Những Câu an Ủi Động Viên Người Khác Bằng Tiếng Nhật

 • Published on
  01-Mar-2018

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/26/2019 Nhng Cu an i ng Vin Ngi Khc Bng Ting Nht

  1/2

  nhng cu an i , ng vin trong ting NhtNgun tham kho : Trung tm hc ting Nht uy tn Ti !" NiTrong cuc #$ng h"ng ng"y ca ch%ng ta , ai ri c&ng 'u( mt )*n m+c #ai )"m

  Nhng )-i ng vin an i tinh th*n ."nh cho h nhng )%c / #0 )" mt 1h*n

  #2c mnh gi%1 h v34t 'ua ng th-i / c&ng chnh )" yu t$ cng c$ thm #567n ch+c trong t8nh 6n, t8nh yu gia 9 ng3-i,v" c(c m$i 'uan h kh(c trong ;ngnhng cu ting Nht? ng vin ng3-i kh(c ch3a@ hAm nay ;in chi #B vCi c(c 6n mt #$ cu an ing vin ng3-i kh(cD: Ein chia 6un cFng cu9: Gu h

 • 7/26/2019 Nhng Cu an i ng Vin Ngi Khc Bng Ting Nht

  2/2

  DKL-: Gu c$ g+ng )nDOMN>?(?OHP(:: RhAng 1hi )Yi ca cu

  khi hc ;ong nhng )-i ng vin ,an i 6Zng ting Nht ri 6n c/ th? t5 tin ani ai o khi g[1 chuyn g8@ Nu c/ cJ hi , hng n/ ngay v"o cuc #$ngca 6n nh\ ]" ^ng 'un ng h"nh cFng vCi m8nh 'ua hc ting nhton)in_ cho mi ng3-i , nhMt )" nhng ng3-i i )"m khAng c/ th-i gianMi thng tin chi tit mi cc bn lin hTRUNG TM TING NHT SO!"#$ ch%& S' ()* + ,h' -ng + ".ng t/m +H$i 01 T23ng + H1 N4i

  5m$il& nh$tng6789l:gm$il;c8m"in th8i& +>? )@ A@B C=@ H8Dc& +>? CA)> )) B@ ==

  http://trungtamnhatngu.edu.vn/dao-tao/Chuong-trinh-dao-tao/HOC-TIENG-NHAT-ONLINE-13/http://trungtamnhatngu.edu.vn/dao-tao/Chuong-trinh-dao-tao/HOC-TIENG-NHAT-ONLINE-13/mailto:nhatngusofl@gmail.comhttp://trungtamnhatngu.edu.vn/dao-tao/Chuong-trinh-dao-tao/HOC-TIENG-NHAT-ONLINE-13/http://trungtamnhatngu.edu.vn/dao-tao/Chuong-trinh-dao-tao/HOC-TIENG-NHAT-ONLINE-13/mailto:nhatngusofl@gmail.com