Nederlandse a Voor Beginners

 • Published on
  15-Jul-2015

 • View
  56

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 5/13/2018 Nederlandse a Voor Beginners

  1/45

  ~ .. ....

  EOTVOSLORANDTUDOMANYEGYETEMGERMANISZTlKAlNTEZETNEDERLANDISZTIKAI KOZPONT

  EOTVOS LoRAND UNIVERSITEIT BUDAPESTGER~,,1ANISTISCH INSTITUUTCENTRUM VOOR NEERLANDISTIEK

  Nederlandse grammatica vnor beginners,~ .~:~. . ... . ';.~

  Tot stand gekomen met definanciele steun van deNederlandse Taalunie

  Samengesteld door:Jan Pieter StruivingZelenka EszterIi

  tI ELTEBudapest, 1996

 • 5/13/2018 Nederlandse a Voor Beginners

  2/45

  1 de taal Hoeveel spreek jc?2 het kind Onze buren hebben vier3 de lepel Hij geeft me drie4 de vraag Lees de altijd goed.5 bet paard Mi jn broer heeft twee6 de baby Waar is de afdeling voor ?

  ..! 7 het examenln juni hebben we8 het glas Ik bestel drie wijn,9 het ei Ik maak: een omele t van drie10 de s tudent In deze fla t wonen tweehonderd11 de minuut Umoe t nog vijf wachten.12 de jongen Ken jij die twee ? '13 het mei sj e Dez e zijn mijn nichtjes,14 het kopje lk drink '5 ochtends altijd twee koffie.15 de week Over drie begint de vakantie.16 de auto Op de weg r ij den vee l17 de man In d eze g roep z it te n acb t18 de VTOUW In d e andere groep zi tt en z es19 de docent Ken jij de andere ?20 de stoel In d e kamer st aan vierOefening 3

  MEERVOUDZet de woorden in het meervoud.Oefen ing 11 het huis, de deur De hebben en------------ ------------het raam2 de kamer Een huis heeft twee of drie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 de tafel, de steel In de kamer s taan en- - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - -4 de kast, het ding In de kamer staan oak en andere ------5 de plank Een kast heeft vier of v i j f , _6 het bard, het kopjeln de kast staan -:-- en -:-- _7 de beker De staan daar ook.S de pan De staan oak in de kast.9 de lepel De liggen in de la o10 de vork, het IDes Daar liggen ook de en de _Ocfcn ing 2

  Weet j e wa t ik z ie a ls ik gedronkcn heb?Non, nou?Allemaal beestjes, zo vcel beestjes,am me heen ...

  de olifantde autobet hoedjede strikde slurf

  Weet je wat ik zie als ik gedronken heb?Raze - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -n blanwe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -et papieren op hun kopenom~h~un--------------------Echt waar!Weet je wat ik zie a1 s ik gedronken heb?

  Enorme , dansend in de regen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -bet konijnde paraplu meL _ /1

 • 5/13/2018 Nederlandse a Voor Beginners

  3/45

  de strecphet bolletjcde laars

  de hamsterhet cafehet borreltjede zak

  de kathet ooghet kopjehet been

  de muishet paardde sigarethet vuurtjede luciferde boom

  de spinde pootde klompde bri lhet oog

  met _en ~----------------------en met rubber . aanEcht waar:Weet j e wat ik zie als ik gedronken heb?Groene _in alle . _Ze drinken ---;en gooien met chipsEcht waarlWeet j e wat ik z ic a ls ik gedronkcn heb?Zwarte .met blauwe _....::....:._ ~ _

  Ze geven .----,,- -'- _en bij len ill jc _

  Echt waar!Weet j e wat ik zi e a ls ik g edronke n he b?Witte _zo g roa t al sdie draaienen clkaar gevenmet ~----- ---- ----- ---- -zo groot als _Echt waar!Weer j e wat ik zi c a ls ik g edronke n hc b?Harige _met vcertien ~ ~. _met veertieu __(cen voor e lke voe t)entwee ~--------.----oPwant ze hebben vier _Echt waarl

  En j ij ? Wa t zi e j ij a ls j e g edronke n he bt?

  ADJECTIEFOefening 1Vol de goede vorrn van het adjcc tief in:

  De buurvrouw van Esther heel Lydie. Ze is een buurvrouw. (aardig)- Welke wijn v ind jlj lekke r?- Ik hou van __ -,---.,- wijn. (droog, wit)- Ga je mee na ar de f ilm?- Welke f ilm?- Die _duur)Nederlands is een taal, (rnoeilijk)- Je bent vast e rg (moe). Wat wi l je drinken?- Een pilsje. (lekker, koud)- Wil jc melk in de koffie?- Nee , ik drink mijn koffie ~~=. (zwart)- R ij jij in een eend? (lelijk)

  123

  4567

  fllm mcnsen m huizen. (nieuw, Dud,------ver _

  ~Nee, ik hou van auto's! (duur, snel)8 De elfstedenLocht is een toebt. (lang)9 ~Welk kopje wil je, een kopje of een kop]c? (blauw, rood)

  - Ik wi l graag het kopje, (rood)10 Wat is het huiswerk voor de keer? (volgcnd)

  DcfeDing 2 Vul adjee tieven in.Ik woon in een t dorpje. Ik houd van dit _dorp, Een ding is jammer: er gcbeurt niet vecl. In een stad gebeurt meer. Het is e rgi n o ns dorp. Op een avond maak ik een ~ _-w-an-d-elin-'g-.-I---k--:'l-o-op-ver het plein, door het park, door de

  straten en de straatjes, Plotseling zie ik iets in de _----.,.-lu-c-:b-t-. = W : 7a-t is d at? HeL is nict de zan, en oak niet de _..,..,-_-:-~~-:-:-_maan, Het is gecn vogel, en het is ook geen vliegtuig, Ret dingIS en . Het ding maakt geluiden: het piepten fiuit. Ik zie lichtstralen rond het ding. Het ding komt naar beneden, Het stopt opde grond. I k word bang. Ik kij k om me heen, Ik zi e ni emand. Ai le mense n van mijn

  dorp slapen al. Ik '>'IiIweglopen, naar mijn huis, maar".,.......,~---:ik kan niet lopeno Ik bli jf s taan en ik kijk.Het , ding staat nu op de grand, n aast een t

  boom. Er gaat een deur open. Er komt"-ie-m-an-d-=--u-=-it-.-E=-e-n-mens?en dier? Is deze persoon een mens? Waar komt hijvandaan? Uit , landen? Of uit het heela1?Hij ziet er gck uit: hij heeft twee benen, vier______ ---,.,- hoofd, een neus, --.,.---

  ogen die rond zijn gczicht staan. Hij z iet e r uit,-m-a-ar-to-c-hben i k cigenlij k niet bang mcer, Hij lacht naar mi j mel zijn mond (melvier rijen tanden) en ik, ik lach naar hem! Hij drukt op een _knopje bij de deur en cr rolt een ladder uit, Hij gaat langzaamde l adder af en hij l oopt na ar mi j t oe, me t stappen, Hij s taat s ti1en 'hij d ruk t op een

  knopje op zijn buik. Hij gaat praten! Ik hoor gepiep en gekraak--------(het lijkt wei een casseuerecorderl) en dan zegt hij met een _stem: @@@@@ **** @@ ##! Wat moet ik doen? Wat meet ik antwoorden? Dan staat er plotselingeen man naast mij. Hij duwt me weg en zegt boos: He, idiooL! Maak dat jewegkomt! We z ijn h ie r bez ig met filmopnamen:

  TEGENSTELLINGENOefening 1Kies de juiste tegenstelling.

  1 Ik ben niet gezond, maar ziek / beter.2 Het glas is niet kapot, het is nag heel / stuk.3 Dit mat eriaal is Di et bard, maar goed / zacht,4 Einst ein was met dam, maar knap jlel ijk.5 Us met chocolade is lekker, maar ijs met most erd is leuk j vies.6 Een f Iat is hoog, maar een bungal ow is laag I kart.7 Deze muziek is vr olijk, maar die muziek i s s omber j zwaar.8 De kleur van die bracken is ni et hetzelfde, maar geIij k I verschillend.9 Je veters zitten met vast , maar leeg 1105.10 Is het stat ion ver of dicht bij / l ater ?

  ; .1

 • 5/13/2018 Nederlandse a Voor Beginners

  4/45

  Oeft!ning 2Kies de juiste tegenstelling,1 Zij wecgt maar 45 kilo. Zij is niet dik, maar dun! lang.2 Nu zijn er veel machines, maar vroeger I terug met.3 Je doer zo vreemd. Doe tach normaal !oorzichtig.4 Ik ga naar Zwolle, Ik ga vandaag hccn en ik kom ~org~n terug I eerder,5 We gaan vanavond uit, maar we blijven morgen thuis / m. . . , ?6 Wil j ij d e volge nde kecr wee r I tal iaan s kokcn , want d e komende !onge ke cr was h et zo l ek kcr?7 Het dier was heel wi ld, maar na de injectie werd hij dr uk / rustig.8 Vanmorgen was ik e en ha lf u ur eerder op mi jn : ", erk, m?rgen kom ik . cen .. ha lf uu r l at er / vroege r,9 Missc hi en ko rn ik morge n op bezoek, maar dat IS no g mel zeker !uidelijk .10 Ik vi nd de bank mooi, maar ik vi nd de st oclen lclijk !ervelend,Oefening 3Vul de juiste tegenstel ll ing in.1 Het antwoord is n iet gocd, het is _---:- _2 In Neder land is bier goedkoop, maar in Noorwegen is het _3 De woonkamer is beneden. De slaapkamers zijn _4 Deze ucfening is niet zo mocilijk, hij i s _5 Mijn huis is gezcllig, maar mijn straat is . . .6 Een touw van een meter is lang, een lOUW van 10 centimeter 15 _7 De hoofdstraat is breed, de andere stratcn zijn _8 Overdag is het licht. 's Nachts is het -:-_-;9 Ik wil geen half brood, maar een brood.10 Een zeven op de lest is voldoende, maar een vier is _Oefcn ing 4Vu J de juiste tegenstel ling in.

  Mag ik een kilo appe1s? Ik heb liever iets meer dan iets _Wil t u l angz aam p rat en? U praat t e . .. ., .. .. .. ,- ,. :- - _'s Ochtends is d e bus vol, 's middags is h ij --;-_Hij is a ltijd verkouden, maar ik ben verkou~en.Als je geen geld hebt ben je arm, als je veel geld hcbt ben je _Heb je veel of rnelk in je koffie?Ben je pa s twee maanden in Nederland? lk WOOD tien jaar in Nederland.Vroeger was hi j heel sterk, maar n a z ij n z ie kt e hi hi j heel _

  9 In een zi ekcnhuis werkcn de mcnsen soms overdag en soms __ ,..- ----: -_10 Hoofdstuk 1 en 3 van dit hoek zijn heel belangrijk, maar hoofdstuk 2 i s _

  12345678

  Ocfen ing 5Vul de juiste tegenstelling in. Denk om de juiste vorm van het werkwoord .1 Ik heb net mijn t rui uitgetrokken omdat het zo warm was. Maar ou heb ik het een beet je koud. Zal

  ik mijn tru i weer ?Kamen Thea en Liz bij ons of wi j naar hen?Su cces me t jul li e ex amen! Ik hoop d at jul li e ni et za kkc n maar - :-_ _ ~ -, -- :: ' v oor h et cxa rnen ,Ik vraag j ullie iets en jullie moeten . ;'" '.Al s ee n vl ie gtuig ve rt re kt dan da al t he t ni et ma ar her ,. .' , . .'Om eeo t ri es t ve rha al meet ik hu il en , maar om een grap meet ik . . ..... .. .De volge nde h al te i s h et eindpun t va n d eze bus. Men sen .moger i d aar alleeh uitstapperi, Ze magenniet .De tr ein vertrekt am 9.23 uur ui r Utr echt. Hoe l aat zal hij dan in Groningen? 4

  2345678

  DE TRAPPEN VAN VERGELlJKINGgro le r dankleiner danmooie r dan

  het grootslher kleinsthet mooist

  even groat a lseven klein alseven mooi a ls

  even zwaar a Jseven duur a Js

  even goed a lseven veel alseven weinig alseven graag a ls

  .'J

  grootkleinmomEen kerk is grater dan een huis,Deze kamer is het g rootst .Jo uw hu is i s ev en groot al s m ijn hui s.Let op:

  zwaarder danduurder dan het t..aarstb et d u ur stZ\vaaldu