Metodický aparát logistiky

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metodick apart logistiky. Jaromr tsek. Postupy k een problmu. Empiricko intuitivn zaloen na: zkuenostech z eho vyplv: Vhodn pro opakujc se situace Intuici okamit dispozice eitele = spch Logick sudek - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Metodick apart logistikyJaromr tsek

 • Postupy k een problmuEmpiricko intuitivn zaloen na:zkuenostech z eho vyplv:Vhodn pro opakujc se situaceIntuici okamit dispozice eitele = spchLogick sudek asov ohranien informace (nemus bt v pamti ji pro vyeen problmu)Neschopnost zformulovat sprvn zvr za kadch okolnost

 • Znaky tohoto pstupuSubjektivnost rmec individulnch zkuenostObtn porozumn postupu a zvr jinou osobouNeformalizovanost Neexistence dokumentace postupu eenNemonost dokzat sprvnost vyvozench zvr

 • 2. Algoritmick zaloen na exaktnch zpravidla matematickch metodchHlavnmi znaky jsou:Formalizace lohy systmov een problmu modelov eenKvantitativn vyjden pomoci model tzn. Objektivnost a jednoznanost postupuAlgoritmizace - tvorba stabilnch postup

 • 3. Heuristick zaloen na hledn postup a metod pro een novch a neznmch problmHlavnmi znaky:Algoritmick pstup doplnn o nedeterministick kroky een monost nvratu na zatek een lohyVdom integrace intuitivnch a exaktnch metod p.Intuitivn formulace variant een doplnn a oven exaktnmi postupy a metodamiMonosti simulace Expertn systmy

 • Vbr metod pro een v logisticeNa zklad:Druhu rozhodovnJistoty - vhodn exaktn metody spojen s algoritmickm pstupemMetody operanho vzkumuMetody matematicko-statistickMetody zaloen na modelovnNeuritosti nov neeen problmy neznme pravdpodobnost chovnMetody s heuristickm pstupemExpertn metody rozhodovn se pevd na dru rozhodovn za nejistotyNejistoty metody tvoivho mylen brainstorming, delfsk metoda, hodnotov analza

 • 2. Druhu problmu i fze eenAnalza proces Matematick statistick metodyOperanho vzkumuSystmov analzaTeorie grafSystmov inenrstvzen a vyhodnocovn procesMetody nkladovch propotAnalza uitku

 • Systematick pstupCharakterizovn:Shromdn vech vstupnch informaciUtdn informac do tabulek a formulProven a zpracovn informacProveden rozboru a vpotPrezentovn vsledkProblm je een:Od celku smrem k detailnmu problmu tkajcch se jednotlivch steen se postupn spesujeVarianty a faktory jsou podrobeny objektivnmu hodnocen pomoci kritri a kl

 • Metoda faktorov analzyVcerozmrn statistick analzy:Tvorba hypotzSystematizujc intuitivn pstupVhoda tamKde sloitost vztah vede k tvorb nevhodnch subjektivnch formulac hypotzClem faktorov analzy je odvodit hypotetick veliiny faktory z mnostv pozorovanch promnnch Faktory jsou nemiteln veliiny jev stojc v pozad a odhaluj se a analzou

 • Zkoumme jak je nejjednodu struktura kter dostaten pesn reprodukuje a vysvtluje dan jev (data) Vsledkem faktorov analzy jsou faktorov maticedky - pozorovan jevySloupce - faktoryJednotliv hodnoty udvaj, do jak mry je ten jev vysvtlen spolenm faktorem vtinou se pozorovan jev d vysvtli vce spolenmi faktoryVyuv se korelan matice

 • Metodick postup projektovn logistickho systmuZpracovn strategie logistickho systmu podnikuPstup prognostickMetody prognostick pstupyExplorativn vychzejc ze znmch tendenc a urujc monosti a smry vvoje objektu prognozyNormativn - vychzej z danch cl a hledaj varianty cest k dosaen tchto clIntegrln spojujc oba pedchoz

 • Prognostick metodyMetoda analogie penos zvr z jednoho objektu na druhAnalogie biologick zkonitosti vvoje organismu poad vvoje vvojovch cyklAnalogie historick hledn podobnosti vvoje prognzovanho jevu s jinm jevem je probhl v minulostiMetoda brianstormingu expertn metoda zaloen na diskusi expert

 • Prognostick metodyMetoda delfsk expertn metoda porovnvn prognznch odhad odbornk Metoda extrapolace metoda prodluovn historickch jevMetoda modelovho generovn prognostickch variant vyjden vztahVvojovch ukazatel vvoje danho systmuZpracovn variant pedpokldanho vvojePechod od clov varianty rozvojovch pedstav (kter nejsou nap. realizovateln) a smrem k nvrhov variant vyjaduje koncepn zmr

 • Projektovn log.sytm2. Navren a zpracovn projektu logistickho systmPstup systmovMetody systmovho modelovn expertn systmy, simulacePstup systematick dl metody pro rozmisovn, urovn kapacit, poty vrobnch prostedk, poty pracovnk

 • Projektovn log. systmu3. Realizace logistickho systmu podnikuPstup systematick Metody pro slaovn innost Metody sovch grafGantuv diagram apod.4. Rutinn provoz log.systmuPstup kombinovanMetody - controllingu

 • Sov grafHranov orientovan sov grafZnzornn innosti se pouv ohodnocen orientovan hrany -ipkamiUzly pedstavuj okamik zatku a konce innostiMon pouit fiktivn ohodnocen hrany fiktivn innosti

 • Sov grafUzlov orientovan sov grafZnzornn innost - pedstavuj ohodnocen uzlyOrientovan hrany pedstavuj zvislosti mezi innostmiNejrozenj zpsob znzornn

 • Uzly a hrany sovho grafu

 • Pravidla pro tvorbu sovch grafMus mt zatek (okamik zahjen prce) a jedin konecVechny innosti mus bt propojenyinnosti mus postupovat jen jednm smremasov daje mus bt u vech innost uvedeny ve stejnch jednotkchSloit innosti (dl operace) mohou probhat paralelnMono doplnit fiktivnmi innostmi

 • Metoda CPM (Critical Path Method)- deterministick metodaRozloen sloit innosti do ady dlch innost a vymezit uzlov body mezi jedn.innostmiHranov definovan sov grafinnosti dl aktivity kter je teba provstProbhaj sriov Paraleln - zde mohou existovat fiktivn innosti (as trvn je 0)Uzly okamik zahjen i ukonen innostVchoz uzel je 0 a ostatn 1,2,3.

 • Vytvoen sovho grafu (strukturn diagram)Vcnou a asovou nvaznost mezi jedn.innostmiZskn zkladnch asovch hodnotVychz se z objemu prac a noremU kad innosti se ur:Nejdve mon zatek ti(0)Nejdve mon konec tj(0) = ti(0) + yijNejpozdji nutn zatek ti(1) = tj(1) yijNejpozdji nutn konec tj(1)Mezi body ti(0) a tj(1) jsou mon posuny innost

 • Na zklad uvedench asovch hodnot se stanovKritick cesta a rezervy u tch innost, kter nele na kritick cestKritick cesta je sled innost , kter je nutno dodret a kter nemaj dnou asovou rezervuProveden analzy kritick cestyMonosti zkrcen

 • Metoda PERT (Program Evalution and Review Technique stochastick metodaClem je dt objektivn podklady pro odhad pravdpodobnost dodren termnu sloitch program a projektuDobu trvn jednotlivch innost nelze pesn urit (existuje urit pravdpodobnost) nap. pi zen projekt, ve vzkumu a vvoji apod.

 • Postup stejn jako u CPM pouze rozdl je:Pi plnovn asovho trvn (as nhodn promnn)as nejpravdpodobnjho trvn innost (m) (vyskytuje se nejastji modus)as nejkratho trvn innost (a) (optimistick odhad)as nejdelho trvn innost (b) (pesimistick odhad)Vechny tyto hodnoty jsou zaten uritou chybouOekvan as trvn innost te stedn hodnota promnn a spolu s rozptylem charakterizuje rozdlen nhodn promnnRovn se propotvaj asy nejdve mon zatek(Te) a nejpozdji nutn konec (TL)

 • Vpoet nejpravdpodobnj doby trvn

  to + 4tn + tpT = 6

  Kde : to optimistick dlka trvn innostitn normlntp - pesimistick

 • Ganttv diagram(t harmonogram, sekov diagram)Slou ke kalendnmu plnovnK evidenci plnn pracKad innost dva a vce dk pln a skutenost

 • List1

  Harmonogram projektu

  innostidoba trvn (tden)1234567891011121314151617

  11115

  11122

  11134

  11142

  11218

  11224

  11232

  List2

  List3