Nasljeđivanje i uzgoj pasa - HRVATSKI KINOLOŠKI i selekcija...NEKE NASLJEDNE BOLESTI PASA ... homozigotna kokoš bijele boje perja ‐ BB ...

 • Published on
  12-Feb-2018

 • View
  237

 • Download
  10

Transcript

 • Nasljeivanjeiuzgojpasa

  doc.dr.sc.IgortokoviSveuiliteuZagrebuVeterinarskifakultetZavodzastoarstvoigor.stokovic@vef.hr

 • SADRAJ

  Pasminskasvojstva

  Osnovanasljeivanja

  Pravilanasljeivanja

  Selekcija uzgoj

  Uzgojnemetode

 • Pasmineiopapasminska

  svojstva

  OPAPASMINSKASVOJSTVA1.

  VARIJABILNOSTILIPROMJENJIVOST

  2.

  DEGENERACIJEILIODROENJA

  3.

  ZAKRLJANJE

  4.

  AKLIMATIZACIJApsinajboljeaklimatizirani

  5.

  DOZRELOST

  6.

  IZROENJE

 • Degeneracijeiliodroenja

  POJAM:

  odegeneracijiiliodroenju

  ubiolokomsmislu

  govorimoonda,kadasekodivotinjapojave nekanasljednapatolokastanjakojauveojili

  manjojmjeri,izravnoiliposrednougroavaju njihovopstanak

  ANOMALIJE

  STIGMATADEGENERATIONIS

 • Degeneracijemogubitimorfoloke,fizioloke ipsihike(ivanisustav)

  Podioba

  degeneracijapoHadornu

  Letalnifaktori

  Semiletalni

  faktori

  Subvitalni

  faktori

  Degeneracijeiliodroenja

 • NEKENASLJEDNEBOLESTIPASA

  DISPLAZIJAKUKOVA RTGslike

  selekcija premastupnju

  PANOSTITIS

  terapija,neradiseselekcija

  VONWILEBRANDOVABOLEST krvarenja,

  (doberman,kotskiterijer)

  EPILEPSIJA amerikikoker,bigl,zlatni

  retriver

  OSJETLJIVOSTNANEKELIJEKOVE MDR1gen

  recesivno(kotskiovari),neurolokesmetnje

  ivermektin

 • Nasljeivanjedegeneracija

  Dominantno

  Recesivno

  Purifikacija

  gojidbe

  Dominantne

  Recesivne

  Degeneracijeiliodroenja

 • VARIJABILNOST VANJTINA

  vanjtina=geni +okoli

 • GENI

  GENdiomolekuleDNA

  geniodreujusvojstva

  nainidjelovanjagena

  dominacija/recesivnost

  adicija

  epistaza

 • DNA jedinicanasljea

  sastojiseoddvapolinukleotidna, helikalna

  lanca(suprotnog

  smjera)sastavljenaodeera deoksiriboze,fosfatatepurinskih

  ipirimidinskih

  baza

 • Nasljeivanjespola

  M

  XX

  XY

  XXXY

  M

  50%50%

  BROJKROMOSOMALJUDI4646ene44+XXMukarci44+XY

  PSI7878kuje76+XXpsi76+XY

  7878afrikidivljipassivalisicavukkojotdingo

 • DIOBASTANICA

  MITOZA

  umnaanje tjelesnihstanica

  2stanicekeri (diploidan

  broj

  kromosoma)

  MEJOZA

  umnaanjespolnih stanica

  4stanicekeri (haploidan

  broj

  kromosoma)

  razliitekombinacije

  varijabilnost

 • Razlikeizmeumitoze

  imejoze

  MITOZAMEJOZA

  jezgrasedijelijednom, kromosomijednom

  dvijejezgre keri

  brojkromosoma konstantan(2n)

  homolozi

  nezavisni

  produkti(stanicekeri) genetikijednakekao

  izvorinastanica

  jezgrasedijelidvaputa, kromosomijednom

  etirijezgre keri

  brojkromosoma prepolovljen(sa2nnan)

  homolozi

  udrueniu parove bivalente

  produktigenetikirazliiti odizvorinestanice

 • MEJOZA

  razdvajanjerasplodnog materijala

  OPLODNJA

  spajanjenasljednog materijala

  uspajanjupostoje pravila

  aleli

  homozigoti/heterozigoti

  AA/Aa

 • NaNaininasljeivanjaininasljeivanja

  MendelovaMendelovapravilanasljeivanjapravilanasljeivanja

 • monohibridno

  krianje(izmeudvijeistelinije kojeserazlikujuujednojosobini)

  AAxaa

  dihibridno,trihibridno(izmeudvijeistelinije kojeserazlikujuuvie

  2,3

  karakteristika)

  AABBxaabb

  iliAabb

  xaaBB

  AABBCCxaabbcc

 • PrvoMendelovo

  pravilo

  uniformnostF1generacije

  Svi

  krianci

  F1

  generacije

  jednaki

  su

  ili uniformni,bezobziradalijedoaodoizraaja dominantni

  ili

  intermedijarni

  nain

  nasljeivanja

 • Intermedijarno

  krianje

  Dominantnokrianje

  P:AAxBB

  F1:AB

  P:AAxaa

  F1:Aa

 • PRIMJER bojadlakeangusgoveda

  cc CCiliCc?

  CCiliCcxcc=?

 • Povratnokrianje

  testcross

  P:CCxcc

  F1:Cc

  CcxCc

  F2:CC,2Cc,cc

  fenotipskisuCCiCcjednaki povratnokrianje dasaznamogenotip!

  C?xcc: CCxccF1=Cc

  CcxccF1=Cccc

 • DrugoMendelovopravilo nezavisnasegregacijakromosoma

  Nasljeivanje

  pojedinih

  alelomorfnih

  parova gena

  neovisno

  je

  jedno

  o

  drugima

  ako

  postoje

  dvailiviealelomorfnagenazajednuosobinu.U daljnjim

  se

  generacijama

  uvijek

  pojavljuje

  po

  jednanovakombinacijaosobine

 • uF2generaciji,dobivenojparenjemF1ivotinja, (ili

  biljaka),

  ponovo

  se

  meu

  potomstvom

  pojavljuju

  izvorni

  roditeljski

  oblici,

  odnosno svojstva

  u

  nekom

  znaajnom

  omjeru.

  U

  F2

  generaciji

  dolazi

  do

  rastavljanja

  (cijepanja) roditeljskih

  oznaka

  i

  svojstava,

  koja

  su

  u

  F1

  generacijibilasamoprivremenozdruena

 • Dominantnitijek monohibridnogkrianja

  P:bijelinerastjorkir pasmine(dominantna boja) AAxcrna

  krmaaberkirpasmine (recesivnaboja)

  aa

  F1:svipotomcisubijeli Aa

  F2:omjerfenotipovaje 3:1

  (bijelidominantni:

  crnirecesivni) AA,2Aa,aa

 • Intermedijarno nasljeivanjekod kokoiju

  P:homozigotnipijetao crneboje AAx

  homozigotnakoko bijelebojeperja

  BB

  F1:svojepotomstvo pepeljastomodreboje

  perja

  AB

  F2:omjerfenotipovaje

  1:2:1

  (crni:modri: bijeli)

  AA,2AB,BB

 • Epistaza

  pojavakodkojejedan genprikrivaekspresiju drugoggena

  pr.bojadlakelabrador retrivera:

  B

  =dominantnacrnaboja

  b

  =recesivna,okoladno

  smea

  E

  =epistatiki,

  nadjaavajuigen, omoguujeekspresiju

  genaB/b

  e

  =nemaekspresijegena

  B/bzabojudlake,pasje UTEboje

  BBiBb

  pasjecrneboje,samoakoje

  prisutanbarjedanE:

  BBEE,BBEe,

  BbEE,BbEe

  bb

  pasjesmeeboje,usluajudapostoji

  baremjedanE:

  bbEE,bbEe

  usluajudapostojesamo2e,pasjeuvijek

  ut,jerseneeksprimiragenzabojudlake

  BBee,Bbee,bbee

 • NAUILINETOOOSNOVAMAIPRAVILIMA NASLJEIVANJA

  IDEMONA

  UZGOJ

 • SELEKCIJA=odabiranjeivotinjavisoke fenotipsko genotipskevrijednosti,kojese

  koristekaoroditeljislijedeegeneracije

  UZGOJ=primjenaodreenihpostupakai metodakojimaseproizvodeivotinjeza

  rasplod

 • SELEKCIJA

  PRIRODNA

  priroda

  Darwin

  Lamarc

  UMJETNA

  ovjek

  ve

  u7st.n.e. arapski

  punokrvnjak

  masovnai

  individualna

 • METODEUZGOJA kuharica!

  A)

  UZGOJIVOTINJAUISTOJKRVI

  ivotinjakojenisuusrodstvu

  osvjeavanjakrvi

  usrodstvu

  linijskiuzgoj

  uzgojpolinijamairodovima

  B)

  KRIANJE

  uporabnoiliindustrijsko

  melioracijsko

  povratno

  kombinacijsko

  C)

  bastardiranje

 • A)UZGOJIVOTINJAUISTOJ KRVI

  UZGOJIVOTINJAKOJE

  NISUUSRODSTVU

  OSVJEAVANJEKRVI

  UZGOJIVOTINJAU SRODSTVU

  UZGOJPOLINIJAMAI RODOVIMA

  LINIJSKIUZGOJ

 • UZGOJUSRODSTVU

  istipredaknalaziseurodovnicisoevei majinestrane

  premaintenzitetupostoji:

  iriuzgojusrodstvu

  umjereniuzgojusrodstvu

  uskiuzgojusrodstvu

  najuerodbinskoparenje(incest)

 • UZGOJUSRODSTVU

  svrha:

  poveanjehomozigotnosti

  uoavanjerecesivnih(negativnih)svojstava

  genetskapurifikacija(ienje)

 • KADALINIJSKIUZGAJATI?

  uistokrvnojpopulacijivisokegenetske vrijednosti

  nakontoseidentificiraiprovjerinekajedinka izuzetnekvalitetekojamoebitizaetniklinije

  nakonsmrtiistaknutejedinke(koncentracija genaprekopotomaka)

 • Generacijapredaka1.2.

  3.4.5.

  JEDINKA

  100%

  MAJKA

  50%

  OTAC

  50%

  djed25%

  bakaprabakapraprabakaprapraprabaka25%12,5%6,25%3,12%

  baka25%

  djedpradjedprapradjedpraprapradjed25%12,5%6,25%2,12%

  Srednjiudiogena

  svakogpretka1/21/41/81/161/32

  PODRIJETLOJEDINKEIUDIOGENAPREDAKA

 • RODBINSKIKOEFICIJENT(R)

  KOEFICIJENTUZGOJAUSRODSTVU(F)=KOEF. INBRIDINGA

  FjeodprilikepolovicaR

  inbridingdepresija poveanje homozigotnosti

 • IZRAUNAVANJEKOEFICIJENTA UZGOJAUSRODSTVU

  INBRIDINGA

  A)

  nitijedanzajednikipredaknijeuzgojenu srodstvu

  FX

  =

  (1/2)n+n

  +1

  B)nekiodzajednikihpredakauzgojenjeusrodstvuFX

  =

  (1/2)n+n

  +1

  x

  (1+Fa

  )

  Fx

  =koeficijentuzgojausrodstvuivotinjex

  n=brojgeneracijaizmeuivotinjexizajednikogpretkasoevestrane

  n=brojgeneracijaizmeuivotinjexizajednikogpretkasmajinestrane

  Fa

  =koeficijentuzgojausrodstvuzajednikogpretka

 • Primjerizraunavanjakoeficijenta uzgojausrodstvu:

  zajednikipreci

  n n

  A 1 1

  B 1 1

  izraunavanje:

  (1/2)1+1+1

  =(1/2)3

  =0,125

  (1/2)1+1+1

  =(1/2)3

  =0,125

  =0,250

  Fx

  =0,25ili25%

  X

  C

  D

  A

  B

  C A D

  C B D

  1

  1 2

  2

 • X

  S

  D

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  5

  7

  58

  5

  9

  Fx = 0,125

  Rx5 = 0,47

 • X

  S

  D

  1

  13

  3

  16

  5

  6

  14

  15

  57

  17

  18

  Fx = 0,031

  Rx5 = 0,06

 • INBRIDINGDEPRESIJA

  smanjenaplodnost

  genetskaoboljenja

  smanjenjeotkucajasrca

  poveanasmrtnostdjece

  smanjenirast

  slabijaimunost

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Uzae_SqbmDE

 • IZRAUNAVANJERODBINSKOG KOEFICIJENTA

  RXY

  =

  (1/2)n+n

  RXY

  =rodbinskikoeficijentizmeudvijeivotinje,xiy

  n=brojgeneracijaizmeuivotinjexizajednikogpretka

  n=brojgeneracijaizmeuivotinjeyizajednikogpretka

 • Primjerizraunavanjerodbinskog koeficijenta:

  rodbinskiodnosizmeuoca(O)isina(S) iznosi0,5

  sin otac=1generacija..n=1

  otac otac=0generacija.n

  =0

  RSO

  =

  (1/2)1+0

  =0,5

 • B)KRIB)KRIANJEANJE

  UPORABNOILIINDUSTRIJSKO

  jednokratno,izmjenino,rotacijsko

  heterozis

  MELIORACIJSKO

  POVRATNO

  KOMBINACIJSKO

 • roditeljskageneracija

  F1generacija

  1.povratnagenerac.

  (IIgeneracija)

  2.povratnagenerac.

  (IIIgeneracija)

  2n

  - 1krvni udio =

  2n

  NP x R njemaki pin

  rotvajler

  boseron x RNPR

  2

  1NP3R

  4x B

  1NP3R4B

  8

 • POPRATNEPOJAVEKRIANJA

  heterozis(luksuriranje)

  varijabilnost

  atavizam

 • uzgojnijestvaranjenovihgena!

  uzgojjeiskoritavanjegenetikevarijabilnosti kojazanekosvojstvo(a)postojiupopulaciji

  genet.varijab.+odabir=prikladnigenotipza okoli

 • MOGUNOSTIUUZGOJNOM RADU

  izgraditinovupasminu

  poboljatipostojeupasminu

  udruitidvijeiliviepostojeihpasmina

 • USPJEHUZGOJNOGRADA

  preciznaprocjenaUVivotinja

  mjerenjesvojstava

  heritabilitetsvojstva(h2)

 • C)BASTARDIRANJE

  parenjeivotinjarazliitevrste

  uinakluksuriranja

  aklimatizacijabastardiranjem

 • C)BASTARDIRANJE

  MEUSOBNONEPLODNIBASTARDI(konjx magarac)

  MULA(Equusmulus)

  MAZGA(Equushinnus)

  DJELOMINOPLODNIBASTARDI(jakxzebu)

  NEOGRANIENOPLODNIBASTARDI(zebux dom.gov.)

 • svojstvapasmina

  geni

  pravilanasljeivanja

  metodeuzgoja

  uzgojusrodstvu

  rodbinskikoeficijent

  krvniudio

 • HVALANAPANJI

  PITANJA?

  igor.stokovic@vef.hr

  Nasljeivanje i uzgoj pasaSADRAJPasmine i opa pasminska svojstvaDegeneracije ili odroenjaSlide Number 5NEKE NASLJEDNE BOLESTI PASASlide Number 7VARIJABILNOST - VANJTINAGENIDNA - jedinica nasljea Nasljeivanje spolaDIOBA STANICARazlike izmeu mitoze i mejozeMITOZA MEJOZASlide Number 14Naini nasljeivanja- Mendelova pravila nasljeivanjaSlide Number 16Prvo Mendelovo pravilo uniformnost F1 generacijeSlide Number 18PRIMJER boja dlake angus govedaPovratno krianje - testcross Drugo Mendelovo pravilo-nezavisna segregacija kromosoma Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24EpistazaSlide Number 26Slide Number 27SELEKCIJAMETODE UZGOJA kuharica!A) UZGOJ IVOTINJA U ISTOJ KRVIUZGOJ U SRODSTVUUZGOJ U SRODSTVUKADA LINIJSKI UZGAJATI ?Slide Number 34Slide Number 35IZRAUNAVANJE KOEFICIJENTA UZGOJA U SRODSTVU - INBRIDINGAPrimjer izraunavanja koeficijenta uzgoja u srodstvu:Slide Number 38Slide Number 39INBRIDING DEPRESIJAIZRAUNAVANJE RODBINSKOG KOEFICIJENTAPrimjer izraunavanje rodbinskog koeficijenta:B) KRIANJESlide Number 44POPRATNE POJAVE KRIANJASlide Number 46MOGUNOSTI U UZGOJNOM RADU USPJEH UZGOJNOG RADAC) BASTARDIRANJEC) BASTARDIRANJESlide Number 51Slide Number 52

Recommended

View more >