Mediji i Prava Nacionalnih Manjina

  • Published on
    11-Jun-2015

  • View
    991

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p>MEDIJI I PRAVA NACIONALNIH MANJINA 2 ( drugo predavanje )</p> <p>Nacije i mit o nacijamaJedno od najuticajnijih uenja u istoriji je ono po kojem su ljudi podeljeni u grupe koje se nazivaju nacije. Termin nacija esto se upotrebljava kao sinonim za etniku grupu. Pogreno je staviti znak jednakosti izmeu nacije i drave. Ljudi zajednikog etnikog porekla mogu da ive u razliitim dravama ( Nemci u Nemakoj i Nemci u vajcarskoj ili Austriji, na primer ) i da se zbog toga tretiraju kao ljudi razliite nacionalnosti ( nemake ili austrijske ). Zajednike odlike koje odreuju nacionalni identitet: - zajedniko etniko poreklo ( to nije uvek sluaj DNK pokazuje da je samo 30 odso stanovnika Hrvatske slovenskog porekla ) - zajedniki jezik ( Indija ima vie od 20 slubenih jezika, a ipak Indijci smatraju da imaju zajedniki nacionalni identitet ) - zajednika kultura ( nacija je tradicionalno monokulturna, ali moe da bude i multikulturna Srbi na Kosovu i Srbi u Vojvodini ) - zajednika religija ( Irci su uglavnom katolici, ali ima i protestanata ) Nacionalne drave Skoro sve nacije su vezane za odreenu teritoriju domovinu. Drava koja se oznaava kao domovina odreene nacije jeste nacionalna drava. Veina modernih drava spadaju u tu kategoriju. Ideja nacije s politikim znaenjem u svojoj osnovi javlja se u Evropi s kraja 18. veka. Ranije je nije bilo. Prekretnicom se smatra Francuska buroaska revolucija 1789. godine. Do kraja 19.veka u Evropi je nadvladala ideja da su njeni narodi podeljeni na nacije i u njoj danas dominiraju nacionalne drave. Poimanje nacije u antici Evropska etnografska razmiljanja vode poreklo u Herodotovim Istorijama, pisanim sredinom petog veka pre nove ere. Prema Herodotu, ljudi o kojima on pie su se razlikovali geografski i kulturoloki. U njegovim Istorijama pojedini narodi su naseljavali odreena geografska podruja ( Egipani naseljavaju Egipat, Asirci Asiriju i tako dalje ). Delovi Herodotovog sveta su narodi ( etne, sing. etnos ), koji su bili podeljeni u plemena i rodove ( gene, sing. genos ). Biblija daje dva modela naroda: jedan utemeljen u biolokom korenu (u Knjizi o postanku ), a drugi u ideji Bojeg naroda ( Novi Zavet ). Novi Boji narod kida vezu sa tradicionalnim etnicitetom i socijalnim razlikama. Hristova poruka glasi: Idite i uinite sve narode uenicima mojim ( Mateja, 28,16 ). Apostol Pavle u istom duhu poruuje: Nema tu vie ni Jevreja ni Grka; nema vie ni roba ni slobodnjaka; nema vie ni mukog ni enskog, jer ste svi samo jedan u Isusu Hristu ( Galaanima poslanica 3, 28 ).</p> <p>Poimanje nacije u srednjem veku Stanovnici gradova razlikovali su se od lokalnog stanovnitva. itelji grada bili su vladari, vojne stareine, inovnici i trgovci iz celog carstva. Na Balkanu, na primer, trgovci iz Sirije i Male Azije, Jevreji, Sasi ( eksploatisali rudnike na Novom Brdu ). ena kralja Milutina Jelena Anujska... U srednjem veku politike elite su esto govorile jezike koji su bili potpuno razliiti od onog koji su govorili njihovi podanici ( latinski u Zapadnoj Evropi, grki i latinski na dvoru kralja Stefana Prvovenanog )</p> <p>Mit o nacijiMitoloko poreklo stvaranja grupnih i nacionalnih identiteta evropskih naroda po amerikom istoriaru Petriku Geriju ( Patrick Gery ) Geri dokazuje da nacija ni kao pojam ni kao fenomen nije postojala do 18. veka. Po njemu, nacija u dananjem smislu rei, predstavlja, zapravo, vetaku konstrukciju koju su stvorili intelektualci i politiari za mobilizaciju i homogenizaciju ljudi u ekonomske i politike svrhe. Geri pokazuje kako su plemenski mitovi iz prolosti posluili kao podloga za stvaranje ideje o naciji. Nacionalna ideologija je onda uputrebljena da se oformi kolektivna svest o nacionalnom zajednitvu, a to je onda omoguilo vladarima da lake vladaju nad podanicima i vode ratove. Geri pokazuje da nai balkanski nacionalizmi i ovinizmi nisu nikakav izuzetak i da su esto samo replike evropskih iskustava. Kosovski mit Kriza evropskog identiteta Menjanje etnike i kulturoloke slike Evropske unije pod uticajem imigrantskih talasa sa Balkana, Bliskog Istoka, Azije i Afrike. Kriza evropskog identiteta kao generator oivljavanja nacionalizma, etnocentrizma i rasizma. Geri upozorava da ispod oblande nadnacionalne Evropske unije potmulo tutnje nacionalistiki, rasistiki i separatistiki talasi. Literatura: Gery, Patrick ( 2007 ), Mit o nacijama srednjovekovno poreklo Evrope, Novi Sad, Cenzura</p> <p>MEDIJI I PRAVA NACIONALNIH MANJINA uvodno predavanje Nacionalne manjine definicija i pojam Nacionalne manjine u jednom drutvu su etnike grupe koje se razlikuju od dominantne etnike grupe po nacionalnosti, jeziku, religiji i kulturi. Nacije i mit o nacijama Jedno od najuticajnijih uenja u istoriji je ono po kojem su ljudi podeljeni u grupe koje se nazivaju nacije. Ideja nacije s politikim znaenjem u svojoj osnovi javlja se u Evropi s kraja 18. veka. Ranije je nije bilo. Prekretnicom se smatra Francuska buroaska revolucija 1789. godine. Do kraja 19.veka u Evropi je nadvladala ideja da su njeni narodi podeljeni na nacije i u njoj danas dominiraju nacionalne drave. Mitoloko poreklo stvaranja grupnih i nacionalnih identiteta pojedinih evropskih naroda. Kriza evropskog identiteta kao generator oivljavanja nacionalizma, etnocentrizma i rasizma. Nacionalne manjine u Srbiji Broj i distribucija pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji Nacionalne manjine u Vojvodini Odnos veine i manjine u Srbiji Multikulturalnost i interkulturalnost Stereotipi o prirodi odnosa veine i manjine: - stereotip o automatskom pravu veine da vlada nad manjinom - streotip zasnovan na verovanju o inferiornosti manjine - stereotip zasnovan na verovanju da su u politikoj borbi protiv manjina sva sredstva dozvoljena Prava nacionalnih manjina kao deo korpusa ljudskih prava Zatita nacionalnih manjina u meunarodnom pravu Domaa zakonska regulativa u pogledu prava nacionalnih manjina Pravo nacionalnih manjina na obrazovanje i kulturu</p> <p>Pravo nacionalnih manjina na upotrebu svog jezika i pisma Pravo nacionalnih manjina na delotvornom ueu u javnom ivotu Mediji na jezicima nacionalnih manjina Primer Vojvodine Pristup nacionalnih manjina medijima u javnom vlasnitvu na dravnom, regionalnom i lokalnom nivou Primer TRS-a Meuredakcijska saradnja medija veinskog naroda i medija nacionalnih manjina Negovanje multikulturalnosti i interkulturalnosti u medijima Politiki korektan jezik u medijima kada su u pitanju nacionalne manjine Literatura: Gery, Patrick ( 2007 ), Mit o nacijama srednjovekovno poreklo Evrope, Novi Sad, Cenzura , , (1997) , , , , , -, (1999), , , International Journal on Minority and Group Rights, Volume 4, No. 2 (1996/97), Washington, The George Washington University , , </p> <p>MEDIJI I PRAVA NACIONALNIH MANJINA 2 ( drugo predavanje )</p> <p>Nacije i mit o nacijamaJedno od najuticajnijih uenja u istoriji je ono po kojem su ljudi podeljeni u grupe koje se nazivaju nacije. Termin nacija esto se upotrebljava kao sinonim za etniku grupu. Pogreno je staviti znak jednakosti izmeu nacije i drave. Ljudi zajednikog etnikog porekla mogu da ive u razliitim dravama ( Nemci u Nemakoj i Nemci u vajcarskoj ili Austriji, na primer ) i da se zbog toga tretiraju kao ljudi razliite nacionalnosti ( nemake ili austrijske ). Zajednike odlike koje odreuju nacionalni identitet: - zajedniko etniko poreklo ( to nije uvek sluaj DNK pokazuje da je samo 30 odso stanovnika Hrvatske slovenskog porekla ) - zajedniki jezik ( Indija ima vie od 20 slubenih jezika, a ipak Indijci smatraju da imaju zajedniki nacionalni identitet ) - zajednika kultura ( nacija je tradicionalno monokulturna, ali moe da bude i multikulturna Srbi na Kosovu i Srbi u Vojvodini ) - zajednika religija ( Irci su uglavnom katolici, ali ima i protestanata ) Nacionalne drave Skoro sve nacije su vezane za odreenu teritoriju domovinu. Drava koja se oznaava kao domovina odreene nacije jeste nacionalna drava. Veina modernih drava spadaju u tu kategoriju. Ideja nacije s politikim znaenjem u svojoj osnovi javlja se u Evropi s kraja 18. veka. Ranije je nije bilo. Prekretnicom se smatra Francuska buroaska revolucija 1789. godine. Do kraja 19.veka u Evropi je nadvladala ideja da su njeni narodi podeljeni na nacije i u njoj danas dominiraju nacionalne drave. Poimanje nacije u antici Evropska etnografska razmiljanja vode poreklo u Herodotovim Istorijama, pisanim sredinom petog veka pre nove ere. Prema Herodotu, ljudi o kojima on pie su se razlikovali geografski i kulturoloki. U njegovim Istorijama pojedini narodi su naseljavali odreena geografska podruja ( Egipani naseljavaju Egipat, Asirci Asiriju i tako dalje ). Delovi Herodotovog sveta su narodi ( etne, sing. etnos ), koji su bili podeljeni u plemena i rodove ( gene, sing. genos ). Biblija daje dva modela naroda: jedan utemeljen u biolokom korenu (u Knjizi o postanku ), a drugi u ideji Bojeg naroda ( Novi Zavet ). Novi Boji narod kida vezu sa tradicionalnim etnicitetom i socijalnim razlikama. Hristova poruka glasi: Idite i uinite sve narode uenicima mojim ( Mateja, 28,16 ). Apostol Pavle u istom duhu poruuje: Nema tu vie ni Jevreja ni Grka; nema vie ni roba ni slobodnjaka; nema vie ni mukog ni enskog, jer ste svi samo jedan u Isusu Hristu ( Galaanima poslanica 3, 28 ).</p> <p>Poimanje nacije u srednjem veku Stanovnici gradova razlikovali su se od lokalnog stanovnitva. itelji grada bili su vladari, vojne stareine, inovnici i trgovci iz celog carstva. Na Balkanu, na primer, trgovci iz Sirije i Male Azije, Jevreji, Sasi ( eksploatisali rudnike na Novom Brdu ). ena kralja Milutina Jelena Anujska... U srednjem veku politike elite su esto govorile jezike koji su bili potpuno razliiti od onog koji su govorili njihovi podanici ( latinski u Zapadnoj Evropi, grki i latinski na dvoru kralja Stefana Prvovenanog )</p> <p>Mit o nacijiMitoloko poreklo stvaranja grupnih i nacionalnih identiteta evropskih naroda po amerikom istoriaru Petriku Geriju ( Patrick Gery ) Geri dokazuje da nacija ni kao pojam ni kao fenomen nije postojala do 18. veka. Po njemu, nacija u dananjem smislu rei, predstavlja, zapravo, vetaku konstrukciju koju su stvorili intelektualci i politiari za mobilizaciju i homogenizaciju ljudi u ekonomske i politike svrhe. Geri pokazuje kako su plemenski mitovi iz prolosti posluili kao podloga za stvaranje ideje o naciji. Nacionalna ideologija je onda uputrebljena da se oformi kolektivna svest o nacionalnom zajednitvu, a to je onda omoguilo vladarima da lake vladaju nad podanicima i vode ratove. Geri pokazuje da nai balkanski nacionalizmi i ovinizmi nisu nikakav izuzetak i da su esto samo replike evropskih iskustava. Kosovski mit Kriza evropskog identiteta Menjanje etnike i kulturoloke slike Evropske unije pod uticajem imigrantskih talasa sa Balkana, Bliskog Istoka, Azije i Afrike. Kriza evropskog identiteta kao generator oivljavanja nacionalizma, etnocentrizma i rasizma. Geri upozorava da ispod oblande nadnacionalne Evropske unije potmulo tutnje nacionalistiki, rasistiki i separatistiki talasi. Literatura: Gery, Patrick ( 2007 ), Mit o nacijama srednjovekovno poreklo Evrope, Novi Sad, Cenzura</p> <p>MEDIJI I PRAVA NACIONALNIH MANJINA 4</p> <p>Stare i nove manjine u emljama u tranzicijiOd socijalistike do nacionalne drave Klasni i nacionalni koncept Socijalistika drava kakva je bila i biva Jugoslavija favorizovala je radniku klasu, pa, prema tome, klasnu, a ne nacionalnu pripadnost. S padom Berlinskog zida i nestankom socijalistikih zemalja teite se premeta ka nacionalnoj pripadnosti. Veina poskomunistikih drava u Istonoj i Srednjoj Evropi sada se zasniva na etnonacionalistikom konceptu nacionalne drave kao drave koja prevashodno pripada dominantnoj, najbrojnijoj, istorijskoj, dravotvornoj itd. naciji. Pripadnici ostalih etnikih grupa najee su formalno priznati, proglaeni ravnopravnim i zatienim, ali se u sutini smatraju anomalijom ili se trpe kao kao istorijski gosti. ak i kada ne moraju da strahuju za gubitak dravljanstva ili da e biti grubo diskriminisani, u ustavima ili zakonima im se otvoreno ili preutno stavlja do znanja da nemogu da utiu na vitalne funkcije drave budui da je ona dostignue istorijskih tenji jedne ( etnike ) nacije i da predstavlja najvanije sredstvo za zatitu njenih osnovnih interesa. Raspad socijalistikih federacija Dve od tri socijalistike federacije Jugoslavija i SSSR raspale su se gotovo trenutno, a trea ehoslovaka nije preivela ak ni rekonstruisanu, liberalnu verziju. ini se da postkomunistiki nacionalizam ne moe da trpi ideju vienacionalne drave, a kamoli anacionalnu dravu. Postfaistike drave ( panija, Nemaka i Italija ) su sauvale svoj multietniki sastav, vrativi se federalizmu ( Nemaka ) i decentralizaciji ( Italija i panija ). Jugoslavija Ve sam naziv drave Jugoslavija je ukazivao da glavne etnike grupe u dravi pripadaju junoslovenskoj grupi nacija. Svaka od njih vezala je svoje ime za federalnu jedinicu ( Srbija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Makedonija ), sa izuzetkom Bosne i Hercegovine. Nezavisno od etnikih razlika, veina stanovnitva bar oni koji su pripadali etnikim grupama koje su imale svoje federalne jedinice nije imala tretman manjina niti se takvim oseala bez obzira ne mesto prebivalita. To je ohrabrivalo kretanje i etniko meanje stanovnitva.</p> <p>S raspadom federacije i njenim preobraajem u tipinu postkomunistiku nacionalnu dravu, pojavio se veliki broj novih manjina koje ine ljudi potpuno nenaviknuti na manjinski status. Kada su, posle raspada federacije, slabe demarkacione linije podele izmeu federalnih jedinica postale meunarodne granice, to je predstavljalo potres, ije su posledice u velikoj meri pojaane nacionalistikim insistiranjem na istim etnikim granicama. Razliita tumaenja prava na samoopredeljenje - kao pravo koje pripada narodu u smislu stanovnitva ranije federalne jedinice - kao pravo naroda u etnikom smislu. U takvim okolnostima mirno razdvajanje je bilo malo verovatno. Rat za teritorije Zato se nije raspala vajcarska konfederacija, Velika Britanija, panija...? ( Jovan Bajford ) Vrste etnikih manjina Radnici migranti Gastarbajteri ili radnici na privremenom radu u inostranstvu Radnici migranti u mnogim delovima sveta, anaroito u Evropi, smatraju se glavnim kandidatima za priznanje statusa punopravne manjine. Srednja i Istona Evropa daleko su od toga. Strani radnici migranti tamo su prvi iskusili postkomunistiku ksenofobiju. U Srbiji su to osetili Kinezi. U Sloveniji junjaci... U Sloveniji se priznaju samo autohtone i istorijske manjine, italijanska i maarska, a ne i brojni Hrvati, Srbi i Muslimani koji su se tamo stalno naselili u doba Jugoslavije. Nacionalni ateisti Ljudi koji odbijaju nacionalnu identifikaciju Pojava u Evropi i van Evrope Etniki Jugosloveni Stare veine kao nove manjine Najbolji primer su Rusi van Rusije i Srbi van Srbije Svoenje na manjinu se doivljava kao poniavajua degradacija</p> <p>Vetake nacije Muslimani u bivoj Jugoslaviji Postojanje Makedonaca ne prihvataju grki, srpski i bugarski nacionalisti Mnogi Ukrajinci odbacuju postojanje Rusina Ranije nepriznate etnike grupe Romi Nesigurnost i o...</p>