Megaustawa i redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych _broszura... · nych między poszczególnymi…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Megaustawa i redukcja kosztw

budowy sieci

szerokopasmowych

Ministerstwo Cyfryzacji

2

-

-

-

-

-

SPIS TRECI

BDMY SMART, czyli kilka sw Wyjtki od zasady zapewniania dostpu

wstpu4 do infrastruktury technicznej29

Co to jest Megaustawa8 Ramowe warunki dostpu do nierucho

moci i budynkw30

Dyrektywa10

Warunki dostpu do nieruchomoci

1 lipca 2016 r. wejcie w ycie noweli i budynkw32

zacji Megaustawy13

Dostp do infrastruktury telekomunika

Nowe definicje15 cyjnej i nieruchomoci przedsibiorcw

telekomunikacyjnych35

Wikszy dostp do informacji

o infrastrukturze technicznej, pla Koordynacja robt budowlanych38

nach inwestycyjnych oraz usugach

telekomunikacyjnych17 Zmiany w ustawie o drogach

publicznych45

Punkt informacyjny ds. Telekomunikacji

(PIT)21 Nowe zasady udostpniania kanaw

technologicznych47

Zasady dostpu do infrastruktury

technicznej26 Zmiany w Prawie geodezyjnym

i kartograficznym52

Procedura uzyskania dostpu do infra

struktury technicznej27 Nowe obowizki ustawowe54

4 5

BDMY SMART, czyli kilka sw wstpu

Przez wiat przetacza si fala cyfrowej rewolucji. To niewtpli-wa szansa na podniesienie poziomu naszego ycia, ktra jed-noczenie niesie ze sob ogromne wyzwanie czy okaemy si jedynie wiadkiem, czy staniemy si aktywnym uczestni-kiem i kreatorem tego procesu? Najblisze lata bd kluczowe, dlatego zmieniamy:

wiadomo (administracji i przedsibiorcw), otoczenie prawne

aby szybciej i taniej budowa sieci szerokopasmowe. Sieci, kt-re s fundamentem cyfrowej przyszoci Polski.

Bez odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej moemy zapomnie o budowaniu kompetencji cyfrowych i wdraaniu e-usug oraz wszelkich inteligentnych rozwiza.

W 2015 roku 86,2% gospodarstw domowych w Polsce znaj-dowao si w zasigu podstawowego stacjonarnego dostp do internetu szerokopasmowego. Plasuje to Polsk na ostat-nim miejscu w caej Unii Europejskiej. Na obszarach wiejskich wskanik ten by jeszcze niszy i wynis 81,5%, jednak tutaj Polska plasuje si na 6 miejscu od koca wrd wszystkich pastw czonkowskich Unii Europejskiej. Natomiast 60,7% go-spodarstw domowych w Polsce w 2015 r. miao zapewniony dostp do sieci NGA, umoliwiajcej korzystanie z internetu o przepustowoci co najmniej 30 Mb/s. Zgodnie z danymi GUSw 2016 roku dostp do internetu posiadao 80,4% gospodarstwdomowych, w tym 75,7% szerokopasmowy.

Polska w zakresie dostpu do szerokopasmowego internetu chce zrealizowa do koca 2020 roku dwa ambitne cele:

1. kady powinien mie moliwo korzystaniaz dostpu do internetu o przepustowoci conajmniej 30 Mb/s,

2. przynajmniej poowa polskich gospodarstwdomowych powinna korzysta z czy powyej100 Mb/s.

Znalazy si one w przyjtym przez Rzd RP w styczniu 2014 roku Narodowym Planie Szerokopasmowym. Jednak naley mie na uwadze, e ww. cele to absolutne minimum na najbli-sze 5 lat, ale w duszej perspektywie bd niewystarczajce w cyfrowej transformacji. Znalazo to odzwierciedlenie w zapre-zentowanym w dniu 14 wrzenia 2016 r. przez Komisj Euro-pejsk komunikacie czno dla konkurencyjnego jednolite-go rynku cyfrowego: wkierunku europejskiego spoeczestwa gigabitowego. Przeprowadzone przez Komisj Europejsk konsultacje spoeczne dotyczce potrzeb w zakresie prdkoci i jakoci pocze internetowych po 2020 roku oraz rodkw sucych zaspokojeniu tych potrzeb do 2025 roku wskazuj na istnienie wyranych oczekiwa dotyczcych poprawy jako-ci usug cznoci stacjonarnej do 2025 roku. W zwizku z po-wyszym Komisja Europejska zaproponowaa w komunikacie nastpujcecele:

1. Cel strategiczny na 2025 rok: gigabitowy do-stp do internetu dla wszystkich miejsc sta-nowicych gwn si napdow rozwojuspoeczno-gospodarczego, takich jak szkoy,

6 7

wzy transportowe i gwne miejsca wiad-czenia usug publicznych, a take dla przedsi-biorstw prowadzcych intensywn dziaalno w internecie.

2. Cel strategiczny na 2025 rok: niezakconydostp do sieci 5G na wszystkich obszarachmiejskich i na wszystkich gwnych szlakachkomunikacyjnych.

3. Cel poredni na 2020 rok: zapewnienie czno-ci 5G jako w peni rozwinitej usugi komer-cyjnej w co najmniej jednym gwnym mieciew kadym z pastw czonkowskich w zwizkuz wprowadzeniem sieci 5G na rynek w 2018roku.

4. Cel strategiczny na 2025 rok: wszystkie gospo-darstwa domowe w Europie, zarwno na obsza-rach wiejskich, jak i miejskich, bd miay do-stp do internetu o prdkoci dla cza w dwynoszcej co najmniej 100 Mb/s, z moli-woci modernizacji do prdkoci mierzonejw gigabitach.

Aby zapewni wszystkim Polakom dostp do szybkiego inter-netu realizujemy Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC), w ramach ktrego budowane bd sieci dostpowe na obsza-rach, gdzie bez wsparcia publicznego aden przedsibiorca nie wybudowaby infrastruktury.

Warto pamita, e 39% obywateli naszego kraju yje na ob-szarach, gdzie gsto zaludnienia jest nisza ni 100 osb na km2. W takich warunkach prywatne inwestycje telekomunika-cyjne s nieopacalne, a w zalenoci od obszaru koszt pod-czenia 1 gospodarstwa domowego moe wynosi poniej 1000 z, a na innych nawet ponad 10000z.

Na realizacj PO PC w zakresie sieci szerokopasmowych prze-znaczylimy ponad 1 mld Euro, lecz s to rodki niewystarcza-jce. Zgodnie z Narodowym Planem Szerokopasmowym, aby zrealizowa wyznaczone cele, potrzebne jest, w zalenoci od zastosowanej technologii, od 17 do 42 mld z. Dlatego te nie-zbdne s inwestycje ze rodkw wasnych przedsibiorcw telekomunikacyjnych, ale do tego potrzeba przyjaznego otocze-nia administracyjno-prawnego oraz zacht inwestycyjnych.

Dodatkowo chcemy, aby w ramach PO PC podczono do szyb-kiego internetu wszystkie szkoy, tak aby nauka kodowania, ktra znajdzie si w podstawie programowej nauczania ju od pierwszej klasy szkoy podstawowej, przyniosa wymierne efekty.

Aby jednak w peni wykorzysta potencja rozwiza opartych na sieciach szerokopasmowych konieczna jest wsppraca wszystkich uczestnikw procesu inwestycyjnego. Wane wic, bymy umieli z tej szansy skorzysta dziki wsppracy i zro-zumieniu wsplnego interesu, jakim jest rozwj caego kraju i kadej lokalnej wsplnoty.

Budujc sieci szerokopasmowe i wdraajc inteligentne roz-wizania kreujemy przyszo naszych dzieci.

Co to jest Megaustawa

W maju 2010 roku uchwalona zostaa tzw. Megaustawa, czy-li ustawa o wspieraniu rozwoju usug i sieci telekomunikacyj-nych jednym aktem prawnym zmieniono 13 innych ustaw i wprowadzono nowe zasady planowania i wykonywania in-westycji szerokopasmowych. Nowe prawo wprowadzio m.in. dziaania na rzecz budowy spoeczestwa informacyjnego do katalogu zada wasnych samorzdw oraz umoliwio budo-w tzw. regionalnych sieci szerokopasmowych przez jednostki samorzdu terytorialnego.

Megaustawa w 2010 roku okrelia:

formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyj-nych, w tym zwizanych z sieciami szerokopasmowymi; zasady przeprowadzania inwentaryzacji infrastruktury te-lekomunikacyjnej na terytorium RP; zasady dziaalnoci jednostek samorzdu terytorialnego oraz podmiotw wykonujcych zadania z zakresu uy-tecznoci publicznej w zakresie telekomunikacji; zasady dostpu do infrastruktury telekomunikacyjnej fi-nansowanej ze rodkw publicznych oraz innej infrastruk-tury technicznej; zasady dostpu do nieruchomoci i budynkw; zasady lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmo-wych oraz innej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Ponadto w ramach zmiany ustawy o drogach publicznych:

umoliwiono lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktu-ry telekomunikacyjnej; wprowadzono obowizek budowy kanaw technologicz-nych oraz zasady ich lokalizowania przez zarzdcw drg publicznych; obniono do 20 z/m2/rok wysoko opaty za zajcie pasa drogowego drg zarzdzanych przez GDDKiA.

kosztw).

Megaustawa bya pierwowzorem dla dyrektywy Parlamentu Euro-pejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rodkw majcych na celu zmniejszenie kosztw realizacji szyb-kich sieci cznoci elektronicznej (tzw. dyrektywa ws. redukcji

8 9

Dyrektywa ws.redukcji kosztw

Cel i gwne zaoenia:

1. Przyspieszenie realizacji celw Europejskiej Agendy Cy-frowej1 w zakresie dostpu do internetu szerokopasmo-wego, tj.:

dostp do szybkich sieci szerokopasmowych do 2020 roku szerokopasmowy dostp do internetu oprdkoci co najmniej 30 Mb/s dla 100% obywateli UE, wykorzystanie bardzo szybkich sieci szerokopasmowych: do 2020 roku 50% europejskich gospodarstw domowych powinno mie abonament na dostp do internetu o prd-koci powyej 100 Mb/s;

2. Cyfryzacja sektora publicznego (obnienie kosztw funk-cjonowania sektora publicznego, zwikszenie efektywno-ci usug wiadczonych obywatelom);

3. Uatwienie realizacji szybkich sieci cznoci elektronicz-nej i koordynacji prowadzenia inwestycji infrastruktural-nych midzy poszczeglnymi sektorami gospodarki (m.in.telekomunikacja, energetyka, drogi, koleje, lotniska).

1Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskie-go Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego i Komitetu Regionw, Europejska Agenda Cyfrowa, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-COM:2010:0245:FIN:pl:PDF

Komisja Europejska wskazaa przy tym na cztery najwaniejsze obszary problematyczne w zakresie budowy sieci szerokopa-smowych, ktrymi s:

1. nieefektywne rozwizania lub wskie garda dotycz-ce wykorzystania istniejcej infrastruktury technicznej(np.przewodw, kanaw kablowych, studzienek, szafekulicznych, supw, masztw, anten, supw kratowych iin-nych pomocniczych elementw infrastruktury),

2. wskie garda dotyczce wsplnej rozbudowyinfrastruktury,

3. nieefektywne rozwizania dotyczce udzielania zezwo-le administracyjnych oraz

4. wskie garda dotyczce zapewniania infrastrukturywewntrzbudynkowej.

Przewaajca cz kosztw inwestycyjnych spowodowana jest przez nieefektywne rozwizania stosowane wprocesie in-westycyjnym, a dotyczce wskazanych wyej czterech obsza-rw problemowych. Poniewa kady obszar problematyczny jest zwizany z okrelonym etapem procesu realizacji sieci szerokopasmowych, czne rozwizywanie tych problemw pozwoli na uzyskanie spjnych i wzajemnie wzmacniajcych si dziaa. Wyniki jednego z bada wskazuj, e w przypadku podjcia rodkw pozwalajcych na rozwizanie ww. proble-mw do 2020 roku potencjalne oszczdnoci wydatkw kapita-owych dla operatorw mog wynie ok. 20-30 % cakowitych kosztw inwestycji2. Przykadowo, zapewnienie koordynacji robt budowlanych powinno przynie oszczdnoci na pozio-

2Analysys Mason, 2012 r

10 11

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

mie 15-60%. Ponadto, wystpi rwnie korzyci spoeczne, ekologiczneigospodarcze.

Zgodnie z dyrektyw rodki w niej przewidziane powinny obo-wizywa we wszystkich pastwach czonkowskich od 1 lipca 2016 r. (oprcz punktu informacyjnego ds. telekomunikacji).

Przed 1 lipca 2016 r. Polska miaa wdroon wiksz cz dy-rektywy poprzez nastpujce akty prawne:

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu roz-woju usug i sieci telekomunikacyjnych

Ustawa z dnia 12 padziernika 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu usug i sieci telekomunika-cyjnych oraz niektrych innych ustaw

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niekt-rych innych ustaw

oraz:

Rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych, ja-kim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie; Rozporzdzenie w sprawie powiatowej bazy GESUT i kra-jowej bazy GESUT; Rozporzdzenie w sprawie ewidencji gruntw i budynkw.

1 lipca 2016 r. wejcie w ycie nowelizacji Megaustawy

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspiera-niu rozwoju usug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektrych innych ustaw przede wszystkim implementuje do polskiego po-rzdku prawnego dyrektyw ws. redukcji kosztw.

Ministerstwo Cyfryzacji, majc na uwadze dowiadczenia z re-alizacji projektw szerokopasmowych z perspektywy finanso-wej 2007-2013 oraz postulaty rodowiska telekomunikacyjnego wypracowane w ramach Memorandum w sprawie wsppracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci sze-rokopasmowych, skorzystao z przewidzianej w dyrektywie moliwoci przyjcia rodkw dalej idcych ni te wynikajce zdyrektywy, dlatego te wdroono dodatkowe rozwizania do-stosowane do polskich realiw procesu inwestycyjnego.

Ustawa zawiera rwnie rozwizania wykonujce cz zale-ce Najwyszej Izby Kontroli, zawartych w raporcie pt.: Post-powania administracyjne zwizane z budow i funkcjonowa-niem stacji bazowych telefonii komrkowych.

12 13

Nowelizacja Megaustawy to zmiany ustaw:

o wspieraniu rozwoju usug i sieci publicznych o drogach publicznych prawo geodezyjne i kartograficzne o Inspekcji ochrony rodowiska o lasach prawo ochrony rodowiska o swobodzie dziaalnoci godpodarczej prawo telekomunikacyjne

na kogo wpywa:

1.przedsibiorcytelekomunikacyjni

2. samorzdy

3. zarzdcy drg publicznych

4. zarzdcy nieruchomo-ci (waciciele i uyt-kownicy wieczystychnieruchomoci)

5.podmioty wykonujce zada-nia z zakresu uytecznoscipublicznej:

gaz energia elektryczna ciepo

tasza i szybsza budowa sieci szerokopasmowych

owietlenie drg i miejsc publicznych wodocigi i kanalizacja odwodnienie i cigi drenaowe transport (drogi, kolej, porty i lotniska)

cel

Nowe definicje:

W ustawie zmieniono dotychczasowe lub wprowadzono nowe definicje, ktrymi si posuguje i ktre znajduj zastosowanie przy okrelaniu zarwno krgu podmiotw zobowizanych do !wykonywania obowizkw okrelonych w ustawie, jak i zakresu przedmiotowego tych obowizkw.

Podmiot wykonujcy zadania z zakresu uytecznoci publicznej to kada osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organi-zacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, ktrej przepisy szczeglne przyznaj zdolno prawn, zapewniajca infra-struktur techniczn na potrzeby:

wytwarzania, przesyania lub dystrybucji gazu, energii elektrycznej lub ciepa, zapewnienia owietlenia miejsc publicznych i drg, zaopatrzenia ludnoci w wod, gromadzenia, przesyania, oczyszczania lub odprowadzania ciekw, ogrzewania i systemw odwodnienia (w tym cigw drenaowych), transportu (w tym linie kolejowe, drogi, porty i lotniska).

Infrastruktura techniczna to kady element infrastruktury lub sieci, ktry moe suy do umieszczenia w nim lub na nim ele-mentw infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stajc si jednoczenie aktywnym elementem tej sieci telekomunika-cyjnej, taki jak rurocigi, kanalizacja, maszty, kanay, komory, studzienki, szafki, budynki i wejcia do budynkw, instalacje antenowe, wiee i supy.

14 15

W rozumieniu ustawy infrastruktur techniczn nie s:

kable, w tym wkna wiatowodowe, elementy sieci wykorzystywane do zaopatrzenia w wod przeznaczon do spoycia przez ludzi, kanay technologiczne (jako element drg publicznych s udostpniane na zasadach uregulowanych wustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Infrastruktura krytyczna to infrastruktura umieszczona w jed-nolitym wykazie infrastruktury krytycznej, zgodnie z ustaw z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzdzaniu kryzysowym).

Szybka sie telekomunikacyjna to sie telekomunikacyjna zdolna do dostarczenia usug szerokopasmow...

Recommended

View more >