Metodika nastave informatike

  • Published on
    08-Aug-2015

  • View
    276

  • Download
    16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skripta za studente informatike, nastavniki smjer

Transcript

<p>SVEUILITE U ZAGREBU UITELJSKI FAKULTET KATEDRA ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI</p> <p>prof. dr. sc. Ljubica Baki-Tomi doc. dr. sc. Mario Dumani</p> <p>ODABRANA POGLAVLJA IZ METODIKE NASTAVE INFORMATIKE</p> <p>sveuilina skripta</p> <p>Drugo dopunjeno izdanje</p> <p>Zagreb, travanj 2012.</p> <p>Metodika nastave Informatike</p> <p>IZVADAK IZ RECENZIJA"Skripta s naslovom "Odabrana poglavlja iz metodike nastave informatike" autora doc. dr. sc. Ljubice Baki-Tomi i doc. dr. sc. Maria Dumania, je sveuilina skripta koja broji 194 stranice teksta pisanog u digitalnom obliku, sadri 8 poglavlja i brojna potpoglavlja, te preko 60 slika ili shema, dijagrama ili tabela i 4 vea priloga. Broj referenci citirane i koritene literature je 197. Podruje znanosti koje autori predstavljaju u sveuilinoj skripti ODABRANA POGLAVLJA IZ METODIKE NASTAVE INFORMATIKE, ima posebnu vanost, jer pokriva danas posebno ubrzano razvijani dio informatike, informatike znanosti i prakse, te informatike tehnologije, kojom trebaju ovladati mnogobrojni studenti svih znanstvenih i strunih usmjerenja. Skripta je znalaki kombinirana sa udbenicima informatike za studente drutvenih i tehnikih znanosti, te uskla ena sa vaeim edukacijskim programima dodiplomskih i poslijediplomskih studija informatike i informacijske znanosti i tehnologije kao i predavanjima autora na uilitima u Hrvatskoj, a posebno na Uiteljskom fakultetu, Sveuilita u Zagrebu. Sva nazivlja i jedinice uskla ene su sa tehnikim normama Uiteljskih fakulteta u Hrvatskoj. Skripta je prvenstveno namijenjena studentima Uiteljskih fakulteta u Hrvatskoj, a mogu je koristiti i studenti ostalih srodnih fakulteta." Recenzent: red. prof. dr. info. sc. Slavko imundi</p> <p>"Sveuilina skripta "Odabrana poglavlja iz metodike nastave informatike" rezultat je viegodinjeg rada autorskog dvojca doc. dr. sc. Ljubice Baki-Tomi i doc. dr. sc. Maria Dumania, sa Uiteljskog fakulteta u Zagrebu. Osnovni kriteriji za odabir tema koje su u skripti obra ene bile su potrebe studenata, buduih uitelja razredne nastave s modulom informatika, ali i znanstveni i tehniki dosezi informacijsko-komunikacijskih alata, obrazovnog software-a kao i ostalih obrazovnih inovacija iz svijeta. Sve je to znalaki metodiki obra eno u skripti kako bi budui uitelji mogli suvereno vladati novom informacijskom tehnologijom, oblicima, znanjima i vjetinama, te na primjeren nain to pribliiti djeci, njihovim buduim uenicima." Recenzent: prof. dr. sc. Vladimir imovi</p> <p>Uiteljski Fakultet Zagreb 1</p> <p>Metodika nastave Informatike</p> <p>Sadraj1. Uvod ......................................................................................................................................................... 5 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. Informacijsko-komunikacijske tehnologije i obrazovanje ............................................................... 7 ICT tehnologija u Hrvatskoj ............................................................................................................ 9 Primjena ICT tehnologije u nastavi .............................................................................................. 10 Kompetencije uitelja .................................................................................................................... 11</p> <p>Utjecaj uporabe raunala u odgoju i obrazovanju djece u osnovnoj koli ...................................... 15 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Utjecaj raunala na osnovne sposobnosti ..................................................................................... 15 Evolucija osnovnih sposobnosti .................................................................................................... 18 Pedagoki pristupi ......................................................................................................................... 18 Istraivanja o uporabi raunala u Hrvatskoj ................................................................................ 19 Obrazovanje uitelja za uporabu raunala u nastavi.................................................................... 20 Obrazovanje uenika za uporabu raunala u nastavi ................................................................... 21 Opremljenost uionica i potrebni uvjeti za primjenu raunala u nastavi ..................................... 22</p> <p>3.</p> <p>Uporaba raunala u nastavi ................................................................................................................. 26 3.1. 3.2. 3.3. Uporaba raunala u radu s darovitom djecom ............................................................................. 27 Uporaba raunala u radu s djecom sa posebnim potrebama........................................................ 28 Zanimljivosti u svijetu raunala bu enje kreativnosti u radu s djecom ..................................... 30 3D grafika ................................................................................................................................. 30 Robotika ................................................................................................................................... 35</p> <p>3.3.1. 3.3.2. 4.</p> <p>Uenje i Internet ................................................................................................................................... 39 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Internet .......................................................................................................................................... 39 World Wide Web............................................................................................................................ 41 Uporaba Interneta u odgojno-obrazovnom procesu ..................................................................... 42 Sigurna uporaba Interneta (kod kue i u koli) ............................................................................. 44 Uenje i pouavanje na daljinu ..................................................................................................... 53 to je to uenje i pouavanje na daljinu?.................................................................................. 53 Definicija uenja i pouavanja na daljinu ................................................................................. 55 Uenje i pouavanje na daljinu - povijesni razvoj .................................................................... 57</p> <p>4.5.1. 4.5.2. 4.5.3.</p> <p>Uiteljski Fakultet Zagreb 2</p> <p>Metodika nastave Informatike</p> <p>4.6.</p> <p>Posebnosti cjeloivotnog uenja i pouavanja na daljinu ............................................................ 65 Uenje i pouavanje na daljinu ................................................................................................. 65 Uenje i pouavanje na daljinu u okviru akademske zajednice ................................................ 66 Alati za e-learning .................................................................................................................... 68 Standardi na podruju e-leraning-a .......................................................................................... 73 Tehnologije za realizaciju e-learning-a .................................................................................... 77 Portali za samouenje ............................................................................................................... 84 Online provjeravanje znanja ..................................................................................................... 92 E-learning klasifikacija ............................................................................................................. 99 Virtualna uionica .................................................................................................................. 103</p> <p>4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. 4.6.5. 4.6.6. 4.6.7. 4.6.8. 4.6.9. 5. 6.</p> <p>Primjena raunala u budunosti ....................................................................................................... 113 CALL (eng. Computer-Assisted Language Learning) ....................................................................... 114 6.1. 6.2. 6.3. Uvod ............................................................................................................................................ 114 Povijesni razvoj ........................................................................................................................... 114 Vrste CALL programa ................................................................................................................. 116</p> <p>7.</p> <p>Programski paket "Before You Know It" ......................................................................................... 117 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. O programu ................................................................................................................................. 117 Mogunosti programa ................................................................................................................. 118 Upute za uenje ........................................................................................................................... 125 Prednosti i nedostaci programa "Before You Know It" .............................................................. 126</p> <p>8.</p> <p>Programiranje ..................................................................................................................................... 126 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. Evaluacija programskih jezika .................................................................................................... 126 Proceduralni programski jezici ................................................................................................... 127 Objektno-orijentirani programski jezici ...................................................................................... 128 Objektno-orijentirano programiranje ......................................................................................... 130 Osnovne karakteristike objektno-orijentiranog modela .......................................................... 131 Objekti u objektno-orijentiranom programiranju ................................................................... 132</p> <p>8.4.1. 8.4.2. 8.5. 8.6. 8.7.</p> <p>Usporedba proceduralnog i objektno-orijentiranog programiranja........................................... 133 Operacijski sustav Windows ........................................................................................................ 134 Informatika i programski jezici u obrazovanju ........................................................................... 135 Igra i uenje od prvog razreda ................................................................................................ 136 Program Scratch ..................................................................................................................... 136 Objektno-orijentirano programiranje kroz oi djeteta ............................................................ 138</p> <p>8.7.1. 8.7.2. 8.7.3.</p> <p>Uiteljski Fakultet Zagreb 3</p> <p>Metodika nastave Informatike</p> <p>8.8.</p> <p>Programski jezik PC LOGO ........................................................................................................ 141 Razvoj programa .................................................................................................................... 141 Verzije LOGO jezika .............................................................................................................. 142 LOGO u osnovnokolskom programu .................................................................................... 142 Suelje LOGO jezika .............................................................................................................. 143 Programiranje ......................................................................................................................... 144</p> <p>8.8.1. 8.8.2. 8.8.3. 8.8.4. 8.8.5.</p> <p>Literatura ..................................................................................................................................................... 146 Prilog A Popis web stranica za uitelje, uenike i djecu ....................................................................... 153 Prilog B Primjeri koritenja aplikacije Power Point u nastavi i poslovima uitelja ........................... 159 Prilog C Primjena raunala u nastavi matematike (redovna nastava) ................................................ 171 Prilog D Programski jezik LOGO........................................................................................................... 174</p> <p>Uiteljski Fakultet Zagreb 4</p> <p>Metodika nastave Informatike</p> <p>1. Uvodivimo u doba sveope informacijske-komunikacijske revolucije koju</p> <p>karakterizira sve vea internacionalizacija, globalizacija i integracija. Obrazovanje pojedinca, u moralnom, etikom, informacijskom i duhovnom aspektu,</p> <p>dananjem drutvu predstavlja veliki izazov. Nagle promjene tehnolokog razvoja koje kontinuirano zahtijevaju prilagodbu drutva nameu svoja pravila svim sustavima, pa tako i odgojno-obrazovnim sustavima. Uenje je</p> <p>permanentni proces koji ovjeka prati cijeli ivot, a primjena suvremenih pomagala u obrazovanju djece i odraslih veoma je vana aktivnost kojoj bi trebala biti posveena posebna panja na nivou drutva u cjelini. Suvremena pomagala, imaju svoju dobru i lou stranu. Kao i u mnogim ivotnim stvarima, i u ovom aspektu potrebno je pronai umjerenost. Tehnologija sama po sebi predstavlja dodatni alat koji nam omoguuje efikasnije provo enje aktivnosti, no, ovisno o tome kako se ona koristi i u kojoj mjeri, moi e pomoi socijalnom i duhovnom razvoju djeteta. Biti strunjak na nekom podruju znai poznavati sve pogreke i nedostatke tog podruja. Iskustvo rada sa sobom nosi mudrost i ako uitelji i profesori danas ele primjenom novih tehnologija prenijeti znanje svojim uenicima i studentima tada oni sami moraju postati poznavatelji tih tehnologija. Bez obzira u kojoj okolini i s kojom vrstom tehnologije uenici usvajaju znanja, bilo da je to virtualna uionica (sustavi uenja i pouavanja na daljinu) ili klasina uionica (kolska ploa i kreda), ploa ili web aplikacije, na prvom mjestu potrebna je zdrava atmosfera i komunikacija na relaciji uitelj-uenik. Kvaliteta uitelja, koji poznaje sebe u odnosu na uenika, koji kontinuirano radi na vlastitom usavravanju s pedagokog aspekta je kljuan i najvaniji faktor cijelog odgojno-obrazovnog procesa. Sve ostalo, to e i biti navedeno u ovom radu, su samo nijanse u procesu uenja. Dakle, kvaliteta nastave se moe podii primjenom nekih od tehnologija, gdje treba znati koja vrsta pomagala, na koji nain i u kojem podruju. To naznauje da potpuno ukidanje nekog sustava (klasino provo enje nastave) i uvo enje novog (sustavi uenja i pouavanja na daljinu, e-learning uenje) ne pridonosi razvoju. Samo prihvaanjem dobrih aspekata starijih sustava i njihovim integriranjem s novim sustavima stvara jednu kvalitetnu i sigurnu bazu znanja za daljnju nadogradnju u budunosti. U ovom radu prezentirat e se neke od osnovnih metoda ICT tehno...</p>