Mot So Bai Tap Hoa Giai Theo Pp Btkl

  • Published on
    24-Jun-2015

  • View
    305

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p>Nguyn Th Hip Phng php 1: PHNG PHP BO TON V LNG I.L THUYT 1. Bo ton khi lng theo phn ng: ch ch at p = at sp 2. Bo ton khi lng theo mt nguyn t: Tng m (1) nguyn t(trong cc cht p) = Tng m (1) nguyn t(trong cc cht sp) n n ( cht X )tpu = ( cht X )spu 3.Bo ton khi lng v cht * Khi lng ca 1 hp cht = tng khi lng cc ion c trong cht = tng khi lng cc nguyn t trong cht VD: mmui = mKL + mgc axit Moxit = mKL + m0xi Lu : ta lp cc s lin h + theo quan h sn phm : 2MI H2 MII H2 2 MIII 3H2 +Theo quan h thay th : 2Na+ Mg2+ 2Cl- O2 3K+ Al3+ 2Cl- CO2-3 3Mg2+ 2Fe3+ 2Cl- SO2-4 O2CO2-3 +Quan h trung ha: H+ OHFe3+ 3OH Ba2+ SO2-4 3Mg2+ 2PO2-4 II.BI TP (Dng 1) Bi 1 : tnh lng cht ca mt sn phm phn ng Ly 13,4 gam hn hp 2 mui cacbonat KL ha tr II em ha trong dung dch HCl d,nhn c 3,36 lit CO2(ktc) v dung dch X.Tnh khi lng mui khan khi c cn dung dch X. A.14,8 g B.15,05g C.16,8g D.17,2 g Gii Cch 1 (bo ton KL v cht ) Lp biu thc lin h CO2-3 CO2 0,15 V CO2-3 </p> <p> 0,15 2Cl-</p> <p>0,15 0,3 Cch 2 (bo ton khi lng theo phn ng) MCO3 + 2HCl 0,3</p> <p>m</p> <p>MCl 2</p> <p>= mM + mCl- = 13,4-0,15.60 + 0,3.35,5 = 15,05 g</p> <p> MCl2 + CO2 +H2O0,15</p> <p>13,4 + 0,3.36,5 =</p> <p>m</p> <p>MCl 2</p> <p>+ 0,15.44 +0,15.18</p> <p>m</p> <p>MCl 2</p> <p>=15,05 g</p> <p>Dng 2 Phn ng nhit nhm 1</p> <p>Nguyn Th Hip Bi 2 Ly 21,4 gam hn hp X gm Al, Fe2O3 em nung mt thi gian ta nhn c hn hp Y gm Al,Al2O3,Fe,Fe2O3. Hn hp Y ha tan va trong 100 ml NaOH.Vy khi lng Fe2O3 trong hn hp X l A.12,02g B.14,8g C.15,2g D.16,0g Gii Tm tt: 21,4 g hn hp X Al Al 100ml NaOH 2M Fe2O3 h2 Y Al2O3 Fe</p> <p>mcn tnh mAl</p> <p>Fe 2O3</p> <p>=?</p> <p>Fe2O3 lu : nh PT 2Al + 6H2O+2NaOH 2Na[Al(OH)4] + 3H2 Al2O3 + 2NaOH+ 3H2O 2Na[Al(OH)4]</p> <p>V chng phn ng vi NaOHAl 2 O3</p> <p>m</p> <p>Lp s lin h Al Na[Al(OH)4] NaOH 0,2 0,2 0,2</p> <p> mAl= 0,2.27=5,4 g</p> <p>m</p> <p>Fe 2O3</p> <p>= 21,4- 5,4 =16,0 g</p> <p>Dng 3 Kh oxit kim loi bng CO hoc H2 hn hp rn X gm Fe2O3 v FeO em t nng cho CO i qua c hn hp rn Y v kh CO2. Cch gii: Theo LBT khi lng mX + mCO=mY +</p> <p>m</p> <p>CO 2</p> <p>Bi 3 Cho kh CO i qua ng cha 0,04 mol X gm FeO v Fe2O3 t nng ,ta nhn c 4,784 gam cht rn Y (gm 4 cht ),kh i ra khi ng dn qua dung dch Ba(OH)2 d th nhn c 9,062 gam kt ta .Vy s mol FeO,Fe2O3 trong hn hp X ln lt l A.0,01; 0,03 B.0,02; 0,02 C.0,03; 0,02 D.0,025 ; 0,015 Gii CO + 0,04 mol h2X FeO x Fe2O3 y 4,784g rn Y(4 cht) Kh d2 Ba(OH)2 d 9,062 g</p> <p> mX = 5,52 g 0,046.28 + mX =4,784 + 0,046.44 m CO CO2 BaCO3 Vy K lp h PT i vi hn hp X x + y =0.04 x= 0,01 y= 0,03 0,046 0,046 0,046 72x + 160y= 5,52 Dng 4 Chuyn kim loi thnh oxit kim loi Bi 4 Ly 14,3 gam hn hp X gm Mg,Al em t trong oxi d,sau khi phn ng hon ton th nhn c 22,3 gam hn hp Y gm 3 oxit .Tnh th tch dung dch HCl 2M ti thiu cn dng ha tan hn hp Y. A. 400 ml B. 500ml C.600ml D.750 ml Gii 14,3 g X Mg O2 d 22,3 g Y MgO v =? HCl 2M Al Zn Al2O3</p> <p>m</p> <p>CO</p> <p>+</p> <p>m</p> <p>hhX</p> <p>=</p> <p>m</p> <p>hhY</p> <p>= +</p> <p>m</p> <p>CO 2</p> <p>M</p> <p>O20,5</p> <p>16 2Cl- 2 HCl (da vo quan h thay th ) 1 12</p> <p>ZnO</p> <p>Tm nO =</p> <p>m</p> <p>O</p> <p>=</p> <p>22 ,3 14 ,3 = 0,5 16</p> <p>Nguyn Th Hip</p> <p> VHCl =</p> <p>1 = 0,5 lit = 500 ml 2</p> <p> chn B</p> <p>Dng 5 Chuyn kim loi thnh mui Bi 5 Ly 10,2 gam hn hp Mg v Al em ha tan trong H2SO4 long d th nhn dduwwocj 11,2 lt H2 . Tnh khi lng mui sunfat to thnh. A. 44,6 g B. 50,8 g C. 58,2 g D. 60,4 g Gii 10,2 g Mg H2SO4 long, d Al 11,2 long H2 mmui sunfat = ? Ta c mi quan h SO2-4 H2 0,5</p> <p> 0,5</p> <p> mmui = mKL +</p> <p>m</p> <p>2 SO4 </p> <p>= 10,2 + 0,5.96 = 58,2 g</p> <p>Dng 6 Chuyn hp cht ny thnh hp cht khc Bi 1ly 48 gam Fe2O3 em t nng cho CO i qua ta thu c hn hp X(gm 4 cht rn).Hn hp X em ha tan trong dung dch H2SO4 m c, nng d thu c SO2 v dung dch Y.Tnh khi lng mui khan khi c cn dung dch Y. A.100 g B. 115 g C. 120 g D. 135 g Gii 48 g Fe2O3 C O hh X( 4 cht) H S SO2 O ,t Fe dd c mmui= ? FeO Fe3O4 Fe2O3 Dng lbt nguyn t : mFe= mFe(oxit)= mFe(trong mui sunfat) Fe2O3 Fe2(SO4)30</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>48 = 0,3 160</p> <p> 0,3</p> <p>m</p> <p>Fe2 ( SO4 ) 3</p> <p>= 0,3. 400 = 120 g</p> <p>Bi 2 Ha tan ht 7,74 g hn hp bt Mg,Al bng 500 ml dung dich hn hp HCl 1M v H2SO4 0,28 M thu c dung dch X v 8,736 lt H2 ktc. C cn dung dch X thu c lng mui khan l A.38,93 g B. 103,85 g C.25,95 g D.77,86 g HCl 1M Gii 7,74 g Mg 500 ml H2SO4 0,28 M Al 8,736 lt H2 dd X c o mmui = ? + HCl H + Cl 0,5 0,5 0,5 2H+ H2 H2SO4 2 H+ + SO2-4 0,14</p> <p> 0,28 0,14mmui = mKL + mCl- +</p> <p>0,78 0,39 (ng cho 22 ,4 =0,39 )</p> <p>8,736</p> <p>m</p> <p>2 S O4 </p> <p>= 7,74 + 0,5.35,5 + 0.14. 96 = 38,93 ( g ) Bi 3 ha tan hon ton hn hp gm 0,12 mol FeS2 v a mol Cu2S vo axit HNO3 va thu c dung dch X(ch cha 2 mui khan ) v kh duy nht NO.Gi tr ca a l A. 0,04 B. 0.075 C.0.12 D. 0.06 Gii 3</p> <p>Nguyn Th Hip 0,12 mol FeS2 a mol Cu2S HNO3 dd ( 2 mui khan) NO</p> <p>p dng nh lut BTT FeS2 Fe3+ + 2SO2-4 3.0,12 + 2a.2 = 0,24.2 + 2a 0,12 0,12 0,24 a = 0.06 Cu2S 2Cu2+ + SO2-4 a 2a a Bi 4 Nung hn hp bt gm 15,2 g Cr2O3 v m(g) Al nhit cao .Sau khi phn ng hon ton thu c 23,3 g hn hp rn X.Cho ton b hn hp X phn ng vi axit HCl d thy thot ra V lt kh H2 (ktc). Gi tr ca V l A. 4,48 B. 7,84 C.10,08 D.3,36 Gii Cr2O3 15,2 (g) t0 Al m(g) 23,3 g hn hp rn X HCl d V lt H2 (ktc)23 ,3 15 ,2 = 0,3 mol 27 1 ,2 5 Cr2O3 + 2 Al Cr2O3 = 1 2 = 0,1 5</p> <p>nAl =</p> <p>m</p> <p>n</p> <p> Al2O3 + 2 Cr0,1 0,2</p> <p>2Ald 3 H2 V = (0,15 + 0,2) .22,4 = 7,84 lt 0,1 0,15 CrII H2 Bi 5 Ha tan hon ton 2,81g hn hp gm Fe2O3,MgO, ZnO trong 500 ml dung dch H2SO4 0,1M va .C cn dung dch sau phn ng th thu c s gam mui khan l A. 6,81 B.4,81 C. 3,81 D.5,81 Gii 2,81 g Fe2O3 MgO ZnO 500ml H2SO4 0,1 M dd c cn m (g) = ?</p> <p>b 0,1 p 0,1 spu 0</p> <p> 0,2 0,1 0,20,1</p> <p>0,3</p> <p>M</p> <p>H2SO4 2H+ + SO2-4 0,05 0,1 0,05 O2- 2 H+ 0,05 0,12 Ooxit</p> <p>m</p> <p>= 0,05. 16 = 0,8 g</p> <p> m3KL= 2,81- 0,8 = 2,01 g</p> <p> mmui= mKL +</p> <p>m</p> <p>2 S O4 </p> <p>= 2,01 + 0,05.96 = 6,81 (g)</p> <p>Bi 6 Cho 24,4 g hn hp Na2CO3 v K2CO3 phn ng va vi dung dch BaCl2.Sau phn ng thu c 39,4 g kt ta .Lc tch kt ta,c cn dung dch thu c m gam mui clorua. Gi tr ca m l A. 2,66 g B. 22,6 g C.6,26 g D. 26,6 g Gii 24,4 g Na2CO3 BaCl2 39,4 g K2CO3 dd c m (g) = ? 4</p> <p>Nguyn Th Hip CO2-3</p> <p> BaCO3 3 ,4 9 0,2 =0,217 9</p> <p>m CO2-3</p> <p> 2Cl0,2 0,4</p> <p> mNa,K = 24,4 0,2.60 = 12,4 g mmui = mNa,K + = 12,4 + 0,4. 35,5 = 26,6 (g) Bi 7 Cho 0,52 g hn hp 2 kim loi Mg v Fe tan hon ton trong dung dch H2SO4 d thy c 0,336 lt kh thot ra (ktc). Khi lng hn hp mui sunfat khan thu c l A.2 g B.2,4 g C.3,92 g D.1,96 g Gii 0,52 g Mg H2SO4d Fe 0,336 lit m (g) = ? SO2-4 H2SO4 2H2+ H2 0,015 0,015 0,03</p> <p>m</p> <p>Cl</p> <p> m = 0,52 + 0,015.96 = 1,96 (g) III BI TP RN LUYN K NNG TRN Bi 1 Ha tan 10,14 g hp kim Cu, Mg,Al bng mt lng va dung dch HCl thu c 7,84 lt kh A (ktc) v 1,54 g cht rn B v dung dch C.C cn dung dch C thu c m gam mui ,m c gi tr l A.33,45 B. 33,25 C.32,99 D.35,58 Gii 10,14 g hp kim Cu Mg dd HCl() Al 7,84 lit kh A + 1,54 g rn B + ddC m=?2Cl- 2HCl H2 0,7 0,7 0,35 Cch 1 10,14 + 0,7.36,5 = m + 1,54 + 0,35.2 m = 33,45 (g) Cch 2 m= mKL(Mg,Al) +</p> <p>0,336 = 0,015 22 ,4</p> <p>Bi 2 Ha tan hon ton 10 g hn hp Mg v Fe trong dung dch HCl d thy to ra 2,24 lt kh H2 (ktc).C cn dung dch sau phn ng thu c m gam mui khan .khi lng mui khan thu c l A.1,71 g B. 17,1g C.3,42 g D.34,2 g Gii(tng t bi 1) m = 10 + 0,2.35,5= 17,1 (g) Bi 3 Trn 5,4 g Al vi 6,0 g Fe2O3 ri nung nng thc hin phn ng nhit nhm .Sau phn ng ta thu c m gam hn hp cht rn .Gi tr ca m l A.2,24 g B.9,40 g C.10,20 g D.11.40 g Gii m = 5,4+ 6,0 = 11,40 (g) 5</p> <p>m</p> <p>Cl </p> <p>= (10,14 1,54) + 0,7.35,5 = 33,45 (g)</p> <p>Nguyn Th Hip Bi 4 Thi mt lung kh CO d qua ng s ng m gam hn hp gm CuO, Fe2O3, FeO, Al2O3 nung nng thu c 2,5 gam cht rn .Ton b kh thot ra sc vo nc vi trong d thy c 15 g kt ta trng .Khi lng ca hn hp oxit kim loi ban u l A. 7,4 g B.4,9 g C. 9,8 g D. 23 g Gii m (g) CuO =? Fe2O3 CO d FeO 2,5 g cht rn Al2O3 CO2 Ca(OH)2 d 15 g ( Lu Al2O3 khng b kh) t CTC ca oxit l MxOy + Cc PTP: MxOy + yCO xM + y CO2 0,15 0,15 CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 0,15 0,15 Theo PT :</p> <p>n</p> <p>2 Ooxit</p> <p>= nCO =</p> <p>n</p> <p>CO2</p> <p>= 0,15 mol</p> <p>m hh oxit = 2,5 (g) cht rn + moxi trong oxit = 2,5 + 0,15. 16 = 4,9 g Bi 5 Chia 1,24 g hn hp 2 kim loi c ha tr khng i thnh 2 phn bng nhau . Phn 1 b oxi ha hon ton thu c 0,78 g hn hp oxit . Phn 2 tan hon ton trong dung dch H2SO4 long thu c V lt H2(ktc) v dd X.C cn dung dch X thu c m gam mui khan a)Gi tri ca V l A.2,24 lt B.0,112 lt C.5,6 lt D.0,224 lt b) Gi tri ca m l A.1,58 g B.15,8 g C.2,54 g D. 25,4 g Gii1 mhh = 0,62 (g) 2</p> <p>+ p dng LBT nguyn t (i vi nguyn t oxi) :</p> <p>m </p> <p>KL</p> <p> 0,62</p> <p>m + m+</p> <p>O pu</p> <p>=</p> <p>m</p> <p>oxit</p> <p>O pu</p> <p>= 0,78</p> <p>mm</p> <p>O pu</p> <p>= 0,16 g</p> <p>Lu Khi kim loi tc dng vi O2 v vi H2SO4 th:</p> <p>n</p> <p>O2</p> <p>=</p> <p>n</p> <p>2 SO4 </p> <p>(theo LBT in tch )</p> <p>n =n Vy: nO = n2 SO4 </p> <p>H22 SO4 </p> <p>2</p> <p>=</p> <p>n</p> <p>H2</p> <p>a)</p> <p>V</p> <p>H2</p> <p>=</p> <p>0,1 6 .22,4 = 0,01.22,4= 0,224 lt 16</p> <p>b) mmui = mKL +</p> <p>m</p> <p>2 SO4 </p> <p>= 0,62 + 0,01.96 = 1,58 (g)</p> <p>Bi 6 Ha tan hon ton 20 gam hn hp Mg v Fe vo dung dch axit HCl d thy c 11,2 lt kh thot ra (ktc) v dung dch X.C cn dung dch X th khi lng mui khan thu c l A.35,5 g B.45,5g C.55,5 g D.65,5 g 6</p> <p>Nguyn Th Hip Bi 7 Ha tan ht 38,60 gam hn hp gm Fe v kim loi M trong dung dch HCl d thy thot ra 14,56 lt H2(ktc).Khi lng hn hp mui clorua khan thu c l A.48,75 g B.84,75 g C.74,85 g D.78,45 g Gii 38,60 (g) Fe HCl(d) M 14,56 lt H2 dd c cn m(g) =? = 38,60 + 2 2 ,4 .35,5 = 84,75 (g) Cl 2 Bi 8 Cho tan hon ton 8,0 g hn hp X gm FeS v FeS2 trong 290 ml dung dch HNO3,thu c kh NO v dung dch Y. tc dng ht vi cc cht trong dung dch Y ,cn 250 ml dung dch Ba(OH)2 1M.kt ta to thnh em nung ngoi khng kh n khi lng khng i c 32,03 gam cht rn Z a)Khi lng mi cht trong X l A.3,6 g FeS v 4,4 g FeS2 B. 4,4 g FeS v 3,6g FeS2 C. 2,2 g FeS v 5,8 g FeS2 D. 4,6 g FeS v 3,4 g FeS2 b)Th tch kh NO(ktc) thu c l A.1,12 lt B.2,24 lt C.3,36 lt D.6,72 lt c) nng mol ca dung dch HNO3 dng l A.1M B.1,5M C.2M D.0,5M Gii 8,0 (g) hhX FeS 290mlHNO3 FeS2 NO</p> <p>Mmui= mKl +</p> <p>m</p> <p>1 ,5 4 6</p> <p>dd Y 250ml Ba(OH)21M</p> <p>t0 32,03(g )cht rn</p> <p>a) p dng LBT nguyn t i 2 nguyn t Fe v S Kt ta Fe(OH)3 32,03 (g) cht rn Fe2O3 T dd Y Fe3+</p> <p>SOt hh FeS2 y</p> <p>2 4</p> <p>BaSO4</p> <p>BaSO4</p> <p>FeS x nFe = x +y nS= x + 2y</p> <p> Ta c h phng trnh</p> <p>n n</p> <p>Fe 2O3 BaSO 4</p> <p>= 0,5(x +y) = x + 2y</p> <p>88x + 120y = 8 160.0,5(x +y) + 233(x + 2y) = 32,03 = 88.0,05= 4,4 (g) = 120.0,03= 3,6 (g)</p> <p> 88x + 120y = 8313x + 546y = 32,03</p> <p> x= 0,05y= 0,03</p> <p>Vy: hh X</p> <p>m m</p> <p>FeS</p> <p>FeS 2</p> <p>b) VNO(ktc) = ? p dng LBT electron cho p oxi ha- kh FeS - 9e Fe+3 + S+6 0,05 0,45 FeS2 15e Fe+3 + 2S+6 0,03 0,45 7</p> <p>N + 3e N+2 (NO) 0,9 0,3 mol VNO = 0,3.22,4 = 6,72 lt+5</p> <p>Nguyn Th Hip</p> <p>c)[HNO3] = ? ( Lu :kim tra xem trong ddY c HNO3 d khng) Theo trn ddY Fe3+ x +y = 0,08 mol</p> <p>SO SOHNO3du</p> <p>2 4</p> <p>x + 2y = 0,11 mol</p> <p>C cc PTP : Fe3+ + 3OH2 4</p> <p> Fe(OH)3</p> <p> cn</p> <p>0,08 0,24 + Ba2+</p> <p>n</p> <p>Ba ( OH ) 2</p> <p>= 0,12 mol</p> <p> cn 0,23 mol Ba(OH)2&lt; 0,25= 0,11 mol Vy: trong ddY phi c</p> <p> BaSO4 cn</p> <p>n</p> <p>Ba ( OH ) 2</p> <p>0,11 0,11HNO3 du</p> <p>n Vy : n</p> <p>HNO3 b</p> <p>n = 3 n Fe=2</p> <p>Ba ( OH ) 2 du3+</p> <p>= 2.0,02 = 0,04 mol</p> <p>+ nNO +</p> <p>n</p> <p>HNO3 du</p> <p>= 3.0,08 + 0,3 + 0,04 =0,58 mol</p> <p> [HNO3] =</p> <p>0,58 =2M 0,29</p> <p>Bi 9 Thi 8,96 lt CO (ktc) qua 16 g FexOy nung nng .Dn ton b lng kh sau phn ng qua dung dch Ca(OH)2 d,thy to ra 30 g kt ta .Khi lng Fe thu c l A.9,2 g B.6,4 g C.9,6 g D.11,2 g Bi 10 (Khng c p n ng- tc gi gii sai so vi d kin cho)Thc hin phn ng nhit nhm vi 9,66 g hn hp X gm FexOy v nhm,thu c hn hp rn Y .Cho Y tc dng vi dung dch NaOH d thu c dung dch D , 0,672 lt kh(ktc) v cht khng tan Z.Sc CO2 n d vo dung dch D ,lc kt ta v nung n khi lng khng i c 5,1 gam cht rn . a)Khi lng ca FexOy v Al trong X ln lt l A.6,96 g v 2,7 g B.5,04 g v 4,62 g C.2,52 g v 7,14 g D.4,26 g v 5,4 g b)Cng thc ca oxit st l A.FeO B.Fe2O3 C.Fe3O4 D.Khng xc nh Bi 11 Kh hon ton 32 g hn hp CuO v Fe2O3 bng kh H2 thy to ra 9 gam nc .khi lng hn hp kim loi thu c l A.12 g B.16 g C.24 g D.26 g Gii 32(g) CuO H2 9 (g) H2O Fe2O3 mhhKL=? PTP dng tng qut MxOy + yH2 xM + yH2O</p> <p>m</p> <p>2 Onuoc</p> <p>=</p> <p> mhhKL= moxit</p> <p>m - m</p> <p>2 Ooxit 2 Ooxit</p> <p>= 16.</p> <p>9 = 8(g) 1 8</p> <p>= 32 8 = 24 (g)</p> <p>Bi 12 Thi mt lung kh CO d i qua ng ng hn hp 2 oxit Fe3O4 v CuO nung nng n khi phn ng xy ra hon ton thu c 2,32 g hn hp kim loi .Kh thot ra c a vo bnh ng dung dich Ca(OH)2 d thy c 5 gam kt ta trng .khi lng hn hp 2 oxit kim loi ban u l A.3.12 g B.3,21 g C.4,0 g D.4,2 g Gii 8</p> <p>Nguyn Th Hip hh Fe3O4 COd CuO 2,32 (g) hhKL CO2 Ca(OH)2 5 (g) Ta c: nCO =</p> <p>n</p> <p>CO2</p> <p>=</p> <p>n</p> <p>CaCO3</p> <p>= 0,05 mol</p> <p>M PTP dng tng qut MxOy + yCO xM + yCO2</p> <p> mhhKl = 2,32 + 16. 0,05 = 3,12 (g)IV.TON HU C Dng 1(cc bi ton cng H2) Phng php: C2H2 0 hhX C2H2 Ni,t hh Y C2H4 H2 C2H6 H2 Dng LBT : mX = mY (nC)X = (nC)Y (nH)X = (nH)Y</p> <p>n</p> <p>2 Ooxit</p> <p>= nCOpu =</p> <p>n</p> <p>CO 2</p> <p>= 0,05 mol</p> <p>V C + O2 2H +</p> <p> CO21 O2 2</p> <p> t chy X cng ging t chy Y</p> <p> H2O</p> <p>Bi 1 Hn hp X gm 0,04 mol C2H2 v 0,06 mol H2 em t nng c mt xc tc Ni ta c hn hp Y (gm 4 cht).ly mt na hn hp Y cho qua bnh nc brom d ; th cn li 448 ml kh Z(ktc) i ra khi bnh ,t khi hi ca Z so vi H2 bng 4,5 .Vy khi lng tng ln bnh ng nc brom l A.0,2 g B.0,4 g C.0,6 g D.1,2 g Gii hhX C2H2 0,04 mol Ni, t0 C2H2 dd Br2 d H2 hh Y C2H4 448 ml Z(ktc)1 2</p> <p>C2H6 H2</p> <p>dZ/Hidro = 4,5</p> <p>m0,4 g</p> <p>1 / 2 hhX</p> <p>=</p> <p>m</p> <p>1 / 2 hhY</p> <p>=</p> <p>1 ( 26.0,04 + 2.0,06 ) = 0,58 (g) 2</p> <p>M kh Z c</p> <p>nZ=</p> <p>448 = 0,02 22400</p> <p> mZ= 0,02.9 = 0,18 (g) mBr tng =</p> <p>m</p> <p>1 / 2 hhY</p> <p>- mZ = 0,58 0,18 =</p> <p>MZ = 4,5.2 = 9 Bi 2 Hn hp X gm 0,02 mol axetilen v 0,03 mol hiro dn qua xc tc Ni t nng c hn hp Y gm C2H2, H2, C2H4, C2H6.em trn hn hp Y vi 1,68 lt oxi (ktc) trong bnh 4 lt ,sau t chy 109,20C v p (atm).Vy gi tr ca p l A.0,672 B.0,784 C. 0,96 D.1,12 Gii hhX C2H2 0,02 mol Ni, t0 9</p> <p>Nguyn Th Hip H2 0,03 mol hh Y C2H2 H2 C2H4 C2H6nRT V</p> <p>1,68 lt O2 , Trong bnh 4 lt t0 = 109,2 0C, p(atm)= ?</p> <p>Dng phng trnh : PV = nRT p =</p> <p>m t0 = 109,20C CO2 H2O dng hi O2</p> <p>C2H2 +</p> <p>5 O2 2</p> <p> 2 CO2 + H2O</p> <p>Dng 2: Thit lp CTPT hp cht hu c da vo sn phm t chy *Bi ton gii da vo kt qu phn tch nguyn t VD 2Na Na2CO3 C Na2CO3 C CO2 2H H2O N NH3 2N N2 Cl HCl 2Cl Cl2 VD: CxHyOzNt</p> <p> n=</p> <p>m(chat ) m(cacngto ) =0 16</p> <p> Phn t khng c oxi c oxi</p> <p>&gt;0</p> <p>x : y : z : t = nC : nH : nO : nN = 2: 7: 2 : 1 CTGN: C2H7O2N CT nguyn: (C2H7O2N)n Tm n + da vo M + bin lun Lu : (bi tp kh) s nguyn t H + s nguyn t th 2. s nguyn t C + 2 * du &lt; khi hp cht khng no * du = khi hp cht no VD (C2H3O)n C2nH3nOn CnH2n(CHO)n 2n + n 2n + 2 n 2 n = 1 (loi ) n = 2 CTPT C2H4(CHO)2 BI TP Bi 1 t chy hon ton 1 lt kh X cn 5 lt oxi, sau phn ng thu c 3 lt CO2 v 4 lt hi H2O.Bit cc kh o cng iu kin v nhit v p sut .Cng thc phn t ca X l A.C3H8 B.C3H6 C.C3H8O D.C3H6O2 Gii T l V= t l n Lu : nu cc kh o cng iu kin v nhit v p sut th : Ta lp t l: O2 CO2 10</p> <p>3 (l) 3(l) O2 2H2O 2 (l ) 4(l)</p> <p>Nguyn Th Hip</p> <p> C3H8</p> <p>Bi 2 Nicotin c trong thuc l l mt cht rt c, c th gy ung th phi.t chy 16,2 gam nicotin bng oxi va thu c 44g CO2, 12,6 g H2O v 2,24 lt N2(ktc).Bit 85 &lt; Mnicotin </p>