Modernismul Și Postmodernismul În Arhitectură Din Perspectvă

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/26/2019 Modernismul i Postmodernismul n Arhitectur Din Perspectv

  1/11

  MODERNISMUL I POSTMODERNISMUL NARHITECTUR din perspectv semiotic

  i!ed "nder# Ar$itect"r%&C"!t"r%&Semiotic% ' M%ri% (%r)" * +#,- %m

  (fragment din cartea MARIA BARBU SEMIOTICA ARHITECTURII sau Arhitectura

  ca fil s fie a !i"ert# ii$%

  An%!i.% semiotic % %r$itect"rii din perspectiv% p%!ier"!"i c"!t"r%!/0orm%! cere c" necesit%te

  %ccent"%re% re!% iei dintre om i societ%te& re0!ect%t 1n pro)!em%tic% re!% iei p")!ic/priv%t 1n

  c%dr"! diverse!or c"rente de %r$itect"r i % diverse!or p%ttern"ri prop"se de %ceste c"rente2

  E3emp!"! ce! m%i e!ocvent 1! repre.int modernism"!& d%r 1n %cee% i ms"r i

  postmodernism"!& %!e cror trst"ri s"nt dece!%)i!e i prin %n%!i.% denot%tiv& d%r i prin ce% critic& de tip conot%tiv2

  N" s"nt de %cord c" %cei critici c%re p"n modernism"! i postmodernism"! do%r 1ntr/o re!% ie

  crono!o4ic2 Aceste% s"nt do" c"rente& do" sti!"ri c%re %" nen"mr%te tip"ri de

  m%ni0est%re& "ne!e c" den"miri speci0ice& d%r c%re se deose)esc m%i %!es prin %tit"dine i

  po.i ion%re 0% de esen i n" do%r 0% de e!emente!e 0orm%!e& i%r re!% i% !or n" este do%r

  crono!o4ic2 Cee% ce m nem"! "me te pro0"nd este 0%pt"! c %n%!i ti serio i de %r$itect"r i

  istorici %i 0enomen"!"i %rtistic %r$itect"r%! 0%c o !e4t"r m"!t pre% simp! i determin%t 1n

  timp 1ntre modernism i podstmodernism& e!"d5nd 0%pt"! c e!e %p%r in c" %devr%t !% do"

  ordine di0erite i e3prim do" %tit"dini 0"nd%ment%! di0erite 0% de om i "nivers2

  Trst"ri!e modernism"!"i c% sti! %p%r in Ordin"!"i iconic c!%sic& c%re rec"pere%. dimensi"ne%

  "m%n& pre!"5nd din Ren% tere esen % 0i!oso0ic i concep i% 0orm%! % Antic$it ii 4reco/

  rom%ne i %d"45nd"/!e %m5nd"ror%& i Antic$it ii i Ren% terii& m%re% inven ie mec%nic&

  m% in%& p!"s "n %m)ient pro!et%r& 0%)ric%2 Ast% % i %d"s c" %devr%t no" modernism"!&

  p!cere% de % simp!i0ic% p5n !% e3ces& ri4o%re% pre!"%t din 0i!oso0i% c%rte.i%n d%r i din

  desi4n"! te$nic& ri4idit%te% !oc"irii i %sprime% 0orm%! pre!"%te dintr/o deviere % %scetism"!"i

  cre tin devenit %teism r% ion%!ist i& peste to%te& o teri)i! dorin de % scp% de 1n)" ito%re!e

  e0!orescen e 0orm%!e %!e "n"i m%nierism ori rococo pe c%re nimeni i nimic n" !/% m%i p"t"t

  sco%te din peis%6 p5n !% %p%ri i% modernism"!"i2 N"m%i c"tter/"! s" 0orm%! i c%p%cit%te% s%

  de % simp!i0ic% p5n !% ep"r !/%" 1nvins& d%r n" de0initiv& pentr" c decor% i"ni!e %ve%" s

  re%p%r c" o %n"me 0"rie 1n postmodernism& de0orm5nd"/i sens"ri!e i 1n)" ind %spir% ii!e

  s%!e ctre cer7

  https://poetamariabarbu.wordpress.com/category/arhitectura/https://poetamariabarbu.wordpress.com/category/cultura/https://poetamariabarbu.wordpress.com/category/semiotica/https://poetamariabarbu.wordpress.com/category/cultura/https://poetamariabarbu.wordpress.com/category/semiotica/https://poetamariabarbu.wordpress.com/category/arhitectura/
 • 7/26/2019 Modernismul i Postmodernismul n Arhitectur Din Perspectv

  2/11

  Criticii de %rc$itect"r pot sp"ne despre modernism c%m "rmto%re!e !"cr"ri# c em0%.e%.

  0"nc i"ne% i8s%" 0"nc ion%!it%te%& c sp% ii!e %r$itect"rii moderniste i 0orme!e rsp"nd m%i

  m"!t "nor nevoi speci0ice c!%re dec5t vre"nei dorin e de mimesis % n%t"rii s%" de )o4 ie

  decor%tiv2 S%" c m% ini!e de !oc"it prev%!e%. %s"pr% 0oste!or c!diri decor%te no)i!i%r& s%"c 0orme!e s"nt comp!et p"ri0ic%te& ep"r%te c$i%r de orice !inie 4r%t"it2

  Si4"r c 1n modernism % pr"t c %r$itect"r% 1ns i e pe c%!e de disp%ri ie c% %rt& e%

  devenind m%i m"!t !o4ic in4inere%sc2 Modernism"! pre% c e3prim o teri)i! revo!t 0%

  de o 1ntre%4 istorie& 0% de o vec$e tr%di ie 0orm%!& pentr" c i/% 0c"t "n tit!" de 4!orie

  din re0"."! 0r"m"se ii 0orm%!e 4r%t"ite& 0r !e4t"r c" str"ct"r% i 0"nc i"ne%2 E3ist 1n

  modernism "n 0e! de sete de %scetism& 4o!it desi4"r de conot% ii!e re!i4io%se& i%r opere!e de

  %r$itect"r re!i4io%s s0ide%. 0r ec$ivoc tot cee% ce Do4m% re" ise s imp"n p5n !% %ce!moment2 Este p%r%do3%!& d%r cre tinism"! pre% c 1 i re4se te 1n modernism spirit"!

  ori4in%r& com"ni"ne% c%!m i onest& direct i !ipsit de devieri sti!istice7 D%r n" % 0ost i n"

  este 1ntotde%"n% % %2

  Pentr" c n" 1ntotde%"n% !o4ic% este c" %devr%t 45ndire& ri4o%re% d"s p5n !% ri4idit%te n"

  1nse%mn c" %devr%t %sce.& i%r srci% orn%mente!or n" e 1ntotde%"n% inten ion%t& ci

  po%te 0i %deseori s"spect%t de o !ips 4r%v de inspir% ie i de o !ips de c"!t"r %rtistic&

  cee% ce n" ne po%te 0%ce s %)so!vim prod"se!e s")mediocre %!e modernism"!"i de !ips dev%!o%re& n"m%i i n"m%i pentr" c 0%c p%rte dec!%r%t dintr/"n c"rent pe c%re po%te nici n"/!

  1n e!e4 i 1n c%re n" %" %d"s nimic inov%tor i revi4or%nt e3presiv2 I%r e3emp!e!e de non/

  v%!o%re modernist %)"nd peste tot 1n !"me& din pc%te2 C5t timp s/% pstr%t e3c!"siv !%

  !inii!e drepte& !% c"tii!e s"pr%p"se ce pre%" c %!ct"iesc "n in0init %! monotoniei 0orm%!e&

  modernism"! pre% c se ep"i.e%. 0orm%! i se %n"!e%. e3presiv2 C5nd 1ns % evo!"%t&

  redescoperind de!ic%te e% c"r)e!or& ori 6oc"ri!e m%i comp!e3e de !inii i vo!"metrii!e m%i

  s")ti!e& re" e% s de% c%podopere2 9:2;

  Simp!i0ic%re% !im)%6"!"i %r$itect"r%! devine dr%m%tic 1n modernism& tin.5nd spre srcie

  e3presiv i e3i4"it%te de idei2 Modernism"! este prim"! c"rent de %r$itect"r c%re e!"de%.

  distinc i% m%6or dintre s%cr" i pro0%n& c!diri!e !%ice i ce!e destin%te c"!t"!"i re!i4ios

  %6"n45nd s 0ie %pro%pe indistincte2 An%!i.% semiotic se vede %st0e! o)!i4%t s %pe!e.e !%

  e!emente c"!t"r%!/tr%di ion%!e c%re s o spri6ine 1n %ce%st di0eren iere %)so!"t neces%r2

  ("nc$eri.%re% vo!"metric i 1nc$idere% 0or %t % oc$i!or mir%c"!o i %i 0% %de!or %" 0ost %!te

  e!emente c%re %" contri)"it din p!in !% %ce%st peric"!o%s& din p"nct de vedere spirit"%!&"ni0ormi.%re2

 • 7/26/2019 Modernismul i Postmodernismul n Arhitectur Din Perspectv

  3/11

  De i tre)"ie s rec"nosc c i mie& c% i %!tor%& m"!te opere moderniste 1mi p!%c tocm%i

  pentr" %ce%st simp!i0ic%re e!e4%nt i pentr" esen i%!i.%re% 0orm%!2 Simp!it%te n" 1nse%mn

  1ns simp!ism i niciod%t o 0orm )r"t%! i primitiv& 0r semni0ic% ii %"tentice& n" v% 0i

  recept%t c% v%!oro%s2

 • 7/26/2019 Modernismul i Postmodernismul n Arhitectur Din Perspectv

  4/11

  c"m se 1nt5mp! 1n %r$itect"r% !%ic2 Un e3emp!" e!ocvent 1n %cest sens 1! constit"ie C%tedr%!%

  ")i!e"!"i& constr"it !% Rom%& oper % "n"i Ric$%rd Meier inspir%t de "n S05nt D"$ %!

  L"minii7 Este o oper modernist i postmodernist 1n %ce!% i timp& o sinte. de 4eni" % ce!or

  do" sti!"ri2 Este modernist prin simp!it%te% !inii!or i esen i%!i.%re% !im)%6"!"i e3presiv& d%r comp!e3 sim)o!ic& )o4%t 0orm%! printr/"n 0e! de m"!tip!ic%re % %cccente!or& cee% ce este

  speci0ic postmodernism"!"i29c%"t 0oto;

  De !% pet%!e!e de pi%tr im%4in%te de Ut.on pentr" Oper% din S=dne=& c% ni te timp%ne

  4i4%ntice& n" %m m%i v."t %semene% min"n ie& i%r comp!e3it%te% sim)o!ic % %cestor vmi

  %!e v.d"$"!"i 0c"te din )eton este m%4istr%! e3prim%t7 n ")i!ee C$"rc$ vedem c"m s"nt

  m%teri%!i.%te trepte!e spirit"%!e %!e m5nt"irii& s%" vmi!e v.d"$"!"i pe c%re tre)"ie s !e

  tre%c s"0!et"! 1n dr"m"! !"i spre L"min2 Si4"r c "n"i oc$i ne%vi.%t 1i %p%r do%r c% ni tepere i 1n 0orm de co%6& c%re p%r s 1nt5r.ie intr%re% 1n (iseric& d%r s"nt 0c" i speci%!&

  pentr" c ce! venit din e3terior& din !"me% pcto%s& %re nevoie de p"ri0ic%re i de ini iere

  pentr" % intr% 1n sp% i"! s%cr"2

  n %cest 6oc s")!im de )eto%ne c"r)%te p%rc d"p mode!"! 4!o)"!"i oc"!%r s%" %! 4!o)"!"i

  terestr"& 1n c%re s/%" 0c"t 0%nte vitr%te pentr" % c"!e4e i 0i!tr% !"min%& p"tem dece!% cev%

  c%re rsp"nde "n"i Ide%! m%i 1n%!t dec5t ce! "m%n& d%r 1n %ce!% i timp i se d sentiment"! c

  to%t %ce%st m%4ni0ic %r$itect"r % 0ost 0c"t pentr" % c%pt% L"min%& pentr" %/L prinde peD"mne.e" i %/L d% m"ritori!or7

  Oric"m& sinte.% %cestor do" sti!"ri po%te s dovede%sc 1n mod"! ce! m%i e!ocvent c

  distinc i% c!%r s%" conc"ren % c5ndv% %cer) dintre Ordin"! $iper)o!ic i Ordin"! iconic s%"

  c!%sic % devenit o)so!et& sinte.% !or re" ind s e3prime %deseori m%4istr%! spirit"! timp"!"i

  nostr"& %! %cestei epoci 1n c%re tensi"ni!e i contr%dic ii!e %!td%t ired"cti)i!e i/%" 4sit 1n

  0in%! o so!" ie din%mic i 0!e3i)i!2

  Modernism"! este %semntor c" cee% ce % 0ost com"nism"! c% ideo!o4ie po!itic& "n 0e! de

  e3%!t%re % e4%!it%rism"!"i pro!et%r& o promov%re % !oc"irii simp!e i % "nei e3isten e ro)oti.%te&

  o ido!%tri.%re % 0%)ricii i m% inii& 1n detriment"! no)!e ii i e!itism"!"i 0orm%!2 Si4"r c

  modernism"! % %v"t i e0ecte )ene0ice2 n prim"! r5nd % stop%t pro!i0er%re% "nei met%st%.e

  decor%tive ce tinde% s 1n)" e 0orm% i p"rit%te% e3presiv % %r$itect"rii& % %rmoni.%t

  vo!"metri% i !inii!e %r$itect"r%!e c" sti!"! de vi% %! om"!"i modern& c" vite.% i din%mic%

  epocii contempor%ne& % e!imin%t e3$i)ri!e viscer%!e %!e "nei !"3"rii 0orm%!e devenite

  ins"port%)i!e i& n" 1n "!tim"! r5nd& modernism"! s/% dorit % 0i e3presi% tip"!"i occident%! de

 • 7/26/2019 Modernismul i Postmodernismul n Arhitectur Din Perspectv

  5/11

  4%ndire& r% ion%!& c%rte.i%n& !o4ic& p"n%nd"/! 1n contr%dic ie c" tip"! de 45ndire sim)o!ic&amp