Mot So Bai Tap Hoa Giai Theo Pp Btkl

Embed Size (px)

Text of Mot So Bai Tap Hoa Giai Theo Pp Btkl

Nguyn Th Hip Phng php 1: PHNG PHP BO TON V LNG I.L THUYT 1. Bo ton khi lng theo phn ng: ch ch at p = at sp 2. Bo ton khi lng theo mt nguyn t: Tng m (1) nguyn t(trong cc cht p) = Tng m (1) nguyn t(trong cc cht sp) n n ( cht X )tpu = ( cht X )spu 3.Bo ton khi lng v cht * Khi lng ca 1 hp cht = tng khi lng cc ion c trong cht = tng khi lng cc nguyn t trong cht VD: mmui = mKL + mgc axit Moxit = mKL + m0xi Lu : ta lp cc s lin h + theo quan h sn phm : 2MI H2 MII H2 2 MIII 3H2 +Theo quan h thay th : 2Na+ Mg2+ 2Cl- O2 3K+ Al3+ 2Cl- CO2-3 3Mg2+ 2Fe3+ 2Cl- SO2-4 O2CO2-3 +Quan h trung ha: H+ OHFe3+ 3OH Ba2+ SO2-4 3Mg2+ 2PO2-4 II.BI TP (Dng 1) Bi 1 : tnh lng cht ca mt sn phm phn ng Ly 13,4 gam hn hp 2 mui cacbonat KL ha tr II em ha trong dung dch HCl d,nhn c 3,36 lit CO2(ktc) v dung dch X.Tnh khi lng mui khan khi c cn dung dch X. A.14,8 g B.15,05g C.16,8g D.17,2 g Gii Cch 1 (bo ton KL v cht ) Lp biu thc lin h CO2-3 CO2 0,15 V CO2-3

0,15 2Cl-

0,15 0,3 Cch 2 (bo ton khi lng theo phn ng) MCO3 + 2HCl 0,3

m

MCl 2

= mM + mCl- = 13,4-0,15.60 + 0,3.35,5 = 15,05 g

MCl2 + CO2 +H2O0,15

13,4 + 0,3.36,5 =

m

MCl 2

+ 0,15.44 +0,15.18

m

MCl 2

=15,05 g

Dng 2 Phn ng nhit nhm 1

Nguyn Th Hip Bi 2 Ly 21,4 gam hn hp X gm Al, Fe2O3 em nung mt thi gian ta nhn c hn hp Y gm Al,Al2O3,Fe,Fe2O3. Hn hp Y ha tan va trong 100 ml NaOH.Vy khi lng Fe2O3 trong hn hp X l A.12,02g B.14,8g C.15,2g D.16,0g Gii Tm tt: 21,4 g hn hp X Al Al 100ml NaOH 2M Fe2O3 h2 Y Al2O3 Fe

mcn tnh mAl

Fe 2O3

=?

Fe2O3 lu : nh PT 2Al + 6H2O+2NaOH 2Na[Al(OH)4] + 3H2 Al2O3 + 2NaOH+ 3H2O 2Na[Al(OH)4]

V chng phn ng vi NaOHAl 2 O3

m

Lp s lin h Al Na[Al(OH)4] NaOH 0,2 0,2 0,2

mAl= 0,2.27=5,4 g

m

Fe 2O3

= 21,4- 5,4 =16,0 g

Dng 3 Kh oxit kim loi bng CO hoc H2 hn hp rn X gm Fe2O3 v FeO em t nng cho CO i qua c hn hp rn Y v kh CO2. Cch gii: Theo LBT khi lng mX + mCO=mY +

m

CO 2

Bi 3 Cho kh CO i qua ng cha 0,04 mol X gm FeO v Fe2O3 t nng ,ta nhn c 4,784 gam cht rn Y (gm 4 cht ),kh i ra khi ng dn qua dung dch Ba(OH)2 d th nhn c 9,062 gam kt ta .Vy s mol FeO,Fe2O3 trong hn hp X ln lt l A.0,01; 0,03 B.0,02; 0,02 C.0,03; 0,02 D.0,025 ; 0,015 Gii CO + 0,04 mol h2X FeO x Fe2O3 y 4,784g rn Y(4 cht) Kh d2 Ba(OH)2 d 9,062 g

mX = 5,52 g 0,046.28 + mX =4,784 + 0,046.44 m CO CO2 BaCO3 Vy K lp h PT i vi hn hp X x + y =0.04 x= 0,01 y= 0,03 0,046 0,046 0,046 72x + 160y= 5,52 Dng 4 Chuyn kim loi thnh oxit kim loi Bi 4 Ly 14,3 gam hn hp X gm Mg,Al em t trong oxi d,sau khi phn ng hon ton th nhn c 22,3 gam hn hp Y gm 3 oxit .Tnh th tch dung dch HCl 2M ti thiu cn dng ha tan hn hp Y. A. 400 ml B. 500ml C.600ml D.750 ml Gii 14,3 g X Mg O2 d 22,3 g Y MgO v =? HCl 2M Al Zn Al2O3

m

CO

+

m

hhX

=

m

hhY

= +

m

CO 2

M

O20,5

16 2Cl- 2 HCl (da vo quan h thay th ) 1 12

ZnO

Tm nO =

m

O

=

22 ,3 14 ,3 = 0,5 16

Nguyn Th Hip

VHCl =

1 = 0,5 lit = 500 ml 2

chn B

Dng 5 Chuyn kim loi thnh mui Bi 5 Ly 10,2 gam hn hp Mg v Al em ha tan trong H2SO4 long d th nhn dduwwocj 11,2 lt H2 . Tnh khi lng mui sunfat to thnh. A. 44,6 g B. 50,8 g C. 58,2 g D. 60,4 g Gii 10,2 g Mg H2SO4 long, d Al 11,2 long H2 mmui sunfat = ? Ta c mi quan h SO2-4 H2 0,5

0,5

mmui = mKL +

m

2 SO4

= 10,2 + 0,5.96 = 58,2 g

Dng 6 Chuyn hp cht ny thnh hp cht khc Bi 1ly 48 gam Fe2O3 em t nng cho CO i qua ta thu c hn hp X(gm 4 cht rn).Hn hp X em ha tan trong dung dch H2SO4 m c, nng d thu c SO2 v dung dch Y.Tnh khi lng mui khan khi c cn dung dch Y. A.100 g B. 115 g C. 120 g D. 135 g Gii 48 g Fe2O3 C O hh X( 4 cht) H S SO2 O ,t Fe dd c mmui= ? FeO Fe3O4 Fe2O3 Dng lbt nguyn t : mFe= mFe(oxit)= mFe(trong mui sunfat) Fe2O3 Fe2(SO4)30

2

4

48 = 0,3 160

0,3

m

Fe2 ( SO4 ) 3

= 0,3. 400 = 120 g

Bi 2 Ha tan ht 7,74 g hn hp bt Mg,Al bng 500 ml dung dich hn hp HCl 1M v H2SO4 0,28 M thu c dung dch X v 8,736 lt H2 ktc. C cn dung dch X thu c lng mui khan l A.38,93 g B. 103,85 g C.25,95 g D.77,86 g HCl 1M Gii 7,74 g Mg 500 ml H2SO4 0,28 M Al 8,736 lt H2 dd X c o mmui = ? + HCl H + Cl 0,5 0,5 0,5 2H+ H2 H2SO4 2 H+ + SO2-4 0,14

0,28 0,14mmui = mKL + mCl- +

0,78 0,39 (ng cho 22 ,4 =0,39 )

8,736

m

2 S O4

= 7,74 + 0,5.35,5 + 0.14. 96 = 38,93 ( g ) Bi 3 ha tan hon ton hn hp gm 0,12 mol FeS2 v a mol Cu2S vo axit HNO3 va thu c dung dch X(ch cha 2 mui khan ) v kh duy nht NO.Gi tr ca a l A. 0,04 B. 0.075 C.0.12 D. 0.06 Gii 3

Nguyn Th Hip 0,12 mol FeS2 a mol Cu2S HNO3 dd ( 2 mui khan) NO

p dng nh lut BTT FeS2 Fe3+ + 2SO2-4 3.0,12 + 2a.2 = 0,24.2 + 2a 0,12 0,12 0,24 a = 0.06 Cu2S 2Cu2+ + SO2-4 a 2a a Bi 4 Nung hn hp bt gm 15,2 g Cr2O3 v m(g) Al nhit cao .Sau khi phn ng hon ton thu c 23,3 g hn hp rn X.Cho ton b hn hp X phn ng vi axit HCl d thy thot ra V lt kh H2 (ktc). Gi tr ca V l A. 4,48 B. 7,84 C.10,08 D.3,36 Gii Cr2O3 15,2 (g) t0 Al m(g) 23,3 g hn hp rn X HCl d V lt H2 (ktc)23 ,3 15 ,2 = 0,3 mol 27 1 ,2 5 Cr2O3 + 2 Al Cr2O3 = 1 2 = 0,1 5

nAl =

m

n

Al2O3 + 2 Cr0,1 0,2

2Ald 3 H2 V = (0,15 + 0,2) .22,4 = 7,84 lt 0,1 0,15 CrII H2 Bi 5 Ha tan hon ton 2,81g hn hp gm Fe2O3,MgO, ZnO trong 500 ml dung dch H2SO4 0,1M va .C cn dung dch sau phn ng th thu c s gam mui khan l A. 6,81 B.4,81 C. 3,81 D.5,81 Gii 2,81 g Fe2O3 MgO ZnO 500ml H2SO4 0,1 M dd c cn m (g) = ?

b 0,1 p 0,1 spu 0

0,2 0,1 0,20,1

0,3

M

H2SO4 2H+ + SO2-4 0,05 0,1 0,05 O2- 2 H+ 0,05 0,12 Ooxit

m

= 0,05. 16 = 0,8 g

m3KL= 2,81- 0,8 = 2,01 g

mmui= mKL +

m

2 S O4

= 2,01 + 0,05.96 = 6,81 (g)

Bi 6 Cho 24,4 g hn hp Na2CO3 v K2CO3 phn ng va vi dung dch BaCl2.Sau phn ng thu c 39,4 g kt ta .Lc tch kt ta,c cn dung dch thu c m gam mui clorua. Gi tr ca m l A. 2,66 g B. 22,6 g C.6,26 g D. 26,6 g Gii 24,4 g Na2CO3 BaCl2 39,4 g K2CO3 dd c m (g) = ? 4

Nguyn Th Hip CO2-3

BaCO3 3 ,4 9 0,2 =0,217 9

m CO2-3

2Cl0,2 0,4

mNa,K = 24,4 0,2.60 = 12,4 g mmui = mNa,K + = 12,4 + 0,4. 35,5 = 26,6 (g) Bi 7 Cho 0,52 g hn hp 2 kim loi Mg v Fe tan hon ton trong dung dch H2SO4 d thy c 0,336 lt kh thot ra (ktc). Khi lng hn hp mui sunfat khan thu c l A.2 g B.2,4 g C.3,92 g D.1,96 g Gii 0,52 g Mg H2SO4d Fe 0,336 lit m (g) = ? SO2-4 H2SO4 2H2+ H2 0,015 0,015 0,03

m

Cl

m = 0,52 + 0,015.96 = 1,96 (g) III BI TP RN LUYN K NNG TRN Bi 1 Ha tan 10,14 g hp kim Cu, Mg,Al bng mt lng va dung dch HCl thu c 7,84 lt kh A (ktc) v 1,54 g cht rn B v dung dch C.C cn dung dch C thu c m gam mui ,m c gi tr l A.33,45 B. 33,25 C.32,99 D.35,58 Gii 10,14 g hp kim Cu Mg dd HCl() Al 7,84 lit kh A + 1,54 g rn B + ddC m=?2Cl- 2HCl H2 0,7 0,7 0,35 Cch 1 10,14 + 0,7.36,5 = m + 1,54 + 0,35.2 m = 33,45 (g) Cch 2 m= mKL(Mg,Al) +

0,336 = 0,015 22 ,4

Bi 2 Ha tan hon ton 10 g hn hp Mg v Fe trong dung dch HCl d thy to ra 2,24 lt kh H2 (ktc).C cn dung dch sau phn ng thu c m gam mui khan .khi lng mui khan thu c l A.1,71 g B. 17,1g C.3,42 g D.34,2 g Gii(tng t bi 1) m = 10 + 0,2.35,5= 17,1 (g) Bi 3 Trn 5,4 g Al vi 6,0 g Fe2O3 ri nung nng thc hin phn ng nhit nhm .Sau phn ng ta thu c m gam hn hp cht rn .Gi tr ca m l A.2,24 g B.9,40 g C.10,20 g D.11.40 g Gii m = 5,4+ 6,0 = 11,40 (g) 5

m

Cl

= (10,14 1,54) + 0,7.35,5 = 33,45 (g)

Nguyn Th Hip Bi 4 Thi mt lung kh CO d qua ng s ng m gam hn hp gm CuO, Fe2O3, FeO, Al2O3 nung nng thu c 2,5 gam cht rn .Ton b kh thot ra sc vo nc vi trong d thy c 15 g kt ta trng .Khi lng ca hn hp oxit kim loi ban u l A. 7,4 g B.4,9 g C. 9,8 g D. 23 g Gii m (g) CuO =? Fe2O3 CO d FeO 2,5 g cht rn Al2O3 CO2 Ca(OH)2 d 15 g ( Lu Al2O3 khng b kh) t CTC ca oxit l MxOy + Cc PTP: MxOy + yCO xM + y CO2 0,15 0,15 CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 0,15 0,15 Theo PT :

n

2 Ooxit

= nCO =

n

CO2

= 0,15 mol

m hh oxit = 2,5 (g) cht rn + moxi trong oxit = 2,5 + 0,15. 16 = 4,9 g Bi 5 Chia 1,24 g hn hp 2 kim loi c ha tr khng i thnh 2 phn bng nhau . Phn 1 b oxi ha hon ton thu c 0,78 g hn hp oxit . Phn 2 tan hon ton trong dung dch H2SO4 long thu c V lt H2(ktc) v dd X.C cn dung dch X thu c m gam mui khan a)Gi tri ca V l A.2,24 lt B.0,112 lt C.5,6 lt D.0,224 lt b) Gi tri ca m l A.1,58 g B.15,8 g C.2,54 g D. 25,4 g Gii1 mhh = 0,62 (g) 2

+ p dng LBT nguyn t (i vi nguyn t oxi) :

m

KL

0,62

m + m+

O pu

=

m

oxit

O pu

= 0,78

mm

O pu

= 0,16 g

Lu Khi kim loi tc dng vi O2 v vi H2SO4 th:

n

O2

=

n

2 SO4

(theo LBT in tch )

n =n Vy: nO = n2 SO4

H22 SO4

2

=

n

H2

a)

V

H2

=

0,1 6 .22,4 = 0,01.22,4= 0,224 lt 16

b) mmui = mKL +

m

2 SO4

= 0,62 + 0,01.96 = 1,58 (g)

Bi 6 Ha tan hon ton 20 gam hn hp Mg v Fe vo dung dch axit HCl d thy c 11,2 lt kh thot ra (ktc) v dung dch X.C cn dung dch X th khi lng mui khan thu c l A.35,5 g B.45,5g C.55,5 g D.65,5 g 6

Nguyn Th Hip Bi 7 Ha tan ht 38,60 gam hn hp gm Fe v kim loi M trong dung dch HCl d thy thot ra 14,56 lt H2(ktc).Khi lng hn hp mui clorua khan thu c l A.48,75 g B.84,75 g C.74,85 g D.78,45 g Gii 38,60 (g) Fe HCl(d) M 14,56 lt H2 dd c cn m(g) =? = 38,60 + 2 2 ,4 .35,5 = 84,75 (g) Cl 2 Bi 8 Cho tan hon ton 8,0 g hn hp X gm FeS v FeS2 trong 290 ml dung