Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

 • Published on
  04-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  1/44

  TP ON BU CHNH VIN THNGVIT NAM

  Vin Thng H Ni

  H Ni 03/2009

  NNG LC MNG LI V DCH VVIN THNG CA VTHN

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  2/44

  Ni dung Gii thiu v cu trc, nng lc mng

  chuynmchv truyndncaVTHN.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng liv cc m hnh ktnicadchvMetroNet.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li

  v cc dchvcung cptrn nnmngFTTx.

  Giithiuvcutrc, nnglcmngliv

  cc gi ccdchvMegaVNN & MegaWAN.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  3/44

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  4/44

  18 tngiHost.

  02 tngiTamdem.

  289 tngivtinh.

  11 tngiindoor, 24 tngioutdoor . . .

  Tngdung lngl 1.528.317 s.

  Dung lng ang khai thc l 1.247.793thu bao cnh.

  Nng lc mng chuyn mch VTHN (1)

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  5/44

  Nm 2009 VTHN s trin khai nng cpmngchuynmchNGN.

  ut02 thitbSoftswitch MGC.

  u t 02 thit b TGW phc v kt ni

  mngPSTN truynthngvo mngli IP.

  u t hng trm trm MSAN H248

  phc v cung cp cc dch v: Voice,

  Data, Video tikhch hng.

  Nng lc mng chuyn mch VTHN (2)

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  6/44

  Nng lc mng truyn dn VTHN

  Ring cp II (kt ni lin i): 06 Ring tc 10 Gbps gm 11 node. 04 Ring tc 2.5 Gbps gm 24 node. 03 Ring tc 622 Mbps gm 13 node.

  Ring cp III (kt ni ni i): 29 Ring tc 622 Mbps gm 178 node. 03 Ring tc 155 Mbps gm 11 node.

  27 tuyn PDH gm 28 node tc 34 Mbps. Tng dung lng truyn dn E1: 24.231 E1 Tng dung lng truyn dn E1 ang

  s dng: 14.495 E1. T l 60%.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  7/44

  Ni dungGii thiu v cu trc, nng lc mng

  chuynmchv truyndncaVTHN.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng liv cc m hnh ktnicadchvMetroNet.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li

  v cc dchvcung cptrn nnmngFTTx.

  Giithiuvcutrc, nnglcmngliv

  cc gi ccdchvMegaVNN v MegaWAN.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  8/44

  Gii thiu chung

  Dch v MetroNet cung cp cc kt ni bng cp

  quang ti khch hng. Giao din kt ni mm do: giao din quang v

  in tc 100/1000Mbps.

  Dch v MetroNet mang li bng thng, n nh

  cao hn rt nhiu cc dch v truyn thng hinang cung cp trn i cp ng.

  Dch v MetroNet c cung cp trn nn mngMAN-E s dng cng ngh IP-MPLS em li s

  linh hot cng nh tin cy cao. Vi mng MAN-E hin c, VTHN c th mang n

  cho khch hng cc hnh thc dch v truynthng hin c vi cht lng cao v cc dch v

  mi ty theo nhu cu ca khch hng.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  9/44

  Cu trc chung mng MAN-E (1)

  NxGE

  12xGE

  16x GE

  MAN-E VTHN

  RING 50 GbpsMEN SWITCH

  CU GIYMEN SWit chC GIANG

  MEN Swi t ch in h T i n

  Hong

  MEN SWITCHTH NG NH

  BRAS CGY- 1&2

  BRAS-TH 1&2 BRASTDH 1&2

  16xGE

  H thng qun l

  Softswitch,

  Media GW,

  NxGE

  Softswitch,

  Appl. Server

  Media GW

  12 x GE

  4x10GE

  1x10GE

  1x10

  GE

  3x

  10

  GE

  Internet VDC1 IP/MPLS BackB one VTN1

  BRAS - DGG 1&2

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  10/44

  50Gb

  ps

  50Gbps

  50Gbps

  50Gbps

  10Gbps

  10Gbps

  10Gbps

  10Gbps

  1Gbps

  1Gbps

  1GBps

  1Gbps

  Lp Core 04 NodeCisco 7609

  Lp Agg 16 NodeCisco 7609

  Lp Acc 64 NodeCisco 7609 & 4924

  48 Switch Cisco 7609

  16 Switch Cisco 4924

  Cu trc chung mng MAN-E (2)

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  11/44

  Nng lc mng MAN-E VTHN (1)

  Kt ni i quc t qua VDC: Tng bng thng kt ni ti mng li ca VDC

  ln n 70 Gbps. Lung lu lng kt ni t mng MAN-E VTHN

  ln mng li ca VDC c i theo 2 hng. Hng kt ni ti inh Tin Hong: 30 Gbps. Hng kt ni ti Cu Giy: 40 Gbps.

  Kt ni lin tnh qua VTN:

  Tng bng thng kt ni ti mng li ca VTNl 20 Gbps. Kt ni t mng MAN-E VTHN ln mng li ca

  VTN c i theo 2 hng ti inh Tin Hongv Cu Giy. Mi hng l 10 Gbps.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  12/44

  Nng lc mng MAN-E VTHN (3)

  S dng cng ngh IP/MPLS Cng ngh c chng nhn l tiu chun

  mng li ca mng th h mi NGN. Thay th cho th h mng TDM truyn thng

  hin ang s dng. Va p ng c bng thng ln, linh hot

  va m bo an ton v tnh bo mt cao. Cc nc G7 u ang trin khai rng ri:

  British Telecom (Anh), NTT (Nht), AT&T (M) Thit b ca hng Cisco Nh cung cp thit b Router v Switch cho

  mng li bng rng hng u trn th gii.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  13/44

  Nng lc mng MAN-E VTHN (2)

  Cu trc mng MAN-E: 4 node chuyn mch phn li c kt ni theo

  cu trc Ring vi bng thng ln n 50Gbps.

  16 node chuyn mch phn tp trung kt ni

  bng 2 lung cp quang theo hai hng vibng thng ln n 10Gbps ln 2 node chuynmch phn li khc nhau.

  64 node chuyn mch phn truy nhp c

  kt ni bng 2 lung cp quang vi bngthng 2 x 1Gbps ln node chuyn mch phntp trung theo ng phn vng.

  Tt c cc node chuyn mch u c nng lc

  chuyn mch ln n 720 Gbps.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  14/44

  Kt ni bng cp quang n a imkhch hng.

  Giao tip Ethernet 100Mbps - 1Gbps

  Kt ni vi mng IP quc gia v quc tvi bng thng 90Gbps.

  Cung cp a dch v: Voice, Video, Data

  trn mt tuyn kt ni ti khch hng. Tc dch v cung cp:

  T 1Mbps n 1Gbps.

  Tc cam kt CIR v tc ln nht PIR.

  Dch v MetroNet trn mng MAN-Ec im chung

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  15/44

  Dch v MetroNet trn mng MAN-ECht lng dch v

  Cung cp dch v MetroNet trn ton ba bn thnh ph H Ni c.

  Cc ch tiu cht lng i vi dch vtruyn s liu qua mng MetroNet: tr (one way delay) < 20ms. tri pha trung bnh (one way jitter) < 3ms. T l mt gi tin (one way packet loss) < 0.1%. Tc cam kt (CIR): 100 5%.

  Phm vi p dng: phn on mng MAN-EH Ni, khng bao gm phn mng LAN,CPE khch hng v phn on mng Core

  lin tnh, quc t.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  16/44

  1/ MetroNet cung cpktniKTR Ethernet im- im

  2/ MetroNet cung cpktniKTR Ethernet im- aim

  3/ MetroNet cung cpktniInternet trctipviVDC

  4/ MetroNet cung cpktniMegaWAN nitnhtccao

  5/ MetroNet cung cpktniMegaWAN lin tnhtccao

  Mt s m hnh kt ni in hnh cadch v MetroNet

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  17/44

  802.1Q 802.1Q

  MetroNet cung cp kt ni KTR Ethernet im - im

  Khch hng

  Site 1

  IP/MPLS

  Agg-CES/

  Access SW

  Agg-CES/

  Access SW

  Khch hng

  Site 2

  1/ Giao din vi CPE khch hng Cng FE / SFP/ Optical n CPE khch hng

  Cng GE/ SFP/ Optical n CPE khch hngUTP Cat 5 / RJ-45 n CPE khch hng

  2/Yu cu vi CPE khch hng Ethernet Router / Switch h tr 802.1Q tag 3/ Tc

  Cam ktCIR, PIR ( theo bng cc)

  4/a ch IPPrivite ( a ch dng ring)

  EVC/ EoMPLS

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  18/44

  M t dch v:Cung cp kt ni trc tip tc cao gia hai im ca khch hng.

  ng dng:M rng mng LAN.

  Cung cp kt ni mng WAN.

  u im:Cung cp kt ni gia hai im vi

  bng thng ln, a dng t 1Mbps ln ti 1Gbps.

  p dng ph bin:M hnh kt ni ny thngc s dng kt ni mng my tnh ti 02a im cch xa nhau v a l.

  Khch hnh ang s dng dch v:

  Cc ngn hng: VCB, BIDV, ACB . . .

  Cng ty Yamaha, Honda, VTC . . .

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  19/44

  1/ Giao din vi CPE khch hng Cng FE / SFP/ Optical n CPE khch hng

  Cng GE/ SFP/ Optical n CPE khch hngUTP Cat 5 / RJ-45 n CPE khch hng

  2/Yu cu vi CPE khch hng

  Ethernet Router h tr 802.1 Q tag 3/ Tc Cam ktCIR, PIR theo tng knh nhnh.

  4/a ch IPPrivite ( a ch dng ring)

  Khch hng

  Site 2

  MetroNet cung cp kt ni KTR Ethernet im - a im

  802.1Q 802.1Q

  Khch hng

  Site 1

  Khch hng

  Site 3

  MAN Sw

  802.1Q

  Khch hng

  Site 4

  802.1Q

  EVC/EoMPLS

  MAN Sw

  MAN Sw

  MAN Sw

  EVC/EoMPLS

  EVC/EoM

  PLS

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  20/44

  M t dch v:Cung cp cc kt ni trc tiptc cao t mt im n nhiu im khcca khch hng.

  ng dng:Kt ni tr s chnh vi cc chi nhnhkhc trn a bn H Ni.M rng mng LAN.Cung cp kt ni mng WAN.

  u im:Cung cp kt ni gia cc im vibng thng ln t 1Mbps ln ti 1Gbps.

  Gim st, iu chnh v nh tuync lung d liu ti trn cc kt ni.

  p dng ph bin:M hnh kt ni ny thng

  c s dng kt ni mng my tnh ti imtrung tm vi cc chi nhnh cp di.

  Khch hnh ang s dng dch v:Cc ngn hng: VCB, BIDV, ACB . . .

  Cng ty giao dch chng khon HASTC.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  21/44

  Cp pht da ch IP chokhch hng

  MetroNet cung cp kt ni Internet trc tip vi VDC

  802.1Q

  CPE

  Khch hng

  Core MAN

  SW

  MAN Agg/

  Access sw PE - VDC

  Internet trc tip caVDC

  802.1Q

  EVC/EoMPLS

  1/ Giao din vi CPE khch hng Cng FE / SFP/ Optical n CPE khch hng

  Cng GE/ SFP/ Optical n CPE khch hngUTP Cat 5 / RJ-45 n CPE khch hng

  2/Yu cu vi CPE khch hng

  Ethernet Router h tr 802.1Q tag 3/ Tc

  Cam kt knh CIR, PIR. 4/a ch IP

  Public ( do VDC cp)

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  22/44

  M t dch v:Cung cp kt ni Internet trc tiptc cao thng qua VDC cho khch hng.

  ng dng:Truy nhp Internet cht lng cao.Cung cp cc dch v, ng dng ni

  dung trn nn Internet.

  u im:Cung cp kt ni truy nhp Internet vitc v cht lng cao.

  u tin nh tuyn d liu ra Internet.

  p dng ph bin:M hnh kt ni ny thngc s dng truy nhp Internet, cung cp ccdch v: Mail, FTP, Web hoc cc ng dng:Game online, giao dch trc tuyn . . .

  Khch hnh ang s dng dch v:Cc Cng ty cung cp dch v, ng dng: FPT,VinaGame, Quang Minh DEC, VTC . . .

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  23/44

  MetroNet cung cp kt ni MegaWAN ni tnh tc cao

  1/ Giao din vi CPE khch hng Cng FE / SFP/ Optical n CPE khch hng

  Cng GE/ SFP/ Optical n CPE khch hngUTP Cat 5 / RJ-45 n CPE khch hng

  2/Yu cu vi CPE khch hng

  Ethernet Router h tr 802.1Q tag 3/ Tc

  Cam ktknh CIR, PIR. 4/a ch IP

  Privite ( a ch dng ring)

  802.1Q

  CPE

  Khch hng

  MAN

  PE

  ( BRAS :TH , CGY)

  VTN CoreVPN /MPSL

  802.1Q

  VRF

  MAN SwMAN sw

  EVC/EoMPLS/ QinQ

  P/VTN

  BGP

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  24/44

  MetroNet cung cp kt ni MegaWAN lin tnh tc cao

  1/ Giao din vi CPE khch hng Cng FE / SFP/ Optical n CPE khch hng

  Cng GE/ SFP/ Optical n CPE khch hngUTP Cat 5 / RJ-45 n CPE khch hng

  2/Yu cu vi CPE khch hng Ethernet Router h tr 802.1q tag 3/ Tc

  Cam ktknh CIR, PIR. 4/a ch IP

  Privite ( a ch dng ring)

  802.1Q

  CPEKhch hng

  MAN

  VTN CoreVPN /MPSL

  802.1QVRF

  MAN SwMAN sw

  EVC/EoMPLS/ QinQ

  PE/VTN

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  25/44

  M t dch v:Cung cp cc kt ni trc tiptc cao t mt im n nhiu im khcca khch hng.

  ng dng:Kt ni tr s chnh vi cc chi nhnhkhc trn a bn H Ni hoc lin tnh.

  M rng mng LAN.Cung cp kt ni mng WAN.

  u im:Cung cp kt ni gia hai im vi

  bng thng ln, a dng t 1Mbps ln ti 1Gbps.C th tn dng bng thng nhnhchnh hiu qu hn rt nhiu.

  C th kt hp vi mng MegaWANxDSL lm nhnh ch ca mng.

  p dng ph bin:M hnh kt ni ny thngc s dng kt ni mng my tnh ti imtrung tm vi cc chi nhnh cp di.

  Khch hnh ang s dng dch v:Cc ngn hng: VCB, BIDV, ACB . . .

  Cng ty X s, Vn phng i din nc ngoi.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  26/44

  Ni dungGii thiu v cu trc, nng lc mng

  chuynmchv truyndncaVTHN.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng liv cc m hnh ktnicadchvMetroNet.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li

  v cc dchvcung cptrn nnmngFTTx.

  Giithiuvcutrc, nnglcmngliv

  cc gi ccdchvMegaVNN & MegaWAN.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  27/44

  Copper

  Copper

  MEN Access

  Switch

  MEN Access

  Switch

  OLT

  OLT

  ONU

  ONU

  ONU

  ONT

  ONT

  ONT

  Copper

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Mng MAN-EVTHN

  Khch hng

  Dch v FTTx

  Khch hng

  Dch v FTTx

  Khch hng

  Dch v VDSL

  Fo

  Khch hng

  Dch v FTTx

  Khch hng

  Dch v VDSL

  Khch hngDch v VDSL

  Cu trc chung mng FTTx (G-PON)

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  28/44

  S t chc mng FTTx

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  29/44

  45 bOLT vitngdung lng226 cngPON hng xung cng 97 giao din

  Gigabit Ethernet hngln.

  305 bchia cc loinhmpngktnibngrngcho khong18.688 thu bao.

  6.255 bONT mbo cung cpktni

  FE/GE tikhch hng. 8.532 b ONU km theo modem VDSL

  m bo cung cp kt ni VDSL ti

  khch hng.

  Cu trc mng FTTx - GPON VTHN (1)

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  30/44

  Tng s dung lng mng cp quangtruy nhp khong 17.000 Fo vi tng

  chiudi cp quang khong20.752km.

  Mngcp quang truy nhpcxy dngtheo phn vng phcvcacc tngi.

  Mngcp quang FTTx cxy dngv

  trin khai theo cu trc: im im vimaim.

  Nng lc mng cp quang VTHN (1)

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  31/44

  Dung lng cp quang ko t cc tngiHost l 96 Fo.

  Dung lng cp quang ko t cc tng

  ivtinh l 64 Fo.

  Dung lng cp si quang thu bao ko

  ti nh khch hng t 4 Fo n 8 Fo

  mbohsdphng 1 + 1.

  Chiu di t im truy nhp n nh

  khch hng nhhn1km.

  Nng lc mng cp quang VTHN (2)

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  32/44

  Dch vFTTx l loi hnh dch v cung cpcp quang n tngkhch hng. Khch hnh c thl cc h gia nh trong

  to nh, cc doanh nghiptrong to nh

  hoc cc khu cng nghip. Dch v FTTx p ng vic cung cp cc

  dch v cht lng cao trn cp quang vichi ph thp.

  Dch v FTTx cho php khch hng sdng cc dch vyu cu bng thng lnnh: Video theo yu cu (VoD), truynhnh trn nn IP (IPTV), truy nhp Internet

  tc cao

  Dch v MetroNet trn mng MAN-Ec im chung

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  33/44

  G-PONMAN SW

  FO-Ethernet

  FO-E

  thernet

  FO-Ethernet

  QinQ

  MAN SW

  Khch hng # 1

  QinQ

  EVC/EoMPLS

  Cung cp dch v IPTV/VoD trn nn FTTx

  Khch hng # 2

  Khch hng # 3

  IPTV/VoD

  Server

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  34/44

  MAN SW

  FO-Ethernet

  FO-Ethernet

  FO-Etherne

  t

  QinQ

  MAN SW

  Khch hng # 1

  QinQEVC/EoMPLS

  G-PON

  Cung cp dch v truy nhp Internet trn nn FTTx

  Khch hng # 2

  Khch hng # 3

  BRAS

  VDC/Internet

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  35/44

  S cung cp dch v truyn hnh hi ngh trn nn FTTx

  FO

  FO

  FOPON-OLT

  MEN SW

  MEN SW

  MEN SW

  MEN SW

  MAN-E

  Vin Thng H Ni

  FOMCU

  TV/Projector

  Micro Camera

  PON-ONU

  FO

  FOMCU

  TV/Projector

  Micro Camera

  PON-ONU

  FO

  FO

  TV/Projector

  MicroCamera

  PON-ONUMCU

  PON-OLT

  FO

  FO

  TV/Projector

  MicroCamera

  PON-ONUMCU

  PON-OLT

  FO

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  36/44

  Cc dch v cung cp trn nn mng FTTx s pdng cho cc to nh, cc khu cng nghip

  c mt khch hnh s dng dch v cao. Cc thit b FTTx ngy nay khng ch gp phn

  lm gim chi ph u t cp si quang m cnp ng c yu cu cung cp c cc dch v

  cao cp: Voice, Video, Data (Triple play services).

  Hin Vin Thng H Ni ang cung cp dch vInternet tc cao, Hi ngh truyn hnh quc tti khu cng nghip Bc Thng Long.

  Vin Thng H Ni s tip tc trin khai cc dchv cao cp khc trn nn thit b FTTx ti: Tanh 83 L Thng Kit, Ta nh Vincom, LngQuc t Thng Long . . .

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  37/44

  Ni dungGii thiu v cu trc, nng lc mng

  chuynmchv truyndncaVTHN.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng liv cc m hnh ktnicadchvMetroNet.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li

  v cc dchvcung cptrn nnmngFTTx.

  Giithiuvcutrc, nnglcmngliv

  cc gi ccdchvMegaVNN & MegaWAN.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  38/44

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  39/44

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  40/44

  09 thitbBRAS c nnglcchuynmch40 Gbps v pngngthi32K phin

  truy nhpngthi.

  Hn 700 trm DSLAM vi dung lng420K cng ADSL v 17K cng SHDSL

  phc v cung cp dch v MegaVNN &

  MegaWAN. t t l 100% cc trm vin thng u

  clptthitbDSLAM mngxDSL.

  Nng lc mng xDSL VTHN (1)

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  41/44

  Dch v mng xDSL VTHN (1)Dch v MegaVNN

  Cn c vo nhu cu s dng ca ccnhm khch hng, dch v MegaVNN crt nhiu gi cc ph hp: MegaVNN Easy (1.536/512 Kbps).

  MegaVNN Family (2.048/512 Kbps).

  MegaVNN Extra (2.560/512 Kbps).

  MegaVNN Maxi (3.072/640 Kbps).

  MegaVNN Pro (4.096/640 Kbps). MegaVNN for Game (6.144/640 Kbps).

  MegaVNN Dreaming (8.192/640 Kbps).

  MegaVNN over Fiber (10 or 12Mbps/640 Kbps)

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  42/44

  Dch v mng xDSL VTHN (2)Dch v MegaWAN

  Dch v MegaWAN trn cp ng: MegaWAN trn ADSL tc < 512 Kbps MegaWAN trn SHDSL tc t 640 Kbps

  n 2048Kbps.

  Dch v MegaWAN trn cp quang: MegaWAN trn cp quang (MetroNet) tc

  nhnh c th ln n 1Gbps.

  Dch v MegaWAN hn hp: Nhnh chnh l MegaWAN trn cp quang. Cc nhnh ph l MegaWAN trn cp ng. y l m hnh cung cp dch v MegaWAN

  rt c tim nng trong thi gian ti.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  43/44

  Copper

  IP-DSLAMFO

  BRAS

  BRAS

  MNG CORE VTHNIP/MPLS

  FO

  FO

  FOIP-DSLAM

  BRAS

  Ethernet

  TV/Projector

  Micro Camera

  Ethernet

  TV/Projector

  Micro Camera

  Modem

  SHDSL

  Copper

  TV/Projector

  MicroCamera

  TV/Projector

  MicroCamera

  Modem

  SHDSL

  Copper

  Ethernet

  Modem

  SHDSL

  Copper

  IP-DSLAM

  Ethernet

  Center point

  MCU

  MCU

  MCU

  MCU

  FO

  ACCESSMEN SW

  O/E

  COREMEN SW

  TV/Projector

  MicroCamera

  Ethernet

  Modem

  SHDSLMCU

  TV/Projector

  MicroCamera

  Ethernet

  Modem

  SHDSLMCU

  Copper

  Site #1

  Site #2

  Site #3

  Site #4

  Site #5

  Dch v mng xDSL VTHN (3)Dch v MegaWAN hn hp

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  44/44

  XIN CHN THNH CM N!