naravoslovnih blokov nalog.Za reevanje dveh blokov nalog skupaj so imeliuencinarazpolago45minutasa.

  V knjiici je prikazanih 6 blokovmatematinihnalogzaosmirazred.Vsakinalogismo dodali reitev in podatke o vsebinskem inkognitivnem podroju, ki ga naloga preverja.Knjiicavdrugemdeluvsebujeocenjevalnivodizatistenaloge,kisooduencevzahtevaleprostiodgovor.Navedenisopravilniodgovoriinpogostealiznailnenapanereitve.

  Podrobneji opisi preverjanih vsebin inopisikognitivnihpodroijsoobjavljenivknjiiciIzhodia raziskave TIMSS 2007. V asu, konastajajo knjiice nalog, e ne razpolagamo zizrauni dosekov uencev na vsaki nalogi inmednarodnimi primerjavami. Ti bodo objavljenidecembra2008skupajzmednarodnimporoilomocelotniraziskavi,tudikotprilogaktejknjiici.

  Knjiica ima namen z nalogamimednarodnegamerjenjaznanjaseznanitiuitelje,uenceinstare,tuditiste,kivraziskaviTIMSS2007nisosodelovali.Upamo,dabodonalogevsemkoristilekotdodatenvirpriuenjumatematike.

  Predgovor

 • TIMSS 2007, viji razredi

  Oznaka naloge

  Zaporedna tevilka v bloku Vsebinsko podroje Kognitivno podroje

  M022043 M01_01 tevila Poznavanje dejstev in postopkov

  M022046 M01_02 tevila Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  M022049 M01_03 Geometrija Sklepanje in utemeljevanje

  M022050 M01_04 Algebra Poznavanje dejstev in postopkov

  M022055 M01_05 Geometrija Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  M022057 M01_06 tevila Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  M022257 M01_07 Podatki in verjetnost Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  M022062 M01_08 Geometrija Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  M022066 M01_09 tevila Poznavanje dejstev in postopkov

  M022232 M01_10 tevila Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  M022234A M01_11 Geometrija Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  M022234B M01_11 tevila Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  M022243 M01_12 Geometrija Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  Tabela 1: Naloge matematinega bloka M01

 • TIMSS 2007, viji razredi

  Kateri krog ima osenen priblino enak dele ploine kot zgornji pravokotnik?

  a b

  c d

  e

  M02

  2043

  M01_01

  Vsebinsko podroje: tevilaPoglavje: Ulomki in decimalna tevilaKognitivno podroje: Poznavanje dejstev in postopkovReitev: D

 • TIMSS 2007, viji razredi

  M02

  2046

  Vrtnar je zmeal 4,45 kilogramov semena trave in 2,735 kilogramov semena detelje, da bi posejal trato. Koliko kilogramov meanice semen za trato je dobil?

  Odgovor: _______________

  M02

  2049

  M01_02

  M01_03

  Vsebinsko podroje: tevilaPoglavje: Ulomki in decimalna tevilaKognitivno podroje: Uporaba znanja in razumevanje konceptovReitev: 7,185

  Tole telo zavrtimo v drug poloaj.

  Katero od spodnjih teles je lahko zgornje telo potem, ko smo ga zavrteli?

  a b

  c d Vsebinsko podroje: GeometrijaPoglavje: Lega in premikiKognitivno podroje: Sklepanje in utemeljevanjeReitev: D

 • TIMSS 2007, viji razredi 7

  M02

  2055

  Koliken je obseg kvadrata s ploino 100 kvadratnih metrov?

  Odgovor: _______________

  M01_04

  M01_05

  M02

  2050

  je enakovredno kot

  a

  b

  c

  d

  eVsebinsko podroje: AlgebraPoglavje: Enabe, formule in funkcijeKognitivno podroje: Poznavanje dejstev in postopkovReitev: E

  Vsebinsko podroje: GeometrijaPoglavje: Geometrijsko merjenjeKognitivno podroje: Uporaba znanja in razumevanje konceptovReitev: 40

 • 8 TIMSS 2007, viji razredi

  M02

  2057

  V enem letu je tovarna prodala 1426 ton umetnega gnojila, v naslednjem letu pa za 15 odstotkov manj. Katero tevilo je najbolji pribliek za tevilo ton prodanega umetnega gnojila v drugem letu?

  a 200

  b 300

  c1200

  d1600

  e1700

  M02

  2257

  V posodi je 36 enako velikih barvnih biserov: nekateri so modri, drugi zeleni,

  tretji rdei in ostali rumeni. Iz posode na slepo vzamemo biser. Verjetnost, da je

  moder, je . Koliko modrih biserov je v posodi?

  a 4

  b 8

  c 16

  d 18

  e 20

  M01_06

  M01_07

  Vsebinsko podroje: tevilaPoglavje: Razmerja, sorazmerja in odstotkiKognitivno podroje: Uporaba znanja in razumevanje konceptovReitev: C

  Vsebinsko podroje: Podatki in verjetnostPoglavje: VerjetnostKognitivno podroje: Uporaba znanja in razumevanje konceptovReitev: C

 • TIMSS 2007, viji razredi

  M02

  2062

  Trikotnika na sliki sta skladna. Napisane so tudi velikosti nekaterih stranic in kotov. Kolikna je vrednost x?

  a 49

  b 50

  c 60

  d 70

  e 81

  6 cm

  6 cm

  81

  81

  49

  x

  M01_08

  Vsebinsko podroje: GeometrijaPoglavje: Geometrijske oblikeKognitivno podroje: Uporaba znanja in razumevanje konceptovReitev: B

 • 10 TIMSS 2007, viji razredi

  M01_09

  M02

  2066

  a

  b

  c

  d

  Vsebinsko podroje: tevilaPoglavje: Ulomki in decimalna tevilaKognitivno podroje: Poznavanje dejstev in postopkovReitev: D

 • TIMSS 2007, viji razredi 11

  M01_10

  M02

  2232

  Katja je v naredila preglednico, v katero je zabeleila, kako dolgo traja, da se voda v loncu ohladi s 95 C na 70 C. Merila je as, v katerem se je voda ohladila za 5 C.

  Interval as

  95 C90 C 2 minuti 10 sekund

  90 C85 C 3 minute 19 sekund

  85 C80 C 4 minute 48 sekund

  80 C75 C 6 minut 55 sekund

  75 C70 C 9 minut 43 sekund

  Na najblijo minuto natanno oceni skupni as, ki je potreben, da se je voda v loncu ohladila s 95 C na 70 C in razloi, kako si zaokroeval.

  Ocena: _______________

  Razloi:

  Vsebinsko podroje: tevila

  Poglavje: Ulomki in decimalna tevila

  Kognitivno podroje: Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  Reitev: 27 minut, vsaka koliina je pred setevanjem pravilno zaokroena na minute

 • 12 TIMSS 2007, viji razredi

  M02

  2234

  A. Na spodnjo mreo narii pravokotnik, katerega dolina je tri etrtine doline zgornjega pravokotnika, irina pa dve in pol irini zgornjega pravokotnika. Na sliki zapii dolino in irino narisanega pravokotnika v centimetrih. Upotevaj, da kvadratki mree merijo 1 cm krat 1 cm.

  B. Kakno je razmerje med ploino osnovnega pravokotnika in ploino novega pravokotnika?

  2 cm

  8 cm

  dolina

  irin

  a

  M01_11

  Vsebinsko podroje: GeometrijaPoglavje: Geometrijske oblikeKognitivno podroje: Uporaba znanja in razumevanje konceptovReitev: 6 cm in 5 cm. Pravokotnik je pravilno narisan in oznaen (na sliki).

  Vsebinsko podroje: tevilaPoglavje: Razmerja, sorazmerja in odstotkiKognitivno podroje: Uporaba znanja in razumevanje konceptovReitev: 8:15

 • TIMSS 2007, viji razredi 13

  M02

  2243

  Slika prikazuje osenen trikotnik v kvadratu.

  Kolikna je ploina osenenega trikotnika?

  Odgovor: _______________

  4 cm

  6 cm

  2 cm

  M01_12

  Vsebinsko podroje: GeometrijaPoglavje: Geometrijsko merjenjeKognitivno podroje: Uporaba znanja in razumevanje konceptovReitev: 18 cm

 • 1 TIMSS 2007, viji razredi

  Oznaka naloge

  Zaporedna tevilka v bloku Vsebinsko podroje Kognitivno podroje

  M042003 M02_01 tevila Poznavanje dejstev in postopkov

  M042079 M02_02 tevila Poznavanje dejstev in postopkov

  M042018 M02_03 tevila Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  M042055 M02_04 tevila Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  M042039 M02_05 tevila Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  M042199 M02_06 Algebra Poznavanje dejstev in postopkov

  M042301A M02_07 Algebra Poznavanje dejstev in postopkov

  M042301B M02_07 Algebra Sklepanje in utemeljevanje

  M042301C M02_07 Algebra Sklepanje in utemeljevanje

  M042263 M02_08 Algebra Sklepanje in utemeljevanje

  M042265 M02_09 Geometrija Sklepanje in utemeljevanje

  M042137 M02_10 Geometrija Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  M042148 M02_11 Geometrija Poznavanje dejstev in postopkov

  M042254 M02_12 Podatki in verjetnost Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  M042250 M02_13 Podatki in verjetnost Poznavanje dejstev in postopkov

  M042220 M02_14 Podatki in verjetnost Uporaba znanja in razumevanje konceptov

  M042273 M02_15 Podatki in verjetnost Sklepanje in utemeljevanje

  Tabela 2: Naloge matematinega bloka M02

 • TIMSS 2007, viji razredi 1

  M02_01V kateri vrstici so tevila razvrena od NAJVEJEGA do NAJMANJEGA?

  a 10011, 10110, 11001, 11100

  b 10110, 10011, 11100, 11001

  c 11001, 11100, 10110, 10011

  d 11100, 11001, 10110, 10011

  M04

  2003

  M02_02Koliko je 3,4 102?

  a 3,4

  b 34

  c 340

  d 3400

  M04

  2079

  V vsak kvadratek vpii + ali tako, da dobi izraz z najvejo mono vrednostjo.

  (5) C (6) C 3 C (9)

  M04

  2018

  M02_03

  Vsebinsko podroje: tevilaPoglavje: Naravna tevilaKognitivno podroje: Poznavanje dejstev in postopkovReitev: D

  Vsebinsko podroje: tevilaPoglavje: Ulomki in decimalna tevilaKognitivno podroje: Poznavanje dejstev in postopkovReitev: C

  Vsebinsko podroje: tevilaPoglavje: Cela tevilaKognitivno podroje: Uporaba znanja in razumevanje konceptovReitev: -, +, -

 • 1 TIMSS 2007, viji razredi

  M04

  2055

  V razredu je 30 uencev. Razmerje med tevilom dekov in tevilom deklic je 2 : 3. Koliko dekov je v razredu?

  a 6

  b 12

  c 18

  d 20

  Obiajna cena plaa je 60 zedov. Ale je kupil pla takrat, ko je bila cena zniana za 30 %. Koliko je Ale prihranil?

  a 18 zedov

  b 24 zedov

  c 30 zedov

  d 42 zedovzedov

  M04

  2039

  M04

  2199

  Kateri izraz je enak izrazu 4x x + 7y 2y?

  a 9

  b 9xy

  c 4 + 5y

  d 3x + 5y

  M02_04

  M02_05

  M02_06

  Vsebinsko podroje: tevilaPoglavje: Razmerja, sorazmerja in odstotkiKognitivno podroje: Uporaba znanja in razumevanje konceptovReitev: B

  Vsebinsko podroje: tevilaPoglavje: Razmerja, sorazmerja in odstotkiKognitivno podroje: Uporaba znanja in razumevanje konceptovReitev: A

  Vsebinsko podroje: AlgebraPoglavje: Algebrini izraziKognitivno podroje: Poznavanje dejstev in postopkovReitev: D

 • TIMSS 2007, viji razredi 17

  M04

  2301

  _1

  Notranji kotiJaka je raziskoval lastnosti vekotnikov. Izdelal je tabelo, da bi poiskal povezavo med tevilom stranic in koti.

  A. Vnesi manjkajoe podatke v prazna polja in mesta v tabeli.

  Vekotnik tevilo stranictevilo

  trikotnikov

  Vsota notranjih

  kotov

  3 1 1 180

  ___ ___ ___ 180

  ___ ___ ___ 180

  ___ ___ ___ 180

  B. V kvadratek vstavi pravo tevilo.

  Vsota notranjih kotov vekotnika z 10 stranicami = C 180

  M02_07

  Vsebinsko podroje: Algebra

  Poglavje: Vzorci

  Kognitivno podroje: Poznavanje dejstev in postopkov

  Reitev: Vsi vneeni pravilno 4 2 2 5 3 3 6 4 4

  Vsebinsko podroje: AlgebraPoglavje: VzorciKognitivno podroje: Sklepanje in utemeljevanjeReitev: 8

 • 18 TIMSS 2007, viji razredi

  Jure ve, da flomaster stane 1 zed ve kot svinnik. Juretov prijatelj je kupil 2 flomastra in 3 svinnike ter plaal 17 zedov. Koliko zedov potrebuje Jure, da kupi 1 flomaster in 2 svinnika?

  Zapii vse raune, ki so te pripeljali do reitve.

  M04

  2263

  M02_08

  M02_07C. Jaka je opazil povezavo in jo zapisal kot izraz z n tako, da je izraz pravilen za

  vsak vekotnik. Dopolni njegov zapis.

  Vsota notranjih kotov vekotnika zvekotnika za z n stranicami = _____ 180

  M04

  2301

  _2

  Vsebinsko podroje: AlgebraPoglavje: VzorciKognitivno podroje: Sklepanje in utemeljevanjeReitev: n - 2 z ali brez oklepajev

  Vsebinsko podroje: Algebra

  Poglavje: Enabe, formule in funkcije

  Kognitivno podroje: Sklepanje in utemeljevanje

  Reitev: npr. 2y + 3x = 17

 • TIMSS 2007, viji razredi 1

  Katera od risb predstavlja mreo kocke?

  a b

  c d

  M04

  2265

  M04

  2137

  Na sliki sta premici m in l vzporedni. Kot DAC meri 55. Koliko je x + y?

  a 55

  b 110

  c 125

  d 135

  A

  x

  y

  B C

  Dl

  m

  55

  M02_09

  M02_10

  Vsebinsko podroje: GeometrijaPoglavje: Geometrijske oblikeKognitivno podroje: Sklepanje in utemeljevanjeReitev: C

  Vsebinsko podroje: GeometrijaPoglavje: Geometrijske oblikeKognitivno podroje: Uporaba znanja in razumevanje konceptovReitev: C

 • 20 TIMSS 2007, viji razredi

  M04

  2148

  Katera od tok na sliki je toka (3, 2)?

  a P

  b T

  c R

  d S

  P

  T

  S

  R

  y

  Ox

  M02_11

  Vsebinsko podroje: GeometrijaPoglavje: Lega in premikiKognitivno podroje: Poznavanje dejstev in postopkovReitev: B

 • TIMSS 2007, viji razredi 21

  tirje uenci so 1 uro opazovali promet mimo ole.

  Tabela prikazuje, kaj so videli.

  Vrsta vozila tevilo vozilavto 60kolo 30

  avtobus 10tovornjak 20

  Vsak uenec je narisal svoj diagram. Kateri diagram pravilno prikazuje zabeleene podatke?

  a b

  c d avtobus avto

  kolo

  tovornjak

  avto

  kolo

  tovornjak

  avtobus

  1 kolo = 10 vozil

  avto kolo avtobus tovornjak0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  M04

  2254

  avto kolo avtobus tovornjak

  M02_12

  Vsebinsko podroje: Podatki in verjetnostPoglavje: Organizacija in predstavitev podatkovKognitivno podroje: Uporaba znanja in razumevanje konceptovReitev: A

 • 22 TIMSS 2007, viji razredi

  Katka, Rok, Lara in Peter so prodajali vstopnice za olski koncert. Diagram prikazuje, koliko vstopnic so prodali. Dva izmed prijateljev sta prodala enako tevilo vstopnic kot Katka. Katera dva?

  Odgovor: _______________ in _______________

  Peter

  Lara

  Rok

  Katka

  0 10 20 30 40 50 60

  tevilo vstopnic

  M04

  2250

  M02_13

  Vsebinsko podroje: Podatki in verjetnostPoglavje: Organizacija in predstavitev podatkovKognitivno podroje: Poznavanje dejstev in postopkovReitev: Rok in Lara

 • TIMSS 2007, viji razredi 23

  M04

  222...