Nanotechnologia w Polsce w 2013 r

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Warszawa, listopad 2014 r.</p><p>Informacja sygnalna WYNIKI BADA GUS</p><p>GWNY URZD STATYSTYCZNYUrzd Statystyczny w Szczecinie</p><p>Nanotechnologia w Polsce w 2013 r.</p><p>Wprowadzenie </p><p>Nanotechnologia jest to rozpoznanie i kontrola materii i procesw w nanoskali, zwykle, ale nie wycznie, poniej 100 nanometrw w jednym lub wielu wymiarach, w ktrych wystpienie zjawisk zalenych od rozmiaru zazwyczaj umoliwia nowe zastosowania, wykorzystujce te wa-ciwoci materiaw w nanoskali, ktre rni si od waciwoci pojedynczych czstek atomw, w celu stworzenia udoskonalonych materiaw, urzdze i systemw wykorzystujcych te nowe waciwoci. </p><p>Wykorzystanie nanotechnologii, zarwno w procesach produkcyjnych, jak i w dziaalnoci naukowo-badawczej charakteryzuje (z punktu widzenia stosowania metod statystycznych) maa liczba podmiotw. Dlatego w analizie wynikw badania maych liczebnie zbiorowoci proble-mem moe sta si wystpowanie podmiotw o wysokich wartociach badanej cechy oraz niskie poziomy agregatw wartoci badanych cech. Wymienione sytuacje prowadz do:</p><p>- czstego obejmowania danych tajemnic statystyczn;- zakcenia tendencji rozwojowych (trendw) zmiennoci wynikajc z dominujcego wpy-</p><p>wu podmiotw o charakterystykach nietypowych z punktu widzenia badanej prawidowoci.</p><p>Nanotechnologia w przedsibiorstwach1</p><p>W 2013 r. liczba przedsibiorstw, ktre w badaniu wykazay dziaalno nanotechnologicz-n, czyli stosoway nanotechnologi do produkcji dbr porednich i finalnych i/lub prowadziy dziaalno badawcz i rozwojow (B+R) w dziedzinie nanotechnologii, wyniosa 71, co oznacza wzrost o 48% w porwnaniu z rokiem poprzednim. </p><p>Dziaalno nanotechnologiczna w przedsibiorstwach obejmuje produkcj, w ktrej nano-technologi stosuje si do wytwarzania ulepszonego produktu. Nanotechnologia znajduje rw-nie zastosowanie w dziaalnoci badawczej i rozwojowej, czyli badaniach naukowych i ekspery-mentalnych pracach rozwojowych.</p><p>W badaniu dotyczcym dziaalnoci nanotechnologicznej przedsibiorstwa okrelay obszary zastosowania nanotechnologii w produkcji oraz w dziaalnoci badawczej i rozwojowej (mo-</p><p> rdem danych s informacje uzyskane od badanych jednostek i zawarte w formularzach sprawozdawczych: PNT-05 Sprawozdanie o dziaalnoci badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach nau-kowych i PNT-06 Sprawozdanie o dziaalnoci w dziedzinie nanotechnologii w przedsibiorstwach. W niniejszym opracowaniu i formularzach z dziaalnoci nanotechnologicznej stosowane jest okrelenie dziedzina nanotechnolo-gii, ktre ma charakter opisowy i odnosi si do zakresu dziaalnoci zwizanej z nanotechnologi. Definicje podsta-wowych poj stosowanych w badaniu dziaalnoci w dziedzinie nanotechnologii zawarte s w objanieniach do formularzy sprawozdawczych. W rozporzdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego w sprawie obszarw wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, dziedzina nanotechnologii nie jest wyszczegl- niona. Wytyczne metodyczne dotyczce bada statystycznych dziaalnoci badawczej i rozwojowej (B+R), jak rwnie definicje poj z zakresu dziaalnoci w dziedzinie nanotechnologii, pochodz z dokumentu OECD Frascati Manual (2002). 1 Dotyczy podmiotw nalecych, zgodnie z klasyfikacj OECD, do sektora przedsibiorstw (BES).</p></li><li><p>Nanotechnologia w Polsce w 2013 r. 2</p><p>liwo wielokrotnego wyboru spord 13 wyszczeglnionych w badaniu obszarw). Przedsi-biorstwa zaznaczay ponadto dominujcy obszar zastosowania nanotechnologii w swojej dziaal-noci. W 2013 r., podobnie jak w roku poprzednim, dominujcym obszarem wykorzystywanym w dziedzinie nanotechnologii byy nanomateriay, a liczba przedsibiorstw stosujcych je zwik-szya si w skali roku o poow. </p><p>Tablica 1. Przedsibiorstwa wedug dominujcego obszaru zastosowania nanotechnologii</p><p>Obszary zastosowania 2012 2013</p><p>Ogema 48 71nanomateriay 32 48nanoelektronika 1 3nanoooptyka 1 1nanofotonika 2 1nanobiotechnologia 1 3nanomedycyna 1 3nanomechanika - 1filtracja i membrany 5 4oprogramowanie do modelowania </p><p>i symulacji2 1</p><p>inne 3 6</p><p>a Obszary zastosowania nie sumuj si na ogem, gdy jeden podmiot mg wykaza kilka obszarw zastosowania.</p><p>Nakady wewntrzne w dziedzinie nanotechnologii</p><p>Nakady wewntrzne na dziaalno nanotechnologiczn s to nakady poniesione na ten cel przez przedsibiorstwo w roku sprawozdawczym, niezalenie od rda pochodzenia wydat-kowanych rodkw. W 2013 r. na dziaalno nanotechnologiczn przeznaczono 225,5 mln z. Uwzgldniajc rda finansowania 85% nakadw w dziedzinie nanotechnologii pokrywanych byo ze rodkw wasnych. W stosunku do 2012 r. odnotowano wzrost (o 39%) nakadw we-wntrznych w dziedzinie nanotechnologii poniesionych przez przedsibiorstwa.</p><p>Wykres 1. Nakady wewntrzne w przedsibiorstwach prowadzcych dziaalno w dziedzinie nanotechnologii</p><p>2012 2013</p><p>161,7</p><p>225,5</p><p>0</p><p>50</p><p>100</p><p>150</p><p>200</p><p>250mln z</p><p>Warto sprzeday wyrobw produkowanych przez przedsibiorstwa</p><p>W 2013 r. warto sprzeday wyrobw produkowanych przez przedsibiorstwa wyniosa 4304,3 mln z, z czego 383,5 mln z pochodzio ze sprzeday wyrobw nanotechnologicznych, co stanowio 8,9% wartoci sprzeday ogem w badanych przedsibiorstwach. Pomimo, e w skali roku nastpi spadek wartoci sprzeday wyrobw ogem, to warto sprzeday wyro-bw nanotechnologicznych wzrosa o 37,5%.</p></li><li><p>Nanotechnologia w Polsce w 2013 r. 3</p><p>Tablica 2. Warto sprzeday wyrobw produkowanych przez przedsibiorstwa prowadzce dziaalno w dziedzinie nanotechnologii </p><p>Wyszczeglnienie 2012 2013Ogem w tys. z 5894915,9 4304264,4</p><p>w tym wyroby nanotechnologiczne 278976,0 383474,0w % ogem 4,7 8,9</p><p>W 2013 r. ze sprzeday wyrobw nanotechnologicznych przedsibiorstwa uzyskay kwot o blisko 160 mln z wysz ni warto poniesionych przez nie nakadw wewntrznych w dzie-dzinie nanotechnologii (przed rokiem rnica ta wyniosa 117 mln z).</p><p>Wykres 2. Wyniki finansowe dziaalnoci w dziedzinie nanotechnologii </p><p>2012 20130</p><p>100</p><p>200</p><p>300</p><p>400tys. z</p><p>225,5161,7</p><p>383,5</p><p>279,0</p><p>Nakady wewntrzne na dziaalno nanotechnologiczn Sprzeda wyrobw nanotechnologicznych </p><p>Zatrudnieni w dziedzinie nanotechnologii</p><p>W 2013 r. przedsibiorstwa zatrudniay w dziedzinie nanotechnologii 755 osb, w tym 235 kobiet. Dziaalno badawcz i rozwojow prowadziy 233 osoby, w tym 75 kobiet, co stanowio odpowiednio 30,9% i 31,9% oglnej liczby zatrudnionych w dziedzinie nanotechnologii. Pozosta-e 522 osoby zajmoway si produkcj, marketingiem i administracj. W 2013 r. zatrudnionych w dziedzinie nanotechnologii byo o 186 osb wicej (o 32,7%) ni przed rokiem. </p><p>Tablica 3. Zatrudnieni w dziedzinie nanotechnologii wedug poziomu wyksztacenia Stan w dniu 31 XII</p><p>Wyszczeglnienie 2012 2013</p><p>Ogem 10214 10262 w tym w dziedzinie nanotechnologii 569 755</p><p>z tytuem naukowym profesora 3 6ze stopniem doktora </p><p>habilitowanego2 2</p><p>ze stopniem doktora 43 56z wyksztaceniem wyszym 299 340z pozostaym wyksztaceniem 222 351</p><p>Wsppraca w dziedzinie nanotechnologii</p><p>W 2013 r. co drugie przedsibiorstwo nanotechnologiczne miao zawarte porozumienie o wsppracy badawczej (partnerskiej) w dziaalnoci badawczej i rozwojowej z przedsibior-stwami, sektorem rzdowym i samorzdowym, ze szkoami wyszymi, z prywatnymi instytucjami niekomercyjnymi lub instytucjami zagranicznymi.</p></li><li><p>Nanotechnologia w Polsce w 2013 r. 4</p><p>Wykres 3. Przedsibiorstwa, ktre prowadziy wspprac badawcz (partnersk) w dziaalnoci B+R w dziedzinie nanotechnologii wedug instytucji partnerskicha</p><p>Sektor przedsibiorstw</p><p>Sektor rzdowy i samorzdowy</p><p>Sektor szkolnictwa wyszego</p><p>Sektor prywatnychinstytucji niekomercyjnych</p><p>Zagranica</p><p>12</p><p>5</p><p>19</p><p>1</p><p>8</p><p>17</p><p>8</p><p>22</p><p>2</p><p>10 2012 2013a Moliwo wielokrotnego wyboru odpowiedzi dotyczcej instytucji partnerskich.</p><p>W 2013 r., podobnie jak przed rokiem, przedsibiorstwa najczciej podejmoway wspprac w dziedzinie nanotechnologii ze szkoami wyszymi oraz innymi przedsibiorstwami. </p><p>Dziaalno badawczo-rozwojowa w dziedzinie nanotechnologii</p><p>Podstawow klasyfikacj dziaalnoci badawczej i rozwojowej jest podzia podmiotw na sek-tory instytucjonalne. W 2013 r. 149 podmiotw prowadzio dziaalno badawczo-rozwojow w dziedzinie nanotechnologii, z czego najwikszy udzia stanowiy podmioty nalece do sekto-ra rzdowego i prywatnych instytucji niekomercyjnych 37,6%. Liczba podmiotw prowadz-cych dziaalno badawczo-rozwojow w dziedzinie nanotechnologii zwikszya si w skali roku o 21,1%. </p><p>W porwnaniu z 2012 r. we wszystkich sektorach instytucjonalnych odnotowano wzrost liczby podmiotw zajmujcych si dziaalnoci badawcz i rozwojow w dziedzinie nanotechnologii, przy czym najwikszy w sektorze przedsibiorstw (o 47,1%). </p><p>Tablica 4. Podmioty prowadzce dziaalno badawczo-rozwojow w dziedzinie nanotechnologii wedug sektorw</p><p>Wyszczeglnienie 2012 2013Ogem 123 149</p><p>sektor przedsibiorstw 34 50sektor rzdowy i sektor prywatnych </p><p>instytucji niekomercyjnycha49 56</p><p>sektor szkolnictwa wyszego 40 43</p><p>a Z uwagi na konieczno zachowania tajemnicy statystycznej, informacje dotyczce sektora rzdowego (GOV) i sektora prywatnych instytucji niekomercyjnych (PNP) prezentowane s cznie.</p><p>Nakady wewntrzne na dziaalno B+R w dziedzinie nanotechnologii</p><p>W 2013 r. wielko nakadw wewntrznych na dziaalno B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosa 283,1 mln z, z czego 48% pochodzio z sektora szkolnictwa wyszego.</p></li><li><p>Nanotechnologia w Polsce w 2013 r. 5</p><p>Tablica 5. Nakady wewntrzne na dziaalno B+R w dziedzinie nanotechnologii w 2013 r.Wyszczeglnienie W tys. z 2012=100</p><p>Ogem 283062,2 50,0sektor przedsibiorstw 29960,9 50,9sektor rzdowy i i sektor prywat-</p><p>nych instytucji niekomercyjnych117254,3 86,6</p><p>sektor szkolnictwa wyszego 135847,0 36,5</p><p>rodki finansujce dziaalno badawcz i rozwojow w dziedzinie nanotechnologii pochodzi-y gwnie z sektora rzdowego i prywatnych instytucji niekomercyjnych (58,9%) oraz z zagranicy (34,3%).</p><p>Wykres 4. Nakady wewntrzne na dziaalno B+R w dziedzinie nanotechnologii wedug rde pocho-dzenia rodkw </p><p>6,7%</p><p>1,9%</p><p>58,9%</p><p>51,1%</p><p>0,2%</p><p>0,4%</p><p>34,3%</p><p>46,6%</p><p>2013</p><p>2012</p><p>sektora przedsibiorstw sektora rzdowego i sektora prywatnych instytucji niekomercyjnychsektora szkolnictwa wyszego zagranicy</p><p>Personel B+R w dziedzinie nanotechnologii</p><p>W 2013 r. w dziaalnoci badawczo-rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii zaangaowanych byo 3017 osb, w tym 1209 kobiet. Najwikszy udzia w personelu B+R w dziedzinie nanotech-nologii stanowili zatrudnieni w sektorze rzdowym i sektorze prywatnych instytucji niekomercyj-nych 47,1%. W sektorach tych odnotowano jednoczenie najwikszy odsetek kobiet 44,9%.</p><p>Tablica 6. Personel B+R w dziedzinie nanotechnologii wedug sektorw instytucjonalnych w 2013 r.Stan w dniu 31 XII</p><p>Wyszczeglnienie Ogem W tym kobietyOgem 3017 1209</p><p>sektor przedsibiorstw 233 75sektor rzdowy i sektor prywatnych </p><p>instytucji niekomercyjnych1422 639</p><p>sektor szkolnictwa wyszego 1362 495</p><p>Nakady zewntrzne na dziaalno B+R w dziedzinie nanotechnologii </p><p>Nakady zewntrzne s to rodki wypacane innym podmiotom za zakup prac B+R lub na fi-nansowanie grantw/dotacji na dziaalno badawcz i rozwojow w dziedzinie nanotechno-logii. Nakady zewntrze w 2013 r. wykazao 16 podmiotw, na czn kwot ponad 20 mln z. W porwnaniu z rokiem poprzednim zmniejszya si liczba podmiotw, ktre poniosy takie na-kady, jednak ich warto bya wysza.</p></li><li><p>Nanotechnologia w Polsce w 2013 r. 6</p><p>Wykres 5. Nakady zewntrzne na dziaalno B+R w dziedzinie nanotechnologii </p><p>2012 20130</p><p>5</p><p>10</p><p>15</p><p>20</p><p>25mln z</p><p>2,2</p><p>20,6</p><p>Wnioski kocowe</p><p> W 2013 r. liczba przedsibiorstw, ktre wykazay dziaalno nanotechnologiczn wyniosa 71, tj. o 23 podmioty wicej ni przed rokiem;</p><p> Dziaalno badawcz i rozwojow w dziedzinie nanotechnologii prowadzio 149 podmiotw (z tego 50 przedsibiorstw);</p><p> Nakady wewntrzne poniesione przez przedsibiorstwa na dziaalno nanotechnologiczn wyniosy 225,5 mln z i byy wysze o 63,8 mln z ni w 2012 r. </p><p> Ze sprzeday wyrobw nanotechnologicznych przedsibiorstwa uzyskay kwot w wysokoci 383,5 mln z; </p><p> W przedsibiorstwach zatrudnionych w dziedzinie nanotechnologii byo 755 osb. We wszyst-kich sektorach instytucjonalnych, w dziaalno badawczo-rozwojow w dziedzinie nanotech-nologii zaangaowanych byo 3017 osb;</p><p> Nakady wewntrzne poniesione na dziaalno B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosy 283,1 mln z i byy o poow nisze w stosunku do 2012 r. </p><p> Nakady zewntrzne na dziaalno badawcz i rozwojow w dziedzinie nanotechnologii wy-niosy 20,6 mln z.</p></li></ul>

Recommended

View more >