Nacionalni program razvoja socijalnog turizma

 • Published on
  23-Jul-2016

 • View
  225

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • NACIONALNI

  PROGRAM

  RAZVOJA

  SOCIJALNOG

  TURIZMA

  -TURIZAM ZA SVE-

  Zagreb, studeni 2014.

  Republika Hrvatska Ministarstvo turizma

 • Nacionalnog programa razvoja socijalnog turizma Zavrni izvjetaj

  2

  Projekt: Nacionalni program razvoja socijalnog turizma Turizam za sve

  Naruitelj: Ministarstvo turizma Zagreb, Prisavlje 14

  Izvritelj: Institut za turizam, Zagreb, Vrhovec 5

  Voditelj projekta: Dr. sc. Damir Krei Autori: Dr. sc. Damir Krei

  Katarina Milievi, MBA Izidora Markovi, prof.geo./ing.geol.

  Dokument: Nacionalni program razvoja socijalnog turizma Turizam za sve

  Ravnatelj Instituta za turizam: Dr. sc. Sanda orak

  Mjesto i datum: Zagreb, studeni 2014. godine

 • Nacionalnog programa razvoja socijalnog turizma Zavrni izvjetaj

  3

  Sadraj

  1. Uvod ............................................................................................................................................. 4

  2. Primjeri dobre prakse razvoja socijalnog turizma u EU ................................................................ 8

  3. Stanje turistike ponude i potranje za socijalnim turizmom .................................................... 10

  3.1. Ponuda socijalnog turizma .................................................................................................. 10

  3.1.1. Stanje ponude socijalnog turizma u Europskoj uniji ..................................................... 10

  3.1.2. Stanje ponude socijalnog turizma u Republici Hrvatskoj ............................................. 12

  3.2. Potranja za socijalnim turizmom ....................................................................................... 13

  3.2.1. Stanje potranje za socijalnim turizmom u Europskoj uniji .......................................... 14

  3.2.2. Stanje potranje za socijalnim turizmom u Republici Hrvatskoj .................................. 15

  4. Glavni dionici razvoja socijalnog turizma u Republici Hrvatskoj ................................................ 17

  5. SWOT analiza razvoja socijalnog turizma u Republici Hrvatskoj ................................................ 23

  6. Smjernice razvoja socijalnog turizma u RH do 2020. godine ..................................................... 26

  6.1. Odreivanje zajednike razvojne vizije socijalnog turizma ................................................. 26

  6.2. Organiziranje i koordinacija dionika socijalnog turizma ..................................................... 27

  6.3. Utvrivanje najprimjerenijih razvojnih modela socijalnog turizma .................................... 28

  6.4. Prilagodba zakonodavnog okvira kojim se regulira podruje socijalnog turizma ............... 29

  6.5. Podizanje razine javne svijesti o znaaju socijalnog turizma............................................... 29

  7. Modeli poticanja i financiranja razvoja socijalnog turizma u RH ............................................... 31

  7.1. Fondovi Europske Unije ....................................................................................................... 31

  7.2. Financiranje iz dravnog, regionalnog i lokalnog prorauna ............................................... 32

  8. Kljuni projekti u razvoju ponude socijalnog turizma u RH ........................................................ 33

  9. Zakljuci i preporuke .................................................................................................................. 44

  10. Saetak ...................................................................................................................................... 45

 • Nacionalnog programa razvoja socijalnog turizma Zavrni izvjetaj

  4

  1. Uvod

  Socijalni turizam odnosno turizam za sve predstavlja relativno novi i nepoznat koncept u

  turistikoj teoriji i praksi te se moe ustvrditi da trenutno ne postoji jednoznana i opeprihvaena

  definicija socijalnog turizma. Iako je fenomen socijalnog turizma prepoznat jo 50-ih godina XX.

  stoljea (o socijalnom turizmu je meu prvima pisao Hunziker1 1951. godine), ova tema je sve

  donedavno bila neopravdano zapostavljena u znanstvenoj i strunoj javnosti. Glavni razlog tome

  bio je dominantan drutveni stav da turistiki proizvod predstavlja luksuzno dobro te da, sukladno

  tome, taj proizvod ne bi trebao biti dostupan osobama s niskom razinom diskrecijskog dijela

  dohotka kao ni ostalim drutveno ugroenim skupinama (osobe s tjelesnim ili mentalnim

  invaliditetom, mlae osobe, starije osobe i sl.). Meutim, u zadnjih dvadesetak godina dolazi do

  promjene dominantne drutvene paradigme i do afirmacije postmodernistikih drutvenih

  vrijednosti koje promoviraju dostojanstvo, emancipaciju i socijalnu ukljuenost svih pojedinaca u

  drutvu. Unutar procesa promjene drutvenih vrijednosti, socijalna iskljuenost je prepoznata kao

  jedan od kljunih problema suvremenog drutva, a turizam, odnosno njegov socijalni potencijal,

  je prepoznat kao jedan od moguih naina za poveanje socijalne kohezije te ublaavanje

  problema drutvene iskljuenosti i obespravljenosti.

  Danas se socijalni turizam najee definira kao svaka turistika aktivnost kojoj je cilj svim

  obespravljenim i marginaliziranim drutvenim skupinama osigurati temeljno ljudsko pravo na

  odmor i razonodu (lanak 24. Ope deklaracije UN-a o ljudskim pravima). Upravo zbog naglaska

  na injenici da turistika putovanja ne bi trebala biti privilegija bogatih odnosno da prava na odmor

  i razonodu spadaju u kategoriju temeljnih ljudskih prava, o socijalnom turizmu se u znanstvenoj i

  strunoj literaturi esto govori i kao o turizmu za sve, odnosno o turizmu koji je pristupaan

  svima i osloboen prepreka. Meunarodna organizacija za socijalni turizam (ISTO2) socijalni

  turizam definira kao svaku turistiku aktivnost namijenjenu obespravljenim lanovima drutva

  kojima je iz bilo kojega razloga uskraeno temeljno ljudsko pravo na odmor i razonodu, a koja se

  odvija zahvaljujui suradnji tijela javne vlasti, jasno definiranoj socijalnoj politici te posveenosti

  svih dionika razvoju socijalnog turizma. Isto tako, prema miljenu Europskog gospodarskog i

  socijalnog odbora (EGSO3), turistika aktivnost predstavlja socijalni turizam kada su zadovoljeni

  slijedei kriteriji:

  Stvarne ivotne okolnosti su takve da u potpunosti ili djelomino onemoguuju

  odreenim drutvenim skupinama da konzumiraju turistiki proizvod, bilo da se radi o

  ekonomskoj obespravljenosti koja je posljedica loe gospodarske situacije, dugotrajnom

  fizikom ili mentalnom oteenju, osobnoj ili obiteljskoj drutvenoj marginaliziranosti,

  smanjenoj mobilnosti, geografskoj udaljenosti ili bilo kojem drugom razlogu koji u

  konanici predstavlja prepreku za sudjelovanje u turistikim aktivnostima.

  1 Hunziker, W. (1951). Social Tourism: Its Nature and Problems. Geneva: International Tourists Alliance

  Scientific Commission. 2 ISTO, 2011. Social Tourism Inquiry: The Social and Economic Benefits of Social Tourism, Brussels: International

  Social Tourism Organization. 3 EESC, 2006. Opinion of European Economic and Social Committee on Social Tourism in Europe. Official Journal

  of European Union 2006/C 318/12, 23.12.2006. pp. 67-77.

 • Nacionalnog programa razvoja socijalnog turizma Zavrni izvjetaj

  5

  Kada netko, bilo da se radi o tijelima javne vlasti, privatnim poduzeima ili bilo kojoj

  organiziranoj skupini osoba, odlui poduzeti mjere kojima je cilj smanjivanje prepreka

  zbog kojih odreene drutvene skupine ne mogu pod ravnopravnim uvjetima konzumirati

  turistiki proizvod.

  Kada poduzete mjere na efikasan nain pomau drutveno ugroenim skupinama uz

  istovremeno uvaavanje univerzalnih vrijednosti kao to su odrivost, dostupnost i

  solidarnost.

  Prethodno spomenute drutvene promjene prepoznala je i Svjetska turistika organizacija

  (UNWTO), koja je jo 1999. godine usvojila dokument pod nazivom Globalni etiki kodeks za

  turizam4 u kojemu se, u lanku 7. definira sveope pravo na turizam koje je prirodna posljedica

  temeljnog ljudskog prava na odmor i razonodu, zajamenog lankom 24. Ope deklaracije o

  ljudskim pravima i lankom 7.d. Meunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim

  pravima5. Osim toga u Globalnom etikom kodeksu za turizam se navodi da, uz potporu tijela javne

  vlasti, treba razvijati socijalni turizam te da treba poticati turizam za obitelji, mlade, studente,

  starije ljude i osobe s invaliditetom.

  Europska unija je takoer pokrenula brojne inicijative usmjerene na razvoj socijalnog turizma. Na

  stratekoj razini, Europska komisija je u svojoj desetogodinjoj razvojnoj strategiji pod nazivom

  Europa 2020 Europska strategija za pametan, odriv i ukljuiv rast6 na vie mjesta naglasila

  potrebu za poveanjem drutvene i teritorijalne kohezije Europske unije kao i za jaanjem

  solidarnosti izmeu graana zemalja lanica EU-a, to su sve ciljevi koji su u potpunosti usklaeni

  s glavnim ciljevima razvoja socijalnog turizma. Isto tako, Europska unija je pokrenula i brojne

  konkretne inicijative koje za cilj imaju ukljuenje drutveno ugroenih skupina u turistike tokove

  i njihovu bolju integraciju u drutvo. Jedna od najpoznatijih inicijativa takvog tipa je program

  CALYPSO7, kojega je Europska komisija usvojila 2008. godine, a provoen je u razdoblju 2009.

  2013. godine. Glavni cilj CALYPSO programa je omoguavanje drutveno ugroenim skupinama

  odlazak na turistiko putovanje u razdobljima izvan glavne turistike sezone, ime bi se postigla

  njihova bolja integracija u drutvo, a istovremeno bi se produilo trajanje turistike sezone i

  podigao bi se stupanj iskoritenosti smjetajnih kapaciteta.

  Sljedei pozitivne drutvene i pravne steevine, kao i primjere dobre prakse iz zemalja lanica

  Europske unije, Republika Hrvatska je jo 2006. godine usvojila Akcijski plan Vijea Europe za

  promicanje prava i potpunog sudjelovanja u drutvu osoba s invaliditetom: poboljanje kvalitete

  ivota osoba s invaliditetom u Europi 2006.-20158. Osim toga, Republika Hrvatska je 2008. godine,

  4 UNWTO, 2001. Global Code of Ethics for Tourism, Madrid: United Nations World Tourism Organization. 5 UNHR, 1966. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Dostupno na:

  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. Preuzeto: 09.12.2013. 6 European Commission, 2010. Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Dostupno

  na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF. Preuzeto: 10.12.2013.

  7 European Commission, 2010. Low-season tourism. Dostupno na: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/calypso/. Preuzeto: 10.12.2013.

  8 Council of Europe, 2006. Action Plan to promote the rights and full participation of people with disabilities in society: improving the quality of life of people with disabilities in Europe 2006-2015. Dostupno na:

 • Nacionalnog programa razvoja socijalnog turizma Zavrni izvjetaj

  6

  uz financijsku potporu Europske unije, izradila i dokument kojemu je cilj pruanje podrke u izradi

  strategije razvoja socijalnog turizma u Hrvatskoj, ije e se zakljuci i preporuke u odreenom

  dijelu koristiti i pri izradi ovoga dokumenta. Konano, potreba za veom afirmacijom socijalnog

  turizma prepoznata je i u Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine9 (NN

  55/2013) gdje se upravo socijalni turizam definira kao jedan od oblika turizma koji je u budunosti

  potrebno intenzivnije razvijati. Prema Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.

  godine, razvoj socijalnog turizma podrazumijeva institucionalno organiziranje dionika socijalnog

  turizma kroz stvaranje Nacionalne udruge za socijalni turizam, podizanje razine javne svijesti o

  irem drutvenom znaaju socijalnog turizma te razvoj novih oblika turistike ponude s podruja

  socijalnog turizma. Prema Strategiji, programi socijalnog turizma biti e usmjereni na sve

  drutveno ugroene skupine, a osobito na osobe mlae i starije ivotne dobi te na osobe sa

  invaliditetom.

  Kada govorimo o socijalnom turizmu vano je naglasiti da razvoj socijalnog turizma moe rezultirati

  brojnim koristima kako za korisnike turistikih proizvoda i usluga s podruja socijalnog turizma

  tako i za receptivna podruja (turistike destinacije) i turistika poduzea koja pruaju ovu vrstu

  turistikih proizvoda i usluga. Neke od glavnih koristi za korisnike turistikih proizvoda i usluga s

  podruja socijalnog turizma ukljuuju mogunost ravnopravnog sudjelovanja u turistikim

  aktivnostima i ostvarenje temeljnog ljudskog prava na odmor i razonodu, bijeg od stresa

  svakodnevice, poboljanje sveukupne kvalitete ivota, razvoj osobnosti, upoznavanje novih

  kultura i obiaja, mogunosti za uenje te duhovni rast i razvoj i poveanje drutvene interakcije i

  socijalne ukljuenosti. S druge strane, meu glavne koristi za turistike destinacije i turistika

  poduzea mogue je ubrojiti socio-demografsku i ekonomsku revitalizaciju pasivnih i zaostalih

  krajeva, mogunost zapoljavanja i samozapoljavanja i razvoja socijalnog poduzetnitva,

  mogunost plasmana poljoprivrednih proizvoda u turistiku potronju, smanjenje sezonalnosti

  turistike potranje te poveanje sveukupne razine ivotnog standarda stanovnitva u receptivnim

  turistikim podrujima. Konano, kada je rije o poticanju zapoljivosti drutveno ugroenih

  skupina s ciljem njihove vee drutvene inkluzije, potrebno je naglasiti da je jedan od glavnih

  preduvjeta za to razvoj obrazovnih programa i struno osposobljavanje tih osoba za pruanje

  usluga s podruja socijalnog turizma.

  Kada je rije o ciljnim skupinama na koje su usmjerene mjere razvoja socijalnog turizma, njih je

  najgrublje mogue podijeliti u pet osnovnih skupina:

  Djeca do 17 godina starosti;

  Mladi, od 18 do 25 godina starosti;

  Osobe starije ivotne dobi (55 godina i vie) s niskom razinom diskrecijskog dijela dohotka;

  Osobe s razliitim vrstama dugotrajnih tjelesnih, mentalnih intelektualnih ili osjetilnih

  oteenja te

  Sudionici i stradalnici domovinskog rata.

  https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=986865&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383. Preuzeto: 10.12.2013.

  9 Ministarstvo turizma RH, 2013. Strategija razvoja turizma RH do 2020. Dostupno na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7973. Preuzeto: 10.12.2013.

 • Nacionalnog programa razvoja socijalnog turizma Zavrni izvjetaj

  7

  S obzirom na recentnu hrvatsku povijest i kontekst nastanka hrvatske drave koji je obiljeen

  ratnim stradanjima, ranije definiranim interesnim skupinama mogue je pridodati i sudionike i

  stradalnike Domovinskog rata, koji vrlo esto u suvremenom hrvatskom drutvu spadaju u skupinu

  marginaliziranih te drutveno i ekonomski obespravljenih osoba.

  Svi programi i mjere usmjereni na razvoj socijalnog turizma mogu se podijeliti na dvije osnovne

  skupine:

  Inicijative usmjerene na stvaranje preduvjeta za razvijanje turistike suprastrukture i

  infrastrukture kojima je cilj...

Recommended

View more >