NAJAVLJENE PROMJENE U - e-profi.hr PROPISA POREZNE REFORME 1. Zakon o porezu na dohodak –novi 2. Zakon o doprinosima - izmjene i dopune 3. Zakon o porezu na dobit –izmjene i dopune

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    223

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>NAJAVLJENE PROMJENE U OPOREZIVANJU PLAA I </p><p>DRUGOG DOHOTKA </p><p>dr. sc. Marija Zuber</p><p>savjetnica-urednica, HZ RIF</p><p>Tuheljske Toplice, studeni 2016.</p></li><li><p>PAKET PROPISA POREZNE REFORME</p><p>1. Zakon o porezu na dohodak novi 2. Zakon o doprinosima - izmjene i dopune3. Zakon o porezu na dobit izmjene i dopune 4. Zakon o porezu na dodanu vrijednost izmjene i dopune5. Zakon o porezu na promet nekretnina novi6. Zakon o lokalnim porezima novi 7. Zakon o troarinama izmjene i dopune8. Zakon o posebnom porezu na motorna vozila - izmjene9. Opi porezni zakon novi </p><p>10. Zakon o administrativnoj suradnji na podruju poreza novi 11. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom izmjene i dopune12. Zakon o Poreznoj upravi novi13. Zakon o Carinskoj slubi izmjene i dopune14. Zakon o poreznom savjetnitvu izmjene i dopune15. Zakon o upravnim pristojbama novi </p></li><li><p>TO SE ELI POSTII POREZNOM REFORMOM (IZ OBRAZLOENJA VLADE RH)</p><p> Smanjenje ukupnog poreznog optereenja</p><p> Poticanje konkurentnosti gospodarstva</p><p> Izgradnja socijalno pravednijeg poreznog sustava</p><p> Stabilan, odriv i jednostavan porezni sustav to podrazumijeva irenje porezne osnovice</p><p> ukidanje nekonkurentnih poreznih rashoda (izuzea, olakica i osloboenja kojimoraju imati tono odreenu svrhu, biti pravilno i ciljano odabrani, utemeljenina realnim potrebama te usklaeni s ekonomskim i socijalnim ciljevima)</p><p> Pojednostavljenje i pojeftinjenje porezne administracije smanjenje trokova voenja evidencija te ukidanje pojedinih obrazaca</p><p> Pruanje vee pravne sigurnosti poreznim obveznicima transparentniji i stabilniji porezni propisi</p><p> promjena uloge Porezne uprave, kako bi postala partnerski servis graana ipoduzetnika</p></li><li><p>NAJVANIJI PRIGOVORI SADANJEM SUSTAVU OPOREZIVANJA DOHOTKA (navedeni kao razlog donoenja novog Zakona)</p><p> visoko porezno optereenje rada (u prihodima od poreza na dohodaknajvie sudjeluje porez iz plaa cca 90% prihoda od poreza na dohodak)</p><p> niska razina dohotka na kojoj poinje oporezivanje stopom od 40%(porezna osnovica preko 13.200 kn mjeseno), to negativno utjee nakonkurentnost visokoobrazovanih kadrova</p><p> komplicirane, nejasne i nepravedne odredbe o obveznom i dobrovoljnompodnoenju godinje prijave, to zbunjuje porezne obveznike i uzrokujepravnu nesigurnost</p></li><li><p>PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK</p><p>(u dijelu kojim se ureuje dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak)</p></li><li><p>IZVORI DOHOTKA - KLASIFIKACIJA IZVORA DOHODAKA NIJE IZMIJENJENA</p><p>1. Dohodak od nesamostalnog rada (plae i mirovine)</p><p>2. Dohodak od samostalne djelatnosti</p><p>3. Dohodak od imovine i imovinskih prava</p><p>4. Dohodak od kapitala</p><p>5. Dohodak od osiguranja</p><p>6. Drugi dohodak</p></li><li><p>NOVI INSTITUT: OPSEG POREZNE OBVEZE</p><p>OPSEG POREZNE OBVEZE </p><p>REZIDENTA:</p><p> dohodak od nesamostalnog rada</p><p> dohodak od samostalne djelatnosti</p><p> dohodak od imovine i imovinskih prava</p><p> dohodak od kapitala</p><p> dohodak od osiguranja </p><p> drugi dohodak </p><p>koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (naelo svjetskog dohotka)</p><p>OPSEG POREZNE OBVEZE NEREZIDENTA:</p><p> dohodak iz svih navedenih izvora koji nerezident ostvari u tuzemstvu (naelo tuzemnog dohotka)</p></li><li><p>NOVI POREZNI INSTITUTI</p><p>GODINJI DOHODAK KONANI DOHODAK</p><p> Dohodak od nesamostalnog rada (plae i mirovine)</p><p> Dohodak od samostalne djelatnosti Drugi dohodak</p><p> Dohodak od imovine i imovinskih prava (koji se oporezuje po rjeenju PU ili paualno ili porezom po odbitku)</p><p> Dohodak od kapitala Dohodak od osiguranja Dohodak od samostalne djelatnosti </p><p>koji se oporezuje paualno Drugi dohodak po osnovi povrata </p><p>doprinosa Dohodak ostvaren po osnovi razlike </p><p>vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je steena</p></li><li><p>OPSEG POREZNE OBVEZE </p><p>GODINJI DOHODAK KONANI DOHODAK</p><p> Plaanje predujmova poreza tijekom godine</p><p> Kumulativni godinji obraun (sintetiki dohodak), osim za iznos drugog dohotka koji se pod propisanim uvjetima smatra konanim</p><p> Oporezivanje po propisanim stopama</p><p> Porezni obveznici po osnovi tih dohodaka nemaju mogunost koritenja osobnih odbitaka</p><p> Nema godinjeg oporezivanja</p></li><li><p>NOVI INSTITUT: OSNOVICA OSOBNOG ODBITKA</p><p> Uvodi se odreivanje iznosa osobnog osobnog odbitka kao veliine koja je meuzavisnosti s visinom neto minimalne plae</p><p> Osnovni osobni odbitak =1,5 x NMP</p><p>3.120,00 20% = 2.496,00 (zaokrueno na 2.500,00 kn)</p><p> 2.500,00 kn = OSNOVICA OSOBNOG ODBITKA</p><p>NAJAVA:</p><p>- svi e se iznosi relevantni za primjenu propisa o porezu na dohodak odreivati u odnosu na osnovicu osobnog odbitka, tj. u odnosu na neto minimalnu plau</p></li><li><p>OSNOVNI OSOBNI ODBITAK</p><p>OSNOVNI OSOBNI ODBITAK SADA PRIJEDLOG OD 1.1.2017.</p><p>Za porezne obveznike s prebivalitem izvan </p><p>porezno potpomognutih podruja2.600,00 3.800,00</p><p>Za umirovljenike u visini mirovine, </p><p>najmanje 2.600,00 </p><p>najvie 3.800,00</p><p>3.800,00</p><p>Za porezne obveznike iz I. skupine prema stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju RH i na podruju Grada Vukovara</p><p>3.500,00 3.800,00</p><p>Za porezne obveznike iz II. skupine po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju RH</p><p>3.000,00 3.800,00</p></li><li><p>UVEANJE OSOBNOG ODBITKA ZA UZDRAVANE LANOVE OBITELJI</p><p>lan obitelji SADA PRIJEDLOG OD 1.1.2017.</p><p>OSNOVICA 2.600,00 2.500,00</p><p>OPIS Faktor Iznos Faktor Iznos</p><p>Uzdravani lan 0,5 1.300,00 0,7 1.750,00</p><p>Prvo dijete 0,5 1.300,00 0,7 1.750,00</p><p>Drugo dijete 0,7 1.820,00 1,0 2.500,00</p><p>Tree dijete 1,0 2.600,00 1,4 3.500,00</p><p>etvrto dijete 1,4 3.640,00 1,9 4.750,00</p><p>Peto dijete 1,9 4.940,00 2,5 6.250,00</p><p>esto dijete 2,5 6.500,00 3,2 8.000,00</p></li><li><p>UVEANJE OSOBNOG ODBITKA ZA INVALIDNOST POREZNOG OBVEZNIKA I LANOVA OBITELJI</p><p>Invalidnost SADAPRIJEDLOG OD </p><p>1.1.2017.</p><p>OSNOVICA 2.600,00 2.500,00</p><p>OPIS Faktor Iznos Faktor Iznos</p><p>Osobe s invaliditetom 0,3 780,00 0,4 1.000,00</p><p>Osobe s invaliditetom po jednoj </p><p>osnovi 100% i/ili koje radi </p><p>invalidnosti imaju, na temelju </p><p>posebnih propisa, pravo na </p><p>doplatak za pomo i njegu</p><p>1,0 2.600,00 1,5 3.750,00</p></li><li><p>KRUG UZDRAVANIH LANOVA OBITELJI</p><p> Suava se krug uzdravanih lanova obitelji, ali s primjenom od 1. sijenja 2018. godine</p><p> Uzdravanim lanovima ue obitelji smatraju se:</p><p>brani drug (s njim su prema novom Opem poreznom zakonu izjednaeni izvanbrani drug i ivotni partner l. 15. novog OPZ-a, poloaj izvanbrane zajednice)</p><p>djeca</p><p>roditelji poreznog obveznika </p><p> punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu </p><p> Do 31. prosinca 2017. uzdravanim lanom ue obitelji smatraju se osobe propisane sada vaeim Zakonom o porezu na dohodak (iri krug, ukljuuje i roditelje branog suprunika, pretke i potomke u izravnoj liniji)</p></li><li><p>UVJETI PRIZNAVANJA OSOBNOG ODBITKA ZA UZDRAVANOG LANA</p><p> Uzdravanim lanovima ue obitelji i uzdravanom djecom smatraju se fizike osobe iji oporezivi primici, primici na koje se ne plaa porez i primici koji se ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godinjoj razini(esterostruki iznos osnovice osobnog odbitka)</p></li><li><p>KOJI SE PRIMICI NE URAUNAVAJU U GODINJI LIMIT OD 15.000,00 KN novo: 3., 4. i 9.1. primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora2. doplatak za djecu3. novana pomo koju ostvaruje nezaposlena osoba u visini 50% </p><p>proraunske osnovice4. novana naknada osobi koja ostvaruje pravo na naknadu do visine 50% </p><p>proraunske osnovice prema zakonu kojim se ureuju rodiljne i roditeljske potpore</p><p>5. potpore za novoroene, odnosno primitak za opremu novoroenog djeteta</p><p>6. obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja7. primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdravanje od roditelja </p><p>ili lanova ue obitelji i/ili8. naknada trokova prijevoza na posao i s posla mjesnim i meumjesnim </p><p>javnim prijevozom i naknada trokova slubenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama ovoga Zakona ne plaa porez na dohodak</p><p>9. donacije za lijeenje, kupnju lijekova i ortopedskih pomagala</p></li><li><p>POREZNA KARTICA PK I PREBIVALITE/BORAVITE POREZNOG OBVEZNIKA</p><p>Od 1. sijenja 2018.:</p><p> Uvodi se mogunost dostavljanja porezne kartice PK elektronskim putem</p><p> Prijava promjene podataka u PK kartici:</p><p>- u roku 30 dana</p><p>- preko poslodavca ili izravno u sustavu e-graani </p><p>Od 1. sijenja 2017.:</p><p> Podaci o prebivalitu/boravitu poreznog obveznika nee se smatrati poreznom tajnom za isplatitelja dohodaka (sada: upozoravajua greka u JOPPD obrascu)</p></li><li><p>DODATNO UVEANJE OSOBNOG ODBITKA za iznose doprinosa plaenih za obvezno zdravstveno </p><p>osiguranje ako porezni obveznik nije drukije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje</p><p> za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznaenim na iroraun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u tekuoj godini podnesena godinja porezna prijava i utvren godinji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrivanja godinjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, a pod odreenim uvjetima i za vie od 2% primitaka (sada: ako je u prethodnoj godini podnosio godinju poreznu prijavu)</p></li><li><p>OSOBNI ODBITAK NEREZIDENTA</p><p>PRAVILO:</p><p> Pravo na osobni odbitak samo za mjesece u kojima ostvaruje dohodak u tuzemstvu</p><p> Mogunost uveanja osobnog odbitka za plaene doprinose za zdravstveno osiguranje i za dana darovanja</p><p>IZNIMKA ZA REZIDENTE DRAVA LANICE EU ILI EGP PROSTORA:</p><p> mogu u godinjem obraunu poreza na dohodak (godinja prijava ili u posebnom postupku) koristiti osobni odbitak za sebe i za uzdravane lanove obitelji za cijelo porezno razdoblje, uz uvjete:</p><p>1. ukoliko vjerodostojnim ispravama dokau da dohodak ostvaren u RH ini najmanje 90% njegovog ukupnog (svjetskog) dohotka ostvarenog u poreznom razdoblju </p><p>2. da je taj dohodak izuzet ili osloboen oporezivanja u dravi lanici iji je rezident (prema me. ugovorima o izbjeg. dvostruk. oporez.)</p></li><li><p>PREDUJAM POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA PO OSNOVI PLAE</p><p>IZVOR DOHOTKA/POREZNI OBVEZNIK</p><p>PRIJEDLOG OD 1.1. 2017.</p><p>Plaa porezni obveznik sprebivalitem/boravitem izvan porezno potpomognutih podruja</p><p>24% na poreznu osnovicu do visine 17.500,00 kuna mjeseno36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 17.500,00 kuna mjeseno</p><p>Plaa porezni obveznik iz I. skupine prema stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju RH i na podruju Grada Vukovara</p><p>24% na poreznu osnovicu do visine 17.500,00 kuna mjeseno36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 17.500,00 kuna mjesenouz umanjenje tako obraunane porezne obveze za 50%</p></li><li><p>Primjer OBRAUN POREZA IZ PLAE OD 1.1.2017.Opis Iznos u kn</p><p>Bruto plaa 10.000,00Doprinos iz plae:</p><p>- mio I. stup 15%</p><p>- mio II. stup 5%</p><p>1.500,00</p><p>500,00</p><p>Dohodak 8.000,00</p><p>Osobni odbitak (3.800,00 + 1.750,00) 5.550,00</p><p>Porezna osnovica 2.450,00</p><p>Porez na dohodak:</p><p>- 24% od 2.450,00</p><p>- 36% od _____</p><p>588,00</p><p>Prirez porezu na dohodak: 18% od 588,00 105,84</p><p>Porez i prirez - ukupno 693,84</p><p>Neto plaa 7.306,16</p><p>Doprinosi na plau:</p><p>-zdravstveno osiguranje 15%</p><p>-zatita zdravlja na radu - 0,5%</p><p>-zapoljavanje 1,7%</p><p>1.500,00</p><p>50,00</p><p>170,00</p><p>Ukupni troak poslodavca 11.720,0021</p></li><li><p>ROKOVI PLAANJA PREDUJMA POREZA NA DOHODAK IZ PLAE novo:</p><p> Za plau u naravi - predujam poreza plaa najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je primitak ostvaren </p><p> Za plau primljenu iz inozemstva (kad je primatelj/porezni obveznik duan sam obraunati porez na dohodak) u roku od 30 dana od dana isplate</p></li><li><p>PREDUJAM POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA PO OSNOVI MIROVINE</p><p>IZVOR DOHOTKA/POREZNI OBVEZNIK</p><p>PRIJEDLOG OD 1.1. 2017.</p><p>Mirovina 24% na poreznu osnovicu do visine 17.500,00 kuna36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 17.500,00 kunauz umanjenje tako obraunane porezne obveze za 50%</p></li><li><p>PREDUJAM POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA</p><p>IZVOR DOHOTKA/POREZNI OBVEZNIK PRIJEDLOG OD 1.1. 2017.</p><p>IZDACI STOPA</p><p>Drugi dohodak doprinosi za mio 24%</p><p>Drugi dohodak koji ostvaruju novinari, umjetnici i sportai koji su po toj osnovi osigurani</p><p>30% 24%</p><p>Autorski honorari 30% + doprinosiza mio</p><p>24%</p><p>Honorari za isporueno umjetniko djelo 30% + 25%+ doprinosi za </p><p>mio (osim ukoliko su po toj osnovi osigurani)</p><p>24%</p></li><li><p>GODINJA POREZNA TARIFA</p><p>GODINJA POREZNA OSNOVICA STOPA</p><p>do visine 210.000,00 kuna 24%</p><p>dio porezne osnovice koji prelazi 210.000,00 kuna</p><p>36% </p></li><li><p>UTVRIVANJE GODINJEG DOHOTKA I GODINJE POREZNE OBVEZE</p><p>ZA TRI IZVORA DOHOTKA:</p><p> dohodak od nesamostalnog rada</p><p> dohodak od samostalne djelatnosti </p><p> drugi dohodak (osim iznosa drugog dohotka koji se uvjetno smatra konanim)</p><p>GODINJI OBRAUN:</p><p> po slubenoj dunosti u posebnom postupku obraunava PU</p><p> porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od samostalnedjelatnosti podnose godinju poreznu prijavu</p><p> graani dostavljaju samo podatke kojima PU ne raspolae</p></li><li><p>DRUGI DOHODAK KOJI SE UVJETNO SMATRA KONANIM DOHOTKOM</p><p> do iznosa 12.500,00 kn </p><p> Ukoliko porezni obveznik ostvari drugi dohodak do iznosa 12.500,00 kn, a ukljuivanje drugog dohotka bi rezultiralo obvezom plaanja razlike poreza po godinjem obraunu drugi dohodak se ne ukljuuje u godinji obraun</p><p> No, ukoliko porezni obveznik ostvari drugi dohodak do iznosa 12.500,00 kn, a ukljuivanje drugog dohotka bi rezultiralo povratom ukupnog ili dijela plaenog poreza (jer nije na drugim dohocima iskoristio osobni odbitak), tada se drugi dohodak ukljuuje u godinji obraun</p></li><li><p>Primjer 1.</p><p> Porezni obveznik je u 2017. godini ostvario sjedee dohotke:</p><p>- dohodak od plae u iznosu 60.000,00 kn</p><p>- drugi dohodak u iznosu 12.000,00 kn</p><p>- iskoriteni osobni odbitak = 60.000,00 kn</p><p>- pravo na godinji osobni odbitak = 66.600,00 kn</p><p> U konanom godinjem obraunu poreznom obvezniku e se u godinji dohodak uraunati i drugi dohodak, te e ostvariti pravo na povrat dijela plaenog poreza </p></li><li><p>Primjer 2.</p><p> Porezni obveznik je u 2017. godini ostvario sjedee dohotke:</p><p>- dohodak od plae u iznosu 360.000,00 kn</p><p>- drugi dohodak u iznosu 12.000,00 kn</p><p>- iskoriteni osobni odbitak = 45.600,00 kn (3.800,00 x 12)</p><p>- pravo na godinji osobni odbitak = 45.600,00 kn</p><p> U konanom godinjem obraunu poreznom obvezniku se u godinji dohodak nee uraunati ostvareni drugi dohodak; nema obveze plaanja razlike poreza po godinjem obraunu</p></li><li><p>Primjer 3.</p><p> Porezni obveznik je u 2017. godini ostvario sjedee dohotke:</p><p>- dohodak od plae u iznosu 360.000,00 kn</p><p>- drugi dohodak u iznosu 15.000,00 kn</p><p>- iskoriteni osobni odbitak = 45.600,00 kn (3.800,00 x 12)</p><p>- pravo na godinji osobni odbitak = 45.600,00 kn</p><p> U konanom godinjem obraunu poreznom obvezniku e se u godinji dohodak uraunati ostvareni drugi dohodak, to e rezultirati obvezom plaanja razlike poreza po godinjem obraunu (razlika izmeu stope od 24% i stope od 36%)</p></li><li><p>KADA POSLODAVAC MOE RADNICIMA ISPLAIVATI DRUGI DOHODAKPoslodavac moe isplatiti radnicima primitke koji se oporezuju kao drugi dohodak: po osnovi autorskih naknada, pod uvjetom da autorsko djelo nije </p><p>stvoreno radom u radnom odnosu izvravajui svoje obveze prema ugovoru o radu</p><p> po osnovi rada lanova skuptina i nadzornih odbora trgovakih drutava, upravnih odbora, upravnih vijea i drugih njima odgovarajuih tijela drugih pravnih osoba, pod uvjetom da radnik istovremeno nije lan uprave ili izvrni direktor kod poslodavca te da je primitak ostvaren temeljem rada predstavnika radnika u organu poslodavca</p><p>VIE NEE BITI MOGUNOSTI ISPLATE DRUGOG DOHOTKA RADNICIMA KOJI SU KOD POSLODAVCA: </p><p>- suci porotnici - lanovi povjerenstava</p></li><li><p>POREZNE STOPE ZA KONANI DOHODAKIZVOR DOHOTKA STOPA</p><p>Dohodak od...</p></li></ul>

Recommended

View more >