Nguy n Qu c Qu n - Tr ng THPT chuyên Nguy n Quang thpt-c ?· Nguy n Qu c Qu n - Tr ng THPT chuyên…

 • Published on
  04-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  1

  H tr hc Ton Hnh hc 10

  (hc k 1)

  Vectn Cc cng thc c bn cn nh

  1/ Qui tc 3 im.

  a/ Qui tc cng: ACBCAB =+ (A, B, C bt k)

  b/ Qui tc tr: ABOAOB = (O, A, B bt k)

  2/ Qui tc hnh bnh hnh:ABCD l hnh bnh hnh th: ACBDAB =+

  3/ Nu a = k b th a v b cng phng. C th:

  k > 0 th a vb cng hng ; k < 0 th a vb ngc hng v akak = ,

  =

  ==

  0a

  0k0a.k

  4/ Cng thc lin quan trung im: O l trung im on AB th:

  a/ 0=+ OBOA ; b/ ( )MBMAMO +=2

  1 ( M bt k)

  5/ Cng thc lin quan trng tm tam gic. G l trng tm tam gic ABC th:

  a/ 0=++ GCGBGA b/ ( )MCMBMAMG ++=3

  1 ( M bt k)

  Bi tp Bi 1/ Cho bn im A , B , C , D . Tnh :

  a/ CABDDCABu +++= ; b/ DABCCDABv +++=

  Gii

  a/ CABDDCABu +++= = ( ) ( ) 0==+=+++ AADAADCADCBDAB b/ DABCCDABv +++= = ( ) ( ) 0==+=+++ AACAACDACDBCAB Bi 2/ Cho 6 im A , B , C , D , E , F. Chng minh: CDBFAECFBEAD ++=++ Gii chng minh T = P ta c th chng minh T P = 0

  ( ) ( )CDBFAECFBEAD ++++ = ( ) ( ) ( )CDCFBFBEAEAD ++ = DFFEED ++ = ( ) FEDFED ++ = DEED + = 0 Suy ra iu phi chng minh

  Bi 3/ Cho tam gic ABC . Gi M, N, P ln lt l trung im ca BC, CA, AB.

  Chng minh: 0=++ CPBNAM Gii S dng cng thc trung im

  ( )CACBBCBAACABCPBNAM +++++=++2

  1 = ( ) ( ) ( )[ ]CBBCCAACBAAB +++++

  2

  1 = 0

  S dng cng thc trng tm

  ( ) 0GCGCBGA2

  3CPBNAM =++=++

  Bi 4/ Cho tam gic ABC . Gi M l trung im ca AB v N l im trn cnh AC sao cho NC = 2NA.

  Gi K l trung im ca MN.

  a/ Chng minh: ACABAK61

  41

  +=

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  2

  K

  N

  M

  DCB

  A

  b/ Gi D l trung im ca BC . Chng minh: ACABKD31

  41

  +=

  Gii

  a/ M l trung im AB nn: ABAM2

  1= , NC = 2NA nn ACAN

  3

  1=

  K l trung im MN nn: ( )ANAMAK +=2

  1 =

  += ACABAK

  3

  1

  2

  1

  2

  1

  = ACAB6

  1

  4

  1+

  b/ Gi D l trung im ca BC . Chng minh: ACABKD31

  41

  +=

  Gii

  D l trung im AC nn ( )ACABAD +=2

  1 m AKADKD =

  Vy: ACABACABACABKD3

  1

  4

  1

  6

  1

  4

  1

  2

  1

  2

  1+=+=

  Bi 5/ Cho tam gic ABC.

  a/ Tm I sao cho : 02 =+ IBIA b/ Tm K sao cho : CBKBKA =+ 2 ;

  c/ Tm M sao cho : 02 =++ MCMBMA Gii

  a/ Tm I sao cho : 02 =+ IBIA 02 =+ IBIA BIIA 2= hay IBAI 2= AI v IB cng hng v AI = 2IB

  Vy I thuc on AB v chia AB thnh thnh 3 on bng nhau th c hai im chn im I v pha B

  b/ CBKBKA =+ 2 KCKBKBKA =+ 2 thay KBKCCB =

  0=++ KCKBKA Vy K G l trong tm tam gic ABC

  c/ Tm M sao cho : 02 =++ MCMBMA Gii. lu cng thc trung im c s 2, bi ton v tm t c n gin nht

  Gi D l trung im on AB, ta c: MDMBMA 2=+

  02 =++ MCMBMA 022 =+ MCMD 0=+ MCMD Vy M l trung im CD

  Bi 6/ Cho hnh bnh hnh ABCD v im M ty . Chng minh : MDMBMCMA +=+ Gii

  Gi O = AC BD O l trung im ca AC v BD

  Ta c:

  =+

  =+

  MOMDMB

  MOMCMA

  2

  2 MDMBMCMA +=+

  Bi 7/ Cho tam gic ABC v im M ty .

  a/ Chng minh rng vect MCMBMAv 32 += khng ph thuc v tr im M b/ Dng im D sao cho vCD = . CD ct AB ti K . Chng minh: 02 =+ KBKA v

  CKCD 3= Gii

  a/ Chng minh rng vect MCMBMAv 32 += khng ph thuc v tr im M

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  3

  Tm im c nh lin quan ABC v bin i v mt M l xong

  ( ) ( )MCMBMCMAv += 2 = CBCA 2+ iu phi chng minh b/ Dng im D sao cho vCD = . CD ct AB ti K . Chng minh: 02 =+ KBKA v CKCD 3= T ( ) ( )MCMBMCMAv += 2 = CBCA 2+ lm mt s 2 i Dng im E sao cho E l trung im CE CBCE 2= . Khi :

  CECAv += . Dng hnh bnh hnh CADE vCD = Gi O = CD EA O l trung im ca CD v EA

  K = CO AB K l trng tm tam gic ACE KBKA 2=

  02 =+ KBKA .

  Bi 8/ Cho tam gic ABC ni tip ng trn tm O, H l trc tm tam gic, D l im i xng vi A qua O. a/ Chng minh rng HBDC l hnh bnh hnh .

  b/ Chng minh rng OHOCOBOAHOHCHBHA =++=++ ,2

  c/ Gi G l trng tm tam gic ABC . Chng minh : OGOH 3= ng thng qua 3 im O, H, G gi l ng thng le

  Gii a/ Chng minh rng HBDC l hnh bnh hnh . AD l ng knh nn DC AC v BD HC V: DC AC v BH AC nn DC // BH (1)

  V : DB AB v CH AB nn DB // CH (2)

  (1) v (2) BHCD l hnh bnh hnh

  b/ Chng minh rng OHOCOBOAHOHCHBHA =++=++ ,2

  BHCD l hnh bnh hnh nn: HDHCHB =+

  HOHDHAHCHBHA 2=+=++ ( V O l trung im AD)

  C: HAOHOA += , HBOHOB += v HCOHOC +=

  Nn: HCHBHAOHOCOBOA +++=++ 3

  Bi 9/Cho tam gic ABC.Gi D, E, F ln lt l trung im ca AB, BC,CA v im M ty . Chng minh:

  a/ MFMEMDMCMBMA ++=++

  b/ 0=++ CDBFAE

  c/ 0=++ CFBEAD

  Gii

  a/ MFMEMDMCMBMA ++=++

  ( ) ( )MFMEMDMCMBMA ++++ = ( ) ( ) ( )MFMCMEMBMDMA ++ = FCEBDA ++ = AFFDDA ++ = DDFDAFDA =++

  b/ 0=++ CDBFAE ( cng thc trung im)

  CDBFAE ++ = ( )CACBBCBAACAB +++++2

  1 = 0

  c/ 0=++ CFBEAD

  D

  K

  O

  E

  A

  B

  C

  H O

  D

  C

  B

  A

  F

  E

  D

  CB

  A

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  4

  NM

  D

  CB

  A

  NH

  G

  M CB

  A

  ( ) 02

  1

  2

  1=++=++ CABCABCFBEAD

  Bi 10/ Cho t gic ABCD v M, N ln lt l trung im ca on AB, CD. Chng minh:

  MNBCACBDAD 4=+++

  Gii

  )()( BCBDACAD +++ = BNAN 22 + = ( )NBNA + 2 = NM2.2

  Bi 11/ Cho tam gic ABC vi G l trng tm, H l im i xng ca B qua G, M l trung im BC. Chng minh:

  a/ ABACAH3

  1

  3

  2= b/ ABACCH

  3

  1

  3

  1= c/ ABACMH

  6

  5

  6

  1=

  Gii

  a/ ABACAH3

  1

  3

  2=

  Gi N l trung im AC, ta c: AGNC l hnh bnh hnh

  GKGCAH3

  2== ( K l trung im AB)

  ( ) CBACCBCAAH3

  1

  3

  1

  2

  1.

  3

  2=+= = ( )ACABAC

  3

  1

  3

  1 = ACAC

  3

  1

  3

  2

  b/ ABACCH3

  1

  3

  1=

  AMGACH3

  2== = ( )ACAB +

  2

  1.

  3

  2 = ACAB

  3

  1

  3

  1

  c/ ABACMH6

  5

  6

  1=

  ( )HCHBMH +=2

  1 = ( )AGGB + 2

  2

  1 = ( )GBAB +

  2

  1 = BGAB

  2

  1

  2

  1+ = BNAB

  3

  2.

  2

  1

  2

  1+

  ( )BCBAABMH ++=2

  1.

  3

  1

  2

  1 = ( )ACBABAAB +++ .

  6

  1

  2

  1 = ABABAC

  3

  1

  2

  1

  6

  1

  ABACMH6

  5

  6

  1=

  Bi 12/ Cho tam gic ABC u cnh a, trng tm O. Tnh:

  a/ ACAB + b/ ACAB c/ OBOA + d/ ACAO +

  Gii

  Nhc li di ng cao tam gic u bng: dicnh.2

  3

  a/ ACAB + = AM2 = 2AM = 3a

  b/ ACAB = CA = CA = a

  c/ OBOA + . Gi M l trung im BC H

  K

  M

  O

  CB

  A

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  5

  OMOMOBOA 22 ==+ = AM3

  1.2 =

  3

  3a

  d/ ACAO + . Gi K l trung im OC. AKACAO 2=+ = 2AK

  Gi H l hnh chiu ca K ln AM, trong tam gic AHK c:

  44

  1

  2

  1 aBCMCHK === ; OMAMOHAOAH

  2

  1

  3

  2+=+= = AMAM

  6

  1

  3

  2+ =

  AM6

  5=

  2

  3.

  6

  5 a

  12

  35aAH = nn : AK2 = AH2 + HK2 =

  144

  84

  16144

  75 222 aaa=+ AK =

  6

  21a

  Vy: 3

  21aACAO =+

  Bi 13/ Cho hnh vung ABCD cnh a, tm O. Tnh:

  a/ ADAB + b/ ADAB c/ ACAB + d/ ABAO +

  Gii

  a/ ADAB + = ACAO =2 = AC = 2a b/ ADAB = DA = DA = a

  c/ ACAB + . Gi M l trung im BC

  AMACAB 2=+ = 2AM = 2

  5

  4

  2222 aa

  aBMAB =+=+

  d/ ABAO + . Gi H l trung im OB. AHABAO 2=+ = 2AH

  Trong tam gic AOH c: AH2 = AO

  2 + OH

  2 =

  16

  10

  16

  2.5

  16

  5

  4

  5

  4

  222222 aaACAOOB

  AO ====+

  Hay 4

  10aAH = . Vy:

  2

  10aABAO =+

  Bi 14/Cho lc gic u ABCDEF v im M ty .Chng minh rng:

  MFMDMBMEMCMA ++=++ . Gi O l tm ng trn ngoi tip lc gic cho

  Gii. ( ) ( )MFMDMBMEMCMA ++++ = ( ) ( ) ( )MFMEMDMCMBMA ++ = FEDCBA ++

  = AOOBBA ++ = BBOBAOBA =++

  O

  H

  M

  DC

  BA

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  6

  Gi tr lng gic ca mt gc ( t 00 n 1800) Trong h trc (Oxy) cho ng trn tm O qua cc im A(1 ; 0 ), A/(1 ; 0) v B(0

  ; 1). V cung AM c s o l ( tng ng gc c hai tia OA, OM ). Tm ta im M . Nu: M( xM ; yM )

  cos = xM sin = yM

  cos

  sintan = ( 90

  0)

  sin

  coscot = ( 0

  0 v 180

  0 )

  Nu a + b = 1800 th: sina = sinb v cosa = cosb ; tana = tanb ; coaa = cotb Cc h thc lng gic cn nh

  1/ sin2x + cos

  2x = 1 2/ tanx =

  x

  x

  cos

  sin 3/ cotx =

  x

  x

  sin

  cos

  4/ tanx.cotx = 1 5/ x

  2cos

  1 = 1 + tan

  2x 6/

  x2sin

  1= 1 + cot

  2x

  Bi tp.

  Bi 1/ Cho sinx = 13

  5 ( 90

  0 < x < 180

  0). Tnh cc gi tr lng gic cn li

  Gii

  cos2x = 1 sin

  2x =

  169

  144

  169

  251 =

  13

  12cos =x v ( 90

  0 < x < 180

  0) nn: cosx < 0

  12

  5

  12

  13.

  13

  5tan ==x ,

  5

  12cot =x

  Bi 2/ Bit cot150 = 2 + 3 . Tnh cc gi tr lng gic cn li ca gc 150 Gii

  3232

  115tan 0 =

  += ; ( )32415tan1

  15cos

  1 0202

  =+=

  ( ) 432

  324

  115cos 02

  +=

  =

  2

  3215cos 0

  += ;

  sin150 = tan15

  0.cos15

  0 = ( ) ( )( )( )

  2

  32

  2

  323232

  2

  3232

  =

  +=

  +

  Bi 3/ Cho tan = 3 . Tnh:

  cos11sin4

  cos3sin2/

  +a b/

  33 cos17sin

  cos2sin3

  Gii

  Cch 1/

  cos11sin4

  cos3sin2/

  +a =

  11tan4

  3tan2

  +

  ( chia 2 v cho cos ) = 11

  Cch khc: tan = 3 sin = 3cos . Thay vo biu thc

  Cch 2/ b/

  33 cos17sin

  cos2sin3

  =

  23 cos

  1.

  17tan

  2tan3

  = ( )

  23

  tan117tan

  2tan3+

  = 7

  Cch khc: tan = 3 sin = 3cos . Thay vo biu thc Bi 4/ Cho tana + cota = m , hy tnh theo m.

  a/ tan2a + cot

  2a , b/ tan

  3a + cot

  3a , c/ | tana cota|

  Gii a/ tan

  2a + cot

  2a = (tana + cota)

  2 2tana.cota = m

  2 2

  b/ tan3a + cot

  3a = (tana + cota)

  3 3tana.cota(tana + cota) = m

  3 3m

  c/ | tana cota| = ( ) 2cottan2cottan 22 =+ maaaa

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  7

  Bi 5/ Cho sina + cosa = m , hy tnh theo m. a/ sina cosa b/ | sina cosa| c/ sin

  3a + cos

  3a

  d/ sin4a + cos

  4a e/ sin

  6a + cos

  6a

  Gii

  a/ sina cosa = ( )

  2

  1

  2

  1cossin 22

  =

  + maa

  b/ | sina cosa| = ( )2cossin aa = ( ) aaaa cossin4cossin 2 + =

  2

  14

  22

  m

  m

  | sina cosa| = 22 m

  c/ sin3a + cos

  3a = (sina + cosa)

  3 3sinacosa)(sina + cosa) =

  2

  13

  23

  m

  mm

  sin3a + cos

  3a =

  2

  23 3mm

  d/ sin4a + cos

  4a = (sin

  2a + cos

  2a)

  2 2sin

  2acos

  2a = 1 2(sinacosa)

  2 =

  22

  2

  121

  m

  sin4a + cos

  4a =

  2

  21 42 mm +

  Bi 6/ Chng minh rng:

  a/ aa

  aa22

  22

  coscot

  sintan

  = tan

  6a b/ aaa

  a

  aa 323

  tantantan1cos

  cossin+++=

  +

  c/ sin2atan

  2a + 4sin

  2a tan

  2a + 3cos

  2a = 3

  Gii

  a/ aa

  aa22

  22

  coscot

  sintan

  = tan

  6a

  aa

  aa22

  22

  coscot

  sintan

  =

  ( )( )aa

  aa22

  22

  sin1cot

  cos1tan

  =

  aa

  aa22

  22

  coscot

  sintan

  b/ aaaa

  aa 323

  tantantan1cos

  cossin+++=

  +

  aa

  aa

  a

  aa23 cos

  1.

  cos

  cossin

  cos

  cossin +=

  += ( )( )aa 2tan11tan ++

  c/ sin2atan

  2a + 4sin

  2a tan

  2a + 3cos

  2a = 3

  VT = sin2atan

  2a + sin

  2a tan

  2a + 3sin

  2a + 3cos

  2a = sin

  2a(1 + tan

  2a) tan

  2a + 3(sin

  2a +

  cos2a)

  = 3

  Bi 7/ Chngminh cc ng thc sau: a/ cos

  4x sin

  4x = 2cos

  2x 1 b/ cot

  2x cos

  2x = cos

  2x.cot

  2x

  c/ tan2x sin

  2x = tan

  2x.sin

  2x d/ (sinx + cosx)

  2 + (sinx cosx)

  2 = 2

  Gii a/ cos

  4x sin

  4x = 2cos

  2x 1

  cos4x sin

  4x = (cos

  2x sin

  2x)(cos

  2x + sin

  2x) = cos

  2x (1 cos

  2x) = 2cos

  2x 1

  b/ cot2x cos

  2x = cos

  2x.cot

  2x.

  VP = (1 sin2x)cot

  2x = cot

  2x sin

  2xcot

  2x = cot

  2x cos

  2x

  c/ tan2x sin

  2x = tan

  2x.sin

  2x.

  VP = tan2x( 1 cos

  2x) = tan

  2x tan

  2x.cos

  2x = tan

  2x sin

  2x

  Bi 8/ Rt gn cc biu thc sau:

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  8

  D/C/

  D

  C

  BAB/

  A/B

  AO

  a/ 2(sin6x + cos

  6x) 3(sin

  4x + cos

  4x) b/ 2cos

  4x sin

  4x + sin

  2xcos

  2x +3sin

  2x

  c/ (sin4x + cos

  4x 1)(tan

  2x + cot

  2x + 2)

  Gii. sin

  4x + cos

  4x = (sin

  2x + cos

  2x)

  2 2sin

  2xcos

  2x = 1 2sin

  2xcos

  2x

  sin6x + cos

  6x = (sin

  2x + cos

  2x)

  3 3sin

  2xcos

  2x(sin

  2x + cos

  2x) = 1 3sin

  2xcos

  2x

  a/ 2(sin6x + cos

  6x) 3(sin

  4x + cos

  4x) = 2(1 3sin

  2xcos

  2x) 3(1 2sin

  2xcos

  2x) = 1

  b/ B = 2cos4x sin

  4x + sin

  2xcos

  2x +3sin

  2x = cos

  4x sin

  4x + cos

  4x+ sin

  2xcos

  2x

  +3sin2x

  = (cos2x sin

  2x)(cos

  2x + sin

  2x) + cos

  2x(cos

  2x + sin

  2x) + 3sin

  2x

  = cos2x sin

  2x + cos

  2x + 2sin

  2x = 2(cos

  2x + sin

  2x) = 2

  c/ C = (sin4x + cos

  4x 1)(tan

  2x + cot

  2x + 2) = 2sin

  2xcos

  2x(tan

  2x + cot

  2x + 2)

  = 2sin4x 2cos

  4x 4sin

  2xcos

  2x = 2(sin

  2x + cos

  2x)

  2 = 2

  d/ (sinx + cosx)2 + (sinx cosx)

  2 = 2

  D = sin2x + 2sinxcosx + cos

  2x + sin

  2x 2sinxcosx + cos

  2x = 2(sin

  2x + cos

  2x) = 2

  TCH V HNG Gc gia hai vect: Cho hai vect a v b . T im O tu , dng aOA = v

  bOB = . Gc AOB gi l gc gia hai vect a v b . ( )ba ; = AOB Tch v hng ca hai vect a v b . K hiu: ba. v ba. = ( )baba ;cos.. Tnh cht.

  1/ ba. = ab. 2/ ( )cba + = caba + 3/ ( )22

  aa = 4/ ( ) 222 2 bbaaba += 5/ Cho hai vect OA v OB . B/ l hnh chiu ( vung gc) ca B ln ng thng qua

  hai im O, A. Ta c: 'OBOAOBOA = ( Hnh tri: A/ l hnh chiu ca A ln OB, B

  / l hnh chiu ca B ln OA th:

  OBOAOBOAOBOA ... // ==

  Hnh phi: C/, D/ ln lt l hnh chiu ca C,D ln AB th :

  //.. DCABCDAB = )

  6/ Cho ng trn (O) tm O bn knh R v mt im M. Qua M k ng thng ct

  (O) ti hai im AB, ta lun c: 22. RMOMBMA = Chng minh K ng knh BC,ta c: CA AB A l hnh chiu ca C ln AB ( hay )

  ( )( )OMOBOMOCMBMCMBMA == = ( )( )OMOCOMOC = ( OC2 OM2) Hay : 22. RMOMBMA =

  22. RMOMBMA = .Gi l phng tch ca im M i vi ng trn (O) v K

  hiu: PM/(O) Nu M ngoi (O) v MT l tip tuyn ca (O) ( T l tip tuyn ) , ta c:

  2. MTMBMA =

  Hn nhin. ng thng qua M ct (O) ti A, B; ng thng qua (O) ct (O) ti

  C,D th MDMCMBMA .. =

  Bi tp Bi 1. Cho tam gic ABC c AC = 9, BC = 5 , ACB = 900. Tnh ACAB. Gii.

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  9

  C

  B

  A

  H

  O

  M CB

  A

  O

  D C

  BA

  Cch 1/ B l hnh chiu ca C ln AC,

  nn: 810cos... 02 === ACACACACAB Cch 2/

  819

  .9.cos...22

  22=

  ++==

  BCACBCACAACABACAB

  Cch 3/ ( ) 81... 22 ==+=+= ACACCBACACCBACACAB ( v 0. =ACCB ) Bi 2. Cho tam gic u ABC cnh a, tm O v M l trung im BC. Tnh:

  Gii. Lu : Tnh gc gia hai vect ta a hai vect v hai vect chung gc v gc ca chng l gc kp gia hai mi tn

  1/ OMOA. v BCOA. 2/ OBOA. v ABOA.

  Gii

  1/ OMOA. v BCOA.

  Gc gia OA v OM l 1800. Nn )1.(.. = OMOAOMOA = 22OM 2

  3

  12.

  = AMOMOA =

  2

  2

  3

  3

  12

  a=

  6

  2a

  OA BC nn 0. =BCOA

  2/ OBOA. v ABOA.

  Gc gia OA v OB l 1200 nn: OBOA. =

  2

  32OA =

  2

  1

  2

  3

  3

  22

  a =

  6

  2a

  Mt pht hin th v l M l hnh chiu ca B ln OA nn OBOA. = OMOA.

  Gc gia OA v AB l 1500 nn: ABOA. = OA.AB.cos1500 =

  ti sao khng p dng iu pht hin trn: M l hnh chiu ca B ln OA nn ABOA. =

  ABOA.

  Bi 3. Cho hnh vung ABCD tm O, cnh a. Tnh:

  1/ ABOA. v ACAB + 2/ DCAB. v ADOB.

  Gii

  1/ ABOA. . O l hnh chiu ca B ln AO nn:

  Gi ABOA. = AOOA = OA2 = 22

  2 22

  aa=

  Gi M l trung im BC, ta c: ACAB + = AM2 = 54

  22

  2a

  aa =+

  2/ DCAB. v ADOB.

  AB v DC cng hng nn DCAB. = AB2 = a2

  O l hnh chiu ca A ln OB nn ADOB. = DOOB = OB2 = 2

  2a

  Bi 4. Cho tam gic ABC c AB = 5 , BC = 7, CA = 8.Tnh ACAB. , suy ra gi tr ca gc A

  Gii

  ABACBC = nn ( ) ( )22 ABACBC = hay BC2 = AC2 ACAB.2 + AB2

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  10

  H

  M CB

  A

  2

  496425

  2.

  222+

  =+

  =BCACAB

  ACAB = 20

  2

  1

  .

  .cos ==

  ACAB

  ACABA A = 600

  Bi 5. Cho hai im A, B v O l trung im ca AB. M l im tu . Chng minh :

  22. OAOMMBMA =

  Gii

  ( )( )OMOBOAMOMBMA +=. = ( )( )OAMOOAMO + = OM2 OA2

  Bi 6. Cho 4 im M, A, B, C. Chng minh: 0... =++ ABMCCAMBBCMA Gii

  VT = ( ) AB.MCCA.MBACBAMA +++ = AB.MCCA.MBAC.MABA.MA +++ = CA.MBAC.MAAB.MCBA.MA +++ = ( ) ( )MBAMCAMCAMAB +++ = AB.CAACAB + = ( )CAACAB + = 0 Bi 7.Cho tam gic ABC vi H l trc tm v M l trung im BC.

  Chng minh: 24

  1. BCMAMH =

  Gii. S dng t nht 2 trong 3 sau: AH BC, BH AC v CH AB

  MAMH . = ( )( )ACABHCHBAMHM ++=4

  1. = ( )ACHCABHB +

  4

  1

  = ( )( )[ ]BCABBCHBABHB +++4

  1

  =

  +++

  2

  4

  1BCABBCACHBABHB = 2

  2BC

  4

  1BCHCAB

  4

  1=

  +

  Bi 8. Cho tam gic ABC . Tm tp hp cc im M sao cho: ABACABAM .. = Gii

  ABACABAM .. = ( ) 0= ACAMAB 0. =CMAB . Vy M thuc ng thng qua C v

  vung gc AB

  Bi 9. Cho tam gic ABC .

  a/ Tm tp hp cc im M sao cho: ( )( ) 0=++ MCMAMBMA b/ Tm tp hp cc im M sao cho: ( )( ) 0MCMBMCMBMA =+++ Gii

  a/ Tm tp hp cc im M sao cho: ( )( ) 0=++ MCMAMBMA

  Gi H, K ln lt l trung im ca AB v AC

  ( )( ) 0=++ MCMAMBMA 0. =MKMH Vy M thuc ng trn ng knh HK b/ Tm tp hp cc im M sao cho: ( )( ) 0MCMBMCMBMA =+++ Gi G l trng tm tam gic ABC v I l trung im BC

  ( )( ) 0MCMBMCMBMA =+++ 0MI2.MG3 = 0MI.MG = . Vy M thuc ng trn ng

  knh GI

  Bi 10. Cho hai im M, N nm trn ng trn ng knh AB = 2R. I l giao im ca hai ng thng AM v BN

  1/ Chng minh: AIABAIAM .. = v BIBABIBN .. =

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  11

  I

  N

  M

  BA

  M

  D

  HCB

  A

  M

  T/

  T

  B

  A

  O/

  O

  H

  I

  F

  E

  O

  M

  BA

  2/ Tnh AIAM . + BIBN. theo R

  Gii 1/ AB l ng knh nn AM BM v AN BN Nn M l hnh chiu ca B ln AI v N l hnh chiu ca A ln BI

  Vy AIABAIAM .. = v BIBABIBN .. = 2/ Da vo kt qu trn ta c:

  AIAM . + BIBN. = BIBAAIAB + = ( ) 2ABIBAIAB =+ = AB2 = 4R2 Bi 11. Cho tam gic ABC cn nh A, ng cao AH. Gi D l hnh chiu ca H ln AC, M l trung im HD. Chng minh: AM BD Gii

  ( )( )HDBHADAHBDAM ++=2 = HDADBHADHDAHBHAH ... +++ = HCADHDAH .. + ( v AH BH v AD HD v H l trung im BC)

  = ( ) HCADCDHCAH .. ++ = HCADCDAH + = DCADCDAD + ( H l hnh chiu ca H ln AC ) = 0 . Vy. AM BD Bi 12. Cho hnh ch nht ABCD. Chng minh:

  1/ MDMBMCMA .. = 2/ MA2 + MC2 = MB2 + MD2 Gii

  1/ MCMA. = ( )( )DCMDBAMB ++ = MCBADCMBMDMB ++ = ( )MCMBDCMDMB +

  = CBDCMDMB + = MDMB

  2/ Gi O = AC BD MOMCMA 2=+ v MOMDMB 2=+ MDMBMCMA +=+

  2222

  2.2 MDMDMBMBMCMCMAMA ++=++ 2222

  MDMBMCMA +=+ ( do 1/

  )

  Bi 13. Cho tam gic ABC c G l trng tm v M tu . Chng minh: MA

  2 + MB

  2 + MC

  2 = 3MG

  2 + GA

  2 + GB

  2 + GC

  2

  Gii

  ( ) 22222 2 GAGAMGMGGAMGMAMA ++=+== ( ) 22222 2 GBGBMGMGGBMGMBMB ++=+== ( ) 22222 2 GCGCMGMGGCMGMCMC ++=+== Suy ra: MA

  2 + MB

  2 + MC

  2 = 3MG

  2 + ( )GCGBGAMG ++2 + GA2 + GB2 + GC2

  Hay: MA2 + MB

  2 + MC

  2 = 3MG

  2 + GA

  2 + GB

  2 + GC

  2

  Bi 14 . Cho hai ng trn (O) v (O/) ct nhau ti A, B. TT/ l on tip tuyn chung ngoi. ng thng qua A, B ct TT/ ti M. Chng minh M l trung im TT/ Gii i vi ng trn (O) ta c: MA.MB = MT2. i vi ng trn (O/) ta c: MA.MB = MT/2

  Vy: MT2 = MT/2 hay MT = MT/ Bi 15/ Cho im M thuc ng trn (O) ng knh AB. ng trn tm M tip xc AB ti H v ct (O) ti E v F. EF ct MH ti I. Chng minh I l trung im MH Gii

  i vi ng trn (M), ta c: IHIMIFIE .. = v 22. MHIMIFIE =

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  12

  K

  M

  D

  C

  BA

  N

  M

  H CB

  A

  D

  CB

  A

  N

  M

  H

  DC

  BA

  i vi ng trn (O), ta c: 22. OMOIIFIE = Ta c: IM2 MH2 = OI2 OB2 ( pytago trong 2 tam gic OMH v OIH c) IM2 MH

  2 = OH

  2 + IH

  2 OH

  2 MH

  2 IM

  2 = IH

  2

  Hay IM = IH

  Bi 16/ Cho ng trn tm O,bn knh R. T im M bn trong ng trn (O), v hai dy AMB v BMD vung gc nhau. Gi K l trung im BD. Chng minh MK vung gc CD Gii

  Ta c MD.MCMB.MA = ( cng bng OM2 R2 )

  AC.MK = ( )( )MCAMMDMB2

  1++

  = ( )MD.MCMD.AMMC.MBMB.AM2

  1+++

  = ( )MD.MCMD.AMMC.MBMB.MA2

  1+++ = 0

  ( V : MBMC, MAMA v MD.MCMB.MA = )

  Bi 17/ Cho tam gic ABC vung ti A,ng cao AH. Gi M, N l lt l trung im ca AH v HC. Chng minh BM vung gc AN Gii

  ( )( )ACAHBHBAAN.BM4 ++= = AC.BHAH.BHAC.BAAH.BA +++ = HC.BHAH.HA + ( AB AC, v AH BC,cng thc chiu) = AH

  2 + BH.AC = 0. Vy BM AC

  Bi 18/ Cho hnh ch nht ABCD, v BHAC (HAC). Gi Gi M, N ln lt l trung im ca AH v DC. Chng minh tam gic BMN vung ti M Gii

  ( )( )MCMDBHBAMN.BM4 ++= = MC.BHMD.BHMC.BAMD.BA +++ = MD.BHMC.BAMD.BA ++

  = ( ) ( )CDMC.BHMC.BAADMA.BA ++++ = BA.BHMC.BAMA.BA ++ ( BH MC, BA AD v BACD = )

  = ( )BHHC.BA + ( HMMA = ) = BC.BA = 0. Vy BM MN Bi 19/ Cho hnh bnh hnh ABCD c AB = 13, AD = 19 v AC = 24.Tnh BD Gii

  Ta c: ADABAC += v BCBABD +=

  Nn: AC2 + BD

  2 = 2(AB

  2 + AD

  2) + 2 ( )BC.BAAD.AB +

  = 2(AB2 + AD

  2) + 2 ( )CBADAB +

  = 2(AB2 + AD

  2)

  Nn: BD2 = 2(AB

  2 + AD

  2) AC

  2 = 2(169 + 361) 576 = 484 BD = 22

  H thc lng trong tam gic

  Cho tam gic ABC , ta nhc li cc k hiu thng dng: * a = BC ; b = CA ; c = AB

  * S : din tch tam gic ABC * R : bn knh ng trn ngoi tip tam gic ABC * r : bn knh ng trn ni tip tam gic ABC * ma , mb , mc : di cc trung tuyn k t A, B , C * ha , hb , hc : di cc ng cao k t A, B , C .

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  13

  * p : na chu vi : 2

  cbap

  ++=

  I.nh l cosin v nh l sin trong tam gic. 1/ nh l cosin trong tam gic. Vi mi tam gic ABC , ta c: a

  2 = b

  2 + c

  2 2bc.cosA ; b

  2 = a

  2 + c

  2 2ac.cosB ; c

  2 = a

  2 + b

  2 2ab.cosC

  H qu.

  cosA =

  222

  2bc

  acb +; cosB =

  222

  2ac

  bac +; cosC =

  222

  2ab

  cba +

  2/ nh l sin trong tam gic. Vi mi tam gic ABC , ta c:

  R2Csinc

  Bsinb

  Asina

  ===

  3/ di trung tuyn

  4c

  2ba

  m,4b

  2ca

  m,4a

  2cb

  m222

  2c

  2222b

  2222a

  +=

  +=

  +=

  4.Din tch tam gic

  ahaS .2

  1= = chb.

  2

  1= chc.

  2

  1

  CbaS sin..2

  1= = Acb sin..

  2

  1Bac sin..

  2

  1=

  S = pr

  R

  abcS

  4=

  ))()(( cpbpappS = cng thc H - rng

  II.Trong tam gic vung. Cho tam gic ABC vung ti A, ng cao AH. BC

  2 = AB

  2 + AC

  2 ; AB

  2 = BH.BC ; AC

  2 = CH.CB

  AH.BC = AB.AC ; AH2 = HB.HC ;

  222

  111

  ACABAH+=

  III. H thc lng gic c bn

  sin2x + cos

  2x = 1 ; x

  x

  2

  2tan1

  cos

  1+= , (cosx 0) ; x

  x

  2

  2cot1

  sin

  1+= ,(sinx 0)

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  14

  H

  M

  CB

  A

  D

  C

  BA

  N

  G

  M

  C

  B A

  Bi tp Bi 1.Cho tam gic ABC vung ti C, ng cao CD, DA = 9m, DB = 16m.Tnh :CD, AC,BC

  Gii CD

  2 = DA.DB = 9.16 = 144 CD = 12

  AC2 = AD

  2 + CD

  2 = 81 + 144 = 225 AC = 15

  BC2 = BD

  2 + CD

  2 = 256 + 144 = 400 BC = 20

  Bi 2/ Cho tam gic ABC vung ti A, M l trung im AB v H l hnh chiu ca M ln BC. Chng minh: HC2 HB2 = AC2

  Gii Trong tam gic MHC c HC

  2 = MC

  2 MH

  2

  Trong tam gic MBH c HB2 = BM

  2 MH

  2

  Trong tam gic AMC c MC2 = AM

  2 + AC

  2 = BM

  2 + AC

  2

  HC2 HB

  2 = (MC

  2 MH

  2) ( BM

  2 MH

  2) = MC

  2 BM

  2

  = BM2 + AC

  2 BM

  2 = AC

  2

  Bi 2. Cho tam gic ABC vung ti A. Cc trung tuyn l AD, BE, CF. Chng minh: BE

  2 + CF

  2 = 5AD

  2

  Gii Gi a = BC , b = AC v c = AB, Tam gic ABC vung ti A nn BC = a = 2 AD

  42

  2222 bca

  BE +

  = , 42

  2222 cba

  CF +

  = v 44242

  2222222 aaaacb

  AD ==+

  =

  BE2 + CF

  2 =

  42

  222bca

  +

  + 42

  222cba

  +

  = =+++

  4

  2222 222222 cbabca

  4

  5

  4

  4 2222 acba=

  ++ = 5AD

  2

  Bi 3. Cho tam gic ABC. Chng minh: cotA + cotB + cotC = S

  cba

  4

  222++

  Gii

  abc

  acbR

  a

  R

  bc

  acb

  A

  AA

  222222 2.

  2sin

  coscot

  +=

  +==

  abc

  bcaR

  b

  R

  ac

  bca

  B

  BB

  222222 2.

  2sin

  coscot

  +=

  +==

  abc

  cbaR

  c

  R

  ab

  cba

  C

  CC

  222222 2.

  2sin

  coscot

  +=

  +==

  cotA + cotB + cotC = abc

  cbaR

  222++

  = S

  cba

  4

  222++

  Bi 4. Cho tam gic ABC c hai trung tuyn BM v CN vung gc nhau. Chng minh rng: AB2 + AC2 = 5BC2 Gii

  Gi G l trng tm tam gic ABC. Ta c: BMGB3

  2= v CNGC

  3

  2=

  v GC2 + GB

  2 = BC

  2

  GC2 + GB

  2 = BC

  2 ( ) 222

  9

  4BCCNBM =+

  2222222

  4

  22

  4

  22

  9

  4a

  cbabca=

  ++

  + 2

  222

  9

  4a

  cba=

  ++ b

  2 + c

  2 = 5a

  2

  Bi 6. Chng minh trong mi tam gic ta u c: a = b.cosC + c.cosB

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  15

  C/B/

  A/

  O

  CB

  A

  b.cosC + c.cosB = ac

  bcac

  ab

  cbab

  22

  222222+

  ++

  = a

  bca

  a

  cba

  22

  222222+

  ++

  = a

  Bi 5. Cho tam gic ABC c trung tuyn AM = 2c

  . Chng minh:

  a/ 2b2 = a

  2 c

  2

  b/ sin2A = 2sin

  2B + sin

  2C

  Bi 7. Cho tam gic ABC c B = 600 , R = 2. I l tm ng trn ni tip tam gic ABC. Tnh bn knh ng trn ngoi tip tam gic ACI Gii

  B = 600 A + C = 1200 060

  2=

  + CA gc AIC = 1200 = B .

  Gi RB l bn knh ng trn ngoi tip tam gic AIC ,

  Trong tam gic AIC, c: BRAC

  2120sin 0

  = m 42sin

  == RB

  AC RB = 2

  Bi 8. Cho tam gic ABC c BC = 13 cm, AB = 12 cm v AC = 5 cm a/ Tnh din tch tam gic ABC b/ Tnh di cc ng cao, cc ng trung tuyn

  c/ Tnh R v r

  Bi 9. ng trn ni tip tam gic ABC ln lt tip xc BC, CA, AB ti A, B, C. Chng

  minh: ''' CBAS = R

  pr

  2

  2

  Gii Ta c cc cp gc C/AB/ v C/OB/ , C/BA/ v C/OA/, A/CB/ v A/OB/ b nhau nn sin ca chng bng nhau Bn knh r ca ng trn ni tip tam gic ABC l bn knh ca ng trn ngoi tip tam gic A/B/C/

  /////////BOACOACOBCBA

  SSSS ++= = C

  r

  B

  r

  A

  r

  sin2

  1

  sin2

  1

  sin2

  1 222++

  =

  ++

  R

  c

  R

  b

  R

  ar

  2222

  1 2 = R

  pr

  2

  2

  Bi 15 . Tnh A , B , ha , R v r ca tam gic ABC bit:

  a/ a = 6 , b = 2 v c = 3 + 1

  b/ a = 32 , b = 2 2 v c = 26

  Phng php to trong mt phng 1/ H trc to Oxy.

  jyixa += a = (x ; y)

  jyixOM MM += M(xM ; yM) (xM: honh ; yM: tung im M )

  2/ Cc php ton trn vect. Cho 2 vect: a = ( x ; y ) v b = (x/ ; y/ )

  =

  ==

  /

  /

  yy

  xxba

  ( )// ; yyxxba = ; ( )kykxak ;= Tch v hng ca 2 vect: ba. = x.x/ + y.y/

  3/ Cc biu thc lin quan im: Cho A(xA ; yA), B(xB ; yB), C(xC ; yC)

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  16 P N

  M CB

  A

  AB = (xB xA ; yB yA ) ; AB = ( ) ( )22

  ABAB yyxxAB +=

  I l trung im on AB th: I

  ++

  2;

  2

  BABA yyxx

  G l trng tm tam gic ABC th: G

  ++++

  3;

  3

  CBACBA yyyxxx

  4/ Cho 2 vect: a = ( x ; y ) v b = (x/ ; y/ )

  2222 ''

  '.'.);cos(

  yxyx

  yyxxba

  ++

  += ( )

  ( ) ( )2/2/22

  //

  .

  ..;cos

  yxyx

  yyxxba

  ++

  +=

  a cng phng b '' y

  y

  x

  x= ; a b x.x

  / + y.y

  / = 0

  Bi tp I.PHNG PHP TA 1/ Cho ba im A(1 ; 1) , B(1 ;3) , C(2 ; 0).Chng minh A, B, C thng hng

  Gii. Nu AB v AC cng phng th ng thng qua A,B v ng thng qua A,C song song hoc trng nhau. Khng song song c ri

  ( )2;2=AB v ( )3;3 =AC . V ACAC3

  2= ( ta c th dng t s ta tng ng

  bng nhau) nn AB v AC cng phng. Vy A, B, C thng hng 2/ Cho ba im A(3 ;4) , B(2 ;5) , C(7 ; x).Tm x A, B, C thng hng

  ( )1;1=AB v ( )4;10 = xAC . A, B, C thng hng khi: 1

  4

  1

  10 =

  x x = 14

  3/ Cho A(1 ; 3), B(2 ; 4), C(0 ; 1) a/ Tm ta trung im M ca AC b/ Tm ta im D sao cho ABCD l hnh bnh hnh Gii

  a/

  =+

  =

  =+

  =

  22

  2

  1

  2

  CA

  M

  CA

  M

  yyy

  xxx

  2;

  2

  1M

  b/ ABCD l hnh bnh hnh nn M cng l trung im BD.

  ==

  ==

  02

  32

  BMD

  BMD

  yyy

  xxx. Vy D(3

  ; 0)

  4/ Cho ( ) ( )4;7,2;3 == ba v ( )22;19=c . Biu din c theo a v b Gii

  Gi s byaxc += , m byax + = ( 3x + 7y ; 2x + 4y )

  byaxc +=

  =+

  =+

  2242

  1973

  yx

  yx

  =

  =

  4

  3

  y

  x. Vy: bac 43 +=

  5/ Cho tam gic ABC vi A(1 ;1 ) , B(3 ;1) , C(6 ; 0) . Tnh gc B

  ( )2;4 =BA v ( )1;3 =BC

  cosB = ( ) ( )( )2

  1

  210

  10

  19416

  1.23.4;cos =

  =

  ++

  +=BCBA B = 1200

  6/ M(3 ; 1), N(0 , 4), P(2 , 2) ln lt l trung im BC ; CA ; AB .tm ta A, B, C Gii

 • Nguyn Quc Qun - Trng THPT chuyn Nguyn Quang Diu

  17

  MBNC l hnh bnh hnh nn PNMC =

  M : ( )1;3 += CC yxMC v ( )6;2=PN

  Nn:

  =+

  =

  61

  23

  C

  C

  y

  x

  =

  =

  5

  1

  C

  C

  y

  x C(1 ; 5)

  M l trung im BC nn:

  ==

  ==

  32

  12

  CMB

  CMB

  yyy

  xxx B(1 ; 3)

  N l trung im CC nn:

  ==

  ==

  32

  12

  CNA

  CNA

  yyy

  xxx A(1 ; 3)

  7/ Hnh tnh t gic ABCD v tnh din tch ca n a/ A( 2 ; 1) , B(0 ; 3 ) ,C(6 ; 6 ) , D(8 ; 2 )

  b/ A(0 ; 2) , B(1 ; 1 ) , C(4 ; 0) , D(6 ; 4)

  c/ A(2 ;1) , B(6 ; 4) , C ( 3 ; 8) , D(1 ; 5)

  d/ A(2 ; 4) , B(3 ; 1) , C(6 , 0) , D(5 ; 3)

  Gii a/ A(2 ; 1) , B(0 ; 3 ) ,C(6 ; 6) , D(8 ; 2 )

  ( )4;2 =AB v ( )4;2 =DC . DCAB = ABCD l hnh bnh hnh

  ( )3;6 =AD . V ADAB. = (2).6 + ( 4)(3) = 0 AB AD

  Vy ABCD l hnh ch nht, c din tch: S = AB.AD = 936164 ++ = 30 b/ A(0 ; 2) , B(1 ; 1 ) , C(4 ; 0) , D(6 ; 4)

  ( )3;1 =AB , ( )1;3=BC , ( )2;6=AD V: BCAD 2= v 0. =ADAB nn ABCD l hnh thang vung ti A v B

  Din tch: ( )ABBCADS +=2

  1= ( ) 9119436

  2

  1++++ = 15

  c/ A(2 ;1) , B(6 ; 4) , C ( 3 ; 8) , D(1 ; 5)

  ( )3;4=AB , ( )3;4=DC v ( )4;3=AD

  V: AB = DC , AB . AD = 0 v AB = AD nn ABCD l hnh vung. Din tch S = AB2 = 25

  d/ A(2 ; 4) , B(3 ; 1) , C(6 , 0) , D(5 ; 3)

  ( )3;1 =AB , ( )3;1 =DC v ( )1;3=AD

  V: AB = DC v AB = AD nn ABCD l hnh thoi.

  Din tch S = 2

  1AC.BD =

  2

  144.1616 ++ = 8

Recommended

View more >