Nataša Žunić Kovačević, prof.dr.sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci zunic@pravri.hr

  • Published on
    13-Feb-2016

  • View
    81

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Porezni izdaci u sustavima imovinskih poreza o poredbenopravnim rjeenjima te hrvatska rjeenja de lege lata i de lege ferenda. Nataa uni Kovaevi, prof.dr.sc. Pravni fakultet Sveuilita u Rijeci zunic@pravri.hr . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Porezni izdaci u sustavima imovinskih poreza o poredbenopravnim rjeenjima te hrvatska rjeenja de lege lata i de lege ferenda Nataa uni Kovaevi, prof.dr.sc.Pravni fakultet Sveuilita u Rijecizunic@pravri.hr </p></li><li><p>Promjene u mjestu i ulogama poreza na imovinu kao posljedica promjena sustava javnih prihodaKlasina/tradicionalna poimanjaNovi pravci Kriza/Izvjea Europske komisijeneophodne promjene sustava javnih prihoda trebaju ii putem preraspodjele poreznog sustava na nain da jedan pravac promjena ide ka uvoenju ili promjenama u sustavu imovinskih porezapotraga za veim prihodina od imovinskih porezaneposrednopojedine drave lanice, predlau se smanjenja broja izuzea i osloboenja u sustavu imovinskih poreza ili pak uvoenje progresivnih poreznih tarifa kao zamjena proporcionalnih poreznih sustava, poveanje porezne stope poreza na imovinu</p><p>2007. prihod od navedenih poreza predstavljao je manje od tri posto u ukupnim poreznim prihodima 19 drava lanica Europske unije od tadanjih 25 drava lanicaPosrednovlasnitvo nad imovinom promjene u oporezivanju i putem poreza na dohodak; poveati ili uvesti oporezivanje dobara ili usluga koji su neophodni u dranju imovine /hipoteka;ugovori o osiguranju kua, zgrada ili svih nekretnina,/ </p></li><li><p>Porezna izuzea u sustavu oporezivanja imovineprisutnost u velikom brojurazliitih pojavnih oblika i pretpostavki za ostvarenjeobliciosloboenja odbitci i povlatene ili smanjene porezne stope osloboenja i umanjenja porezne osnovice odgode plaanje poreza()</p><p>Razlozi uvoenja odnosno ciljevi razliitipokuaj doprinosa ekonomskom razvoju ili poticanju odreenog ponaanja poreznih obveznikapogodovanje konkretnim, gotovo ve tradicionalnim, kategorijama poreznih obveznika</p></li><li><p>Poredbenopravni prikaz oporezivanja imovine i raznih oblika poreznih izdataka </p><p>NjemakaItalijaNizozemska SlovenijaPRIKAZ:Porez na imovinu Nepokretnu imovinuPorez na nasljedstvo i darove</p></li><li><p>Oporezivanje imovine u Hrvatskoj </p><p>Nema opeg ili sintetikog poreza na imovinuPorezi na imovinuu uem smislu rijeiporez na cestovna motorna vozilaporez na plovilate porez na kue za odmorupanijski/opinski ili gradski</p><p>u irem smislu rijeiporez na nasljedstvo i darove porez na promet nekretninaupanijski/zajedniki </p></li><li><p>RH: posebni ili parcijalni porez na nepokretnu imovinu/ porez na kue za odmorZakon o financiranju jedinica lokalne i podrune (regionalne) samoupravePorezni obveznik - svaki je vlasnik kue za odmor, bilo pravna ili fizika osobakua za odmor - svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski osim gospodarstvenih zgrada koje slue za smjetaj poljoprivrednih strojeva, orua i drugog pribora. Porezna osnovica - etvorni metar korisne povrinePlaa se u godinjem iznosu koji propisuje opina ili grad - zakonom utvren iznosu od pet do petnaest kunaod 5,00 do 15,00 kuna po jednom etvornom metru korisne povrine kue za odmor.Visinu poreza na kue za odmor propisuju svojom odlukom opina ili grad,ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za koritenje kue za odmor.</p><p>lanak 37. - porez na kue za odmor se ne plaa na kue za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, poar, potres), te starosti i tronosti.Osloboenja su predviena i za kue za odmor za vrijeme dok su u njima smjeteni prognanici i izbjeglice. Porez na kue za odmor ne plaa se na odmaralita u vlasnitvu jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave koja slue za smjetaj djece do 15 godina starosti. </p><p>Opina ili grad mogu odlukom propisati i druga osloboenja od plaanja poreza na kue za odmor iz gospodarstvenih i socijalnih razlogaNije praksa</p></li><li><p>POREDBENI PRIKAZ IZDATAKA KOD OPOREZIVANJA IMOVINESve prikazane drave primjenjuju porezne izdatke u obliku izuzea ili osloboenja, odbitaka, povlatenih ili smanjenih poreznih stopa te osloboenja i umanjenja porezne osnovice</p><p>tzv. institucionalna izuzea kod oporezivanja imovine, prije svega, nepokretne imovine. Rije je o izuzeima od oporezivanja imovine javnopravnih tijela, institucija koje se bave djelatnostima od opeg, javnog interesa te imovine vjerskih institucija kada se ta imovina koristi u svrhu zbog koje se te institucije i osnivaju</p><p>Olakice poreza na imovinu esto - radi utjecaja i motiviranja poreznih obveznika na, za javnu vlast, eljeno ponaanje ili poduzimanje odreenih aktivnosti/potie se poljoprivreda, umarstvo ili se utjee na ouvanje povijesnih graevina, okolia i sl./Porezna su izuzea esto parcijalna i vremenski ograniena trajanja</p><p> i razlike u poreznim stopama i poreznom optereenju- poticajjae optereenje imovine koja se ne koristi, graevina ija izgradnja nije u odreenom roku dovrena odnosno nia porezna stopa e se primjenjivati kod ciljanog ili eljenog ponaanja poreznih obveznika</p><p>Posebne olakice esto su predviene za sluaj prirodnih katastrofa poput poplava, potresa ili sl. kada je imovina koja je predmet oporezivanja, njima pogoena</p></li><li><p>POREDBENI PRIKAZ IZDATAKA KOD OPOREZIVANJA IMOVINEOsobna osloboenja- razliiti oblici i brojne olakice za vlasnike stambenih nekretnina, koje mogu biti sveobuhvatne ali i selektivne na nain da su olakica namijenjene starijim osobama, osobama s invaliditetom ili pak osobama sa niim dohocimaostvarenje olakice mogue je najee po postavljanju zahtjeva poreznog obveznikaolakica se odnosi na stambeni prostor poreznog obveznika koji je njegovo primarno mjesto stanovanja</p><p>izuzee od oporezivanja stambenog prostora moe biti ogranieno na nain da se oporezuje samo ukoliko vrijednost te imovine prelazi propisani iznos te kada je obiteljski dohodak iznad propisanog minimumaIzuzee od oporezivanja odnosi se ponekad samo na dio procijenjene vrijednosti nekretnine omoguujui progresivnost u oporezivanju imovinePojedini porezni sustavi poznaju izuzea od oporezivanja za imovinu koja je steena prije odreenog datuma, izuzea za imovinu male vrijednosti </p></li><li><p>POREDBENI PRIKAZ IZDATAKA KOD OPOREZIVANJA IMOVINEposebna skupinu /izravnih/poreznih izdataka -mjere odgode plaanja porezaodgoda plaanja poreza na imovinu najee se predvia za porezne obveznike starije ivotne dobiu tom sluaju, porez se naplauje kada se imovina otui/proda ili porez plaaju nasljednici kada naslijede imovinu za koju je porezni obveznik, ostavitelj ostvario odgodu plaanja poreza.</p><p>Posrednoporeznog odbitak poreza na imovinu kod poreza na dohodak ili poreza na dobit</p><p>reguliranjem problema dvostrukog oporezivanja, meunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te nekih procesnih pitanja oporezivanja imovine moe se utjecati takoer na veliinu prihoda koji e se prikupiti</p></li><li><p>POREDBENI PRIKAZ IZDATAKA KOD OPOREZIVANJA IMOVINEOsobna osloboenja Unutar te skupine mjera-brojne olakice za vlasnike stambenih nekretninamogu biti sveobuhvatne ali i selektivne olakice namijenjene starijim osobama, osobama s invaliditetom ili pak osobama sa niim dohocima</p></li><li><p>IZDACI U HRVATSKOM SUSTAVU OPOREZIVANJA IMOVINE komparativno - brojniji zbog same selektivnosti/parcijalnog obuhvaanja imovine to proizlazi i iz definiranja predmeta oporezivanja nain utvrivanja porezne osnovice poreza na kue za odmor bez sumnje predstavlja odstupanje od uobiajenog poreznog pravila a rezultira, izmeu ostaloga, manjim poreznim prihodimaporeznu stopu, vrstu i visinu, hrvatskog poreza na nasljedstvo i darove /moemo takoer odrediti kao porezni izdatak</p></li><li><p>UMJESTO ZAKLJUKAvelik broj olakica i osloboenja razliita oblika u oporezivanju imovine - neophodni i ukoliko elimo poreze na imovinu sauvati kao korektiv u izgradnji pravednog poreznog sustava</p><p>relativna neuinkovitosti ili neizdanost poreza na imovinu ima svoju kompenzacijsku stranu u pravednosti kojoj porezi na imovinu pridonose</p><p>porezni izdaci jednako predmet kritika koliko i sami porezi, jer smanjuju porezne prihode ali i zbog njihova uinka na transparetntnost poreznog sustava, trokove ubiranja poreza, neutralnost poreza</p><p>Stoga u raspravama o uvoenju ili reformama poreza na imovinu treba biti osvijetena politika uloga tog poreza i svih njegovih elemenata pa tako i poreznih trokova </p></li></ul>