NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

  • Published on
    26-Jan-2016

  • View
    61

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NHNG NI DUNG C BN CA NGH NH X PHT VPHC TRONG LNH VC BU CHNH. Miss. Trn Th Ngc Hoan. 1. S cn thit phi ban h nh Ngh nh. (1) Ng y 17/6/2010, Quc hi kh a 12, k hp th 7 thng qua Lut Bu ch nh - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>NHNG NI DUNG C BN CA NGH NH X PHT VPHC TRONG LNH VC BU CHNH</p><p>Miss. Trn Th Ngc Hoan</p></li><li><p>1. S cn thit phi ban hnh Ngh nh </p><p>(1) Ngy 17/6/2010, Quc hi kha 12, k hp th 7 thng qua Lut Bu chnh (2) PLSBS mt s iu ca PLXLVPHC nm 2008 ti khan 12 iu 1 quy nh TTV ang thi hnh cng v c quyn pht tin n 500.000 ng. (3) Cc mu bin bn v quyt nh s dng trong XPVPHC phi c ban hnh km theo ngh nh quy nh v XPVPHC trong cc lnh vc qun l nh nc. Tuy nhin, Ngh nh s 142/2004/N-CP ngy 08/7/2004 c xy dng trc khi c Ngh nh s 128/2008/N-CP nn khng c cc mu biu ny.(4) Lut Vin thng v Lut Tn s c Quc hi thng qua v c hiu lc thi hnh t ngy 01/7/2011. 02 Ngh nh XP ny c trnh Chnh ph tnh cht c th ca tng lnh vc ngy cng r rng hn cng nh tm quan trng ca tng lnh vc, vic quy nh chung c ba lnh vc bu chnh, vin thng v tn s v tuyn in trong Ngh nh s 142/2004/N-CP khng cn ph hp v khng m bo h thng thng nht ca vn bn php lut cng nh khng thun tin cho vic p dng php lut v vy cn phi tch ra, ban hnh ring mt Ngh nh XPVPHC trong lnh vc Bu chnh.</p></li><li><p>(5) - Ngh nh s 142/2004/N-CP ngy 08/7/2004 c ban hnh cn c vo cc quy nh ti vn bn php lut nh Php lnh Bu chnh Vin thng nm 2002, Lut Thanh tra nm 2004, Php lnh x l vi phm hnh chnh nm 2002, Ngh nh 134/2003/N-CP trong khi cc vn bn ny hoc c sa i, b sung, hoc c thay th bng vn bn quy phm php lut khc.- Lut Bu chnh c nhiu ni dung mi m Php lnh Bu chnh Vin thng nm 2002 cha c quy nh. Nhng quy nh mi ny hin cha c ch ti x pht khi c vi phm, dn ti b lt cc hnh vi vi phm nh: khng bo co c quan nh nc c thm quyn v bu chnh khi chuyn nhng vn, chuyn nhng d n; cung ng dch v bu chnh khng m bo mc vn ti thiu theo quy nh ca php lut; mua bn, cho thu, cho mn, cm c giy php bu chnh; cung cp thng tin gi mo hoc c gian di c cp giy php bu chnh; v.v.</p></li><li><p>NI DUNG CA D THO NGH NH D tho Ngh nh gm 4 chng v 36 iu c kt cu nh sau:I. Chng I: Quy nh chung Chng ny gm 5 iu, t iu 1 n iu 5. Chng ny quy nh phm vi iu chnh, xc nh r cc hnh vi vi phm hnh chnh trong lnh vc bu chnh; quy nh cc i tng p dng l cc t chc c nhn l ngi Vit Nam, t chc c nhn l ngi nc ngoi c hnh vi vi phm; ng thi Ngh nh cng hng dn vic p dng cc nguyn tc x pht, thi hiu x pht ph hp vi quy nh ca Php lnh x l vi phm hnh chnh. i vi quy nh v cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v bu chnh v cc bin php khc phc hu qu, ngoi cc quy nh chung theo Php lnh x l vi phm hnh chnh Ngh nh cn quy nh mt s cc hnh thc x pht b sung mang tnh c th ca lnh vc bu chnh nh: Buc thu hi hoc hon tr cc thu sai; Buc chm dt tnh trng gy cn tr hot ng bu chnh.</p></li><li><p>HNH VI VPHC, HNH THC V MC X PHT 1. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v hp ng cung ng v s dng dch v bu chnhD tho Ngh nh quy nh cc hnh vi vi phm lin quan n hp ng cung ng v s dng dch v bu chnh m trc y Ngh nh 142/2004/N-CP quy nh cha quy nh. Qua nh gi mc ca tng hnh vi vi phm, iu 6 chia thnh hai nhm hnh vi vi hai khung pht x pht theo mc vi phm. (1) Khung pht th nht x pht t 1 triu ng n 3 triu ng i vi hnh vi:khng s dng hoc s dng khng ng du ngy hoc cc thng tin xc nh thi gian, a im chp nhn bu gi trn hp ng hoc chng t xc nhn vic chp nhn bu gi.(2) Khung pht th 2 x pht tin t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi sau:- Hp ng cung ng v s dng dch v bu chnh, chng t xc nhn vic chp nhn bu gi ghi khng ng hoc khng y ni dung theo quy nh ca php lut; Q qun l: iu 9 Lut BC: H phi c nd: loi hnh dch v BC, khi lng, s lng bu gi, thi gian, a im phng thc, quyn v ngha v ca cc bn, gi cc, phng thc thanh ton, trch nhim v mc bi thng- Hp ng cung ng v s dng dch v bu chnh bng vn bn khng s dng ngn ng ting Vit. </p></li><li><p>2. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v chp nhn v pht bu gi</p><p>Nhng vi phm v chp nhn v pht bu gi l nhng hnh vi vi phm tng i ph bin trong lnh vc bu chnh, vic p dng c d dng hn thay v quy nh ti cc iu khc nhau trong ngh nh 142 v ngh nh 55, D tho Ngh nh kt cu trong iu 7 ca d tho ngh nh, ng thi b sung hnh vi cn thiu, chi tit ha cc quy nh cn cha r, v sp xp thnh 3 khung pht theo mc vi phm l: (1)X pht cnh co hoc pht tin t 500.000 ng n 1 triu ng i vi hnh vi:Cung cp thng tin v bu gi khng ng, khng y ;(2) Pht tin t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi: +Khng cung cp cng khai thng tin lin quan v dch v bu chnh ang cung cp ti im phc v; + Khng treo bin hiu ti im phc v, tr s chnh ca doanh nghip, tr s chi nhnh, vn phng i din(3) Pht tin t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i vi hnh vi khng thc hin cc th tc xut khu, nhp khu bu gi theo quy nh ca php lut.</p></li><li><p> 3. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v vt phm, hng ha khng c gi, chp nhn, vn chuyn qua mng bu chnhD tho Ngh nh quy nh khung pht cao nht t 50 triu ng n 70 triu ng l mc cao nht c Php lnh XLVPHC quy nh cho lnh vc bu chnh. Hnh vi b x pht mc cao nht trong d tho ngh nh la hnh vi gi hoc chp nhn hoc vn chuyn hoc pht nhng vt phm, hng ha c ni dung kch ng, gy mt an ninh, ph hoi on kt dn tc, chng ph nh nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam. Ngoi ra, i tng vi phm cn b x pht b sung l trc xut khi lnh th nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam i vi ngi nc ngoi c hnh vi vi phm v bin php khc phc hu qu l buc tiu hy. Ngoi ra do tnh cht c th ca dch v bu chnh nhng vi phm nghim trng nht cng ch yu c thc hin qua hot ng gi, chp nhn, vn chuyn qua mng bu chnh chnh v vy cn c cc hnh vi vi phm khc c quy nh khung pht cao cng c quy nh trong iu 8 c th: </p></li><li><p>(1) Pht tin t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i vi hnh vi gi hoc chp nhn hoc vn chuyn hoc pht nhng vt phm, hng ha c ni dung e da, quy ri, xc phm n nhn phm, danh d ngi khc.(2) Pht tin t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi sau y:a) Gi hoc chp nhn hoc vn chuyn nhng vt phm, hng ha cm lu thng, cm nhp khu theo quy nh ca php lut;b) Gi hoc chp nhn hoc vn chuyn nhng vt phm, hng ha cm vn chuyn bng ng bu chnh theo quy nh ca php lut Vit Nam, iu c quc t m Cng ha x hi ch ngha Vit Nam l thnh vin. </p></li><li><p>(3) Pht tin t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i vi hnh vi gi hoc chp nhn hoc vn chuyn hoc pht nhng vt phm, hng ha cha vn ha phm tri o c x hi, tri vi thun phong m tc ca Vit Nam.(4) Pht tin t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i vi hnh vi gi, chp nhn ti liu, vt mang b mt nh nc khng ng quy nh.(5) Pht tin t 40.000.000 ng n 50.000.000 ng i vi hnh vi gi hoc chp nhn hoc vn chuyn hoc pht nhng vt phm, hng ha gy n, cht c, cht phng x, ma ty, vi trng dch bnh nhm khng b, xm hi tnh mng, ti sn cng dn, gy mt trt t, an ton x hi.</p></li><li><p>4. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v m bo an ton trong cung ng v s dng dch v bu chnh</p><p>K tha cc quy nh trong Ngh nh 142 v Ngh nh 55 ang pht huy hiu qu, trn c s Lut bu chnh, Ngh nh hng dn thi hnh Lut bu chnh, d tho ngh nh tip tc quy nh li, b sung ng thi kt cu li khung pht hp l hn:+ Khung pht th nht l pht tin t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng+ Khung pht th hai l pht tin t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng + Khung pht th ba l pht tin t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng</p></li><li><p>5. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v bo m an ninh trong cung ng v s dng dch v bu chnh</p><p>Thc t hin ny vic m bo quy nh v bo m an ninh trong cung ng v s dng dch v bu chnh ngy cng quan trng do tnh cht c th ca ngnh cng nh iu kin kinh t - x hi thay i hi nhp vi th gii, trn c s cc quy nh trong Ngh nh 142 v ngh nh 55 cn c iu chnh p dng trong tnh hnh mi, d tho b sung, kt cu li ni dung v bo m an ninh trong cung ng v s dng dch v bu chnh theo khung pht nh sau:(1) Khung pht th nht l pht tin t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i vi hnh vi:+ Mo danh ngi khc khi s dng dch v bu chnh; + nh ch, tm nh ch vn chuyn, pht bu gi hoc kim tra, x l bu gi hoc yu cu cung cp thng tin v s dng dch v bu chnh lm nh hng n cht lng dch v bu chnh. (2)Khung pht th hai l pht tin t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi :+ Kim tra, x l bu gi, yu cu cung cp thng tin v s dng dch v bu chnh tri php lut; + nh ch, tm nh ch vn chuyn, pht bu gi tri php lut; + Tit l thng tin v s dng dch v bu chnh tri php lut; + Khng nh ch vn chuyn, pht bu gi hoc khng thng bo cho c quan nh nc c thm quyn lin quan x l khi pht hin bu gi vi phm quy nh v vt phm, hng ha khng c gi, chp nhn, vn chuyn qua mng bu chnh.</p></li><li><p>(3) Khung pht th ba l pht tin t 15.000.000 ng n 20.00.000 ng i vi hnh vi li dng vic nh ch, tm nh ch vn chuyn, pht bu gi hoc kim tra x l bu gi hoc yu cu cung cp thng tin v s dng dch v bu chnh gy thit hi n li ch ca nh nc, quyn v li ch hp php ca t chc, c nhn cung ng v s dng dch v bu chnh. (4)Khung pht th t l pht tin t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi sau y:+ Khng phi hp vi c quan nh nc c thm quyn thc hin vic nh ch, tm nh ch vn chuyn, pht bu gi hoc kim tra, x l bu gi hoc cung cp thng tin v s dng dch v bu chnh theo quy nh php lut;+ Cn tr hot ng bu chnh hp php. Ngoi hnh pht chnh, i tng vi phm cn chu p dng bin php khc phc hu qu nh buc chm dt tnh trng gy cn tr n hot ng bu chnh.</p></li><li><p>6. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v thay i h tn, a ch ngi nhn; chuyn tip, chuyn hon, rt li bu gi; bu gi khng c ngi nhn</p><p>Nhm hnh vi vi phm ny tng i ph bin trong vic cung ng v s dng dch v bu chnh, tuy nhin trong Ngh nh 142 v Ngh nh 55 quy nh cn thiu, Trn c s Lut Bu chnh v Ngh nh hng dn thi hnh Lut bu chnh, d tho ngh nh quy nh cc vi phm quy nh v thay i h tn, a ch ngi nhn; chuyn tip, chuyn hon, rt li bu gi; bu gi khng c ngi nhn d dng cho vic tra cu, p dng x l vi phm, v c d tho ngh dnh kt cu theo hai mc khung pht l: + Pht cnh co hoc pht tin t 500.000 ng n 1.000.000 ng + Pht tin t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng </p></li><li><p>7. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v mng bu chnh phc v c quan ng, Nh nc, quc phng, an ninh</p><p>Trong Ngh nh 142 v Ngh nh 55 cha quy nh nhng hnh vi ny, thc t nhng hnh vi ny thc t t xy ra, tuy nhin nhng vi phm ny l nghim trng, nh hng trc tip n hot ng ca b my nh nc, trn c s cc quy nh ca Lut bu chnh v yu cu mng bu chnh phc v c quan ng, Nh nc, quc phng, an ninh, th i hi Ngh nh XPVPHC cn phi c quy nh x pht trong trng hp c vi phm xy ra:Trn c s , qua nh gi mc vi phm v hu qu ca tng hnh vi, d tho ngh nh kt cu nhm hnh vi vi phm ny ba khung pht chnh(1). Pht tin t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i vi hnh vi t chi cung ng dch v bu chnh phc v c quan ng, Nh nc, quc phng, an ninh.Q qun l: iu 19 ca Lut BC: Mng BC phc v c quan ng, Nh nc, quc phng, an ninh c thit lp cung cp dch v BC phc v cc c quan ny , hot ng khng v mc ch kinh doanh. Mng BC ny ch c kt ni vi mng BC cng cng</p></li><li><p>(2) Pht tin t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i vi hnh vi t chc hot ng mng bu chnh phc v c quan ng, Nh nc, quc phng, an ninh khng ng quy nh ca php lut.(3). Pht tin t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i vi hnh vi kt ni mng bu chnh phc v c quan ng, Nh nc, quc phng, an ninh vi mng bu chnh khc ngoi mng bu chnh cng cng.</p></li><li><p>8. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v cnh tranh trong hot ng bu chnh Trc y, ch c mt doanh nghip cung cp dch v bu chnh cng cng. Khi m ca th trng bu chnh theo cam kt gia nhp WTO th th trng bu chnh c s tham gia ca nhiu doanh nghip, nhiu thnh phn kinh t x hi. Do , vn cnh tranh trong hot ng bu chnh tt yu xy ra. Nhng v vic cnh tranh thng thng th c p dng theo quy nh ca php lut v cnh tranh v Ngh nh XP v cnh tranh. Tuy nhin, c mt s ni dung c th ca lnh vc bu chnh m trong cc VBQPPL quy nh v cnh tranh cha cp n th c Ban son tho nghin cu a vo trong d tho Ngh nh ny m bo kh nng x l vi phm khi cc doanh nghip vi phm v cnh tranh theo quy nh. c bit, do tnh cht c th, vn cnh tranh trong th trng bu chnh thng xy ra gia doanh nghip bu chnh vi phm quy nh dch v dnh ring cho doanh nghip thc hin nhim v cng ch. Do , mc x pht khung cao t 10 triu n 30 triu c tnh rn e cao. Cc hnh vi vi phm v cnh tranh c quy nh trong D tho Ngh nh ny nh sau:- Pht tin t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i vi hnh vi khuyn mi di mi hnh thc vi phm quy nh v dch v bu chnh dnh ring.- Pht tin t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i vi hnh vi cung ng dch v bu chnh vi phm quy nh v phm vi dch v bu chnh dnh ring.- Hnh thc x pht b sung l tc quyn s dng giy php khng thi hn.</p></li><li><p>9. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v giy php bu chnhK tha cc quy nh trong Ngh nh 142 v Ngh nh 55 v hnh vi vi phm quy nh v giy php bu chnh, tuy nhin ti cc vn bn trc y, nhng hnh vi vi phm ny c quy nh ti cc iu, khon khc nhau, thc t p dng cc quy nh c cho thy vic quy nh nh vy l khng hp l, gy kh khn cho vic tra cu, p dng x l vi phm, mc d nhng vi phm ny c th khc nhau v tnh cht nhng u chung mt c im l vi phm cc quy nh v giy php bu chnh, xut pht t l do ny d tho ngh nh quy nh ti iu 15 quy nh vi phm quy nh v giy php bu chnh, ng thi ti iu 15 quy nh chi tit tng hnh vi vi phm lin quan n giy php bu chnh, m bo r rng hn khi x l vi phm. (1) N chi tit LBC quy nh: - GPBC cn thi hn s dng nhng b mt hoc h hng th DN phi lm n gi n c quan cp ngh cp li. -Thng bo cho c quan nh nc c thm quyn v bu chnh khi thay i ngi i din theo php lut, a ch tr s; ch tiu cht lng dch v; mu hp ng cung ng v s dng dch v; cc quy nh lin quan n khiu ni, bi thng thit hi so vi h s ngh cp giy php bu chnh ln gn nht. - Np tr giy php bu chnh cho c quan nh nc khi c quyt nh thu hi. Khng thc hin, khng np tr pht tin t 3triu -5tr ng. k</p></li><li><p>(2)Pht tin t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi sau y:+ Cung ng dch v bu chnh khng ng vi ni dung trong giy php bu chnh; + Ty xa, sa cha ni dung trong giy php bu chnh; + Khng m bo mc vn ti thiu theo quy nh ca php lut.iu 5 N quy nh chi tit LBC: 1 t :cung ng DVBC ni tnh, 2 t: lin tnh, 5 t: quc t(3) Pht tin t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i vi hnh vi:+ Cho thu, cho mn giy php bu chnh + Chuyn nhng giy php bu chnh tri php lut.Q qun l: iu 15 N: Khng c mua bn, chuyn nhng, tr trng hp gn vi vic chuyn nhng ton b DN do mua bn hoc sp nhp DN.</p></li><li><p>- Pht tin t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi sau y:+ Cung ng dch v th c a ch nhn c khi lng n chic n 2 kg khng c giy php bu chnh; + Mua bn, cm c giy php bu chnh. - Pht tin t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i vi hnh vi cung cp thng tin gi mo hoc c gian di c cp giy php bu chnh. - Hnh thc x pht b sung: Tc quyn s dng giy php khng thi hn - Bin php khc phc hu qu:Buc thu hi gi tr ti sn c c do c hnh vi vi phm </p></li><li><p>10. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v thng bo hot ng bu chnh</p><p>Xut pht t yu cu qun l nh nc v bu chnh do tnh cht a dng loi hnh dch v, c s tham gia ca doanh nghip trong nc, cng nh doanh nghip nc ngoi, vic quy nh ch thng bo hot ng bu chnh l thc s cn thit v nhng quy nh ny c Lut bu chnh k tha ca quy nh t Php lnh bu chnh vin thng v c b sung thm nhiu nd mi, d tho ngh nh quy nh chi tit tng hnh vi vi phm v khung pht m bo tnh kh thi ca cc quy nh, cc khung pht c quy nh rng ty theo mc , tnh cht vi phm t thp nht 3 triu ng n cao nht 30 triu ng, c th: (1). Pht tin t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi sau y:+ Khng thc hin vic ngh cp li khi vn bn xc nhn thng bo hot ng bu chnh b mt hoc h hng khng s dng c;+ Khng thc hin hoc thc hin khng ng quy nh vic thng bo vi c quan nh nc c thm quyn v bu chnh khi thay i ni dung thng bo so vi h s ngh xc nhn thng bo hot ng bu chnh;+ Khng np tr vn bn xc nhn thng bo hot ng bu chnh khi c quyt nh thu hi.</p></li><li><p>(2) Pht tin t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi sau y:+ Khng c vn bn xc nhn thng bo hot ng ca c quan nh nc c thm quyn v bu chnh khi cung ng dch v th khng c a ch nhn c khi lng n chic n 2 kg, th c khi lng n chic trn 2kg v dch v gi, kin; Q qun l: iu 25 LBC v iu 9 N thm quyn cp VB xc nhnTBHBC: S TTTT trong phm vi ni tnh.+ Ty xa, sa c...</p></li></ul>

Recommended

View more >