NASILJE V ŠPORTU

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Mojca Doupona Topi

  mojca.doupona@fsp.uni-lj.si

  NASILJE V PORTU

 • NASILJE V PORTU

  RASNA DISKRIMINACIJA

  SPOLNO NASILJE

  HULIGANIZEM

 • OPREDELITEV POJMA NASILJE

  R. Miller (1971) meni, da je nasilje samo fizino in je odve rei "fizino nasilje", ker drugega ni.

  A. Etzioni meni, da je trebno fizino nasilje drugae tretirati kot ostala nasilja, ker biti umorjen ali ustreljen ne da rtvi nobenega drugega izhoda in monosti, medtem ko je pri drugih oblikah nasilja ta izbor moen.

  e se vzame A. Adlerovo razlago agresije kot vsake manifestacije "volje po moi", se lahko vidi, da se pribliuje pojem agresije nasilju v najirem spektru.

 • DEFINICIJA NASILJA

  Shilling G. (1976): "NASILJE se lahko izraa z dejanskim ali umiljenim ravnanjem, z besednimi, brez-besednimi ali

  gibalnimi dejanji, s kodo, ki jo povzroamo sebi ali

  drugim, z oblikami, ki jih druba odobrava ali pa tudi ne,

  na nain kjer rtev za nasilje ve ali ne ve."

 • NASILJE IN PORT

  Nasilje v druini Pedagogika nasilja Stadioni Katarza Nedovoljena poivila Imperativ zmage Altius, citius, fortius - do kod, do kje? Trening "Psiholoka" priprava Mediji Politini interesi Proizvajalci opreme portna oprema Prednost domaega terena

 • portna publika: psiho socioloki fenomen

 • PUBLIKA

  PASIVNA AKTIVNA

  o izrazita privrenost klubu

  o obiskovanje portnihdogodkov

  o vsakodnevni pogovorio portu

  o port visoko navrednotni lestvici

 • PUBLIKA

  GLEDALCI NAVIJAI

  Interes za spremljanje nogometnih tekem identificiranja s klubom, pomo klubu,doloen del tribune,oblike navijanja.

 • Starostna sestava slovenskih navijaev

  mladoletni: 18,6% (min.: 8 let)

  18 24 let: 47,4%

  25 35 let: 24,3%

  nad 35 let: 9,7% (max.: 57 let)

 • Socialna sestava slovenskih navijaev

  osnovnoolci: 7,1%

  dijaki: 23,4%

  tudenti: 25,2%

  zaposleni: 36,3%

  nezaposleni: 8,0%

 • Motivi za vlanitev v skupine

  Ljubezen do kluba/igralcev 55,3%

  Pripadnost kraju/regiji 22,6%

  Izraanje sovranosti do drugih skupin 8,8%

  Psihina ali fizina sprostitev 6,6%

  Zaradi prijateljev/prijateljic 4,9%

  Ker je lan/ica tudi partner/ica 1,8%

  Pridobitev ugleda, Politini interesi, Medijska pomembnost, Odpor do drubenih pravil: 0%

 • Kje so razlogi za nasilnost na portnem prizoriu?

  Bolj ko se posameznik uti odtujenega v resninem ivljenju, bolj mono se identificira z navijako skupino

  Ugotovljeno je, da sta agresivnost in nasilno obnaanje navijaev odvisna od portne panoge.

  sploni drubeni problemi

  nezaposlenost

  slabi ivlje-njski pogoji

  negotova prihodnost

  pomankljiva vzgoja

 • Kaj lahko priakujemo v prihodnosti?

  ukrepi organizatorjev portnih prireditev

  vzgoja navijaev

  primerna zakonodaja

  vpliv (poroanje) medijev

 • HULIGANIZEM

  Beseda HULIGAN pomeni izgubljenec, pretepa in ima negativen predznak.

  Huliganstvo se je prvi v velikem obsegu pojavilo leta 1898 v Angliji, ko je prilo do vsesplonega nasilja in pretepanja med policaji in gledalci.

  Kako HULIGAN izgleda?Neke splone definicije ni. Zgreeno je miljenje, da so to neurejeni dolgolasci, s

  cigareto in alkoholom v roki in se potepajo po ulicah ter nadlegujejo mimoidoe, izvajajo nerede ter se pretepajo.

  Huliganske bande sestavljajo moki v starosti od 17 - 35 let, s srednjo in nijo stopnjo izobrazbe.

 • HULIGANIZEM

  Med skupnimi vrednotami je sovratvo do drugih sorodnih skupin in njihovih lanov najgloblji skupni imenovalec. Pripadnost skupini pomeni huliganu v resnici: beg iz anonimnosti, daje mu obutek varnosti, pretep z drugimi skupinami ima za najmoneji izraz ustvenega naboja in osrednji

  smisel ivljenja ker biti huligan, pomeni biti svoboden in iveti ivljenje na najbolji moni nain.

 • HULIGANIZEM

  Med skupnimi vrednotami je sovratvo do drugih sorodnih skupin in njihovih lanov najgloblji skupni imenovalec. Pripadnost skupini pomeni huliganu v resnici:

  beg iz anonimnosti, daje mu obutek varnosti, pretep z drugimi skupinami ima za najmoneji izraz ustvenega naboja in osrednji smisel ivljenja ker biti huligan, pomeni biti svoboden in iveti ivljenje na najbolji moni nain.

 • HULIGANIZEM

  Vrste navijaev:

  Fani

  Ultrasi

  huligani

 • RASNA DISKRIMINACIJA

  TEMNOPOLTI TRENERJI

  72% je poroenih

  94.4% - igrali koarko na uni nivoju ve kot 3 leta

  Od tega jih je 63.9 igralo na poloajih branilcev ali bekov

  75% prejelo priznanje za igranje koarke

  27.8% ima akademsko izobrazbo

  SVETLOPOLTI TRENERJI

  70.7% je poroenih

  56% - igrali koarko na uni nivoju ve kot 3 leta

  Od tega jih je 55.2 igralo na poloajih branilcev

  43.1% prejelo priznanje za igranje koarke

  52.6% ima akademsko izobrazbo

  Primer koarke

 • RASNA DISKRIMINACIJA

  Raziskave o nalogah igralcev na doloenih pozicijah so razkrile doloene vzorce, ki kaejo na neke stereotipe, ki se pojavljajo o aboriginskih igralcih.

  Rezultati so sorodni tistim, ki so jih dobili v Zdruenih dravah Amerike in Veliki Britaniji, eprav je v Avstraliji mo opaziti e vejo diferenciacijo( Bruce, Coram, & Hallinan, 1999).

  Primer avstralskega nogometa

 • RASNA DISKRIMINACIJA

  Aborgini veljajo za fizino zelo sposobne ljudi, ki naj bi po sposobnostih prekaali belce.

  Pojavili so se stereotipi o njihovih igralnih sposobnostih. Fizino naj bi namre bili kos nalogam, psihino in duevno pa ne (Bruce, et. Al, 1999).

  Primer avstralskega nogometa

 • NASILJE NAD PORTNICAMI

  Vrste nasilja

  Psihino

  Telesno

  spolno

  Spolno nadlegovanje:

  neelena spolna privlanost, ki vkljuuje opolzke komentarje, stiskanje, dotikanje in poljubljanje, ale na raun seksa, itd.

  Spolna zloraba:

  nagovarjanje k sodelovanju v spolnadejanja, v katera je rtev ujeta s stranizloinca.

  eprav so napisani zakoni o spolnem nadlegovanju, je vasih tekodoloiti kaj vsebuje nadlegovanje in katero trenerjevo obnaanje doportnic se bo smatralo kot nadlegovanje.

 • NASILJE NAD PORTNICAMI

  Nekatere raziskave:

  vzorec 32portnic: 2/3 ensk je imelo izkunjo spolnega nasilja

  Kirby, Graves in Hankivsky: Od 266 profesionalnih portnikov, ki so odgovarjali (55%ensk;45%mokih),jih je osupljivih 40% namignilo,da so spolno nasilje, trpinenje in napad del porta.

  tudija Avstralskih vrhunskih portnikov (2001) je pokazala, da je blizu 1/3 vrhunskih portnicbila spolno zlorabljena.

  Raziskava med 370-timi portniki je razkrila,da je 31% portnic in 21%portnikov bilo,v nekemobdobju do sedaj rtev spolnega nasilja. To spolno nasilje se je v 46.4% primerih zgodilo pravelitnim portnikom, storjenim s strani portnega osebja.

  Danska raziskava:

  trenerji so bili vpraani po njihovem dojemanju in izkunjah razlinih vedenj trenerja:

  19% trenerjev je e obutilo ustveno/spolno privlanost do njihovih portnikov. (Toftegaard Nielsen,2001)

 • NASILJE NAD PORTNICAMI

  Danska raziskava:

  trenerji so bili vpraani po njihovem dojemanju in izkunjah razlinih vedenj trenerja:

  19% trenerjev je e obutilo ustveno/spolno privlanost do njihovihportnikov. (Toftegaard Nielsen, 2001)

 • NASILJE NAD PORTNICAMI

  Kjell Arve Husby, trener atletike, ki je pomagal osvojiti VebjornuRodalu olimpijsko zlato leta 1996, je bil leta 1998 obtoenspolnega nadlegovanja dveh njegovih atletinj. Eno izmed njih jeskual e spolno zlorabiti. Kristen Ericson in Darcia Kornechuk,ameriki teniki igralki, sta obtoili tenikega veterana, ki jih jespolno nadlegoval. ola, katero sta obiskovali, ni hotela, da bidogodek priel v javnost, zato je tenikega veterana itila. eledravni sodni proces je dokazal krivdo in obsodil veterana in ga zatri mesece suspendiral.

 • NASILJE NAD PORTNICAMI

  Raziskava na F:

  Ugotoviti ali spolno nasilje nad portnicami obstaja, in katera oblika spolnega nasilja je najpogosteja.

  Ugotoviti spol, starost portnih akterjev in kdo med njimi najvekrat izvaja spolno nasilje.

  Ugotoviti ali je rtve strah nasilne osebe.

  Ugotoviti ali rtve spolno nasilje zaupajo komurkoli, in e, komu.

  Ugotoviti ali portnice razloijo med naklonjenostjo in spolnim nadlegovanjem.

  Ugotoviti ali se portnice zavedajo, da spolno nasilje v portu obstaja in njihovo mnenje o obravnavanju problematike spolnega nasilja.

 • NASILJE NAD PORTNICAMI

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  odstotki 16,7 13,3 8,3 6,7 5 5 50

  odbojka atletikaportna

  gimnastikaalpsko

  smuanjeritmina

  gimnastikaskupinski

  plesostalo

  portne panoge v katerih so bile anketiranke aktivne

 • NASILJE NAD PORTNICAMI

  Izkunje z nasiljem osebna izkunja

  21,7%

  nikoli78,3%

  izkunja prijateljice

  28,3%

  nikoli71,7%

 • NASILJE NAD PORTNICAMI

  Vrsta nasilja

  psihino69%

  telesno27%

  spolna zloraba

  4%

 • NASILJE NAD PORTNICAMI

  Starostna struktura rtev telesnega nasilja (n=7)

  0

  20

  40

  60

  starost 11 14 15 18

  tevilo 1 3 2 1

  odstotek 14,2 42,8 28,5 14,2

  1 2 3 4

 • NASILJE NAD PORTNICAMI

  Spol nasilne osebe in oblika nasilja (n=19)

  17

  61

  0 1 00

  10

  20

  1 2 3

  enska

  moki

  psihino telesno spolno

 • NASILJE NAD PORTNICAMI

  Napogosteji izvajalci nasilja med portnimi delavci (n=19)

  9

  6

  1

  5

  3 32

  1 102

  4

  6