Những Câu an Ủi Động Viên Người Khác Bằng Tiếng Nhật

  • Published on
    01-Mar-2018

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/26/2019 Nhng Cu an i ng Vin Ngi Khc Bng Ting Nht</p><p> 1/2</p><p>nhng cu an i , ng vin trong ting NhtNgun tham kho : Trung tm hc ting Nht uy tn Ti !" NiTrong cuc #$ng h"ng ng"y ca ch%ng ta , ai ri c&amp;ng 'u( mt )*n m+c #ai )"m</p><p>Nhng )-i ng vin an i tinh th*n ."nh cho h nhng )%c / #0 )" mt 1h*n</p><p>#2c mnh gi%1 h v34t 'ua ng th-i / c&amp;ng chnh )" yu t$ cng c$ thm #567n ch+c trong t8nh 6n, t8nh yu gia 9 ng3-i,v" c(c m$i 'uan h kh(c trong ;ngnhng cu ting Nht? ng vin ng3-i kh(c ch3a@ hAm nay ;in chi #B vCi c(c 6n mt #$ cu an ing vin ng3-i kh(cD: Ein chia 6un cFng cu9: Gu h</p></li><li><p>7/26/2019 Nhng Cu an i ng Vin Ngi Khc Bng Ting Nht</p><p> 2/2</p><p>DKL-: Gu c$ g+ng )nDOMN&gt;?(?OHP(:: RhAng 1hi )Yi ca cu</p><p>khi hc ;ong nhng )-i ng vin ,an i 6Zng ting Nht ri 6n c/ th? t5 tin ani ai o khi g[1 chuyn g8@ Nu c/ cJ hi , hng n/ ngay v"o cuc #$ngca 6n nh\ ]" ^ng 'un ng h"nh cFng vCi m8nh 'ua hc ting nhton)in_ cho mi ng3-i , nhMt )" nhng ng3-i i )"m khAng c/ th-i gianMi thng tin chi tit mi cc bn lin hTRUNG TM TING NHT SO!"#$ ch%&amp; S' ()* + ,h' -ng + ".ng t/m +H$i 01 T23ng + H1 N4i</p><p>5m$il&amp; nh$tng6789l:gm$il;c8m"in th8i&amp; +&gt;? )@ A@B C=@ H8Dc&amp; +&gt;? CA)&gt; )) B@ ==</p>http://trungtamnhatngu.edu.vn/dao-tao/Chuong-trinh-dao-tao/HOC-TIENG-NHAT-ONLINE-13/http://trungtamnhatngu.edu.vn/dao-tao/Chuong-trinh-dao-tao/HOC-TIENG-NHAT-ONLINE-13/mailto:nhatngusofl@gmail.comhttp://trungtamnhatngu.edu.vn/dao-tao/Chuong-trinh-dao-tao/HOC-TIENG-NHAT-ONLINE-13/http://trungtamnhatngu.edu.vn/dao-tao/Chuong-trinh-dao-tao/HOC-TIENG-NHAT-ONLINE-13/mailto:nhatngusofl@gmail.com</li></ul>