Mot So Dang Bai Tap Song Co

  • Published on
    06-Jul-2015

  • View
    1.000

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>BI TP VT L 12 </p> <p>SNG C</p> <p>DNG I: XC NH VN TC TRUYN SNG, CHU K, TN S, BC SNG LCH PHA1. Dy n chiu di 80 cm pht ra m c tn s 12 Hz quan st dy n thy 3 nt v 2 bng. Vn tc truyn sng trn dy n l: A. v = 1,6m/s B. v = 7,68 m/s C. v = 5,48 m/s D.v = 9,6 m/s 2. Ngun pht sng S trn mt nc to dao ng vi tn s f=100 Hz. Bit khong cch gia 7 gn li lin tip l 3cm. Vn tc truyn sng trn mt nc l bao nhiu? A. 25 cm/s B. 50 cm/s C. 100 cm/s D. 150 cm/s 3. Sng trn mt nc to thnh do 2 ngun kt hp A v M dao ng vi tn s 15Hz. Ngi ta thy sng c bin cc i th nht k t ng trung trc ca AM ti nhng im L c hiu khong cch n A v M bng 2cm. Tnh vn tc truyn sng trn mt nc A. 13 cm/s B. 15 cm/s C. 30 cm/s D. 45 cm/s 4. Sng truyn theo trc x c bin 15cm, bc sng 40cm v tn s 8Hz. Chu k v vn tc cc i ca sng l bao nhiu. A. T = 0.125s ; V = 320cm B. T = 0.25s ; V = 330cm C.T = 0.30s ; V = 350cm D. T = 0.35s ; V = 365cm 5. Ti im O trn mt nc yn tnh, c mt ngun sng dao ng iu ha theo phng thng ng vi chu k T = 0,5s. T O c nhng gn sng trn lan rng ra xung quanh. Khong cch gia hai gn sng k tip l 20cm. Vn tc truyn sng trn mt nc c th nhn gi tr no trong cc gi tr sau ? A. v = 160cm/s. B. v = 80cm/s. C. v = 40cm/s. D. v = 180cm/s. 6. Trong mt th nghim v giao thoa sng trn mt nc, hai ngun kt hp A, B dao ng vi tn s f = 14Hz. Ti im M cch ngun A, B nhng khong d1 = 19cm, d2 = 21cm, sng c bin cc i. Gia M v ng trung trc ca AB khng c cc i no khc. Vn tc truyn sng trn mt nc c th nhn gi tr no nu di y ? A. v = 46cm/s. B. v = 26cm/s. C. v = 28cm/s. D. Mt gi tr khc. 7. Mt mi nhn S c gn vo u A ca mt l thp nm ngang v chm vo mt nc. Khi l thp dao ng vi tn s f = 120Hz. S to ra trn mt nc mt dao ng sng, bit rng khong cch gia 9 gn li lin tip l 4cm Vn tc truyn sng trn mt nc c th nhn gi tr no trong cc gi tr sau ? A. v = 120 cm/s B. v = 100 cm/s C. v = 30 cm/s D. v = 60 cm/s 8. Trn mt nc c mt ngun dao ng to ra ti im O mt dao ng iu ho c tn s f = 50 Hz. Trn mt nc xut hin nhng sng trn ng tm O cch u, mi vng cch nhau 3cm. Vn tc truyn sng ngang trn mt nc c th nhn gi tr no trong cc gi tr sau ? A. v = 120 cm/s B. v = 150 cm/s C. v = 360 cm/s D. Mt gi tr khc. 9. Trn mt nc phng lng c hai ngun im dao ng S 1 v S2. Bit S1S2 = 10cm, tn s v bin dao ng ca S1, S2 l f = 120Hz, l a = 0,5 cm. Khi trn mt nc, ti vng gia S 1 v S2 ngi ta quan st thy c 5 gn li v nhng gn ny chia on S1S2 thnh 6 on m hai on hai u ch di bng mt na cc on cn li.Bc sng c th nhn gi tr no sau y ? A. = 4cm. B. = 8cm. C. = 2cm. D. Mt gi tr khc. 10. Hai im O1, O2 trn mt nc dao ng cng bin , cng pha. Bit O 1O2 = 3cm. Gia O1 v O2 c mt gn thng v 14 gn dng hyperbol mi bn. Khong cch gia O1 v O2 n gn li gn nht l 0,1 cm. Bit tn s dao ng f = 100Hz. () Bc sng c th nhn gi tr no sau y? A. = 0,4cm. B. = 0,6cm. C. = 0,2cm. D. = 0,8cm. () Vn tc truyn sng c th nhn gi tr no trong cc gi tr sau y? A. v = 10cm/s B. v = 20cm/s. C. v = 40cm/s D. v = 15cm/s 11. Thc hin giao thoa trn mt cht lng vi hai ngun S1 v S2 ging nhau cch nhau 13cm. Phng trnh dao ng ti S1 v S2 l u = 2cos40t. Vn tc truyn sng trn mt cht lng l 0,8m/s. Bin sng khng i. Bc sng c gi tr no trong cc gi tr sau ? A. 12cm. B. 4cm. C. 16cm. D. 8cm. 12. Ti mt im O trn mt thong ca mt cht lng yn lng ta to ra mt dao ng iu ho vung gc vi mt thong c chu k 0,5 s. T O c cc vng sng trn lan truyn ra xung quanh, khong cch hai vng lin tip l 0,5 m. Xem nh bin sng khng i. Vn tc truyn sng nhn gi tr no trong cc gi tr sau? A. 1,5m/s B. 1m/s C. 2,5 m/s D. 1,8 m/s 13. Phng trnh dao ng ti hai ngun A, B trn mt nc l: u = 2cos(4 t + /3) cm.Vn tc truyn sng trn mt nc l 0,4m/s v xem bin sng khng i khi truyn i. Tnh chu k v bc sng ? A. T = 4s, = 1,6m. B. T = 0,5s, = 0,8m. C. T = 0,5s, = 0,2m. D. T = 2s, = 0,2m. 14. Mt ngi quan st trn mt bin thy chic phao nh ln cao 10 ln trong 36s v o c khong cch hai nh ln cn l 10m. Tnh vn tc truyn sng trn mt bin. A. 2,5 m/s B. 5m/s C. 10m/s D. 1,25m/s 15. Trong th nghim dao thoa sng trn mt nc hai ngun kt hp A, B dao ng vi tn s f = 16Hz ti M cch cc ngun nhng khong 30cm, v 25,5cm th dao ng vi bin cc i, gia M v ng trung trc ca AB c1</p> <p>BI TP VT L 12</p> <p>SNG C</p> <p>2 dy cc i khc. Vn tc truyn sng l ? A. 13cm/s. B. 26cm/s. C. 52cm/s. D. 24cm/s. 16. Xt sng trn mt nc, mt im A trn mt nc dao ng vi bin l 3cm, bit lc t = 2s ti A c li x = 1,5cm v ang chuyn ng theo chiu dng vi f = 20Hz. Bit B chuyn ng cng pha v A gn A nht cch A l 0,2 m. Tnh vn tc truyn sng A. v = 3 m/s B. v = 4m/s C. v = 5m/s D. 6m/s 17. Mt ngi quan st mt bin thy c 5 ngn sng i qua trc mt mnh trong khong thi gian 10s v o c khong cch gia 2 ngn sng lin tip bng 5m. Coi sng bin l sng ngang. Tm vn tc ca sng bin. A. 2 m/s B. 4 m/s C. 6 m/s D. 8 m/s 18. Mt mi nhn S c gn vo u ca mt l thp nm ngang v chm vo mt nc. Khi u l thp dao ng theo phng thng ng vi tn s f = 100Hz, S to trn mt nc mt sng c bin a = 0,5cm. Bit khong cch gia 9 gn li lin tip l 4cm. Tnh vn tc truyn sng trn mt nc. A. 100 cm/s B. 50 cm/s C. 100cm/s D. 150cm/s 19. Cho mt mi nhn S chm nh vo mt nc v dao ng iu ho vi tn s f = 20Hz. Ngi ta thy rng hai im A v B trn mt nc cng nm trn phng truyn sng cch nhau mt khong d = 10cm lun dao ng ngc pha vi nhau. Tnh vn tc truyn sng, bit rng vn tc ch vo khong t 0,8m/s n 1m/s. A. 100 cm/s. B. 90cm/s. C. 80cm/s. D. 85cm/s. 20. Mt si dy n hi rt di c u A dao ng vi tn s f v theo phng vung gc vi si dy. Bin dao ng l 4cm, vn tc truyn sng trn y l 4m/s. Xt mt im M trn dy v cch A mt on 28cm, ngi ta thy M lun lun dao ng lch pha vi A mt gc = (2k + 1) vi k = 0, 1, 2,..Tnh bc sng . Bit tn s 2 f c gi tr trong khong t 22Hz n 26Hz. A. 8cm B. 12cm C. 14cm D. 16cm. 21. Trong hin tng giao thoa S1S2 = 4m, Trn S1S2 ta thy khong cch nh nht gia mt im A ti m c to cc i vi mt im B ti m c to cc tiu 0,2m, f = 440Hz. Vn tc truyn ca sng m l : A. 235m/s B. 352m/s C. 345m/s D. 243m/s 22. Mt ngi quan st thy mt cnh hoa trn h nc nh ln 10 ln trong khong thi gian 36s. Khong cch gia hai nh sng k tip l 12m. Tnh vn tc truyn sng trn mt h. A. 3m/s B. 3,2m/s C.4m/s D.5m/s 23. Ngi ta gy mt dao ng u O mt dy cao su cng thng lm to nn mt dao ng theo phng vung gc vi v tr bnh thng ca dy, vi bin 3cm v chu k 1,8s. Sau 3 giy chuyn ng truyn c 15m dc theo dy. Tm bc sng ca sng to thnh truyn trn dy. A. 9m B. 6,4m C. 4,5m D. 3,2m 24. Mi nhn ca m thoa dao ng vi tn s 440Hz c chm nh vo mt nc yn lng. Trn mt nc ta quan st khong cch gia hai nhn sng lin tip l 2mm. Vn tc truyn sng l : A. 0.88 m/s B. 880cm/s C. 22 m/s D. 220 cm/s 25. Mt mi nhn S c gn vo u A ca mt l thp nm ngang v chm vo mt nc. Khi l thp dao ng vi tn s f = 100Hz, S to ra trn mt nc mt sng, bit rng khng cch gia 7 gn li lin tip l 3cm.Vn tc truyn sng trn mt nc l bao nhiu?. A. 20 cm/s. B. 200 cm/s C. 300/7 cm/s D. 50cm/s 26. u A cua mt si dy cao su cng thng nm ngang. c lm cho dao ng iu ha theo phng thng ng vi tn s 0,5Hz. Trong thi gian 8s sng i c 4cm dc theo dy. Tnh vn tc truyn sng v bc sng. A. 0,2cm/s v 0,1cm B. 0,2cm/s v 0,4cm C. 2cm/s v 0,4cm D. 0,5cm/s v 1cm. 27. Ngi ta thc hin s giao thoa trn mt nc hai ngun kt hp S1, S2 cch nhau 100cm. Hai im M1, M2 cng mt bn i vi ng trung trc ca on S1, S2 v trn hai vn giao thoa cng loi M1 nm trn vn giao thoa th k v M2 nm trn vn giao thoa th k + 8. cho bit M1 S1 M1 S2=12cm v M2 S1 M2 S2=36cm.Bc sng l : A. 3cm B. 1,5 cm C. 2 cm D. Gi tr khc 28. Mt m thoa c tn s rung f =100Hz ngi ta to ra ti hai im S1, S2 trn mt nc hai ngun sng cng bin , cng pha. Mt h gn li xut hin gm mt gn thng l trung trc ca on S1S2 v 14 gn dng Hypepol mi bn, khong cch gia hai gn ngoi cng o dc theo S1, S2 l 2,8cm.Tnh vn tc truyn pha ca dao ng trn mt nc A. 20 cm/s B. 15 m/s C..30 cm/s D. Gi tr khc. 29. Dng mt m thoa c tn s rung f =100Hz ngi ta to ra ti hai im S1, S2 trn mt nc hai ngun sng cng bin , ngc pha.Kt qu to ra nhng gn sng dng hyperbol, khong cch gia hai gn li lin tip l 2cm Tnh vn tc truyn pha ca dao ng trn mt nc. A. 2 m/s B. 3m/s C. 1,5 cm/ s D. Gi tr khc 30. Mt ngun sng c phng trnh u = acos(10t + /2). Khong cch gia hai im gn nhau nht trn phng truyn sng m ti dao ng ca cc phn t mi trng lch pha nhau /2 l 5m. Vn tc truyn sng l : A. 150m/s B. 120m/s C. 100m/s D. 200m/s2</p> <p>BI TP VT L 12 </p> <p>SNG C</p> <p>31. Cho mt mi nhn S chm nh vo mt nc v dao ng iu ho vi tn s f = 20Hz. Ngi ta thy rng hai im A v B trn mt nc cng nm trn phng truyn sng cch nhau mt khong d = 10cm lun dao ng ngc pha vi nhau. Tnh vn tc truyn sng, bit rng vn tc ch vo khong t 0,8 (m/s) n 1 (m/s). A. 100 m/s B. 90m/s C. 80m/s D. 85m/s 32. Sng ngang truyn trn mt cht lng vi tn s f = 100Hz. Trn cng phng truyn sng ta thy 2 im cch nhau 15cm d cng pha nhau. Tnh vn tc truyn sng, bit vn tc sng ny nm trong khong t 2,8m/s 3,4m/s A. 2,8m/s B. 3m/s C. 3,1m/s D. 3,2m/s 33. Ngi ta nh nhng git nc u n xung mt im O trn mt nc phng lng vi tc 80 git trong mt pht, th trn mt nc xut hin nhng gn sng hnh trn tm O cch u nhau.Khong cch gia 4 gn sng lin tip l 13,5cm.Vn tc truyn sng trn mt nc l : A. 60cm/s B. 45cm/s C. 350cm/s D. 360cm/s 34. Mt ngi quan st trn mt bin thy khong cch gia 5 ngn sng lin tip bng 12 m v c 9 ngn sng truyn qua trc mt trong 5s. Vn tc truyn sng trn mt bin l : A. 4,5 m/s B. 5 m/s C. 5,3 m/s D. 4,8 m/s 35. Mt sng c hc pht ra t ngun O lan truyn vi vn tc v = 6m/s. Hai im gn nhau nht trn phng truyn sng cch nhau 30cm lun dao ng cng pha.Chu k sng l : A. 0,05s B. 1,5s C. 2s D. 1s 36. Xt mt dao ng iu ho truyn i trong mi trng vi tn s 50Hz, ta thy hai im dao ng lch pha nhau /2 cch nhau gn nht l 60cm. lch pha ca mt im nhng ti hai thi im cch nhau 0,1s l : A. 11 B. 11,5 C.10 D. khng xc nh c 37. Hai im gn nhau nht cch nhau 12cm trn cng mt phng truyn sng dao ng lch pha nhau /3. Tn s ca dao ng l 5Hz. Vn tc truyn ca sng l : A. 20cm/s B. 9,6cm/s C. 1,8m/s D. 3,6m/s. 38. Mt si dy mnh, n hi, rt di, u O dao ng vi tn s f thay i c trong khong t 40Hz n 53Hz theo phng vung gc vi si dy. Sng to thnh lan truyn trn si dy vi vn tc khng i v = 5m/s.Tnh tn s f im M cch O mt khong 20cm lun lun dao ng cng pha vi O ? A. 50 Hz B. B.25 47 Hz C. 52 Hz D. Gi tr khc 39. Mt sng c hc c phng trnh sng: u = Acos(5t + /6)cm. Bit khong cch gn nht gia hai im c lch pha /4 i vi nhau l 1m. Vn tc truyn sng s l : A. 2,5 m/s B. 5 m/s C. 10 m/s D. 20 m/s 40. Mt dy n hi rt di c u A dao ng vi tn s f theo phng vung gc vi si dy. Bin dao ng l a, vn tc truyn sng trn dy l 4m/s. Xt im M trn dy v cch A mt on 14cm, ngi ta thy M lun dao ng ngc pha vi A. Bit tn s f c gi tr trong khong t 98Hz n 102Hz. Bc sng ca sng c gi tr l A. 4cm B. 6cm C. 8cm D. 5cm. 41. Xt sng trn mt nc, mt im A trn mt nc dao ng vi bin l 3cm, bit lc t = 2s ti A c li u = 1,5cm v ang chuyn ng theo chiu dng vi f = 20 Hz. Vit phng trnh dao ng ti A (bit phng trnh c dng: u = Asin(t + ) ) A. u = 3cos (40 t)cm B. u = 3cos(40 t + /6)cm C. u = 3cos(40 t /2)cm D. p n khc. 42. Mt sng c hc truyn t O theo phng x vi vn tc v = 40(cm/s). Nng lng ca sng c bo ton khi truyn i. Dao ng ti im O c dng: x = 4cos0,5t(cm). Bit li ca dao ng ti M thi im t l 3cm. Hy xc nh li ca im M sau thi im 6 (s). A. 3cm B. 3cm C. 6cm D. p n khc:.. 43. Mt sng c hc truyn trong mt trng n hi. Phng trnh dao ng ca ngun c dng : u = 4cos 3 t(cm) Tnh lch pha ca dao ng ti cng mt im bt k sau khong thi gian 0,5s. A. /6 B. /12 C. /3 D. /8 44. Sng truyn trn dy Ax di vi vn tc 5m/s. Phng trnh dao ng ca ngun A : uA = 4cos100t(cm). Phng trnh dao ng ca mt im M cch A mt khong 25cm l : 2 A. uA = 4cos100t. B. uA = 4cos (100t + ) C. uA = 4 cos (100t + ) D. Kt qu khc. 3 45. To sng ngang ti O trn mt dy n hi. Mt im M cch ngun pht sng O mt khong d = 50cm c 1 phng trnh dao ng uM = 2cos (t )cm, vn tc truyn sng trn dy l 10m/s. Phng trnh dao ng ca 2 20 ngun O l phng trnh no trong cc phng trnh sau ? 1 1 A. uO = 2cos( + )cm B. uO = 2cos( + )cm. C. uO = 2cos t(cm). D. uO = 2cos (t 2 2 2 2 20 20 40 )cm. 46. Ti mt thi im O trn mt thong ca mt cht lng yn lng, ta to mt dao ng iu ha vung gc mt3</p> <p>BI TP VT L 12</p> <p>SNG C</p> <p>thong c chu k 0,5s, bin 2cm. T O c cc vng sng trn loang ra ngoi, khong cch hai vng lin tip l 0,5m. Xem bin sng khng gim. Ly v vn tc ca M thi im t = 1/3 s l : A. 1,73cm v 12,56cm/s. B. 1cm v 21,75cm/s. C. 1,73cm v 12,56cm/s. D. Gi tr khc. 47. Sng truyn t A n M vi bc sng = 60cm. M cch A 30cm. So vi sng ti A th sng ti M c tnh cht no sau y ? A. ng pha vi nhau B. Sm pha hn mt lng l 3/2 C. Tr hn mt lng pha l . D. Mt tnh cht khc. 48. u O ca mt si dy cao su di cng ngang c kch thch dao ng theo phng thng ng vi chu k 1,5s Chn gc thi gian lc O bt u dao ng t v tr cn bng theo chiu dng hng ln.Thi im u tin O ln ti im cao nht ca qu o l A. 0,625s B. 1s C. 0,375s D. 0,5s 49. Xt mt dao ng iu ho truyn i trong mi trng vi tn s 50Hz, ta thy hai im dao ng lch pha nhau /2 cch nhau gn nht l 60 cm, Xc nh lch pha ca hai im cch nhau 360cm ti cng thi im t : A. 2 B. 3 C. 4 D. 2,5 50. Xt mt dao ng iu ho truyn i trong mi trng vi tn s 50Hz, ta thy hai im dao ng lch pha nhau /2 cch nhau gn nht l 60 cm. Xc nh lch pha ca mt im nhng ti hai thi im cch nhau 0,1s A. 11 B. 11,5 C.10 D. khng xc nh c 51. Mt sng ngang truyn trn mt si dy rt di c : u = 6cos(t + x)cm. Li ti x = 1cm v t = 1s l : 2 A. 0 B. 6cm C. 3cm D. gi tr khc</p> <p>DNG 2: GIAO THOA SNG XC NH S IM CC I, CC TIU-BIN SNG - LI 1. Trong th nghim giao thoa trn mt nc hai ngun S1, S2 cch nhau 9cm dao ng vi tn s 15Hz. Bit vn tc truyn sng trn mt nc l 30cm/s.Tm s im dao ng cc i v cc tiu trn on S1, S2 A. 9 v 8 B. 9 v 9 C. 10 v 9 D. Gi tr khc 2. Hai ngun pht sng im M,N cch nhau 10 cm dao ng ngc pha nhau, cng bin l 5mm v to ra mt h vn giao thoa trn mt nc. Vn tc truyn sng l 0,4m/s.Tn s l 20Hz. S cc im c bin 5mm trn ng ni hai ngun l: A. 10 B. 21 C. 20 D. 11 3. Ti A v B cch nhau 9cm c 2 ngun sng c kt hp c tn s f = 50Hz, vn tc truyn sng v = 1m/s. S gn cc i i qua on thng ni A v B l : A. 5 B. 7 C. 9 D. 11 4. Ti S1, S2 c 2 ngun kt hp trn mt cht lng vi u 1 = 0,2cos50t(cm) v u2 = 0,2cos(50t + )cm. Bin sng tng hp ti trung im S1S2 c gi tr bng : A. 0,2cm B. 0,4cm C.0 D. 0,6cm. 5. C 2 ngun kt hp S1 v S2 trm mt nc cng bin , cng pha S1S2 = 2,1cm. Khong cch gia 2 cc i ngoi cng trn on S1S2 l 2cm. Bit tn s sng f = 100Hz. Vn tc truyn sng l 20cm/s. Trn mt nc quan st c s ng cc i mi bn ca ng trung trc S1S2 l : A. 10 B. 20 C. 40 D. 5 6. Trong 1 th nghim v giao thoa trn mt nc, 2 ngun kt hp c f = 15Hz, v = 30cm/s. Vi im M c d1, d2 no di y s dao ng vi bin cc i ? ( d1 = S1M, d2 = S2M ) A. d1 = 25cm , d2 = 20cm B. d1 = 25cm , d2 = 21cm.C. d1 = 25cm , d2 = 22cm D. d1 = 20cm , d2 = 25cm 7. Thc hin giao thoa trn mt cht lng vi hai ngun S1 v S2 ging nhau cch nhau 13cm. Phng trnh dao ng ti S1 v S2 l u = 2cos40t. Vn tc truyn sng trn mt cht lng l 0,8m/s. Bin sng khng i. S im cc i trn on S1S2 l bao nhiu ? Hy chn kt qu ng trong cc kt qu di y ? A. 7 B. 12 C. 10 D. 5 8. Trong th nghim giao thoa sng trn mt nc, khong cch gia ngun sng kt hp O1, O2 l 8,5cm, tn s dao ng ca hai ngun l 25Hz, vn tc truyn sng trn mt nc l 10cm/s. Xem bin sng khng gim trong qu trnh truyn i t ngun. S gn sng quan st c trn on O1O2 l : A. 51 B. 31 C. 21 D. 43 9. Trong th nghim giao thoa sng trn mt nc, khong cch gia ngun sng kt hp O 1, O2 l 36 cm, tn s dao ng ca hai ngun l 5Hz, vn tc truyn sng trn mt nc l 40cm/s. Xem bin sng khng gim trong qu trnh truyn i t ngun.S im cc i t...</p>