Mustafa İloğlu - Gizli İlimler Hazinesi 8

  • Published on
    20-Oct-2015

  • View
    754

  • Download
    37

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>. </p><p>. GiZLi . . L. ER </p><p>Si . </p><p>SEliiZiNCi CLT </p><p>l68S </p></li><li><p>SEKiZlNd dLT </p><p>(iiri ................ _ ....................................................................................... 1686 FatihalOt Kitab ......................................................................................... 1688 Celb-i Muhabbel.. .................................................................................... l692 Cclb ve Tcshir ....... .................................................... ......... ..................... 1696 </p><p>Kamn dnmesi iin .. .... ..................................... ... .............................. 1691! Celb ve teshir ........................................................................................... l698 Cclb-i Muhabbet ...................................................................................... l699 </p><p>S tmann te-davisi ........................................................................... .......... 1700 Mendel-i Z3ti ........................................................................................... l701 Felten kurtulmak ........................................................................ , ........... l704 Mendel. ........... ............. ................................... ......................................... l704 lrsal-i llatir . .................... .... ...... ............... : ............................................... l705 Kolay doum ......................................................... .................................. 1707 </p><p>I sizlik skntsna .................................................................................... 1 708 Skntdan .kurtulu ................... : .............................................................. 1708 Agrlardan kurtulmak ............................................... .' .............................. 1709 Fakirlik. hastalk iin ............................................................................... l710 Sedef ve tc m re .............. ............................................................................ 1712 </p><p>llafzay kuvvctlcndirnek ....................................................................... 1712 Al}z eritmesi ......................................................................................... 171 3 (ok servet. ................................................................ - ............................. 171 : Bor ve fakirlikten kurtulmak ...................................... .' .......................... 1714 </p><p>llallar zmek ..................................................................................... 17 15 llaly zmek ........................................................................................ 171 C cl b-i Muhabbc:t. ..................................................................................... 171 </p><p>ocuu olmayanlara ................................................................................ 17 19 Ylanck ~c gelincik ar lar iin ......................................................... .. .. 172:! Bomaca ksilrliU iin ........................................................................... n: l3o l kazan ............................................................................................... 1724 Dil balamak ........................................................................................... 1725 Gz hastal. aku.i !isan. kan dndrmek ....................................... 1727 m m Sby;r.~ - ........................................................... ....................... .. 752 ocuk dlikk-rini kunn;k .................................................................... 173:- </p><p>Kar-koca urusn dllzclnck ................................................................... 17.'3:' Yoklukt</p></li><li><p>Erkek ocuk isteyenlere .......................................................................... 1 7 SO Terhil ........................................... : ........................................................... 1751 Men-i 1\-IOskiral.. ................................................ ...... : ............................... 1752 Muhtelif arlar iin ................................................................................ 1754 Boyun ve boaz arlar iin ................................................................... 1755 Hu.sui-U Murad ........................................................................................ J 755 Kalp. d il. kekemelik iin ......................................................................... 1756 </p><p>Srt arlar .............................................................................................. 1757 Diz arlar .............................................................................................. 1757 </p><p>Iten uzaklatrmak ............................................................................... ... 175R Iki ve zinaya engel. ................................................................................. 1759 (ban ve i ler iin .................................................................................. 1761 SOlU az kadnlara ..................................................................................... 1 762 </p><p>ocuu olmayanlara ................................................................................ 1763 ocuunu dOUrenlere veya meyvesi dklen aalara .......................... 1764 Felli ler. dalak hastal iin ................................................................... 1765 (ocuu olmayanlara ............................... ........ ......................................... 1 766 </p><p>Dilein kab lii ........... .................................... ......... ................................. 1767 lrsal-i Hatif. ............................................................................................. l768 Te' lif-i Beyn ............................................................................................ l769 </p><p>Kskanln giderilmesi iin .................................................................. 1772 Gz hastal , r lanck ve ge.lincik iin ................................................... 1773 </p><p>Yarm ba aqs .............. ; ....................................................................... 1774 lhlas Suresi ile cclb ve teshir ................................................................... 1714 Te'lif-i Beyn ......................................................... ................................... l775 Tcfrik ........................................................................................ ............... 1777 C:elb ve teshir ................................................. .......................................... l 779 </p><p>Baiy 7..nek ........................................................................................ 17R 1 Ba. di. agr s. eel b ve teshir .................................................................. 1783 S tma iin .................................... ................................................... ......... 1784 Gz a!1rs i.in ......................................... ... ............................................. 1785 Deline hakknda ..................................................................................... 17RS </p><p>Dcfne yerini bulmak.. ............................ ................................................. l 786 Deline hakknda ................................................. ..................................... 1787 Unututan servet ............ ............................................. ........ ................ ...... 1788 Odine isliharesi .............................. ........................................................ 1789 Delinenin korunmas ............................................................................... l789 Delinenin yeri .................................................................... ...................... 1790 </p><p>Dilein olmas ......................................................................................... l791 Mitlahul Esrar ............. ............................................................................ 1793 </p></li><li><p>Geimsizliin giderilmesi ....................................................................... 1794 Ayrlm e ler iin ............................................................ : ...................... 1 797 Mendel. ..................................................................... : .............................. 1 797 NUzul, fel ................................................................................. ........... ... 1799 Fel, kanser, ruh hastal .................. ...................................................... l800 Esrna-i Htlsna .......................................................................................... 1802 Alkol ik ler in ....................................................... ................................... 1803 Satma iin ............ .................................................................................... 1804 Evlenmek isteyenler iin ......................................................................... 1804 </p><p>Riba ............................................................................ : ........................... 8os Dunnayan Re gl ....................................................................................... 1806 Kaan kadnlar iin ................................................................................. 1807 Ce Ib ve Teshir ............. ............................................................................ 1 808 Ri bat ........................................................................................................ 1809 lrsaf-i Hatif .................................................... .......................................... 181 O Celb ve muhabbet ............................................................ : ....................... 1811 Tedavisi zor hastalklara ......................................................................... 18 12 Gz ars iin ........................................................... .............................. 181-2 lhlasla celbiyye ........................................................................................ 1815 C'clb-i Muhabbet. ............................................. , ............................. , ......... l816 Bir mahallin ahliycsi .............................................................................. 1816 Cclb ve Teshir .......................... , .............................................................. 1817 Nari llarnerle yaplan ~db ............................................. ......................... l820 </p></li><li><p> EOzil billabi minq ,eytanirracim. La'netiyle ALLAH'n rahmetinden kovulan eytandan </p><p>ALLAH' A snnm. ~ ,, . ~ ,, 1 . </p><p>~.r~.r r , , .., ,. " </p><p>Bismillibirrabminirrabaym. Btn yaratlnlara dnyada ve ahirette acyp iyilik eden </p><p>ALLAH'IN ismiyle balyonm. , ."' ,, ..... ~t,;J\ y J ~ ... ~~ </p><p>Elbamdillillibi rabbil alemin. Hamd sena yalnz mslmanlarn deil, bUtUn alemlerin, </p><p>btn mevcudatn, btn insaniann halk, terbiye edeni ve yneteni ALLAH Azimu-an hazrederine mahsusdur. </p><p> ~ ,, 1 $,, ~f~f , , </p><p>Er rahminir rabaym. Btn yaradlmlara dnyada ve ahirette acyp iyilik ed~m. </p><p>esirgeyen, b~layan Allah AzimUan 'dr. .. </p><p> .:r- ~~ rY- ~~ " , </p><p>Miliki yevmid din. Mkifat ve ihsan gnnn sahibidir. </p><p>lyyike na'bildil* Yalnz sana ibadet eder ve yalnz sana taparz. </p><p>1686 </p></li><li><p> -- .... ... ..... ,. $, ... . .. . !Ju ~ -J </p><p>... </p><p>Ve iyyake nesteayn. Ve yalnz senden meded umar ve yalnz senden yardm </p><p>isteriz. </p><p>... </p><p>bdini* Bize hidayet et. Bizi gtr. . ... " </p><p>. .. _.... , \ t " .. 1 , .r .... J~\ .aJ\ \ ~ J d </p><p>" </p><p>Es saritat miistekym. Sana gtren en ksa ve doW:U yoluna. </p><p>; , tl , ~... ... ... ,, ... ..U\ ,, .. ' </p><p>l... ....,_.. - .J ..J::I ~ .. ' u; J.T </p><p>" Srateliezine en'amte aleyhim. Evvel geen enbiyalara, vahdaniyyetini, uluhiyyetini, tasdik </p><p>ve ikrar edenlere ve her zerrei alemde seni grp, birli~ine ehadet edenlere, senden baka bir varlk olmad~ kalben inarup lisanen ikrar etmek suretiyle arneli salih ileyeniere in'am ve ihsan buyurduun o do~ ve en ksa yola. </p><p>" . " ~ . " " ~ " ,, .. '--' J ,4 ..., ~ </p><p>.. .J-' ... ... ... </p><p>(;ayril madbi aleybim. . zerlerine gadap olunmularn . </p><p>.; ~ ,, </p><p>. ... . tt:,aJ\ ~ ...J'::--1 J Velad dillin. ve yollarn' arm olanlarn de~il. </p><p>. T . ~. </p><p>Amin. Yarabbi her ey senin diledi~in gibi olsun. </p><p>1687 </p></li><li><p> ' ft/11 ;'. ..,, , o ; ,. "' *"'~"' _ l, ,, ~ .... ~. '! .... 1\ o . ~o o "' ... ~ ~ ... ~ .. , \..,a.J lJ 1,.,...) ..&gt; .a.- ~ L ~ </p><p>.. .. . ~ .. . ,. ,. , ,. ., </p><p>Bismillahirrabminirrahaym. Elbamd _lillibi rabbil alemin. Er rahmi~ir rahym. Miliki yev~id din. yyike na'bd ve iyyike nesteayn. bdinas sratil mstekym. </p><p>Sritellezine en'amte aleyhim gayril riaduhi aleyhim velad dilli n. </p><p>Surei erifei Fatihann havas hakknda Seyyidina mam Ali ibni Ebi Talib Efendimiz hazretlerinin inad buyurduldan beyideri aaya yazyorum: </p><p>, ; .... ~ ; ;O ; </p><p>J ., , .., "' ... rJ~~J .. ao\~J Eer sen nzk istiyor ve talep ediyor ve hi kimseden de maksadn basl olmuyorsa. </p><p>, , , ,. </p><p>-.~ ; \ ~ ~ .ll\.. ~~!.~ -.r' )&gt;-f r..S" . ~ J " , </p><p>,,. ,. ,. . ""' </p><p>.)Js, J ~~ ~ ::;\i J , </p><p>Istediin her eye serian nail olmak ve gadr, muhalefet ve zulmden emin olmak istersen. </p><p>1688 </p></li><li><p> #f ,. J .,., </p><p>'s.! 0~ yL?J ~\.. ,. </p><p>"" - ""' ~ o .... ./':" ~\ \~ c : L:.! </p><p>~ </p><p>Sana :Fatiha 'y tavsiye ederim. nk onda emel ve mid etmediin ve dnemeyecein srlar hem de ne srlar var. </p><p>, o ... ... " ~ \'7 ;;C. r:. ". ~ jt; ,. '1t""" J rJ </p><p>--~ , ,. .; ~~RJ~~J ~ ~ &gt;-imdi onu yatsdan, sabahtan, leden ve ikindiden </p><p>sonra okumaya devam et . </p><p> ,., ,., ,:,., ,o "' ;. \ 9 ;:i .. flut .... .._. ......;...;:'\ 1 J 1 ..J'""i g . "-".;.""' " ... " / / </p><p>Okumaya devam et her gn akam namazlarmdan sonra dier namazlardan sonra olduu gibi yzer defa. </p><p>,. f/1 o o </p><p>ot;. J .if ~ ~ ~ Ji ~ ~ , </p><p>, til , / ,. </p><p>)J.; PJ ~~ ~J ~ ~ ~ </p><p>zzet, eref, mehabet, servet, makam, itibar memuriyetten her ne istersen ona nai1 olursun. </p><p>f/IJt/IJ .,_ " "" .; 1\..lll 11\\ o' "":~ '} . L&gt;-- - J!"" _r.:AJ .if J , </p><p>.. J.. , </p><p>. " . "' .. ~, .; .. , ~~ vL,ao: 1 ~ !-'~~ , " ... ... </p><p>yle bir izzet, yle bir eref ki onu ne geceler ne gndzler de ne de zaman aain deitirmez. Hi bir hadise ile de ona eksiklik gelmez. </p><p>1689 </p></li><li><p> .,. . .,. .,. </p><p>::Jr' :: ( . 1 - :: y _~,J ~YJ </p><p>""' Illi J , . ..... p. y~~~:;~J - , </p><p>Daima tevfik ve feraha nail ve her bir erria fenahiandan da emin olursun. </p><p>,., .,. . . .,. "' </p><p>_? J \ J~ E:- of '1J - - , mrn boyunca hibir ki~seye hibir ey iin muhta olmazsn. Dehrin herhangi zarar veren er ve ktillklerine de dar olmazsn. </p><p>, </p><p>Alktan, uryanhktan, yokluktan, emir ~e nehiy sahiplerinin bat ve zulmlerinden emin olursun. </p><p>' , , , ., .. .; , </p><p>u;. J~'1' 8fJ 0w , </p><p>, J. J. .,. </p><p>Af JS' ~ :L.J J.,k ? - , , </p><p>Sen her vakit her trl amaline nail olur ve mrn devam ettili mddete her ihtiyatan vareste olursun: </p><p>, , ., . ..,..., u\ !ltfl ~- ;.. 0\ ~ </p><p>, </p><p>- , , , ., ._., , ,.,, .,. ~J J.J) ..J:. ''d:~ \.4.1 </p><p>...,.,.- ~ - ~ "'-"" - .. . - ; , </p><p>Eer sen bu tavsiyemi yapanan sana birisi gelir ki seni hakdan mstesna klacak eyi verir. </p><p>1690 </p></li><li><p> .... .. , , . , ... - 1J 4.&gt;.J u ..l.&gt;u .. ..l.e y ....</p></li></ul>