Mot so-dang-toan-co-ban-lop-4

  • Published on
    11-Aug-2015

  • View
    95

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. MT S DNG TON C BN LP 4 1. DNG TON TRUNG BNH CNG Bi 1: Xe th nht ch c 25 tn hng .xe th hai ch 35 tn hng .Xe th ba ch bng trung bnh cng 3 xe . Hi xe th 3 ch bao nhiu tn hng? Bi 2: Xe th nht ch c 25 tn hng .xe th hai ch 35 tn hng .Xe th ba ch hn trung bnh cng 3 xe l 10 . Hi xe th 3 ch bao nhiu tn hng? Bi 3: Xe th nht ch c 25 tn hng .xe th hai ch 35 tn hng .Xe th ba ch km trung bnh cng 3 xe l 10 . Hi xe th 3 ch bao nhiu tn hng? Bi 4: Xe th nht ch c 40 tn hng .xe th hai ch 50 tn hng .Xe th ba ch bng trung bnh cng 3 xe . Hi xe th 3 ch bao nhiu tn hng? Bi 5 Xe th nht ch c 40 tn hng .xe th hai ch 50 tn hng .Xe th ba ch hn trung bnh cng 3 xe l 10 . Hi xe th 3 ch bao nhiu tn hng? Bi 6: Xe th nht ch c 40 tn hng .xe th hai ch 50 tn hng .Xe th ba ch km trung bnh cng 3 xe l 10 . Hi xe th 3 ch bao nhiu tn hng Bi 7 :Trung bnh cng ca n s l 80 bit 1 trong cc s l 100 .Nu b s 100 th trung bnh cng cc s cn li l 78 tm n. ------------------------------------- 2. DNG TM HAI S KHI BIT TNG V HIU Bi 1a).:Tm 2 s chn lin tip c tng bng 4010. b) Tm hai s t nhin c tng bng 2345 v gia chng c 24 s t nhin. c) Tm 2 s chn c tng bng 2006 v gia chng c 4 s chn . d) Tm 2 s chn c tng bng 2006 v gia chng c 4 s l . e) Tm 2 s l c tng bng 2006 v gia chng c 4 s l g) Tm 2 s l c tng bng 2006 v gia chng c 4 s chn Bi 2: Hai anh em Hng v Cng c 60 vin bi .Anh Hng cho bn 9 vin bi ;b cho thm Cng 9 vin bi th lc ny s bi ca hai anh em bng nhau .Hi lc u anh Hng nhiu hn em Cng bao nhiu vin bi. a) Cho php chia 12:6 .Hy tm mt s sao cho khi ly s b chia tr i s ,Ly s chia cng vi s th c 2 s mi sao cho hiu ca chng bng khng . Bi 3 : Cho php chia 49 : 7 Hy tm mt s sao cho khi ly s b chia tr i s ,ly s chia cng vi s th c 2 s mi c thng l 1. Bi 4:Cho cc ch s 4;5;6 .Hy lp tt c cc s c 3 ch s m mi s c 3 ch s cho .Tnh tng cc s . 18 Dng Ton c bn luyn thi Hc sinh Gii Lp 4 1 </li><li> 2. Bi 5 : a.C bao nhiu s e c 3 ch s . b;C bao nhiu s c 3 ch s u l. Bi 6 : C 9 ng tin c ht nhau .Trong o c 8 ng tin c khi lng bng nhau cn mt ng c khi lng ln hn .Cn tm ra ng tin c khi lng hn m ch dng cn hai a vi hai ln cn l tm ng ng tin .Hi phi cn nh th no . Bi 7 : C 8 ci nhn hnh thc ging nhau nh ht ,trong co 7 ci nhn c khi lng bng nhau cn mt ci c khi lng nh hn cc ci khc .Cn tm ra ci nhn c khi lng nh hn m ch dng cn hai a v ch vi hai ln cn l tm c. Bi 8 : Trung bnh cng ca 3 s l 369.Bit trong 3 s c mt s c mt s c 3 ch s ,mt s c 2 ch s ,mt s c 1 ch s .Tm 3 s o. Bi 9: Trung bnh cng ca 3 s l 37 .Tm 3 s bit rng trong 3 s c mt s c 3 ch s ,mt s c 2 ch s ,1 s c 1 ch s . Bi 10:Tng s tui ca hai cha con l 64 . Tm s tui mi ngi bit tui cha km 3 ln tui con l 4 tui . Bi 11:Tng s tui ca 2 m con l 58 tui .Tui m hn 4 ln tui con l 3 tui .tnh tui ca mi ngi. Bi 12:Tui con nhiu hn 1/4 tui b l 2.B hn con 40 tui .tm tui con tui b. Bi 13:Tui m hn 3 ln tui con l 8 tui .M hn con 28 tui .Tnh tui mi ngi. ------------------------------- 3. DNG TM HAI S KHI BIT 2 HIU S Bi 1: Hin nay,Minh 10 tui ,em minh 6 ,cn m ca minh 36 tui .Hi bao nhiu nm na tui m bng tng s tui ca hai anh em. Bi 2 : B th nht cha 1200 lt nc . B th 2 cha 1000 lt nc .Khi b khng c nc ngi ta cho 2 vi cng chy 1 lc vo 2 b . Vi th nht mi gi chy c 200 lt .Vi th 2 mi gi chy c 150 lt. Hi sau bao lu s nc cn li 2 b bng nhau. Bi 3: Cng 1 lc xe my v xe p cng i v pha thnh ph xe my cch xe p 60km. Vn tc xe my l 40 km/h vn tc xe p l 25 km /h. Hi sau bao lu xe my ui kp xe p. Bi 4 : Mt con Ch ui theo mt con th .Con ch cch con th 20m.Mi bc con th nhy c 30cm,con ch nhy c 50 cm.Hi sau bao nhiu bc con ch bt c con th ? Bit rng con th nhy c 1 bc th con ch cng nhy c 1 bc. Bi 5 Hai bc th mc nhn bn gh v ng .Bc th nht nhn 60 b .Bc th 2 nhn 45 b . C 1 tun bc th nht ng c 5 b ,bc th hai ng c 2 b . Hi sau bao lu s gh cn li ca 2 bc bng nhau. 18 Dng Ton c bn luyn thi Hc sinh Gii Lp 4 2 </li><li> 3. Bi 6:Hai bc th mc nhn bn gh v ng .Bc th nht nhn 120 b .Bc th 2 nhn 80 b . C 1 tun bc th nht ng c 12 b ,bc th hai ng c 4 b .Hi sau bao lu s gh cn li ca bc th nht bng 1/2 s b bn gh ca bc th 2. Bi 7: Hai b nc c dung tch bng nhau .Cng 1 lc ngi ta cho 2 vi nc chy vo 2 b .Vi th nht mi gi chy c 50 lt nc .Vi th 2 mi gi chy c 30 lt nc . Sau khi b th nht y nc th b th 2 phi chy thm 600 lt na mi y .Hi dung tch ca b l bao nhiu lt nc? ---------------------------------- 4. DNG TON TM PHN S CA MT S Bi 1: M 49 tui ,tui con bng 2/7 tui m .Hi con bao nhiu tui? Bi 2:M 36 tui ,tui con bng 1/6 tui m hi bao nhiu nm na tui con bng 1/3 tui m? Bi 3: Bc An c mt tha rung .Trn tha rung y bc dnh 1/2 din tch trng rau . 1/3 o ao phn cn li dnh lm ng i. Bit din tch lm ng i l 30m2 . Tnh din tch tha rung. Bi 4: Trong t kim tra hc k va qua khi 4 thy gio nhn thy. 1/2 S hc sinh t im gii ,1/3 s hc sinh t im kh ,1/10 s hc sinh t trung bnh cn li l s hc sinh t im yu .Tnh s hc sinh t im yu bit s hc sinh gii l 45 em. Nhn xt : tm c s hc sinh yu th cn tm phn s ch s hc sinh yu. Cn bit s hc sinh ca khi da vo s hc sinh gii Bi 5: a) Mt ca hng nhn v mt s hp x phng . Ngi bn hng li 1/10 s hp by quy ,cn li em ct vo t quy .Sau khi bn 4 hp quy ngi o nhn thy s hp x phng ct i gp 15 ln s hp x phng cn li quy. Tnh s hp x phng ca hng nhp. Nhn xt : y ta nhn thy s hp x phng ct i khng thay i v vy cn bm vo bng cch ly s hp x phng ct i lm mu s . tm phn s ch 4 hp x phng. b) Mt ca hng nhn v mt s xe p . Ngi bn hng li 1/6 s xe p by bn ,cn li em ct vo kho .Sau khi bn 5 xe p quy ngi o nhn thy s xe p ct i gp 10 ln s xe p cn li quy. Tnh s xe p ca hng nhp. c) Trong t hng ng pht ng trng cy u nm ,s cy lp 5a trng bng 3/4 s cy lp 5b. Sau khi nhm tnh thy gio nhn thy nu lp 5b trng gim i 5 cy th s cy lc ny ca lp 5a s bng 6/7 s cy ca lp 5b. 18 Dng Ton c bn luyn thi Hc sinh Gii Lp 4 3 </li><li> 4. Sau khi thy gio ni nh vy bn Huy nhm tnh ngay c s cy c 2 lp trng c . Em c tnh c nh bn khng ? Bi 6: Mt gi sch c 2 ngn .S sch ngn di gp 3 ln s sch ngn trn . Nu chuyn 2 quyn t ngn trn xung ngn di th s sch ngn di s gp 4 ln s sch ngn trn .Tnh s sch mi ngn. Bi 7: Hai kho c 360 tn thc .Nu ly 1/3 s thc kho th nht v 2/ 5 s thc kho th 2 th s thc cn li 2 kho bng nhau. a.Tnh s thc lc u mi kho. b. Hi ly ra mi kho bao nhiu tn thc. Bi 8: Hai b cha 4500 lt nc . ngi ta tho b th nht 2/5 b .Tho b th hai l 1/4 b th s nc cn li hai b bng nhau. Hi mi b cha bao nhiu lt nc . Bi 9 : Hai b cha 4500 lt nc . ngi ta tho b th nht 500 lt .Tho b th hai l 1000 lt th s nc cn li hai b bng nhau. Hi mi b cha bao nhiu lt nc . --------------------------------------- 5. DNG TM HAI S KHI BIT TNG V T CA 2 S ; HIU V T S CA HAI S Bi 1: Mt chic ng h c 30 pht chy nhanh 2 pht .Lc 6 gi sng ngi ta ly li gi nhng khng chnh li ng h nn n vn chy nhanh .Hi khi ng h ch 16gi 40pht th khi l my gi ng? Phn tch ( Thi gian ch trn ng h chnh l tng thi gian chy ng v chy nhanh-nn ta a bi ton v dng ton tm 2 s khi bit tng v t) Bi 2: Mt chic ng h c 30 pht chy chm 2 pht .Lc 6 gi sng ngi ta ly li gi nhng khng chnh li ng h nn n vn chy chm .Hi khi ng h ch 15gi20 pht th khi l my gi ng? Phn tch ( Thi gian ch trn ng h (15gi 20 pht) chnh l hiu thi gian chy ng v chy chm-nn ta a bi ton v dng ton tm 2 s khi bit hiu v t) 18 Dng Ton c bn luyn thi Hc sinh Gii Lp 4 4 </li><li> 5. Bi 3 : Mt trng tiu hc c 560 hc sinh v 25 thy c gio .Bit c c 3 hc sinh nam th c 4 hc sinh n v c c 2 thy gio th c 3 c gio .Hi trng c bao nhiu nam ,bao nhiu n? Bi 4: Nhn dp u xun khi 4 trng tiu hc Nga in t chc trng cy. C 3 lp trng c 230 cy .Tm s cy mi lp bit c lp 4a trng c 3 cy th 4b trng c 2 cy .C lp 4b trng c 3 cy th lp 4c trng c 4cy. ---------------------------------------------------------- 6. MT S BI TON TUI Bi 1 Hin nay tui em bng 2/3 tui anh .n khi tui em bng tui anh hin nay th tng s tui ca hai anh em l 49 tui . tnh tui hin nay ca mi ngi. Bi 2 Hin nay b gp 6 ln tui con . 4 nm na b gp 4 ln tui con .Tnh tui hin nay ca mi ngi. Bi 3 Tng s tui ca ng ,b v chu l 120 tui .Tnh tui mi ngi bit tui ng l bao nhiu nm th chu by nhiu thng v chu bao nhiu ngy th b by nhiu tun Bi 4 Hin nay tui m gp 4 ln tui con . Nm nm na tui m gp 3 ln tui con .Tnh tui hin nay ca mi ngi. --------------------------------- 7. MT S BI TON KHC V T S Bi 1: Hai lp 4a v 4 b i trng cy c 2 lp trng c 70 cy . Tnh s cy mi lp bit 1/4 s cy lp 4a bng 1/5 s cy lp 4b. Bi 2: Hai lp 4a v 4 b i trng cy c 2 lp trng c 110 cy . Tnh s cy mi lp bit 1/3 s cy lp 4a bng 2/5 s cy lp 4b. Bi 3 : Mt trng c 600 hc sinh v 25 thy c gio .Ngi ta thy c c 2 hc sinh nam th c 3 hc sinh n , c c 3 c gio th c 1 thy gio . Hi trng c bao nhiu nam , bao nhiu n ? Bi 4 : Tm hai s c tng bng 840 v nu ly s th nht nhn vi 3 th bng s th hai nhn vi 4. Bi 5 Tm hai s c tng bng 840 v nu ly s th nht chia cho 3 th bng s th hai chia cho 4. 18 Dng Ton c bn luyn thi Hc sinh Gii Lp 4 5 </li><li> 6. Bi 6: Mt ca hng nhn v mt s hp x phng . Ngi bn hng li 1/10 s hp by quy ,cn li em ct vo t quy .Sau khi bn 4 hp quy ngi o nhn thy s hp x phng ct i gp 15 ln s hp x phng cn li quy. Tnh s hp x phng ca hng nhp. Bi 7: Cho mt s chia cho 7 v 9 u d 3 .Bit thng ca php tnh chia s cho 9 nh hn thng ca php chia s cho 7 l 2 .Tm s cho. Bi 8: Mt gi sch c 2 ngn .S sch ngn di gp 3 ln s sch ngn trn . Nu chuyn 2 quyn t ngn trn xung ngn di th s sch ngn di s gp 4 ln s sch ngn trn .Tnh s sch mi ngn. 8. CC BI TON C NI DUNG HNH HC Bi 1: Mt hnh vung c cnh 10m .Ngi ta v cc hnh vung nh (nh hnh v) tnh tng din tch cc hnh vung Bi 2: a: Mt tha rung hnh ch nht c chu vi 100m .Ngi ta tng chiu di ln 1/3 chiu di th chu vi hnh ch nht mi l 120m. Tnh din tch tha rung ban u . b: Mt tha rung hnh ch nht c chu vi 100m .Ngi ta gim chiu di i 1/3 chiu di th chu vi hnh ch nht mi l 80m. Tnh din tch tha rung ban u . Bi 3 a:Mt tha rung hnh ch nht c chu vi 110m . Nu tng chiu rng 5 m v gim chiu di 5 m th din tch tha rung khng thay i .Tnh din tch tha rung 18 Dng Ton c bn luyn thi Hc sinh Gii Lp 4 6 </li><li> 7. b : Mt tha t hnh vung trn tha t ngi ta o mt ci ao hnh vung cnh ci ao cch u cnh tha t .Chu vi ci ao km chu vi tha t l 64 m.Tnh din tch ci ao bit din tch phn dt cn li l 600m2. c: Bc An c mt mnh t vn ch nht . mt gc vn bc o mt ci ao hnh vung c 1 cnh cch chiu rng mnh vn 33 m cn cnh kia cch chiu di mnh vn l 17 m .Bit din tch phn t cn li l 1311m2 . Tnh din tch mnh vn. d: Mt tha rung hnh ch nht c chu vi 200 m .chiu di hnh ch nht hn 2 ln chiu rng l 10m.Tnh din tch tha rung. : Mt tha rung hnh ch nht c chu vi 160 m .chiu di hnh ch nht km 2 ln chiu rng l 10m.Tnh din tch tha rung. e: Mt tha rung hnh ch nht c chu vi 200 m Dc theo chiu di ngi ta ngn tha rung thnh 2 tha rung nh .Bit 1 trong 2 tha rung l hnh vung v chu vi tha rung hnh vung nh hn chu vi tha rung hnh ch nht nh l 20m Tnh din tch tha rung ban u. g: Mt tha rung hnh ch nht c chu vi 160 m Dc theo chiu di ngi ta ngn tha rung thnh 2 tha rung nh .Bit 1 trong 2 tha rung l hnh vung v chu vi tha rung hnh vung ln hn chu vi tha rung hnh ch nht nh l 20m Tnh din tch tha rung ban u. h: Mt tha rung hnh ch nht c chiu di gp 3 ln chiu rng . Nu tng chiu rng 5m v gim chiu di 5 m th din tch tng thm 300m2 . Tnh din tch tha rung ban u Bi 4:Mt hnh ch nht, nu tng chiu rng bng chiu di ca n th din tch tng thm 20m2 , cn khi gim chiu di cho bng chiu rng th din tch gim 16 m2 . Tnh din tch hnh ch nht Bi 5 Mt hnh ch nht c din tch 135m2 . Chiu di bng 3/5 chiu rng .Tnh chu vi hnh ch nht. 18 Dng Ton c bn luyn thi Hc sinh Gii Lp 4 7 </li><li> 8. Bi 6 Mt ci sn hnh ch nht c chu vi 110m. Ngi ta tng chiu rng ln 5m th sn tr thnh hnh vung . tnh din tch ci sn ban u. Bi 7 Mt mnh vn hnh ch nht c chu vi 180 m nu gim chiu di 10 m th mnh vn tr thnh mnh vn hnh vung .Tnh din tch mnh vn ban u . Bi 8 Mt mnh vn hnh ch nht c chu vi 150 m .Nu gim chiu di 10m v tng chiu rng 5m th c mt hnh ch nht mi c chiu di gp 4 chiu rng .Tnh din tch mnh vn. Bi 9 Mt hnh ch nht c chiu di gp 3 chiu rng . Nu tng chiu rng ln 24 m th c hnh ch nht mi c chiu di gp 3 chiu rng. Tnh din tch hnh ch nht. Bi 10 Mt mnh vn hnh ch nht c chiu di gp 4 ln chiu rng . Nu tng chiu di 5m v gim chiu rng 5 m th din tch gim i 256m2 . Tnh din tch mnh vn. Bi 11 Mt ci ao hnh ch nht c chu vi 120 m .Dc theo chiu di ngi ta ngn ci ao thnh 2 ao nh (Hnh v). Tng chu vi 2 ao mi to thnh la 180 m .Tnh din tch ci ao ban u. Bi 12 Sn trng em hnh vung . tng thm din tch nh trng m rng v mi pha 3m th din tch tng thm l 196 m2 . Hi trc y sn trng em c din tch l bao nhiu m2 ? 9. CC DNG TON LIN QUAN N CHIA HT Bi 1: Trong gi tp th dc ca lp 4a thy gio cho cc bn hc sinh xp hng .lc th cho xp hng 8 ,lc xp hng 6,lc li xp hng 4,hng 3 hng 2 vn thy va .Cc bn tnh xem lp 4a c bao nhiu bn bit bit s hc sinh l s nh hn 48. Bi 2:M c mt s to m xp vo a .Khi xp vo a m nhn thy nu xp mi a 9 qu hay 12 qu th cng va ht .Hi m c bao nhiu qu to ? bit s to ln hn 30 nh hn 40 18 Dng Ton c bn luyn thi Hc sinh Gii Lp 4 8 </li><li> 9. Bi 3: mt bn cng c ba con tu A,B,C Tu a c 3 ngy cp bn 1 ln ,tu B l 4 ngy cp bn 1 ln ,tu C l 5 ngy .Nu mt hm no c ba tu cng cp bn th hi sau bao nhiu ngy ba tu li cng cp bn. Bi 4:Trong gi tp th dc ca lp 4 b thy gio cho cc bn hc sinh xp hng .lc th cho xp hng 8 ,lc xp hng 6,lc li xp hng 4,hng 3 hng 2 u thy hng cui thii 1 ngi .Cc bn tnh xem lp 4b c bao nhiu bn .Bit bit s hc sinh l s nh hn 48. Bi 5:Trong gi tp th dc ca lp 4 c thy gio cho cc bn hc sinh xp hng .lc th cho xp hng 8 ,lc xp hng 6,lc li xp hng 4,hng 3 hng 2 u thy tha 1 ngi .Cc bn tnh xem lp 4c c bao nhiu bnbit bit s hc sinh l s nh hn 48. Bi 6 : M c mt s to m xp vo a .Khi xp vo a m nhn thy nu xp mi a 9 qu hay 12 qu th a cui u thiu 2 qu .Hi m c bao nhiu qu to ? bit s to ln hn 30 nh hn 40. Bi 7: Mt ng tng cm qun i dp gic .ng cho qun xp hng 10 th thy hng cui thiu 1 ngi ,thy vy ng li cho qun xp hng 9 th thy hng cui vn thiu 1 ngi;th l ng li cho qun xp hng 8 th hng cui vn thiu 1 ngi .ng bn cho xp hang 7;6;5;4;4;2 u vn nh vy . Tnh h xem ng tng c bao nhiu qun bit s qun ca ng t hn 5000 ------------------------------------------------ 10. CC DNG TON LIN QUAN N CHUYN T A SANG B ; B SANG C; C SANG ... Bi 1: Ba kho cha 560 tn thc .Nu chuyn 30 tn t kho th nht sang kho th 2 Sau chuyn 25 tn t kho th 2 sang kho th 3 ri chuyn 12 tn t kho th 3 sang kho th nht th s thc 3 kho bng nhau .Tnh s thc mi kho. Bi 2 Ba kho cha 240 tn thc .Nu chuyn 25 tn t kho th nht sang kho th 2 Sau chuyn 35 tn t kho th 2 sang kho th 3 th s thc 3 kho bng nhau .Tnh s thc mi kho. Bi 3: Ba lp 4a;4b;4c. i trng cy c 3 lp trng c 120 .S cy lp 4a v 4 b trng c l 70 cy ;s cy lp 4b v 4c l 90 cy ;s cy lp 4c v 4a l 80 cy . Tnh s cy mi lp . --------------------------------------------------- 11.CC DNG TON LIN QUAN N PHN S THM BT T S MU S ,C T S V MU S 18 Dng Ton c bn luyn thi Hc sinh Gii Lp 4 9 </li><li> 10. * TM PHN S BIT TNG V HIU CA T S V MU S. VD1:Cho phn s c tng ca t s v mu s l 68 Tm phn s bit nu chuyn 6 n v t mu s ln t s th phn s c gi tr bng 1. * Tm s t nhin a sao cho khi bt c t s v mu s i a n v th ta c phn s mi . (Hiu s khng thay i da vo hiu gii) VD2: Cho phn s 35/45 .Tm s t nhin a sao cho khi ta bt c t s v mu s di a n v th ta c phn s 2/3. *Tm s t nhin a sao cho khi thm c t s v mu s a n v th ta c phn s mi .( Hiu s khng thy i da vo hiu gii) VD3: Cho phn s 17/25 .Tm s t nhin a sao cho khi ta bt c t s v mu s di a n v th ta c phn s 2/3. -Tm s t nhin a sao cho khi thm (hoc bt) t s i a n v ta c phn s mi . (Mu s khng i...</li></ol>