NCMH Update January 2015 (Cymraeg)

 • View
  222

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • NCMHCanolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol National Centre for Mental Health

  Croeso i Rifyn Diweddaraf NCMHRydym yn falch iawn or llwyddiannau gwych a gyflawnwyd gennym dros yr ychydig fisoedd diwethaf, ac mae miloedd o unigolion ledled Cymru bellach wedi cymryd rhan yn ein hymchwil.

  Bydd eleni yn cynnwys rhai datblygiadau cyffrous iawn, fel NCHM yn dechrau ar gyfnod newydd a fydd yn cynnwys cydweithwyr ym Mhrifysgolion Abertawe a Bangor. Mae gennym gynlluniau mawr ar gyfer y flwyddyn i ddod, a thrwy gydweithio byddwn yn cyflawni llawer mwy nag y gallem ei wneud ar ein pen ein hunain.

  Ni fyddem wedi cyflawni cymaint ag y gwnaethom heb yr help ar gefnogaeth a gawsom gan gymaint ohonoch, boed yn wirfoddolwyr neu yn rhai a wnaeth ein helpu i hyrwyddo ein hachos - diolch yn fawr i bob un ohonoch.

  Drwy gydweithio rwyn siwr y gallwn gyflawni hyd yn oed yn fwy yn 2015.

  Professor Ian JonesCyfarwyddwr yr NCMH

  Nifer y gwirfoddolwyr yn dyblu yn 2014

  www.ncmh.info

  Ionawr 2015

  Y WYBODAETHDDIWEDARAF

  Mae bron 2000 o bobl o bob oedran wedi cynnig ein helpu ni dros y flwyddyn ddiwethaf gydan hymchwil i iechyd meddwl, ac felly mae bron 4000 o gyfranogwyr gennym bellach.

  Mae gwirfoddolwyr o bob oed ledled Cymru wedi rhoi ou hamser i helpu ymchwilwyr i ddysgu mwy am achosion problemau iechyd meddwl.

  Mae dealltwriaeth well yn hollbwysig er mwyn helpu i wella diagnosis, triniaeth a chymorth ar gyfer gofal iechyd meddwl, sef un o nodau allweddol NCMH.

  Dywedodd yr Athro Ian Jones, cyfarwyddwr NCMH: Ni allwn ddiolch in gwirfoddolwyr ddigon dim ond gydau cyfraniad hwy y gall ymchwilwyr wneud y gwaith a fydd yn arwain at

  welliannau gwirioneddol yn y dyfodol i bobl y mae salwch meddwl wedi effeithio arnynt.

  Rydym yn chwilio am fwy o wirfoddolwyr o hyd a gall unrhyw un gymryd rhan - pun a oes ganddynt brofiad o fyw gyda chyflwr iechyd meddwl ai peidio.

  Maer broses yn gyflym a syml a bydd ymchwilydd yn dod ich cartref i gynnal cyfweliad byr a chymryd sampl gwaed fach. Maen cymryd llai na hanner awr fel arfer.

  Os nad ydych eisoes wedi gwirfoddoli, ewch i www.ncmh.info/help-us i ganfod mwy, neu ffoniwch ni ar 029 2068 8401. Gallwch hefyd anfon neges destun TIME i 60777.

  /walesmentalhealth

  @ncmh_wales

 • Arian or newydd yn rhoi hwb o 3m i ymchwil iechyd meddwl yng Nghymru

  iechyd meddwl, pun a oes gennych brofiad o fyw gyda chyflwr iechyd meddwl, wedi gweithio ym maes gofal/cymorth iechyd meddwl, neu hyd yn oed os oes gennych ffrind neu berthynas sydd phroblem iechyd meddwl.

  Er mwyn rhannu eich awgrymiadau, cwblhewch y ffurflen ar-lein yn www.ncmh.info/tellncmh cyn 4pm ddydd Gwener 13 Chwefror 2015.

  Bydd #TellNCMH, ein harolwg ar-lein syn caniatu i chi helpu i lunio ymchwil iechyd meddwl yn y dyfodol yng Nghymru, yn cau ar 13th Chwefror.

  Rydym am i chi awgrymu hyd at bum maes a phwnc ymchwil y credwch y dylai ymchwil yng Nghymru ganolbwyntio arnynt yn y dyfodol.

  Gall eich awgrymiadau fod yn fanwl neun gyffredinol, ac mae lle hefyd ar yr arolwg i chi ychwanegu unrhyw sylwadau eraill.

  Drwy ddweud wrthym am y meysydd ymchwil syn bwysig i chi, gallwch helpu i greu darlun gwell or hyn y dylai ymchwil iechyd meddwl yng Nghymru fod yn ei wneud yn y blynyddoedd i

  ddod, gan arwain at syniadau newydd ac awgrymu llwybrau astudio newydd. Ar l i ni gael eich awgrymiadau, byddwn yn nodir themu ar pynciau ymchwil mwyaf poblogaidd.

  Yna byddwn yn cyhoeddir awgrymiadau di-enw hyn, fel y gallant lywio cyfeiriad ymchwil iechyd meddwl yng Nghymru.

  Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd diddordeb mewn

  info@ncmh.info2

  Mae amser yn mynd yn brin o ran #TellNCMH

  Bydd ymchwil iechyd meddwl yng Nghymru yn cael hwb o 3m dros y tair blynedd nesaf diolch i arian or newydd ar gyfer y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol (NCMH).

  Darperir y cylch ariannu newydd gan y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR).

  Bydd y ganolfan yn parhau i recriwtio miloedd o bobl i gymryd rhan mewn ymchwil iechyd meddwl, a bydd hefyd yn gweithio i hyrwyddo dealltwriaeth o broblemau iechyd meddwl ymhlith y cyhoedd yng Nghymru er mwyn helpu i fynd ir afael stigma.

  O fis Ebrill 2015 bydd NCMH yn creu partneriaethau newydd gydar Uned Ymchwil Gwybodaeth Iechyd (HIRU) ym Mhrifysgol Abertawe ar

  Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor. Bydd y ganolfan hefyd yn ymgorffori gweithgarwch llwyddiannus Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Meddwl Cymru (MHRN-C) ar Rhwydwaith Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth (LDAN). Bydd y datblygiadau cyffrous hyn yn gwneud NCMH yn sefydliad a fydd yn wirioneddol i Gymru gyfan.

  Dywedodd yr Athro Ian Jones, cyfarwyddwr NCMG: Rydym yn falch iawn o allu parhau r gwaith gwych hwn y mae NCMH wedi bod yn ymwneud ag ef, ac rydym yn edrych ymlaen at rai datblygiadau newydd cyffrous iawn yn y blynyddoedd i ddod.

  Maer arian or newydd yn brawf o ymrwymiad a gwaith caled pawb syn gysylltiedig ag NCMH - ein staff an

  gwirfoddolwyr ymchwil. Maen adeg gyffrous iawn i ymchwil iechyd meddwl yng Nghymru, ac rydym yn edrych ymlaen at gymryd NCMH ir cam nesaf yn ei datblygiad.

  Mae Laura Dernie, 31 oed o Gaerdydd, yn fam i ddau o blant ac yn wirfoddolwr ymchwil gydag NCMH. Gwnaeth ei phrofiad hi o iselder ei hysgogi i gymryd rhan yng ngwaith ymchwil y Ganolfan. Mae bellach yn gweithredu fel Hyrwyddwr Ymchwil gan helpu i recriwtio gwirfoddolwyr newydd. Maen wych bod NCMH yn gallu parhau r gwaith y maen ei wneud meddai Laura.

  Mae gan yr ymchwil y gallu i newid bywydau, ac un diwrnod yn y dyfodol, gallair ymchwil y maen ei gwneud yn awr fod o fudd im plant, ac i filoedd o bobl eraill

 • Mae gofal annigonol i fenywod syn cael problemau iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd yn costio dros 8 biliwn i economir DU am bob blwyddyn o enedigaethau, yn l adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2014.

  Cyhoeddwyd yr adroddiad, Maternal Mental Health - an economic case for action, gan y Gynghrair Iechyd Meddwl i Famau (MMHA).

  Dywedodd yr Athro Ian Jones, cyfarwyddwr NCMH, wrth siarad am yr adroddiad Maer adroddiad hwn yn dangos faint o flaenoriaeth y mae angen ei rhoi i ofal iechyd meddwl addas, o ansawdd uchel yn ystod beichiogrwydd ac ar l geni plentyn. Rhoi cyfrif am y gost ariannol yn unig a wnar ffigurau hyn - gall y niwed personol ac emosiynol syn deillio o broblemau iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd ac ar l geni plentyn fod yn enfawr.

  Roedd Dr Sarah Jones, cymrawd clinigol yn NCMH, yn Llundain i gefnogi lansior adroddiad yn swyddogol. Dywedodd Y gwir yw bod hyd at 20% o fenywod yn datblygu problemau iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd neu o fewn blwyddyn i enir babi ac mae hunanladdiad yn un o brif achosion marwolaethau yn ystod y cyfnod hwn.

  Ac er bod problemau iechyd meddwl yn gyffredin ac yn niweidiol i famau, babanod a theuluoedd, mae mynediad at seiciatreg amenedigol yn amrywion fawr iawn ledled y DU.

  Nid oes gan fenywod yn hanner y DU neu oddeutu hynny unrhyw fynediad at wasanaethau iechyd meddwl amenedigol arbenigol o gwbl.

  Mae angen datblygur gwasanaethau hyn fel bod pob menyw yn gallu cael mynediad teg at wasanaethau arbenigol ledled y DU.

  Awgrymar adroddiad y byddain costio tua 238 miliwn i ddatblygu gwasanaethau yn unol chanllawiau cenedlaethol.

  Mae NCMH yn gweithio er mwyn dysgu mwy am gyflyrau iechyd meddwl, gan gynnwys y rhai syn gysylltiedig beichiogrwydd, fel y gallwn wneud diagnosis gwell a rhoi triniaeth a chymorth gwell yn y dyfodol.

  Yn ddiweddar, cyhoeddwyd papur yn The Lancet gan yr Athro Ian Jones yn trafod gofal ar gyfer mathau o salwch fel anhwylder deubegynol a sgitsoffrenia yn ystod y cyfnod amenedigol. Gall geni plentyn fod yn ffactor pwerus syn arwain at anhwylderau difrifol syn effeithio ar dymer megis mania, iselder a seicosis, yn enwedig i fenywod sydd wedi dioddef o anhwylder deubegynol yn y gorffennol.

  Maer papur yn awgrymu y dylid rhoi cyngor priodol i bob menyw o oedran atgenhedlu sydd wedi dioddef o salwch meddwl difrifol yn y gorffennol ar y risgiau ar gofal sydd angen ei roi yn ystod beichiogrwydd ac ar l geni plentyn am fod risg y gallair fam gael

  ail bwl o salwch.

  Adnoddau Beichiogrwydd ac Iechyd Meddwl NCMH

  n Tudalen gwe ar Anhwylderau syn effeithio ar dymer yn ystod beichiogrwydd a geni plant

  n Taflen anhwylder deubegynol, beichiogrwydd a geni plant

  n Modiwl ar-lein ar iechyd meddwl ymhlith mamau: rhaglen ddysgu i fydwragedd.

  Gallwch gael gafael ar y holl adnoddau hyn a mwy yn www.ncmh.info/pregnancy

  Cyfrif cost gofal iechyd meddwl gwael ym maes mamolaeth

  www.ncmh.info 3

  Mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin yn ystod beichiogrwydd a genedigaeth.

 • Urdd Marchog ir Athro Mike Owen

  Sefydliad Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol.

  Ymhlith yr anrhydeddau a enillodd yr Athro Owen yn y gorffennol mae Gwobr Lieber 2012 a Gwobr Ymchwilydd Nodedig William K Warren am ymchwil i sgitsoffrenia yn 2013, y dyfarnwyd y ddwy ar y cyd chyd Brif Ymchwilydd NCMH, yr Athro Mick ODonovan.

  Mae Prif Ymchwilydd NCMH, yr Athro Mike Owen wedi cael ei urddon farchog am ei wasanaethau i niwrowyddorau ac iechyd meddwl.

  Dywedodd yr Athro Owen, wrth siarad r BBC, fod y wobr yn cydnabod gwaith Prifysgol Caerdydd o roi sylw i seiciatreg. Cydnabu hefyd bwysigrwydd ei gydweithwyr ar tm cymorth, ar Brifysgol yn gyffredinol.

  Dywedodd cyfarwyddwr NCMH, yr Athro Ian Jones Rydym yn falch iawn bod yr Athro Owen wedi cael yr anrhydedd hwn.

  Mae ei waith rhagorol ar ddeall yr eneteg syn sail i gyflyrau megis sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol a chlefyd Alzheimer wedi bod yn arloesol a dweud y lleiaf.

  Dim ond gyda chymorth academyddion rhagorol fel yr Athro Owen y by