N A T J E Č A J za upis učenika u I. razred srednjih škola ... 320204 Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 4 1,00 26 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, fizika ... Geografija, Povijest, Biologija

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    219

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>N A T J E A J za upis uenika u I. razred srednjih kola u Karlovakoj upaniji za kolsku godinu 2016./2017. </p><p>up</p><p>anija</p><p>ifra i naziv kole ifra i naziv obrazovnog programa </p><p>Traj</p><p>anje</p><p>Raz</p><p>red</p><p>ni </p><p>od</p><p>jeli </p><p>Bro</p><p>j </p><p>ue</p><p>nik</p><p>a O</p><p>dje</p><p>l </p><p>ozn</p><p>aka </p><p>Predmeti koji se boduju Posebni uvjeti </p><p>4 04-019-501 SREDNJA KOLA DUGA RESA </p><p>Jozefinska cesta 27, 47290 Duga Resa; T/+385 47 841 630; tajnistvo@ssdr.hr, www.ss-duga-resa-skole.hr Dokumente koji su uvjet za upis u pojedini program i upisnicu dostaviti od 11. 07. 2016. god. do 15. 07. 2016. god. u ljetnom roku, tj. 02. 09. 2016. god. u jesenskom roku od 08.00 do 13.00 sati: Pukar lijenika svjedodba Medicine rada, Medijski tehniar - potvrda nadlenoga kolskog lijenika. Popis stranih jezika koji se izvode u koli kao obvezni nastavni predmeti: engleski jezik i njemaki jezik. Provjera znanja stranog jezika kojeg uenik nije uio u osnovnoj koli: ljetni rok - 30. 06. 2016. godine u 09.00 sati, jesenski rok - 25. 08. 2016. godine u 09.00 sati. Program ope gimnazije mogu upisati i sportai sa kategorizacijom nadlenog sportskog saveza. </p><p> 4 320104 Opa gimnazija 4 1 24 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, geografija i povijest </p><p>4 211004 Medijski tehniar 4 1 24 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, likovna kultura i tehnika kultura </p><p>Popis zdravstvenih kontraindikacija za medijski tehniar: slabovidnost/sljepoa, neraspoznavanje boja, gluhoa i tea nagluhost u govornom podruju, oteenja glasa i/ili govora koja utjeu na komunikaciju, tea oteenja funkcije miino-kotanog sustava, kronini poremeaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. </p><p>4 014533 Pukar 3 1 20 C hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrivanje zdravstvene sposobnosti za dranje i noenje oruja (NN 22/13). </p><p>4 04-034-501 GIMNAZIJA KARLOVAC </p><p>Rakovac 4, 47000 Karlovac; T/+385 47 654 130; kontakt@gimnazija-karlovac.hr; www.gimnazija-karlovac.hr Provoenje provjere poznavanja prijavljenog prvog stranog jezika kojeg uenik nije uio u osnovnoj koli bit e 30.6.2016.g. u 9.00 sati. Strani jezici koji se izvode u koli kao obvezni nastavni predmeti su engleski i njemaki jezik. Natjecanje iz znanja koje se dodatno vrednuje pri upisu a samostalno ga odreuje kola je: Natjecanje iz podruja informatike - raunalstva (Infokup) za sva tri smjera (umjesto biologije) Upisi: 12. i 13. srpnja 2016. od 8 do 12h. </p><p>4 320304 Jezina gimnazija 4 g. 4 1,00 26 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, povijest, geografija, biologija </p><p>4 320104 Opa gimnazija 4 g. 4 4,00 104 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, povijest, geografija, biologija </p><p>4 320204 Prirodoslovno-matematika gimnazija 4 g. </p><p>4 1,00 26 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, fizika, kemija, biologija </p><p>4 04-034-504 PRIRODOSLOVNA KOLA KARLOVAC </p><p>Stjepana Mihalia 43, 47000 Karlovac; T/+385 47 600 806, F/+385 47 636 688; ured@ss-prirodoslovna-ka.skole.hr, www.ss-prirodoslovna-ka.skole.hr Dokumenti koji su uvjet za upis u program PREHRAMBENI TEHNIAR: potvrda nadlenog kolskog lijenika , upisnica i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi. Dokumenti koji su uvjet za upis u program TEHNIAR NUTRICIONIST: potvrda nadlenog kolskog lijenika, upisnica i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi. Dokumenti koji su uvjet za upis u program VETERINARSKI TEHNIAR: lijenika svjedodba medicine rada , upisnica i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi. Dokumenti koji su uvjet za upis u program CVJEAR: potvrda nadlenog kolskog lijenika, upisnica i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi . Dokumenti koji su uvjet za upis u program POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK: lijenika svjedodba medicine rada, upisnica i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi . STRANI JEZICI koji se izvode u koli kao obvezni nastavni predmeti: Engleski jezik, Njemaki jezik. Datumi provoenja provjere znanja stranog jezika kojeg kandidat nije uio u osnovnoj koli , a eli ga uiti u srednjoj koli: LJETNI UPISNI ROK-za redovite uenike- 30. 06. 2016. u 8.00 sati; za uenike s tekoama u razvoju- 23. 06. 2016. u 8.00 sati. JESENSKI UPISNI ROK- za redovite uenike- 25. 08. 2016. u 8.00 sati; za uenike s tekoama u razvoju- 18. 08. 2016. u 8.00 sati. Uenik/roditelj prethodno treba predati pisani zahtjev u tajnitvo kole. NATJECANJE IZ ZNANJA koje se vrednuje pri upisu, a odreuje ga srednja kola- Natjecanje mladih tehniara. NASTAVNI PREDMET posebno vaan za upis koji odreuje srednja kola- Tehnika kultura. LJETNI UPISNI ROK: Objava konanih ljestvica poretka 11. 07. 2016. Datumi zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis- od 12. 07. 2016. do 13. 07. 2016. od 7.00 do 15.00 sati ; Objava okvirnog broja slobodnih mjesta </p><p>http://www.ss-duga-resa-skole.hr/mailto:kontakt@gimnazija-karlovac.hr</p></li><li><p>2 </p><p>za jesenski rok-18. 07. 2016.; Slubena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok-14. 08. 2016. JESENSKI UPISNI ROK: Objava konanih ljestvica poretka 01. 09. 2016. Datum zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis- 02. 09. 2016. od 7.00 do 15.00 sati ; Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka-03. 09. 2016. NAKNADNI ROK ZA UPIS UENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA ROKA (u programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta)- prijave obrazovnih programa- od 05. 09. 2016. do 09. 09. 2016. U naknadnom roku potrebno je priloiti pisani zahtjev uenika/roditelja i sve dokumente koji su uvjet za upis u eljeni program. Nema NAKNADE ZA POVEANE TROKOVE OBRAZOVANJA. </p><p>4 090404 Prehrambeni tehniar 4 g. 4 0,5 12 C Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Biologija, Kemija i Tehnika kultura </p><p>Popis zdravstvenih zahtjeva : uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan njuh, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija dinog sustava, uredna funkcija koe na otkrivenim dijelovima tijela, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene </p><p>4 090304 Tehniar nutricionist 4 g. 4 0,5 12 C Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Biologija, Kemija i Tehnika kultura </p><p>Popis zdravstvenih zahtjeva : uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezino-govornog izraavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredan njuh, uredan okus, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija koe na akama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje </p><p>4 100104 Veterinarski tehniar 4 g. 4 1,00 24 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Biologija, Kemija i Tehnika kultura </p><p>Popis zdravstvenih zahtjeva : uredan vid, i njuh, raspoznavanje osnovnih boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna ravnotea i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija srano-ilnog, dinog i miino-kotanog sustava, uredna funkcija koe na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene. </p><p>4 081403 Cvjear IG 3 g. 3 0,5 10 E Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik Popis zdravstvenih zahtjeva : uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija koe na akama i podlakticama, dostatno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene </p><p>4 081603 Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g. </p><p>3 0,5 10 E Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik Popis zdravstvenih zahtjeva : uredan vid, njuh, raspoznavanje osnovnih boja, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoriko funkcioniranje, uredna ravnotea i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija srano-ilnog, dinog i miino-kotanog sustava, uredna funkcija koe na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene </p><p>4 04-034-505 EKONOMSKO-TURISTIKA KOLA KARLOVAC </p><p>Kureleva 2, 47000 Karlovac; T/+385 47 614 596; ured@ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr; www.ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr Provjera predznanja iz stranog jezika samo za uenike koji ele kao I. strani jezik uiti jezik kojeg nisu uili u osnovnoj koli najmanje etiri godine, bit e u srijedu, 29. lipnja 2016. u 8,00 sati. Rok za prijavu provjere znanja stranog jezika je 27. 6. 2016. na e-mail kole: ured@ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr. Strani jezici koji se ue u koli su: engleski i njemaki jezik kao I. i II. strani jezik, te francuski kao III. strani jezik. Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a odreuje ga srednja kola je natjecanje iz informatike/raunalstva. Dostava dokumenata koji su uvjet za upis potvrda nadlenog kolskog lijenika (kolska medicina, Dr. V. Maeka 48 Dubovac) i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava na upis, potpisani obrazac o upisu u 1. razred upisnica je 12. i 13. 7. 2016. od 8,00 do 16,00 sati. </p><p>4 060604 Ekonomist 4 2 52 Hrvatski jezik, Matematika, I. strani jezik, Geografija, Povijest, Biologija </p><p>Zdravstvene kontraindikacije: Slabovidnost/sljepoa. Gluhoa i tea nagluhost u govornom podruju. Oteenje glasa i/ili govora koja utjeu na komunikaciju. Tea oteenja funkcije gornjih ekstremiteta. Kronini poremeaji koji znaajno remete kognitivno funkcioniranje. Potvrda nadlenog kolskog lijenika. </p><p>4 070104 Hotelijersko-turistiki tehniar 4 2 52 Hrvatski jezik, Matematika, I. strani jezik, Geografija, Povijest, Biologija </p><p>Zdravstvene kontraindikacije: Slabovidnost/sljepoa. Gluhoa i tea nagluhost u govornom podruju. Oteenje glasa i/ili govora koja utjeu na komunikaciju. Tea oteenja funkcije gornjih ekstremiteta. Kronini poremeaji koji znaajno remete kognitivno funkcioniranje. Potvrda nadlenog kolskog lijenika. </p><p>4 060504 Poslovni tajnik 4 1 26 Hrvatski jezik, Matematika, I. strani jezik, Geografija, Povijest, Biologija </p><p>Zdravstvene kontraindikacije: Slabovidnost/sljepoa. Gluhoa i tea nagluhost u govornom podruju. Oteenje glasa i/ili govora koja utjeu na komunikaciju. Tea oteenja funkcije gornjih ekstremiteta. Kronini poremeaji koji znaajno remete kognitivno funkcioniranje. Potvrda nadlenog kolskog lijenika. </p><p>4 04-034-506 UMARSKA I DRVODJELJSKA KOLA KARLOVAC </p><p>Vatrogasna cesta 5, 47000 Karlovac, T/+385 609 599, F/+385 47 611 175, sum.skola-klc@ka.t-com.hr, www.ss-sumarskaidrvodjeljska-ka.skole.hr Strani jezici kao obvezni nastavni predmeti koji se ue u koli su: engleski i njemaki jezik. Po potrebi, dana 30. lipnja 2016. u 10,00 sati odrati e se provjera predznanja iz stranog jezika. Natjecanje iz znanja koje se dodatno vrednuje pri upisu a samostalno ga odreuje kole je: za drvodjeljskog tehniara dizajnera Natjecanje mladih tehniara, za meteorolokog tehniara geografija, za umarskog tehniara Natjecanje mladih tehniara. </p></li><li><p>3 </p><p>Za sve programe osim meteorolokog tehniara uvjet za upis je zdravstvena sposobnost kandidata koja se dokazuje lijenikom svjedodbom medicine rada. Za zanimanje meteoroloki tehniar uvjet za upis je potvrda nadlenog kolskog lijenika. Nakon utvrene ljestvice poretka kandidati su obvezni: 12. 07.2016. ili 15.07.2016. godine dostaviti u kolu potpisanu upisnicu i lijeniku svjedodbu medicine rada (potvrda nadlenog kolskog lijenika za zanimanje meteorolog). Kandidati za zanimanje stolar-JMO duni su dostaviti koli uz potpisanu upisnicu, sklopljen ugovor o naukovanju i lijeniku svjedodbu medicine rada. Popis licenciranih obrtnika ili pravnih osoba za izvoenje praktine nastave naukovanja dostupni su na oglasnoj ploi kole, mrenim stranicama kole i putem aplikacije e-Naukovanje na web adresi: www.minpo.hr. </p><p>4 </p><p>120504 Drvodjeljski tehniar-dizajner novi strukovni kurikulum 4 g. </p><p>4 1,00 </p><p>24 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, likovna kultura i tehnika kultura </p><p>Uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoriko funkcioniranje, uredna funkcija dinog sustava, uredna funkcija miino-kotanog sustava, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija srano-ilnog sustava, uredna funkcija koe na akama i podlakticama, uredna ravnotea i stabilno stanje svijesti, odsutnost alergije na profesionalne alergene </p><p>4 330304 Meteoroloki tehniar 4 g. 4 1,00 24 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, fizika i geografija </p><p>Uredan vid, raspoznavanja boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje </p><p>4 110104 umarski tehniar 4 g. 4 2,00 40 </p><p> hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, kemija i tehnika kultura </p><p>Uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredan sluh, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoriko funkcioniranje,uredna funkcija dinog sustava, uredna funkcija miino-kotanog sustava, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija srano-ilnog sustava, uredna funkcija koe na otkrivenim dijelovima tijela, uredna ravnotea i stabilno stanje svijesti, odsutnost alergije na profesionalne alergene. </p><p>4 121113 Stolar - JMO 3 g. 3 1,00 20 A hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik Ugovor o naukovanju. Uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredna funkcija miino-kotanog sustava, uredna funkcija dinog sustava, uredna funkcija srano-ilnog sustava, uredna funkcija koe na otkrivenim dijelovima tijela, uredna ravnotea i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoriko funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene. </p><p>4 04-034-507 MEDICINSKA KOLA KARLOVAC </p><p>dr. Andrije tampara bb, 47000 Karlovac, T/+385 431 304, medicinska.skola@ka.t-com.hr, www.ss-medicinska-ka.skole.hr </p><p>4 241004 Medicinska sestra ope njege / medicinski tehniar ope njege </p><p>5 2 48 Hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, kemija, fizika </p><p>Lijenika svjedodba medicine rada Participacija roditelja za poveane trokove obrazovanja za svaku godinu obrazovanja: 200,00 kn </p><p>4 240704 Fizioterapeutski tehniar / fizioterapeutska tehniarka </p><p>4 1 26 Hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, kemija, fizika </p><p>Potvrda nadlenoga kolskog lijenika Participacija roditelja za poveane trokove obrazovanja za svaku godinu obrazovanja: 200,00 kn </p><p>4 04-034-513 GLAZBENA KOLA KARLOVAC </p><p>Augusta Cesarca 3, 47 000 Karlovac, T/+385 47 642 669, F/ +385 47 615 135, ravnatelj@glazbena-ka.hr,info@glazbena-ka.hr Natjeaj za upis u srednju glazbenu kolu kolske godine 2016./17. </p><p>U 1. razred srednje glazbene kole moe se upisati 26 kandidata u sljedee programe: </p><p> Glazbenik klavirist </p><p> Glazbenik violinist </p><p> Glazbenik gitarist </p><p> Glazbenik...</p></li></ul>