Ngân hàng câu hỏi Triet Hoc

  • Published on
    14-Jun-2015

  • View
    4.592

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Naruto

Transcript

<p>Ngn hng cu hi Trit Mc Lnin: Cu 1: Trit hc l g? Trnh by ngun gc nhn thc v ngun gc x hi ca trit hc. Cu 2: Vn c bn ca trit hc .Ti sao ni n l vn c bn ca trit hc. Cu 3: Phn bit phng php bin chng v phng php siu hnh trong trit hc. Cu 4: Trnh by vai tr ca trit hc i vi i sng ca x hi ni chng v i vi s php trin ca khoa hc ni ring. Cu 5: phn tch nhng iu kin v tin ca s ra i ca trit hc Mc -Lnin. u 6: V sao ni s ra i trit hc mc l s tt yu. Cu 7: V sao ni s ta i ca trit hc Mc l mt bc ngoc cch mng trong lch s trit hc. Cu 8: LNin bo v v pht trin trit hc Mc nh th no Cu 9: V tr v ngha ca giai on Lnin trong s pht trin trithc Mc. Cu 10: Phn tch i tng v c im ca trit hc Mc lnin. Cu 11: Phn tch vai tr, v tr ca trit hc mc Lnin trong h thng l lun Mc Lnin trong i sng x hi. Cu 12: Phn tch nhng chc nng c bn ca trit hc Mc -Ln nin. Cu 13: Ti sao ni Trit hc Mc Lnin l th gii quan v phng php lun ca khoa hc. Cu 14: Phn tch nh ngha vt cht ca Lnin v ngha khoa hc ca nh ngha ny. Cu 15: Hy so snh quan im vt cht ca Lnin vi nhng quan im vt cht ca nhng nh trit hc Mc. Cu 16: Phn tch ngun gc bn cht ca thc? Cu 17: Phn tch bn cht ca thc? Vai tr ca tr thc khoa hc trong hot ng thc tin? Cu 18: Phn tch quan im ca trit hc mc Lnin v s vn ng ca vt cht. Cu 19: V sao ni ng im l tng i tm thi cn vn ng l tuyt i vnh vin? Cu 20: Phn tch mi quan h bin chng gia vt cht v thc trong hot ng thc tin? Cu 21 hn tch mi quan h bin chng gi vt cht v thc, ngha ca n i vi s nghip i mi ca n ta. Cu 22: Phn tch ni dng nguyn lv mi lin h ph bin v ngha phng php lun ca nguyn l ny? Cu 23: Phn tch c s l lun ca quan im ton din, quan im lch s c th? Cu24 hn tch ni dung ca nguyn l v s pht trin v ngha phplut ca nguyn l ny. Cu 25: Phn tch c s l lun ca quan im pht trin v thc thc tin ca n? Cu 26: phn tch ni dung quy lut thng nht v u tranh ca cc mt i lp, ngha ca cc vic nm vng quy lut ny trong hot ng thc tin. Cu 27: Phn tch cu hi ca Lnin: Pht trin l u tranh ca cc mt i lp? Cu 28 hn tch ni dung ca quy lut t nhng thay i v hng dn n nhng thay i v cht v ngc li, ngha ca vic nm vng quy lut ny trong hot ng thc tin? Cu 29 hn tch ni dung ca quy lut ph nh ngha ca vic nmvng quy lut ny trong cc hot ng thc tin? Cu 30: Phn tch ni dung c bn ca cc cp phm tr ci chung v ci ring, ngha ca vic nghin cu cp phm tr ny? Cu 31 hn tch ni dung c bn ca cc cp phm tr nguyn nhn v kt qu. ngha ca vic nghin cu cc cp phm tr ny? Cu 32: Phn tch ni dung c bn ca cp phm tr tt nhin v ngu nhin. ngha ca vic nghin cu cp phm tr ny? Cu 33: Phn tch ni dung c bn ca cc cp phm tr vt cht v hin tng. ngha ca vic nghin cu cp phm tr ny? Cu 34: Phn tch ni dung c bn ca cc cp phm tr ni dung v thc. ngha ca vic nghin cu cp phm tr ny? Cu 35: Phn tch ni dung c bn ca cc cp phm tr kh nng v hin thc. ngha ca vic nghin cu cp phm tr ny? Cu 36:Lnin ni t trc quan sinh ng n t duy tru tng n thc tin l con ng bin chng ca s nhn thc chn l, Ca s nhn thc thc tin khch quan.Hy phn tch lun im trn v rt ra ngha ca n? Cu 37: Thc tin l g? vai tr ca thc tin vi qu trnh nhn thc? Cu 38: Ti sao ni s thng nht ca l lun v thc tin l nguyn l c bn ca trit hc mcLnin. Cu 39: Chn l l g? hiu th no v chn ly khch quan. Chn l tng i, chn l tuyt i, chn ly l c th. Cu 40: Phn tch ni dung v kt cu ca LLSX. Ti sao ni trong thi i hin nay khoa hc tr</p> <p>thnh LLSX trc tip ca X hi. Cu 41: Phn tch kt cu ca LLSX. Nu v tr ca cch mng khoa hc k thut trong LLSX. Cu 42: Phn tch ni dung ca quan h SX cc loi hnh QHSX c bant nc ta hin nay? Cu 43: Phn tch quy lut v s ph hp ca QHSXvi tnh cht v trnh ca LLSX. ngha thc tin ca vic nghin cu nm vn quy lut ny nc ta hin nay? Cu 44: ti sao ni phng thc SX l nhn t quyt nh s tn ti v Pht trin ca x hi? Cu 45: ti sao ni lch s pht trin ca x hi loi ngi vlch s pht trin k tip nhau ca cc PTSX. Cu 46Phn tch mi quan h bin chng gia CSHT v kin trc thng tng trong thi k qu ln CNXH nc ta? Cu 47:Hnh thi kinh t XH l g? nghaca vic nghin cu hc thuyt hnh thi kinh t XH Cu 48: Ti sao ni s pht trinr ca cc hnh thi kinh t XH l mt qu trnh lch s t nhin? Cu 49: Phn tch ni dung dung c bn ca cc yu t hp thnh ca cc cu trc hnh thi kinh t XH. S vn dng ca ng ta trong giai on hin nay? Cu 50: Ti sao ni hc thuyt KTXH ca Mc l hn tng ca CN duy vt lich s? Cu 51: Phn tch ngun gc ca giai cp, ngha thc tin ca vn ny trong giai on hin nay ca nc ta. Cu 52 hn tch c trng c bn trong nh ngha giai cp ca LNin ph phn cc quan im phi Mc, XH v vn ny? Cu 53: Ti sao ni u tranh giai cp l mt ng lc ca s pht trin XH trong cac u tranh giai cp? Cu 54: Phn tch ni dung c bn ca cuc u trahnh giai cp trong thi k qun nc ta? Cu 55: Phn tch mi quan h bin chng gia li ch giai cp,li ch dn tc v li ch nhn loi trong thi i hin nay? Cu 56: Phn tch ngun gc bn cht ca Nh nc. Nu cc kiu v hnh thc Nh nc trong lch s? Cu 57: ti sao ni cch mng XH v phng thc thay th hnh thi KTXH ny = hnh thi KTXH khc cao hn, tin b hn. Cu 58: Tin b XH l g? Ti sao ni mi trnh PT LLSX ca XH l mt trong nhng tiu chun khch quan qu s tn b XH. Cu 59: Trnh by quan im ca Trit hc Mc -Lnin v bn cht con ngi? Cu 60: Phn tch mi quan h c nhn v tp th, gia c nhn v XH, ngha ca vic nghin cu vn ny ca nc ta trong giai on hin nay? Cu 61: Phn tch mi quan h gia qun chng nhn dn v c nhn lnh t trong s pht trin lch s, ngha ca vn ny trong s PT trong vic qun trit bi hc ly dn lm gc. Cu 62: Ti saoni qun chng nhn dn l LL sng to chn chnh ra lch s? Ph phn cc quan im phi Mt- xt v vn ny? Cu 63: Tn ti XH l g? Nhng yu t c bn tn ti XH v vai tr ca n trong i sng XH? Cu 64: thc XH l g? Cu trc v mi quan h ca cc yu t to hnh thc XH. Cu 65: Phn tch mi quan h bin chng gia tn ti XH v thc XH, ngha thc tin ca vn ny trong giai cp hin nay? Cu 66: Khoa hc l g? Vai tr ca khoa hc i vi s PT ca XH. Cu 67: Vn ho l g? Phn tch bn cht, chc nng v c im ca s PT vn ho. Cu 68: H t tng tng chnh tr l g? V sao ng ta ly CN Mc -Lnin v t tng H Ch Minh l tng t tng v kim ch nam cho hnh ng ca ng v CM VN? Cu 69: thc php quyn l g? Ti sao phi sng v lm vic theo hin php v php lut? -----------------------------------------Tr li ngn hng cu hi Trit Mc -Lnin. Cu 1: Trit hc l g? Trnh by ngun gc nhn thc v ngun gc x hi ca trit hc. Tr li: +Trit hc l g? Trit hc l h thng nhng quan nim, quan im chung ca con ngi v th gii (t nhin, XH v t duy) v v vai tr ca con ngi trong th gii . - Quan nim chung ca con ngi v th gii l vn th gii quan trit hc hay con gi l bn tho lun trit hc. - Vai tr ca con ngi trong th gii l vn nhn thc lun trit hc v con ngi c nhn thcc th giith mi c th ci to c th gii v mi c th lm ch c bn thn mnh (phng php lun). - Nh vy trit hc bao gm c hai vn th gii quan v phng php lun hay bn th lun v phng php lun. + Ngun gc nhn thc: ng trc th gii rng ln bao la, cc s vt, hin tng phog ph a dng mun hnh mun v, con ngi c nhu cu nhn thc th gii y, phi gii p cc vn , th</p> <p>gii y t u m ra, n tn ti v pht trin nh th no, cc s vt ra i, tn ti v mt i c tun theo quy lut no khng? Tr li cu hi y chnh l trit hc. - Mt khc trit hc l mt hnh thi thc x hi c tnh cht khi qut v tnh tru tng cao. Do trit hc ch xut hin khi con ngi c trnh t duy tru tng pht trin mc nht nh. - Ngun gc x hi: + Trit hc ra i gn lin vi x hi c giai cp x hi chim hu n l x hi cng sn nguyn thu cha c trit hc. - S pht trin ca sn xut, s phn chia x hi thnh hai giai cp c bn i lp nhau: giai cp ch n v giai cp n l, s phn chia lao ng tr c v lao ng chn tay l iu kin vt cht cho s ra i ca trit hc. - Giai cp thng tr c iu kin v kinh t nn cng c iu kin nghin cu v trit hc. Do trit hc bao gi cng l th gii quan ca mt giai cp nht nh, giai cp no thng tr v kinh t cng thng tr v tinh thn , t tng trong x hi/. Cu 2: Vn c bn ca trit hc. Ti sao ni l vn c bn ca trit hc? Tr li: Qui v hai loi hin tng. + Hin tng vt cht v nhng hin tng tinh thn vic gii quyt mi quan h gia vt cht vi thc l vn c bn ca trit hc bi v: - Bt k trit hc no cng phi tr li cu hi ny bng mi cch. - Gii quyt mi quan h ny l c s gii quyt mi quan h khc l im xut php ca mi t tng mi quan im trong trit hc. Chnh v th m Anghen ni "vn c bn ln nht ca mi trit hc c bit l ca trit hc hin i l vn quan h gia t duy v tn ti". * Vn c bn ca trit hc bao gm hai mt: Mt th nht: Gia vt cht v thc ci no c trc, ci no c sau v ci no mang tnh quyt nh chnh vic gii quyt mi quan h gia vt cht v thc th nhng nh trit hc cho rng vt cht l ci c trc thc l ci c sau vt cht quy nh thc l nhng nh trit hc duy vt. Ngc li, thc quy nh vt cht l nhng nh trit hc duy tm nhng trong duy tm chia ra hai trng phi. - Khch quan - Ch quan Nhng nh duy tm ch quan cho rng thc l ci c trc , n quyt nh s tn ti ca cc s vt nhng thc theo h l tng hp ca nhng cm gic v tiu biu cho nhng trng phi duy tm ch quan l nh trit hc, nh linh mc ngi Anh Bacooh. Nhng nh duy tm khch quan th thc theo hc chnh l " nim tuyt i" m thc cht l. nh cha, thn thnh l ci c trc m tiu biu l nhng nh trit hc Platn v Hghen. Duy tm ch quan v khch quan l rt gn vi tn gio. Tn gio hng nim tin ca thng thay cho thc duy tm ch quan v khch quan u gii thch TG v KH. Mt th hai: Con ngi c th nhn thc c TGKQ hay khng th nhng ngi theo quan im duy vt cho rng "con ngi c kh nng nhn thc c TG, cn nhng ngi theo quan im duy tm th cho rng con ngi khng th nhn thc c TG". - Trng phi trong TH Nht nguyn lun (DV + DT) u l mt thc th u tin ca TG. - Nh nguyn lun Thc th vt cht sinh ra th gii vt cht , thc th tinh thn sinh ra th gii tinh thn, m tiu biu l nh trit hc ngi Php vo khong th k 14-15 cat. +Hai phng thc trong trit hc. -Phng php bin chng l phng php nghin cu TG trong nhng mi lin h, trong s vn ng bin i, trong c s tiu vong, trong c trng thi tnh v trng thi ng vi mt t duy linh hot mm do n khng ch thy cy m cn thy c rng. Cch nhn bin chng cho ta thy s vt A va l n va l khng phi n. -Phng php siu hnh. Xem xt s vt trong trng thi clp, ngng ng vi mt t duy cng nhc, ch thy cy m khng thy rng. Cu 3: Phn bit phng php bin chng v phng php siu hnh trong trit hc. Tr li:Trit hc phn nh th gii v gii thch th gii bg hai phng php khc nhau. l phng phpbin chng v phng php siu hnh. -Phng php bin chng v phng php xem xt s vt trong mi lin h ph bin, trong s vn ng bin i khng ngng. -Phng php siu hnh l phng php xem xt s vt mt cch c lp tch ri. Phng php bin chng Phng php siu hnh -Va thy s tn ti, pht trin v tiu vong -Xen xt s vt c trng thi tnh v trng</p> <p>thi ng. -Va thy cy v va thy rng, va thy b phn thy ton th. -Va thy s ring bit va thy c mi lin h qua li. -Ch thy tn ti m khng thy pht trin v tiu vong. -Ch thy trng thi tnh m khng thy trng thi ng. -Ch thy cy khng thy rng, ch thy b phn m khng thy ton th. -Ch thy s ring bit khng c mi quan h qua li. Nh vy qua s so snh trn ta thy phng php bin chng v phng php siu hnh t\l hai phng php trit hc i lp nhau trong cch nhn nhn v cch nghin cu th gii. Ch c phng php bin chng mi l phng php thc s khoa hc. Cu 4: Trnh by vai tr ca trit hc i vi i sng ca x hi ni chng v i vi s php trin ca khoa hc ni ring. Tr li: Vai tr ca trit hc i vi i sng x hi: Vi t cch l khoa hc v th gii quan v phng php lun, trit hc c nhim v gii thch th gii, n cung cp cho chng ta cch nhn nhn, xem xt th gii t ch o hot ng thc tin ca con ngi. Tuy nhin c trng phi trit hc khc nhau s c vai tr khc nhau i vi i sng x hi. C th l: -Trit hc duy tm nhn chung do ch gii thch khng ng v th gii hin thc, khng phn nh c quy lut khch quan ca th gii do n khng c ngha i vi i sng x hi. +Trit hc duy vt v xut pht t bn thn th gii hin thc gii thch, nhn chung trit hc duy vt phn nh c quy lut khch quan n c vai tr chi o hot ng thc tin ca con ngi ci to th gii ph hpvi quy lut ca th gii hin thc. Do trit hc duy vt c ngha i vi i sng x hi. +Trit hc Mc Lnin l trit hc khoa hc, gii thch ng th gii v ch ra phngphp gip con ngi ci to th gii c hiu qu, cho ln trit hc Mc -Lnin c ngha rt to ln i vi i sng x hi. * Vai tr ca trit hc i vi s pht trin ca khoa hc: -Trit hc cung cp phngphp nghin cu cho cc khoa hc c th (Khoa hc t nhin v khoa hc x hi. Mt khc trit hc cng a vo khoa hc c th lm cn c, ti tiu cho s khi qut llun ca mnh. Vai tr ca trit hc i vi khoa hc l ch n cng cp cho khoa hc phng php nghin cu (C hai phng php ch yu l phng php bin chng v phng php siu hnh). Ch phng php bin chng mi c ngha to ln i vi khoa hc. Cn phng php siu hnh ch c ngha i vi khoa hc phn tch. -Trong cc h thng trit hc Mc lnin c vai tr rt quan trng i vi khoa hc t nhin cng nh khoa hoc XH ch: +Trit hc Mc lnin cung cp phng phpbin chng duy vt l phng php ng n nht gip cc nh khoa hc c th nghin cu cc lnh vc ca th gii khch quan. +Nh c phngphp bin chng duy vt m nhiu nh khoa hc lin ngnh ra i. Nhng nh khoa hc ny l nhng khoa hc gip mnh, n c nhim v nghin cu nhng mi quan h cc lnh vc ca th gii khch quan. Cc khoa hoc lin ngnh nh: L -Ho, Sinh -Ho, Ho -Sinh iu khin hc, tm sinh l. Cu 5: phn tch nhng iu kin v tin ca s ra i ca trit hc Mc -Lnin. Tr li: Nhng iu kin v tin ca trit hc Mc -iu kin v nn kinh t. +Vo nhng nm 40 th k 19, CNTB PT thnh mt h thng kinh t c bit l cc nc ty u nh Anh v Php, chnh s Pht trin ca CNTB b l nhng mu thun vn c ca n. Mu thun LLSX &gt;&lt; quan h sn xut XH ho t hu TBCN. &gt;&lt; ny c biu hin thnh i lp gia hai giai cp v sn vi giai cp t sn do vo nhng nm 40 th k 19 phong tro u tranh ca giai cp cng nhn ngy cng pht trin mnh m, h thc c li ch cn bn ca giai cp mnh. Vo thi ny s xut hin ca trit hc Mc lm cho phong tro cng nhn chuyn sang mt giai on mi. -Nhng tin l lun: Mc v nghen tha k v hon thin nhng h thng t tng sau. +Trit hc c in c tiu biu l: Kalt, Heghen, Phbach. +Tha k kinh t chnh tr hc ca Anh: AD Simith, Ricac +Tha k CNXH khng tng ca Php: Xanhximng, Phun. +i vi Hghen, Mc v nghen tc b cc hnh thc thn b v pht hin ra hai nhn thc hp l cho php bin chng ca Heghen. +Phbach Cc ng k tha nhng quan im duy vt xy dng ln quan im duy vt v lch s.</p> <p>+Nhng tim v mt KHTN. Vo nhng nm 30 n nhng nm 50 ca th k 19 khoa hc t nhin c pht minh v i. nh lut bo ton v chuyn ho nng lng n minh chng rng cc hnh thc vn ng ca vt cht khng tch ri nhau. +Thuyt t bo minh chng s thng nht bn trong ca cc c th sng. +Thuyt tin ho ca acuyn. Tin ha. XH (Phn ng) h ho chin tranh. Ba pht minh gp phn chng minh cho tnh thng nht ca th gii. S ra i ca trit hc Mc nh ton b CN Mc v mt tt yu lch s bi v n khng ch phn nh thc t XH ng thi m cn l s pht trin hp lgic ca lch s t tng nhn loi. Cu 6: V sao ni s ra i trit hc mc l s tt yu. Tr li: S ra i ca trit hc Mc l mt tt yu v: *V iu kin khch quan: -Trit hc Mc ra i l do nhng yu cu ca thc tin XH th k 19 i hi chnh l thc tin u tranh ca phong tro cng cng nhn cp thit cn cho mt l lun ng n ch ng. Trit hc Mc ra i l p ng nhu cu y. Trit hc Mc ra i chnh l s pht trin hp lgic ca lch s t tng nhn loi. Nda trn nhng tin v l lun v nhng thnh tumi nht ca khoa hc t nhin th k 19. - chnh l tnh tt yu khch quan cho s ra i ca Trit hc Mc ra i. * V iu kin ch quan. Trong thi k Trit hc Mc xut hin, khng thiu nhng b c v i thin ti nh Phbach, su sc nh Heghennhng h cng khng xy dng c l lun Mt xt. Ch c Mc nghen mi l ngi xy ng ln hc thuyt hc. Trit hc Mc ra i l kt qu ca qu trnh u tranh lu di, bn b ln ln trong thc t phong tro cng nhn ca mc v nghen. ng thi n cng l kt qu ca t duy khoa hc ca hai ng. Cc ng nm v s dng thnh cng phng pohp bin chng duy vt khi xy dng hc thuyt trit hc. Hc thuyt Trit hc Mc ra i l mt tt yu lch sv hc thuyt do Mc nghen sang lp nn cng l mt tt yu. Trit hc Mc l mt giai on pht trin cao nht cuat t tng trit hc nhn loi. Cu 7: V sao ni s ta i ca trit hc...</p>