Misici lica

  • Published on
    15-Oct-2014

  • View
    1.773

  • Download
    18

Embed Size (px)

Transcript

<p>Seminarski rad: Miii lica</p> <p>SADRAJSADRAJ ...................................................................................................................... 1. UVOD ........................................................................................................................ 2. MIII LICA ............................................................................................................. 2.1. Mimini miii lica ............................................................................................. 2.1.1. Miii pridodati usnom otvoru ................................................................. 2.1.2. Miii pridodati otvoru nosa .................................................................... 2.1.3. Miii pridodati meukapanom otvoru oka ........................................... 2.1.4. Miii pridodati unom otvoru ................................................................. 2.2. Mastikatorni miii .............................................................................................. 3. VEBE ZA MIIE LICA ........................................................................................ 4. ZAKLJUAK ............................................................................................................ 5. LITERATURA ......................................................................................................... 1 2 3 4 4 6 6 7 7 9 12 13</p> <p>1</p> <p>Seminarski rad: Miii lica</p> <p>1. UVODOvim seminarskim radom u obraditi anatomiju miia lica, njihovu ulogu i istaknuti vanost facijalne gimnastike u ponovnom vraanju i/ili odravanju funkcije ovih miia. Radost, tuga, ljutnja se uvek vide na vaem licu, ostavljajui trag u obliku bora. Procenjivanje ljudi na osnovu izgleda najee je posljedica predrasuda, no u nekim elementima ima i istine: ako ste esto namrteni i loe volje, s godinama e se jasno vidjeti da ste takvi - na vaem e se licu stvoriti duboke bore mrguda. Lice, vrat i teme sastoje se od deset skupina miia grupisanih na elu, oko oiju, u obrazima, oko usana, unutar brade i na vratu. Logino je onda da se i koa koja prekriva te skupine miia rastee, napinje i oputa zavisno o time koliko esto i na koji nain koristite koju skupinu miia. Posledica svih ovih procesa je i da su u mladosti miii vrsti, a koa elastina, no s godinama se koa oputa, sui, a miii atrofiraju. Redovno vebanje podii e tonus miia, a dobar tonus za posledicu ima prirodan, vrst izgled, zategnutiju kou, manje bora, mlai izgled, pa ak i vedriji, blai i optimistiniji izgled.</p> <p>2</p> <p>Seminarski rad: Miii lica</p> <p>2. MIII LICAMiii lica dele se na povrne i duboke. Povrnu grupu sainjavaju mimini miii koji svojim tonusom i kontrakcijom reguliu izraz lica odnosno mimiku. Duboku grupu ine mastikatorni miii, koji pokreu donju vilici vre vakanje Mimini miii: 1. Miii pridodati usnom otvoru: - m. orbicularis oris - m. buccinator - m. depressor labii inferioris - m. depressor anguli oris - m. mentalis - m. risorius - m. levator anguli oris - m. zygomaticus major et minor - m. levator labii superioris alaeque nasi - m. platysma. 2. Miii pridodati otvoru nosa: - m. nasalis. 3. Miii pridodati meukapanom otvoru oka: - m. orbicularis oculi - m. depressor supercilii - m. corrugator supercilii - m. procerus - m. epicranius. 4. Miii pridodati unom otvoru: - m. auricularis anterior et posterior - m. auricularis superior. Pored ovih postoje miii koji grade vie otvora ili ulaze u sastav drugih delova lica: m. occipitofrontalis i m. temporoparietalis. Mimini miii svojom kontrakcijom reguliu izraz lica oveka, kao i spoljnji izraz njegovog raspoloenja. Mastikatorni miii: - m. temporalis - m. masseter - m. pterygoideus medialis et lateralis. Mastikatorni miii vre pokrete donje vilice u smislu otvaranja i zatvaranja usta.</p> <p>3</p> <p>Seminarski rad: Miii lica</p> <p>2.1. Mimini miii lica2.1.1. Miii pridodati usnom otvoru Kruni mii usana (musculus orbicularis oris) okruuje usni otvor i prua se od gornje usne do opnastog dela nosne pregrade, i od donje usne nanie do bradno-usnog leba. Ima oblik elipse i sastoji se od dva koncentrina dela: unutranjeg ili usnikog (pars labialis) i spoljanjeg ili ivinog (pars marginalis). Dejstvo miia se ogleda u zatvaranju usta, a osim toga uestvuje u sisanju, vakanji, zvidanju i izgovoru pojedinih samoglasnika.</p> <p>Obrazni mii (musculus buccinator) je parni mii lica, koji ispunjava boni prostor izmeu gornje i donje vilice i ini miini sloj obraza. To je najdeblji, najdublji mii glave i jedini je obloen svojom (obraznodrelnom) fascijom. Dejstvo obraznog miia je veoma sloeno. On povlai uglove usana unazad i upolje i pribliava obraze zubnim lukovima. Takoe, on zatee sluzokou koja ga prekriva i na taj nain je titi od povreivanja tokom akta vakanja. Kada je potisnut upolje (vazduhom ili hranom), svojom kontrakcijom obrazni mii potiskuje sadraj unapred (nrp. pri sviranju duvakih instrumenata) ili unazad (u toku unosa hrane). Pored toga, on uestvuje u aktu sisanja. Mii obara donje usne (musculus depressor labii inferioris) je parni mii lica, koji ima oblik pljosnate etvrtaste trake i prua se od tzv. kose linije na spoljanjoj strani donje vilice do unutranje strane koe donje usne. Uloga miia se sastoji u povlaenju donje usne nanie i upolje i izvrtanju njene slobodne ivice, to licu daje izraz zlovolje i prezira.</p> <p>Mii obara usnog ugla (musculus depressor anguli oris) je parni mii lica, koji se prua od tzv. kose linije na spoljanjoj strani tela donje vilice do duboke strane koe u predelu ugla usana. To je mali mii trouglastog oblika, koji svojim prekobrojnim vlaknima obrazuje i popreni mii obraza. Dejstvo miia se ogleda u povlaenju uglova usana nanie i upolje, a licu daje izraz prezira i tuge</p> <p>4</p> <p>Seminarski rad: Miii lica Bradni mii (musculus mentalis) je mali trouglasti mii koji je smeten ispod koe brade. Prua se unutra i nanie od spoljanje strane tela donje vilice i ispod korenova donjih sekutia. Ovaj mii zatee i sputa kou brade, a kod nekih osoba svojim tonusom obrazuje tzv. "bradnu jamicu".</p> <p>Mii smeha (musculus risorius) je tanki, trouglasti mii, koji je smeten u najpovrnijem sloju potkone muskulature obraza. Ponekad moe biti u potpunosti odsutan. Ovaj mii povlai uglove usana navie i upolje, i tako potpomae dejstvo druge muskulature koja licu daje nasmejan izraz.</p> <p>Mii podiza usnog ugla (musculus levator anguli oris) je pljosnat etvrtast mii, koji se pripaja na prednjoj strani tela gornje vilice dubokoj strani koe u predelu uglova usana. Uloga miia se ogleda u podizanju gornje usne i njenih uglova.</p> <p>Mali jabuni mii (musculus zygomaticus minor) i veliki jabuni mii (musculus zygomaticus major) su parni miii lica, koji se pruaju nanie i unutra od spoljanje strane jabune kosti do duboke strane koe u predelu gornje usne. Dejstvo se ogleda u povlaenju ugla usana i gornje usne navie i upolje, pri obostranoj kontrakciji on daje licu nasmejan izraz. Mii podiza gornje usne i nosnog krilca (musculus levator labii superioris alaeque nasi) je mali, parni, pljosnati mii lica, koji je smeten unutra i neto povrnije u odnosu na mii podiza gornje usne. Uloga mu se ogleda u podizanju gornje usne i nosnog krilca to dovodi do irenja nozdrve (kao kod reanja).</p> <p>5</p> <p>Seminarski rad: Miii lica Platizma (platysma) je parni potkoni mii lica i vrata, koji lei na njegovoj prednjoj i bonoj strani. Osnovna funkcija mu se ogleda u podizanju, zatezanju i stvaranju nabora na koi vrata, a uestvuje i kao pomoni mii u sputanju mandibule i otvaranju usta.</p> <p>2.1.2. Miii pridodati otvoru nosa Nosni mii (musculus nasalis) je tanki parni mii lica koji je smeten na bonoj strani nosa. Trouglastog je oblika i sastoji se od dva dela: poprenog (pars transversa) i krilnog ili donjeg (pars alaris). Popreni deo nosnog miia uestvuje u suavanju i irenju nozdrve, a ovu drugu funkciju podrava i njegov krilni deo.</p> <p>2.1.3. Miii pridodati meukapanom otvoru oka Kruni mii oka (musculus orbicularis oculi) je parni mii lokalizovan oko otvora one duplje i ispod koe kapaka. To je tanak, elipsoidan mii sastavljen iz tri dela: orbitalnog, kapanog i suznog. Prva dva dela zatvaraju kapke oka, a kapani deo i bez uticaja volje blago zatvara oi i uzrokuje treptanje. Suzni deo vri pritisak na suznu kesicu i olakava usisavanje i oticanje suza iz nje.</p> <p>Mii obara obrve (musculus depressor supercilii) je parni mii lica, koji se prua navie od gornje-unutranjeg kraja krunog miia oka i pripaja se na dubokoj strani koe unutranjeg dela obrve. Uestvuje u sputanju unutranje polovine odgovarajue obrve. I formira vertikalne nabore u prostoru izmeu dve obrve i licu daje izgled besa, patnje i sl. Mii nabira obrve (musculus corrugator supercilii) je parni luni mii, koji je smeten ispod koe unutranje polovine obrve. Ovaj mii povlai ka unutra i nanie unutranju polovinu obrve, i pri tome obrazuje vertikalne nabore izmeu dve obrve i licu daje izraz srdbe, bola i patnje. 6</p> <p>Seminarski rad: Miii lica Tanki mii (musculus procerus) je parni mii lica, koji prekriva deo eone i odgovarajue nosne kosti i gornji deo nosne hrskavice. Svojim dejstvom stvara horizontalne nabore na koi korena nosa i sputa kou povije, to doprinosi ekspresiji besa.</p> <p>Mii svoda lobanje (musculus epicranius) spada u potkone miie lica i sainjavaju ga parni potiljano-eoni mii i aponeuroza svoda lobanje.Potiljano-eoni mii (musculus occipitofrontalis) je sastavljen iz dva dela: prednjeg ili eonog trbuha (venter frontalis) i zadnjeg ili potiljanog trbuha (venter occipitalis). Osnovna uloga im je zatezanje aponeuroze. Osim toga, eoni deo podie obrve i stvara poprene nabore na elu i licu daje izraz panje i iznenaenja.</p> <p>2.1.4. Miii pridodati unom otvoru Miii spoljanjeg uha su mali zakrljali zakrljali miii koji se zrakasto pruaju od une koljke do okolnih kotanih struktura i aponeuroze svoda lobanje. Ovu grupu sainjavaju tri parna miia: prednji uni mii (musculus auricularis anterior), gornji uni mii (musculus auricularis superior) i zadnji uni mii (musculus auricularis posterior). Kod oveka nemaju nikakvo dejstvo (odnosno mogu neznatno da pomeraju unu koljku kod pojedinih osoba).</p> <p>2.2. Mastikatorni miiiSlepooni mii (musculus temporalis) je parni mii lica koji lei na bonoj strani lobanje. To je pljosnat, lepezast mii koji se protee od spoljanje strane temporalne kosti do donje vilice. S obzirom na pravac pruanja i funkciju, na njemu se opisuju tri grupe vlakana: prednja (uspravna), srednja (kosa) i zadnja (koja se prostiru gotovo vodoravno). Mii je glavni pozicioner donje vilicei svi njeni poloaji su regulisani delovanjem slepoonog miia. U podizanju mandibule i zatvaranju usta uestvuju sve tri grupe</p> <p>7</p> <p>Seminarski rad: Miii lica vlakana (s tim to su najaktivnija prednja), dok su zadnja vlakna dominantna u retropulziji (povlaenju vilice unazad) i lateralnim kretnjama. Maseterini mii (musculus masseter) je parni mii lica koji se protee od jabunog luka do spoljanje strane donje vilice. To je etvrtast, debeo i snaan mii, koga sainjavaju dva dela: povrinski (pars superficialis) i duboki (pars profunda). Osnovna funkcija miia se ogleda u podizanju donje vilice kada se istovremeno kontrahuju i desni i levi mii. Osim toga, on uestvuje u propulziji (pomeranju vilice unapred), ekstremnim lateralnim kretnjama mandibule i sl. Odlikuje ga razvijanje snanih sila u predelu kutnjaka tokom akta vakanja. Duboki snop maseterinog miia je povezan sa povrinskim vlaknima slepoonog miia, pa se oni esto oznaavaju terminom zigomatiko-mandibularni mii koji uestvuje u vraanju donje vilice (retrakciji) iz njenog propulzionog poloaja. Unutranji krilasti mii (musculus pterygoideus medialis s. internus) je debeo, etvrtast parni mii lica, koji je smeten u podsleponoj jami ispod baze lobanje. Pripaja se u pterigoidnoj jami klinaste kosti i na unutranjoj strani ugla donje vilice.Osnovna funkcija mu je podizanje mandibule i zatvaranje usta. Osim toga, on uestvuje i u lateralnim kretnjama za vreme vakanja u toku protruzije (pomeranja unapred) donje vilice i pri kombinovanim pokretima ovih struktura. Spoljanji krilasti mii (musculus pterygoideus lateralis s. externus) je parni mii lica, koji lei u gornjem delu podslepone jame (ispod baze lobanje). On ima dve miine glave, odnosno dva glavna snopa razdvojena meumiinom pukotinom: gornji i donji snop. Snopovi polaze od klinaste kosti, odakle konverguju, spajaju se i potom privruju na prednjoj strani vrata donje vilice. Dejstvo mu je sloeno i zavisi od toga koja vlakna se kontrahuju i da li se radi o jednostranoj ili obostranoj kontrakciji. Spoljanji krilasti mii kao taku oslonca uvek koristi pripoje na bazi lobanje, dok pokretna taka lei na vratu donje vilice. Osnovna funkcija mu je protruzija (pomeranje unapred) i translatorna kretnja napred i nadole glave mandibule, uz istovremeno pomeranje zglobnog koluta vilinog zgloba unapred. Time on uestvuje u otvaranju usta (naroito u poetnoj fazi), ali je interesantno da u tome uestvuje samo donja glava miia. Gornji snop deluje kao odvojena funkcionalna celina i aktivira se pri zatvaranju usta zajedno sa masetrinim, slepoonim i unutranjim krilastim miiem. Pri jednostranoj kontrakciji nastaju rotacioni pokreti donje vilice koji su znaajni u procesu vakanja.</p> <p>8</p> <p>Seminarski rad: Miii lica</p> <p>3. VEBE ZA MIIE LICASvrha vebanja lica jeste jaanje i kontrola miia lica i smanjenje mogunosti nastanka bora i drugih nepravilnosti na licu. Vebe se temelje na poboljanju cirkulacije na licu i vratu, a najvie u podruju oko oiju i na elu. Pomou posebne mimike, u lice dolazi vie kiseonika, to je delotvorno kod obnavljanja elija, usled ega koa postaje sjajnija. Svakodnevna veba S tri prsta masirajte slepoonice tik uz oi. Napravite 20 krugova i pri tom otvarajte i zatvarajte oi. Kaiprstom prelazite preko obrva. Ponovite 10 puta. Prste prislonite na sredinu ela, odnosno u taku izmeu oiju. Pritisnite malo jae, a zatim ponite obrve da pomerate gore-dole. Vebu ponovite 20 puta. Napuite usne i njima oblikujte krug kao da hoete da ih pogurate prema napred. Zatim se nasmejte iroko, potom vratite usne u osnovni poloaj. Vebu ponovite 10 puta. Sisajte snano svoj prst, a onda ga polako pustite. Ponovite 10 puta. Otvaranje pojasa oko oiju Ova veba uvruje gornje i donje kapke i umanjuje nadutost ispod oiju, inei da oi izgledaju vee, mlae i fokusiranije. Postavite oba kaiprsta zajedno u prostor izmeu obrva, a paleve na spoljni kraj oka (kao na slici). Oseaj je kao da imate naoare za plivanje. Stisnite oi i zatvorite ih, a istovremeno vucite kaiprstima na gore. Paleve vucite prema uima. Drite oi vrsto zatvorene, i vucite prstima na gore i na stranu. Predeo oko oiju treba da radi u suprotnosti sa pritiskom vaih prstiju. Veba traje 40 sekundi. Veba za smanjivanje dubine vertikalnih linija izmeu oiju Ova veba podie predeo oko obrva i umanjuje sputanje gornjih kapaka. Takoe umanjuje vertikalne linije izmeu obrva. Rairite prste preko centra ela. Prstima gurajte na dole ka obrvama, a istovremeno podiite miie iznad obrva, stvarajui tenziju u miiima. Gurajte prstima na dole, a obrvama na gore 30 sekundi,...</p>