Nettipakarana Commentary Nissaya

  • Published on
    02-Nov-2015

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nettipakarana Commentary Nissaya

Transcript

<ul><li><p>aewdt|uxmed,2</p><p>t[H? onf/ b0aewdZ[H? b0okH;yg;odkY aqmifwwfaom wPSmudky,fawmfrlNyD;xaom/ r[mumkPduH? jrwfaom ukPm ,SOfawmfrlxaom/wpfenf;um;-jrwfaom ukPm\ jzpfjcif;udk xdkufawmfrlxaom/ wpfenf;um;-jrwfaom oem;jcif;tavh &amp;Sdawmfrlxaom/ tcdvH? tvkH;pkHaom/ "rZmwH?ocFwtocFwtm;jzifh jym;aom w&amp;m;oabmudk/ 0dZmeEH? txl;xl;tjym;jym;tm;jzifh odawmfrlwwfxaom/ edykPa'ouH? odrfarGUaom w&amp;m;udka[mawmfrlwwfxaom/ Ak'H? udk/ 0aE 0Emrd? \/</p><p>b0aewdZ[H? b0okH;yg;odkY aqmifwwfaom wPSmudk y,fwwfxaom/*rD&amp;Pa*gp&amp;H? eufeJaom Pf\ tmkH jzpfxaom/ wpfenf;um;-eufeJaom Pf&amp;Sdaom ynm&amp;SdwdkYonf tmkHjyKtyfxaom/ orKa'e? onf/oktumwH? tm'duvsmP tp&amp;Sdaomtm;jzifh aumif;pGm a[mawmfrltyfxaom/ orK'ylZdwH? jrwfpGmbk&amp;m;onf aumif;pGm rSD0Jjcif; yGm;apjcif;tp&amp;Sdonfjzifh ylaZmftyfxaom/ "rH? q,fyg;aom w&amp;m;awmfudk/ 0aE 0Emrd?&amp;Sdcdk;yg\/ /</p><p>b0aewdZ[H? aom/ 'udaP,sH? jrwfaom tvSLudk cHxdkufxaom/tEkw&amp;H? twkr&amp;Sd jrwfpGmxaom/ oDvm'd*kPorEH? oDvtp&amp;Sdaomaus;Zl;wdkYESifh jynfhpkHxaom/ wpfenf;um;-jynfhpkHaom oDvtp&amp;Sdaomaus;Zl;&amp;Sdxaom/ orK'Mo&amp;ZH? jrwfpGmbk&amp;m; &amp;ifawmfrS jzpfxaom/ oHCH? udk/0aE 0Emrd? \/ /</p><p>ap0 rdem yuma&amp;e? odkY qdktyfNyD;aom tjym;tm;jzifh/&amp;wewa,? / ,H yknH? udk/ 0EemZedwH? &amp;Sdcdk;aom tjcif;t&amp;mtm;jzifhjzpfaptyfNyD/ w ykn? \/ awZom? tpGrf;jzifh/ t[H? onf/ oAw?tvkH;pkHaom twGif;ty tZwduAm[d&amp;0wKwdkY/ wpfenf;um;-tvkH;pkHaomed,udk jyKaomumv/ [wE&amp;ma,m? azsmuftyfNyD;aom tE&amp;m,f&amp;Sdonf/[kwGm? / upm,aem? upnf;trnf&amp;Sdawmfrlaom r[max&amp;fonf/ *rD&amp;w?eufeJaom teufvnf; &amp;Sdxaom/ 0dpdMw? [m&amp;e, tp&amp;Sdaom enf;wdkYjzifhqef;Mu,fonfvnf; jzpfxaom/ yd#uw,0Pe? yd#uokH;ykH\ tzGifhvnf;jzpfxaom/ ,H aewd*EH? tMuif aewdusrf;udk/ ta'o,d? a[mawmfrlNyD/</p></li><li><p>3wa0 aewd*E? \omvQif/ ayg&amp;maP[d? a&amp;S;q&amp;mwdkYonf/ uawm?jyKtyfaom/ eda,m? rSD&amp;monf/ ,om? aMumifh/ eaw0? r&amp;SdovQifuwnf;/wom? aMumifh/ A[kaxa&amp;[d? rsm;pGmaom rax&amp;fwdkYonf/ ,mpdawm?awmif;yeftyfonf/ [kwGm? jzpf/ (u&amp;dHodkY oGm;)/ eda,m? udk/ umwkH?jyKjcif;iSm/ udmyd 'kua&amp;m? tu,fum; cJcuf\&amp;Sifh/ wxmyd? xdkodkYcJcufvQif;rlvnf;/ ykAmp&amp;d,oD[meH? a&amp;S;q&amp;mjrwfwdkY\/ Oya'ouH?enf;Oya'oudk/ edma,0? trSDjyKomvQif/ yXr*gxm,H? r[mumkPduHtp&amp;Sdaom yXr*gxm/ rkcrwH? t&gt;rufrQom jzpfaom/ e,H? aewdenf;udk/yumo,H yumo,aEm? jyvsuf/ ,wdaygwmeH? ynmEkaom &amp;[ef;ysKdwdkY\/twm,? tusdK;iSm/ ed,H? udk/ ,xmAvH? tpGrf;tavsmuf/ ok|K? aumif;pGm/u&amp;dH? jyKayawmhtHh/ /</p><p>aewdenf;t&gt;rufaewdenf;t&gt;rufaewdenf;t&gt;rufaewdenf;t&gt;rufaewdenf;t&gt;ruf</p><p>aewdenf;onf [m&amp; e, omoey|metm;jzifh okH;yg; tjym;&amp;Sd\/xdkokH;yg;wdkYwGif [m&amp;onf a'oem[m&amp; 0dp,[m&amp; ,kwd[m&amp; y'|me[m&amp;vuP[m&amp; pwkAsL[[m&amp; tm0[m&amp; 0dbwd[m&amp; y&amp;d0we[m&amp;a00pe[m&amp; ynwd[m&amp; Mow&amp;P[m&amp; aom"e[m&amp; t"d|me[m&amp;y&amp;dum&amp;[m&amp; orma&amp;mye[m&amp;tm;jzifh wpfq,fhajcmufyg; tjym;&amp;Sdonf/</p><p>xdkwpfq,fhajcmufyg;wdkYwGif tm' tm'De0 ed&amp;P zv Oyg,tmPwdtm;jzifh ajcmufyg;aom teufwdkYudk a0zefjcif;vuPm &amp;Sdaom[m&amp;onf a'oem[m&amp;a'oem[m&amp;a'oem[m&amp;a'oem[m&amp;a'oem[m&amp; rnf\/ xdkajcmufyg;wdkYwGif okc aomre |mkHwPSm 0dyvmowdkYonf tm' rnf\/ 'kua0'em 'kuwmokH;yg;awblruocFg&amp;wdkYonf tm'De0 rnf\/ t&amp;d,r*f edAmefonf ed&amp;Prnf\/ a'oem\ tusKd;onf zv rnf\/ t&amp;d,r*f\ a&amp;S;tzdkYjzpfaomy#dy'gzv\ taMumif;jzpfaom w&amp;m;onf Oyg, rnf\/ odkY usifhavmh[kwdkufwGef;jcif; tpDt&amp;ifonf tmPwd rnf\/ /</p><p>r[mumkPduH tp&amp;S daom yxr*gxm a'oem[m&amp;udkxkwfaomfum;---r[mumkPdu tp&amp;Sdaom 0pDab'o'onf Oyg'gkyfjzpfaomaMumifh eddw rnf\/ eddw\vnf; ed,ESifh ruif;&amp;maomaMumifh</p><p>aewdenf;t&gt;ruf</p></li><li><p>aewdt|uxmed,4</p><p>xdk0pDab'o'\ jcH&amp;H&amp;m jzpfaom r[mbkwfav;yg;wdkYudk ,ltyfukef\/xdkr[mbkwfav;yg;wnf; [laom ed,\vnf; eddwESifh ruif;aomaMumifh0pDab'o'rS </p></li><li><p>5y' ykpm 0doZem ykAmy&amp; tEk*Dwd tm' tm'De0 ed&amp;P zvOyg, tmPwdtm;jzifh wpfq,fhwpfyg;aom teufwdkYudk a&amp;G;cs,fpdppfjcif;vuPm&amp;Sdaom [m&amp;onf 0dp,[m&amp;0dp,[m&amp;0dp,[m&amp;0dp,[m&amp;0dp,[m&amp; rnf\/ xdk[m&amp;udk xkwfaomfum;---r[mumkPduH-[laom o'gonf ]]yZwd tawm {awemwd y'H}}[laom0pewESifhtnD teufudk odaMumif; jzpfaomaMumifh y' rnf\/ xdkyk'fonfvnf;teufudk odaMumif;jzpfaom omrnvuPmtm;jzifh wpfyg;omwnf;/0daoovuPmtm;jzifhum; osm'sEyk'f wsm'sEyk'f[l ESpfyg; tjym;&amp;Sd\/xdkESpfyg;wdkYwGif emrf0dbwf tqkH;&amp;SdaomaMumifh osm'sEyk'f rnf\/ yXrmosm'sE'kwd,mosm'sE tp&amp;Sdaomtm;jzifh ckepfyg;wdkYwGif 'kwd,m0dbwf tqkH;&amp;SdaomaMumifh 'kwd,mosm'sEyk'f rnf\/ {u0pe'kwd,mosm'sE A[k0pe'kwd,mosm'sEtm;jzifh ESpfyg;wdkYwGif {u0kpftqkH; &amp;SdaomaMumifh {u0pe'kwd,mosm'sE rnf\/</p><p>wpfenf;um;-p,modwyk'f t*Fgodwyk'ftm;jzifh ESpfyg;wdkYwGif taygif;udktrSDjyK {u0kpftqkH;&amp;SdaomaMumifh p,modwyk'f rnf\/ *kPp,modw'Ap,modw Bud,mp,modwtm;jzifh okH;yg;wdkYwGif *kPftaygif;udk trSDjyK{u0kpftqkH;&amp;SdaomaMumifh *kPp,modw rnf\/</p><p>wpfenf;um;-emrfyk'f tmcsmwfyk'f Oyom&amp;yk'f edygwfyk'ftm;jzifhav;yg;wdkYwGif ]]taw erwDwd emrH}} [laom 0pewESifhtnD teuf GwfwwfaomaMumifhvnf;aumif;? ]]twed paw emarwDwd emrH}} [laom 0pewESifhtnD rdrd teufwdkYudk GwfapwwfaomaMumifhvnf;aumif; emrfyk'f rnf\/emremrf oAemrf ormofemrf w'dwfemrf udwfemrftm;jzifh ig;yg;wdkYwGifemrfyk'fcsif;csif; jzpfaomaMumifh ormofyk'f rnf\/ ormofajcmufyg;wdkYwGif ]]r[aEmp aom umkPdaum pmwd r[mumkPdaum}}[k jyKtyfaomaMumif hur"m&amp;nf;ormof rnf\/</p><p>wpfenf;um;-emremrftp&amp;Sdaom ig;yg;wdkYwGif ]]r[mukPm, ed,kawmr[mumkPdaum}}[k jyK emrfyk'fESifh ypnf;csOf;aomaMumifh w'dwfyk'f rnf\/omrnw'dwf bm0w'dwf tAs,w'dwftm;jzifh okH;yg;wdkYwGif omrnw'dwfrnf\/ omrnw'dwf wpfq,fhig;yg;wdkYwGif w&amp;wsm'dw'dwf rnf\/</p><p>aewdenf;t&gt;ruf</p></li><li><p>aewdt|uxmed,6</p><p>w&amp;wsm'dw'dwftrsm;wdkYwGif ed,kww'dwf rnf\/ odkY tp&amp;SdonfjzifhtpOftwdkif; yk'fudk pdppfjcif;onf y'0dp, rnf\/ um; y'0dp,wnf;/ /</p><p>r[mumkPduH tp&amp;Sdaom *gxmonf ykpmavm? 0doZemavm-[lrlum; 0doZemwnf;/ 0doZemum; tusKd;wnf;/ tusKd;jzpfaom 0doZem\taMumif;ykpmESifh ruif;&amp;maomaMumifh taMumif;jzpfaom ykpmudk xkwftyf\/]]t&amp;Sif"rygvq&amp;m...tu,f aewdusrf;\ tzGifhjzpfaom t|uxmudkjyvwHUonf jzpftHh/ ww auea|e aewd-- tp&amp;Sdonfudkom qdktyfvsuftb,fhaMumifh r[mumkPduH tp&amp;Sdaom *gxmudk qdktyfoenf;/}} odkYykpmudk xkwftyf\/ xdkykpmonf t'd|aZmwemykpm 'd|oHoEemykpm0drwdap'emykpm tEkrwdykpm uaxwkurswmykpmtm;jzifh ig;yg;tjym; &amp;Sd\/xdkig;yg;wdkYwGif rod ar;aomaMumifh t'd|aZmwemykpm rnf\/ owm"d|meykpm "rm"d|meykpmtm;jzifh ESpfyg;wdkYwGif w&amp;m;vQif vJavsmif;&amp;m &amp;SdaomaMumifh"rm"d|meykpm rnf\/ {um"d|meykpm taeum"d|meykpmtm;jzifh ESpfyg;wdkYwGifwpf*gxmudk ar;aomaMumifh {um"d|meykpm rnf\/ orKwd0do,y&amp;rw0do,tm;jzifh ESpfyg;wdkYwGif 0pDab'o'wnf;[laom y&amp;rwt&amp;m&amp;SdaomaMumifh y&amp;rw0do,ykpm rnf\/ odkY tp&amp;Sdonfjzifh ykpmudkpdppfjcif;onf ykpm0dp, rnf\/ um; ykpm0dp,wnf;/ /</p><p>tE&amp;m,faysmufjcif; usrf;NyD;jcif; tp&amp;Sdaom tusKd;wdkYudk NyD;apwwfaomyPmrudk jyKvdkaomaMumifh ]]ww auea|e aewd}} tp&amp;SdonfudkomvQifrqdkrl r[mumkPduH tp&amp;Sdaom *gxmudk qdktyfownf;/ um; 0doZemwnf;/ xdk0doZemonf {uHoAsmu&amp;P0doZem 0dbZAsmu&amp;P0doZemy#dykpmAsmu&amp;P0doZem Xye0doZemtm;jzifh av;yg;tjym; &amp;Sd\/ xdkav;yg;wdkYwGif r[mumkPduH tp&amp;Sdaom *gxmudk qdkaMumif;udk a0zefcGJjcrf;ajzaomaMumifh 0dbZAsmu&amp;P0doZem rnf\/ om0aoo0doZemte0aoo0doZemtm;jzifh ESpfyg;wdkYwGif t</p></li><li><p>7avmukw&amp;0doZemtm;jzifh ESpfyg;wdkYwGif avmuDw&amp;m;udk ajzaomaMumifhavmud,0doZem rnf\/ odkY tp&amp;Sdonfjzifh 0doZemudk pdppfjcif;onf0doZem0dp, rnf\/ um; 0doZem0dp,wnf;/ /</p><p>]]t&amp;Sif"rygvq&amp;m...aewdusrf;\ tzGifhjzpfaom t|uxmudk tu,fjyvdkonf jzpftHh/ ]ww auea|e aewd} tp&amp;Sdonfudkom qdktyfvsuftb,fhaMumifh r[mumkPduH tp&amp;Sdaom *gxmudk qdktyfoenf;}}[k ar;aomykpmESifh ]]tE&amp;m,faysmufjcif; usrf;NyD;jcif; tp&amp;Sdaom tusKd;udk NyD;apwwfaom&amp;wew,yPmrudk jyKvdkaomaMumifh ]]ww auea|e aewd}} tp&amp;Sdonfudkomrqdkrl r[mumkPduH tp&amp;Sdaom *gxmudk qdktyfownf;}}[k ajzaom0doZemonf r[mumkPduH tp&amp;Sdaom *gxmudk qdkaom taMumif;udk ar;taMumif;udk ajzaomaMumifh nD\/ um; ykAmy&amp;0dp,wnf;/ /</p><p>r[mumkPduH tp&amp;Sdaom *gxmonf tEk*Dwdavm teEk*Dwdavm[lrlum; ykpmtm;avsmfpGm qdktyfaomaMumifh tEk*Dwd rnf\/ wpfenf;um;-bk&amp;m;*kPfudk tus,fa&amp;wGufaomaMumifh tEk*Dwd rnf\/ xdktEk*Dwdonf0kwwo*F[ t0kwwo*F[ w'kb,wo*F[tm;jzifh okH;yg; tjym;&amp;Sd\/xdkokH;yg;wdkYwGif rqdktyfaom bk&amp;m;*kPfudk tus,fa&amp;wGuf qdkaomaMumifht0kwwo*F[ rnf\/ odkY tp&amp;Sdonfjzifh tEk*Dwdudk pdppfjcif;onftEk*Dwd0dp, rnf\/ um; tEk*Dwd0dp,wnf;/ /</p><p>tm'onf okc aomre |mkH wPSm 0dyvmotm;jzifhrsm;aomtjym; &amp;Sd\/ xdktjym;wdkYwGif okcaomreonf a*[dwaeurdwtp&amp;Sdaom tjym;tm;jzifh rsm;aomtjym; &amp;Sd\/ |mkHonf lygkHo'gkH tp&amp;Sdaomtm;jzifh rsm;aomtjym; &amp;Sd\/ wPSmonf wpf&amp;mh&amp;Spfyg;aomwPSm0dp&amp;dw tp&amp;Sdaom tjym;tm;jzifh rsm;aomtjym; &amp;Sd\/ 0dyvmoonfajcmufq,fhESpfyg;aom rdpm'd|dtjym;tm;jzifh rsm;aomtjym; &amp;Sd\/ tm'De0onf'kua0'e 'kuwmokH;yg; awblru0#ftjym;tm;jzifh rsm;aom tjym;&amp;Sd\/xdktjym;wdkYwGif awblru0#fonf ZmwdZ&amp;mtp&amp;Sdaom tjym;tm;jzifh rsm;aomtjym; &amp;Sd\/ ed&amp;P t&amp;d,r*fonf owdy|mefudk yGm;ap &amp;tyfaom r*f</p><p>aewdenf;t&gt;ruf</p></li><li><p>aewdt|uxmed,8</p><p>ory"mefudk yGm;ap &amp;tyfaom r*f tp&amp;Sdaom tjym;tm;jzifh rsm;aomtjym;&amp;Sd\/ edAmefonf oOyg'daooedAmef tEkyg'daooedAmef tp&amp;Sdaomtm;jzifhrsm;aomtjym; &amp;Sd\/ zvonf okwr,Pf pdEmr,Pf tp&amp;Sdaomtm;jzifhrsm;aomtjym; &amp;Sd\/ Oyg,onf owdy|mef ory"mef a,medaomreodum&amp;tp&amp;Sdaomtm;jzifh rsm;aomtjym; &amp;Sd\/ tmPwdonf Ak'H 0Ex "rH 0ExoHCH 0Ex 'geH a'x oDvH &amp;ux OaygoxurH ua&amp;mx tp&amp;Sdaomtjym;tm;jzifh rsm;aomtjym; &amp;Sd\/ odkY tm' tp&amp;SdonfwdkYudk pdppfjcif;onftm'g'd0dp, rnf\/ odkY tp&amp;Sdonfjzifh 0dp,[m&amp;udk xkwftyf\/um; 0dp,[m&amp; enf;t&gt;rufwnf;/ /</p><p>cyfodrf;aom [m&amp;wdkY\ o'gtm;jzifhvnf;aumif;? teuftm;jzifhvnf;aumif; oifhonf roifhonfudk pD&amp;ifjcif;vuPm&amp;Sdaom [m&amp;onf,kwd[m&amp;,kwd[m&amp;,kwd[m&amp;,kwd[m&amp;,kwd[m&amp; rnf\/</p><p>xdk,kwd[m&amp;udk xkwfaomfum;--- bk&amp;m;ocif\ &amp;Sdcdk;xdkufaom yk*dKvfjzpfaomaMumifhvnf;aumif;? cyfodrf;aom usrf;jyKq&amp;mwdkY\ usrf;tpyPmrudk jyKjcif;\ oabm"rwm jzpfaomaMumifhvnf;aumif;? 0pDyPmr\tw[dw&amp;[dw ESpfyg;udk NyD;apwwfaomaMumifhvnf;aumif; r[mumkPduHtp&amp;Sdaom 0pDyPmrudk jyKjcif;onf oifh\/ um; omrnwnf;/ 0daootm;jzifhum; r[mumkPduH[laom yk'fudk emrf0dbwf tqkH;&amp;SdaomaMumifhosm'sEyk'f tjzpfjzifh ,laomf oifh\? wsm'sEyk'ftjzpfjzifh ,laomf roifh/yXrosm'sE tp&amp;Sdaomtm;jzifh ckepfyg;wdkYwGif 'kwd,m0dbwftqkH;&amp;SdaomaMumifh'kwd,mosm'sEyk'ftjzpfjzifh ,laomf oifh\? yXrmosm'sEtp&amp;Sdaom yk'ftjzpfjzifh ,laomf roifh /v/ w&amp;wsm'dw'dwftrsm;wdkYwGif ed,kwo'gausaomaMumifh ed,kww'dwfyk'ftjzpfjzifh ,laomf oifh\? w&amp;wdw'dwftp&amp;Sdaom yk'ftjzpfjzifh ,laomf roifh/ 0daooe0daoostm;jzifh ESpfyg;wdkYwGifemxH- [laom yk'fudk txl;jyKwwfaomaMumifh 0daooetjzpfjzifh ,laomfoifh\? 0daoostjzpfjzifh ,laomf roifh/ odkY tp&amp;Sdonfjzifh cyfodrf;aomyk'f\ oifh roifhudk pD&amp;iftyf\/ um; o',kwdwnf;/ /</p></li><li><p>9r[mumkPduH tp&amp;Sdaom *gxm\t&amp;udk 0pDab'o' 0pDyPmrapwemudk ,laomf oifh\? rufwnf;/ /</p><p>ukodkvftp&amp;Sdaom w&amp;m;wdkY\ y'|mefudk xkwfjcif;vuPm&amp;Sdaom[m&amp;onf y'|me[m&amp;y'|me[m&amp;y'|me[m&amp;y'|me[m&amp;y'|me[m&amp; rnf\/ xdky'|me[m&amp;udk xkwfaomfum;---r[mumkPduH tp&amp;Sdaom 0pDab'o'\ y'|mefum; owd0D&amp;d,Pfjy"mef;aom t&amp;Sif"rygvq&amp;m\ ukodkvfaZmpdwKyg'fwnf;/ xdkpdwKyg'f\y'|mefum; a,medaomreodum&amp; pwkpuorwdwnf;/ wpfenf;um;-pwkpuorwdonf a,medaomreodum&amp;\ y'|mefwnf;/ xdka,medaomreodum&amp;onf r[mumkPduH tp&amp;Sdaom yPmr0pDab'o'udkjzpfapwwfaom owd0D&amp;d,Pf jy"mef;aom pdwKyg'f\ y'|mefwnf;/xdkpdwKyg'fonf yPmr0pDab'o'\ y'|mefwnf;/ xdkyPmr0pDab'o'onf tE&amp;m,0daom"e\ y'|mefwnf;/ xdktE&amp;m,0daom"eonfusrf;NyD;jcif;\ y'|mefwnf;/ xdkusrf;NyD;jcif;onf aomwkZewdkY usrf;udk oifjcif;emjcif; aqmifjcif; qifjcifjcif;\ y'|mefwnf;/ xdkusrf;udk oifjcif; emjcif;aqmifjcif; qifjcifjcif;onf t|uxmusrf;\ teufudk odjcif;\</p><p>aewdenf;t&gt;ruf</p></li><li><p>aewdt|uxmed,10</p><p>y'|mefwnf;/ t|uxmusrf;\ teufudk odjcif;onf aewdusrf;\teufudk odjcif;\ y'|mefwnf;/ aewdusrf;\ teufudk odjcif;onfyd#uokH;ykH\ teufudk odjcif;\ y'|mefwnf;/ yd#uokH;ykH\ teufudkodjcif;onf y#dywdenf;udk odjcif;\ y'|mefwnf;/ y#dywdenf;udk odjcif;onformy#dywd\ y'|mefwnf;/ ormy#dywdonf t0dy#dom&amp;D\ y'|mefwnf;/t0dy#dom&amp;Donf ygarmZ\ y'|mefwnf;/ ygarmZonf yDwd\ y'|mefwnf;/yDwdonf y'd\ y'|mefwnf;/ y'donf okc\ y'|mefwnf;/ okconform"d\ y'|mefwnf;/ orm"donf ,xmblwPf\ y'|mefwnf;/,xmblwPfonf 0#f NiD;aiGUjcif; edAd'g\ y'|mefwnf;/ edAd'gonfr*fwnf;[laom 0d&amp;m*\ y'|mefwnf;/ 0d&amp;m*onf zdkvfwnf;[laom 0drkwd\y'|mefwnf;/ 0drkwdonf ypa0uPPfwnf;[laom 0drkwdP'e\y'|mefwnf;/ 0drkwdP'eonf tEkyg'gy&amp;dedAmef\ y'|mefwnf;/ odkYtp&amp;Sdonfjzifh y'|mef\[m&amp;udk xkwftyf\/ / um; y'|me[m&amp;enf;t&gt;rufwnf;/ /</p><p>wpfckaomw&amp;m;udk a[mtyfonf&amp;Sdaomf xdkw&amp;m;ESifh vuPmtp&amp;Sdaomtm;jzifh wlaom w&amp;m;wdkYudk a[mouJhodkY xkwfjcif;vuPm &amp;Sdaom[m&amp;onf vuP[m&amp;vuP[m&amp;vuP[m&amp;vuP[m&amp;vuP[m&amp; rnf\/ xdkvuP[m&amp;udk xkwfaomfum;---r[mumkPduH tp&amp;Sdaom yPmr0pDab'o'onf kyevuPm &amp;Sd\/xdkyPmr0pDab'o'ESifh kyevuPmtm;jzifh wlaom tvkH;pkHaom kyfwdkYudk,ltyfukef\/ yPmr0pDab'o'onf tedptp&amp;Sdaom vuPm &amp;Sd\/xdkyPmr0pDab' o'ESifh tedptp&amp;Sdaom vuPmtm;jzifh wlaom tvkH;pkHaomawblruw&amp;m;taygif;udk ,ltyf\/ wpfenf;um;-yPmr0pDab'o'onfAm[d&amp;m,we rnf\/ xdkyPmr0pDab'o'ESifh Am[d&amp;m,wetjzpfjzifhvuPmwlaom </p></li><li><p>11</p><p>wpfenf;um;-yPmr0pDab'o'udk ,lojzifh xdk0pDab'o'ESifh aomw0dnmOf\ tmkHtjzpfjzifh wlaom OwkZo'udk ,ltyf\/ yPmr0pDab'o'udk,lojzifh xdk0pDab'o'ESifh o[p&amp;dwjzpfaom 0pD0dnwdo'kyfuvmyfudk,ltyf\/ odkYtp&amp;Sdonfjzifh vuP[m&amp;udk xkwftyf\/ / um;vuP[m&amp; enf;t&gt;rufwnf;/</p><p>edkwd t"dyg, a'oemed'ge ykAmy&amp;mEkoEdtm;jzifh av;yg;aomteufwdkYudk xif&amp;Sm;jyjcif;vuPm &amp;Sdaom [m&amp;onf pwkAsL[[m&amp;pwkAsL[[m&amp;pwkAsL[[m&amp;pwkAsL[[m&amp;pwkAsL[[m&amp; rnf\/xdkav;yg;wdkYwGif 0dN*dK[fjyKjcif;onf edkwd rnf\/ a'ou\ tvdkonf t"dyg,frnf\/ a'oem\ taMumif;onf a'oemed'ge rnf\/ okwf\ a&amp;SUtzdkYaemuftzdkYudk ESD;aESmjcif;onf ykAmy&amp;mEkoEd rnf\/ wpfenf;um;-a&amp;S;yk'fESifhaemufyk'fudk pyfjcif;onf ykAmy&amp;mEkoEd rnf\/ xdkpwkAsL[[m&amp;udkxkwfaomfum;--ud&amp;wd y&amp;'kuH 0dudywd tyaewDwd ukPm/ udemwd y&amp;'kauowd umkPduH [owd 0dAm"wd 0g ukPm/ om"leH [',ureH ua&amp;mwDwd0g ukPm/ uH okcH kEwDwd 0g ukPm/ ud&amp;d,wd 'kudawok yom&amp;d,wDwd0g ukPm/ ukPm, ed,kawm umkPdaum/ r[aEm p aom umkPdaumpmwd r[mumkPdaum/ tx 0g ukPH ukPm,eH ukPmoH0weHt&amp;[wDwd umkPdaum/ ukPm ukPm,eH oDvH ,mwd 0gumkPdaum/ tx 0g r[wD ukPm r[mukPm/ r[mukPm,ed,kawm r[mumkPdaum/ a0ae,smeH [dwokcH emxwd tmoDowDwdemaxm/ emxwd a0ae,s*wudavoAsoeH OywmaywDwd 0g emaxm/emxwd ,mpwDwd 0g emaxm/ odkY tp&amp;Sdonfjzifh cyfodrf;aom yk'fwdkYudk0dN*dK[fjyKtyf\/ um; edkwdwnf;/ /</p><p>aewdusrf;\ tzGifhjzpfaom t|uxmudk jyKvdkonf&amp;Sdaomf ]]wwauea|e aewd}} tp&amp;Sdonfudk qdktyfvsuf ]]r[mumkPduH}} tp&amp;SdaomyPmr0pDab'o'udk qdkonfum; q&amp;m\ tE&amp;m,faysmufjcif; usrf;NyD;jcif;tp&amp;Sdaom tusKd;? aomwkZewdkYtm; yom'Zeetp&amp;Sdaom tusKd;NyD;jcif;udktvdk&amp;SdaomaMumifh qdkownf;/ um; t"dym,fwnf;/ /</p><p>a'oemed'gef;onf tZwdued'gef; Am[d&amp;ed'gef;tm;jzifh ESpfyg; tjym;&amp;Sd\/xdkESpfyg;wdkYwGif aomwkZeudk tmkHjyK jzpfaom t&amp;Sif"rygvq&amp;m\</p><p>aewdenf;t&gt;ruf</p></li><li><p>aewdt|uxmed,12</p><p>ukPmonf tZwdued'gef; rnf\/ xdkukPm\ tmkHjzpfaom aomwkZetaygif;onf Am[d&amp;ed'gef; rnf\/ um; a'oemed'gef;wnf;/</p><p>ykAmy&amp;mEkoEdonf twoEd AseoEd a'oemoEd eda'ooEdtm;jzifhav;yg;tjym; &amp;Sd\/ xdkav;yg;wdkYwGif r[mumkPduHum; emxH *kPfowdjzpfaom tmo,mo,Dbm0wkvsm"du&amp;P0daooe? emxHum; *kaP;owdrefjzpfaom tmo,mo,Dbm0wkvsm"du&amp;P0daoos/ tb,fodkY*kPfowd *kaP;owdref jzpfoenf;[lrlum; r[mukPmawmfonf *kPfowd?emxH\ t&amp;jzpfaom bk&amp;m;j'yfonf *kaP;owdref/ odkY *kPfowd*kaP;owdref jzpfownf;/ emxHum; 0aE tmkH taMumif; edrdwfjzpfaomt0kwuH? 0aEum; tm&amp;rPdu tusKd;yp,kyef edrdw0ef jzpfaom uH\ Bud,m/tb,fodkY tmkH taMumif; edrdwf tm&amp;rPdu tusKd; yp,kyef edrdw0efjzpfoenf;[lrlum; emxH\ t&amp;jzpfaom bk&amp;m;j'yf\ yPmrapwemtm;wyfaom tm&amp;rPyp,owdonf tmkH taMumif; edrdwf? 0aE\ t&amp;jzpfaomyPmrapwemonf tm&amp;rPdu tusKd;yp,kyef edrdw0ef/ odkY tmkHtaMumif; edrdwf tm&amp;rPdu tusKd;yp,kyef edrdw0ef jzpfownf;/ odkYtp&amp;Sdonfjzifh teuf\ pyfjcif;onf twoEd rnf\/</p><p>r[mumkPduH-[laom yk'fonf emxH-[laom yk'fESifh 0daooe\tjzpfjzifh pyf\/ emxH-[laom yk'fonf r[mumkPduH-[laom yk'fESifh0daoos\ tjzpfjzifh pyf\/ emxH-[laom yk'fonf 0aE-[laom yk'fESifht0kwuH\ tjzpfjzifh pyf\/ 0aE-[laom yk'fonf emxH-[laom yk'fESifh uH\Bud,m\ tjzpfjzifh pyf\/ odkY tp&amp;Sdonfjzifh yk'fwdkY\ pyfjcif;onf AseoEdrnf\/</p><p>yPmrudk rqdkOD;bJ ]]0EemZedwH yknH? wd ,H &amp;wewa,/[wE&amp;ma,m oAw? [kwGm[H w awZom}} [l qdkjci...</p></li></ul>