Mosgp Hasznlati tmutat - / 20 HU Mosgp / Hasznlati tmutat 2 zembe helyezs A termk beszerelsvel kapcsolatban krdezze Ameg a legkzelebbi Szervizt. Mielőtt kihvn a

 • Published on
  17-Feb-2018

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 2820523492 / 27-03-13.(14:23)

  Dokumentum Szma

  WMB 71231 PTM

  Mosgp Hasznlati tmutat

 • 2 / 20 HU Mosgp / Hasznlati tmutat

  1 A biztonsgra s a krnyezetre vonatkoz fontos utastsokEz a fejezet olyan biztonsgi utastsokat tartalmaz, melyek segtenek elkerlni a szemlyi srlseket s az anyagi krokat. Ezen utastsok figyelmen kvl hagysa garanciavesztst von maga utn.

  1.1 ltalnos biztonsgi utastsok Atermketcsakabbanazesetbenhasznlhatjk8

  vesnl idsebb gyermekek s olyan szemlyek, akiknl rzkszervi vagy mentlis kpessgek nem teljes mrtkben fejldtek ki vagy nem ismerik a termket, ha felgyelet alatt vannak, mely megfelel kpzsben rszelnekatermkbiztonsgoshasznlattilleten.Agyermekeknemjtszhatnakatermkkel.Atiszttsiskarbantartsi feladatokat a gyermekek csak felgyelet mellett vgezhetik el.

  Sohanehelyezzeatermketsznyegre.Ellenkez esetben a gp alja nem fog megfelelen szellzni, melynek hatsra az elektromos rszek tlmelegedhetnek. Mindez problmkat okoz a termkben.

  Amennyibenatermkhibsanmkdik,nehasznljaaddig,amgegySzakkpzettSzakembermegnemvizsglta azt. Ezzel ramtsnek teszi ki magt!

  Atermketgyterveztk,hogyazramsznetetkvetennekapcsoljonvisszaautomatikusan.Amennyibenmeg szeretne szaktani egy programot, tekintse meg a "Programmegszaktsa"cmfejezetet.

  Atermketegy16A-esbiztostkkalvdett,fldeltkonnektorhoz csatlakoztassa. Ne feledkezzen el a megfelelfldelsrlsem.Cgnknemvllalfelelssgeta termk (az orszgban rvnyes jogszablyoknak megfelel)fldelsnlklhasznlatbleredkrokrt.

  Avzforrsokatsaleereszttmlketbiztosankellrgzteni.Ellenkezesetbenszivrgsjhetltre.

  Abetltajttsohanenyissaki,illetvenevegyekiaszrt,haadobbelsejbenmgvzvan.Ellenkezesetbenavzkifolyhatsaforrvzmeggetheti.

  Alezrtbetltajttsohaneprbljamegervelkinyitni.Abetltajtprperccelamossiprogramvgtkvetenkinylik.Abetltajterszakkaltrtnkinyitsakorazajtsazrszerkezetmegsrlhet.

  Hanemhasznlja,hzzakiakszlkdugasztazaljzatbl.

  Sohanemossagyatermket,hogyvizetntafelletrevagy a belsejbe! Ezzel ramtsnek teszi ki magt!

  Nedveskzzelsohanerintsemegacsatlakozt!Azramtalantstsohaneazsinrhzsvalvgezze,mindigcsakacsatlakozthzzaki.

  Kizrlagazautomatamosgpekhezhasznlhatmosszereket,bltszereketsadalkanyagokathasznljon.

  Mindenesetbentartsabearuhacmkjnsamosszercsomagolsn feltntetett utastsokat.

  Atermketzembehelyezs,karbantarts,tiszttsvagyjavtsimunklatoksornmindighzzakiakonnektorbl.

  Azzembehelyezsisjavtsimunklatokatmindenesetben egy Kpzett Szakemberrelvgeztesseel.Agyrtnemvllalfelelssgetakpzetlenszemlyltalvgzettjavtsimunkkkvetkeztbenltrejvkrokrt.

  Amennyibenatpkbelmegsrlt,akockzatokelkerlserdekbenaztagyrtval,egyszervizzelvagyegyhasonlankpzettszemllyel(lehetlegvillanyszerelvel)vagyaforgalmazltalkijelltszemllyelcserltesse ki.

  1.2 Rendeltetsi cl Atermketotthonihasznlatraterveztk.Nemhasznlhatipariclokrasnemhasznlhatarendeltetsszerhasznlattleltrfeladatokhoz.

  Agpcsakamegfeleljelzsselelltottdolgokmossrasbltsrealkalmas.

  Agyrtnemvllalfelelssgetahelytelenhasznlatblvagyszlltsbleredkrokrt.

  1.3 Gyermekek biztonsga Acsomagolanyagokveszlyesekagyermekekszmra.

  Olyan helyen trolja ket, ahol a gyermekek nem rhetik el.

  Azelektromostermkekveszlyesekagyermekekszmra.Haagpmkdik,agyermekeketneengedjeakzelbe!Nehagyja,hogyagyermekekagppeljtszanak!Annakrdekben,hogyagyermekeknetudjanakbeavatkozniagpmkdsbe,hasznljaagyerekzrat.

  Amennyibenelhagyjaatermet,aholagptallhat,sohane felejtse el bezrni a kszlk ajtajt.

  Amosszereketsazegybanyagokatbiztonsgoshelyen, a gyermekek szmra nem elrhet helyen, pl. egyzrhatmosszeresszekrnybentrolja.

  1.4 Csomagolsi informcik AtermkcsomagolanyagaiaNemzetiKrnyezetvdelmiJogszablyoknakmegfelelenjrahasznosthatanyagokblkszlnek.Ne dobja ki a termk csomagolstahztartsihulladkkalegytt.Acsomagolanyagotvigyeelahelyihatsgokltalkijelltcsomagolanyaggyjtpontra.

  1.5 A leselejtezett termk kidobsa Atermkcscsminsgalkatrszekblsanyagokblkszl,melyekismtfelhasznlhatksjrahasznosthatk.Ebblkvetkezenazlettartamlejrta utn ne dobja ki a termket a hztartsi hulladkkalegytt.Vigyeelegygyjtpontraazelektromos s elektronikus rszek jrahasznostsa cljbl.Alegkzelebbigyjtponttalkapcsolatosinformcikrtvegyefelakapcsolatotahelyihatsgokkal.Segtsenmegvniakrnyezetetsa termkszeti erforrsokat a hasznlt termkek jrahasznostsval.Agyermekekbiztonsgardekben,a termk leselejtezse eltt vgja el a tpkbelt s rongljamegamosgpajtajnakzrmechanizmust.

 • 3 / 20 HU Mosgp / Hasznlati tmutat

  2 zembe helyezsAtermkbeszerelsvelkapcsolatbankrdezzemegalegkzelebbiSzervizt.Mielttkihvnaszervizt,olvassaelahasznlatitmutattsellenrizze,hogyazramforrs,a csapvz s a vzleereszt rendszer megfelel-e. Ellenkez esetben, a szksges teendk elvgzshez hvjon szerelt.

  CAbeszerelshelyntallhatelektromoshlzat,csapvzs szennyvz csatornk elksztse minden esetben a vsrlfelelssge.

  BFIGYELMEZTETS: AtermkzembehelyezstselektromoscsatlakozsainakelksztstkizrlagKpzettSzakemberrelvgeztesse.Agyrtnemvllalfelelssget a kpzetlen szemly ltal vgzett javtsi munkkkvetkeztbenltrejvkrokrt.

  AFIGYELMEZTETS: Abeszerelstmegelzenellenrizze a gpet, hogy nincsenek-e rajta srlsek. Amennyibenvannak,neszereljebeakszlket.Asrltkszlkek veszlyesek.

  CBiztostsa, hogy az zembe helyezskor vagy a tiszttsi mveleteksornvgzettmozgatskoravzbevezetsaleeresztcsvek,tovbbatpkbelsohanehajoljanakmegstrjenekmeg.

  2.1 Megfelel helyszn az zembe helyezshez Agpetszilrdtalajonhelyezzeel.Nehelyezzeagpethossz,bolyhossznyegrevagyms,hasonlfelletre.

  Amosgpsaszrtgpsszestmege(teljesenmegpakolvasegymsrahelyezve)krlbell180kilogramm.Atermketolyanszilrdsvzszintestalajrahelyezze, melynek elegend a teherbrsa.

  Sohanehelyezzeakszlketatpkbelre. Sohanehelyezzeakszlketolyanhelyre,aholakrnyezetihmrsklet0Calcskkenhet.

  Atermketgyhelyezzeel,hogyabtorokszltllegalbb 1 cm tvolsgra legyen.

  2.2 A csomagols eltvoltsaAcsomagolanyageltvoltshozbillentsehtraacsomagot.Acsomagolstaszalagmeghzsvaltudjalevlasztani.

  2.3 A szlltshoz hasznlt zrak eltvoltsa.

  A FIGYELMEZTETS: Acsomagolseltvoltsaelttsoha ne tvoltsa el a szlltshoz hasznlt zrakat.A

  FIGYELMEZTETS: Agphasznlataeltttvoltsael a szlltshoz hasznlt biztonsgi csavarokat. Ellenkez esetben a gp megsrlhet.

  1. Egy megfelel villskulcs segtsgvel addig laztsa meg a csavarokat,amgmrkzzeliscsavarhatak (C).

  2. vatos csavarsokkal tvoltsa el ket!3.Amanyagfedket(ahasznlatitmutatvalegyttacsomagbantallhat)erstseapanelhtuljnlvcsvekhez.(P)

  C Abiztonsgicsavarokattartsabiztonsgoshelyenarraazesetre, ha jra t kellene helyeznie a gpet.C Amegfelelenrgztettbiztonsgicsavaroknlklsohane kezdjen bele a gp szlltsba!

  2.4 Csatlakoztassa a vzelltst.

  CAgpzemeltetshezavznyomsnak1s10bar(0.11MPa)kztkelllennie.Agpmegfelelmkdshez10-80 liter vznek kell tfolynia percenknt. Magasabb vznyomsesetniktassonbenyomscskkentszelepet.

  CAmennyibenduplavzbemenetes(hidegsmeleg)termket kvn hasznlni, a termk hasznlatt megelzencsatlakoztassaacsomagbantallhatdugta (melegvizes)bemenethez.(Kizrlagdugvalelltott termkekre vonatkozik.)

  AFIGYELMEZTETS: Egyetlenvzbemlvelrendelkezmodelleknemcsatlakoztathatkamelegvizescsaphoz.Ilyen esetekben a ruhk megsrlhetnek, de az is elfordulhat,hogyagptkapcsolbiztonsgimdbasnem indul el.

  AFIGYELMEZTETS: Azjtermkheznehasznljonrgivagyhasznltcsveket.Azugyanisszennyezdstokozhat a mosott ruhn.

  1.6 WEEE-irnyelv betartsaAtermkmegfelelazunisWEEE-irnyelv(2012/19/EU)kvetelmnyeinek.Atermkenmegtallhatazelektromosselektronikushulladkokbesorolsravonatkozszimblum(WEEE).Atermketmagasminsgalkatrszekblsanyagokbllltottkel,amelyekismtelten

  felhasznlhatksalkalmasakazjrahasznostsra.Ahulladktermketannaklettartamnakvgnne a szoksos hztartsi vagy egyb hulladkkal egytt selejtezze le. Vigye el azt egy az elektromos s elektronikus berendezsek jrahasznostsra szakosodott begyjthelyre.Abegyjthelyekkapcsnkrjk,tjkozdjonahelyihatsgoknl.

 • 4 / 20 HU Mosgp / Hasznlati tmutat

  1.Acsomagbantallhatspecilistmlketerstseagpentallhatvzbemlkhz.Pirostml(baloldal)(max.90C)amelegvzhez,kktml(jobboldal)(max.25C)ahidegvzhez.

  AFIGYELMEZTETS: zembehelyezskorgyzdjnmegrla,hogyahideg-smelegvizescsatlakoztatsokmegfelelek-e.Msklnbenamossvgeztvelaruhkforrkmaradhatnak,illetveelkophatnak.

  2.Hzzamegkzzelazanykat.Azanykmegszortshozsoha ne hasznljon szerszmot.

  3.Acsatlakoztatsutnnyissakiteljesenacsapotsellenrizze, szlel-e szivrgst a csatlakozsi pontokon. Amennyibenszivrgsttall,zrjaelacsapotstvoltsaelazanyt.Atmtellenrzstkvetengondosanerstsevisszaazanyt.Aszivrgsoksasrlsekelkerlse rdekben tartsa elzrva a csapot, amikor a kszlk nincs hasznlatban.

  2.5 Vzlevezet csatornhoz val csatlakoztats Atmlvgtkzvetlenlalefolyhozvagyakdhozkell

  csatlakoztatni.

  AFIGYELMEZTETS: Haavzleeresztskzbenatmlkikerlazillesztshelyrl,alakstelnthetiavz. Ezen fell, a magas mossi hmrskletek miatt aforrzskockzataisfennll!Azilyenhelyzetekelkerlse rdekben, tovbb az egyetlenes vzfelvtel sleeresztsbiztostsardekbenaleereszttmlvgt megfelelen szortsa meg, hogy ne tudjon kicsszni a helyrl.

  Atmltlegalbb40,maximum100cmmagasankellcsatlakoztatni.

  Amennyibenatmltkevesebb,mint40centivlasztjaelapadltl,akkoravzelvezetsnehzzvlik,amosott ruhk pedig tlsgosan vizesek maradhatnak. Ennekkvetkeztben,tartsabeazbrnmegadottmagassgokat.

  Annakelkerlserdekben,hogyakoszosvzvisszafolyjonagpbe,tovbbaknnyebbleeresztsrdekbensohanemertsebeleatmltkoszosvzbe,illetve ne nyomja 15cm-nl mlyebbre a leereszt csonkba.Amennyibenatmlennlhosszabb,vgjavissza.

  Atmlvgenemtekeredhetmeg,nemszabadrllnisaztalefolysagpkzttnemszabadmeghajltani.

  Amennyibenatmlhosszatlrvid,csatlakoztassonhozzegyeredetihosszabbttmlt.Atmlhosszasohanemhaladhatjamega3,2mtert.Avzszivrgselkerlserdekbenahosszabbtcssagplefolycsvekztticsatlakozstmegfelelenkellmegszortani,hogyaznejjjnszt,sneszivrogjon.

  2.6 A lbak belltsa

  AFIGYELMEZTETS: Atermkcsendesebbsrzkdsmentesmkdserdekbenannakvzszintesen, lbain megfelelen kiegyensl