NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

 • Published on
  26-Jan-2016

 • View
  61

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NHNG NI DUNG C BN CA NGH NH X PHT VPHC TRONG LNH VC BU CHNH. Miss. Trn Th Ngc Hoan. 1. S cn thit phi ban h nh Ngh nh. (1) Ng y 17/6/2010, Quc hi kh a 12, k hp th 7 thng qua Lut Bu ch nh - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • NHNG NI DUNG C BN CA NGH NH X PHT VPHC TRONG LNH VC BU CHNH

  Miss. Trn Th Ngc Hoan

 • 1. S cn thit phi ban hnh Ngh nh

  (1) Ngy 17/6/2010, Quc hi kha 12, k hp th 7 thng qua Lut Bu chnh (2) PLSBS mt s iu ca PLXLVPHC nm 2008 ti khan 12 iu 1 quy nh TTV ang thi hnh cng v c quyn pht tin n 500.000 ng. (3) Cc mu bin bn v quyt nh s dng trong XPVPHC phi c ban hnh km theo ngh nh quy nh v XPVPHC trong cc lnh vc qun l nh nc. Tuy nhin, Ngh nh s 142/2004/N-CP ngy 08/7/2004 c xy dng trc khi c Ngh nh s 128/2008/N-CP nn khng c cc mu biu ny.(4) Lut Vin thng v Lut Tn s c Quc hi thng qua v c hiu lc thi hnh t ngy 01/7/2011. 02 Ngh nh XP ny c trnh Chnh ph tnh cht c th ca tng lnh vc ngy cng r rng hn cng nh tm quan trng ca tng lnh vc, vic quy nh chung c ba lnh vc bu chnh, vin thng v tn s v tuyn in trong Ngh nh s 142/2004/N-CP khng cn ph hp v khng m bo h thng thng nht ca vn bn php lut cng nh khng thun tin cho vic p dng php lut v vy cn phi tch ra, ban hnh ring mt Ngh nh XPVPHC trong lnh vc Bu chnh.

 • (5) - Ngh nh s 142/2004/N-CP ngy 08/7/2004 c ban hnh cn c vo cc quy nh ti vn bn php lut nh Php lnh Bu chnh Vin thng nm 2002, Lut Thanh tra nm 2004, Php lnh x l vi phm hnh chnh nm 2002, Ngh nh 134/2003/N-CP trong khi cc vn bn ny hoc c sa i, b sung, hoc c thay th bng vn bn quy phm php lut khc.- Lut Bu chnh c nhiu ni dung mi m Php lnh Bu chnh Vin thng nm 2002 cha c quy nh. Nhng quy nh mi ny hin cha c ch ti x pht khi c vi phm, dn ti b lt cc hnh vi vi phm nh: khng bo co c quan nh nc c thm quyn v bu chnh khi chuyn nhng vn, chuyn nhng d n; cung ng dch v bu chnh khng m bo mc vn ti thiu theo quy nh ca php lut; mua bn, cho thu, cho mn, cm c giy php bu chnh; cung cp thng tin gi mo hoc c gian di c cp giy php bu chnh; v.v.

 • NI DUNG CA D THO NGH NH D tho Ngh nh gm 4 chng v 36 iu c kt cu nh sau:I. Chng I: Quy nh chung Chng ny gm 5 iu, t iu 1 n iu 5. Chng ny quy nh phm vi iu chnh, xc nh r cc hnh vi vi phm hnh chnh trong lnh vc bu chnh; quy nh cc i tng p dng l cc t chc c nhn l ngi Vit Nam, t chc c nhn l ngi nc ngoi c hnh vi vi phm; ng thi Ngh nh cng hng dn vic p dng cc nguyn tc x pht, thi hiu x pht ph hp vi quy nh ca Php lnh x l vi phm hnh chnh. i vi quy nh v cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v bu chnh v cc bin php khc phc hu qu, ngoi cc quy nh chung theo Php lnh x l vi phm hnh chnh Ngh nh cn quy nh mt s cc hnh thc x pht b sung mang tnh c th ca lnh vc bu chnh nh: Buc thu hi hoc hon tr cc thu sai; Buc chm dt tnh trng gy cn tr hot ng bu chnh.

 • HNH VI VPHC, HNH THC V MC X PHT 1. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v hp ng cung ng v s dng dch v bu chnhD tho Ngh nh quy nh cc hnh vi vi phm lin quan n hp ng cung ng v s dng dch v bu chnh m trc y Ngh nh 142/2004/N-CP quy nh cha quy nh. Qua nh gi mc ca tng hnh vi vi phm, iu 6 chia thnh hai nhm hnh vi vi hai khung pht x pht theo mc vi phm. (1) Khung pht th nht x pht t 1 triu ng n 3 triu ng i vi hnh vi:khng s dng hoc s dng khng ng du ngy hoc cc thng tin xc nh thi gian, a im chp nhn bu gi trn hp ng hoc chng t xc nhn vic chp nhn bu gi.(2) Khung pht th 2 x pht tin t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi sau:- Hp ng cung ng v s dng dch v bu chnh, chng t xc nhn vic chp nhn bu gi ghi khng ng hoc khng y ni dung theo quy nh ca php lut; Q qun l: iu 9 Lut BC: H phi c nd: loi hnh dch v BC, khi lng, s lng bu gi, thi gian, a im phng thc, quyn v ngha v ca cc bn, gi cc, phng thc thanh ton, trch nhim v mc bi thng- Hp ng cung ng v s dng dch v bu chnh bng vn bn khng s dng ngn ng ting Vit.

 • 2. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v chp nhn v pht bu gi

  Nhng vi phm v chp nhn v pht bu gi l nhng hnh vi vi phm tng i ph bin trong lnh vc bu chnh, vic p dng c d dng hn thay v quy nh ti cc iu khc nhau trong ngh nh 142 v ngh nh 55, D tho Ngh nh kt cu trong iu 7 ca d tho ngh nh, ng thi b sung hnh vi cn thiu, chi tit ha cc quy nh cn cha r, v sp xp thnh 3 khung pht theo mc vi phm l: (1)X pht cnh co hoc pht tin t 500.000 ng n 1 triu ng i vi hnh vi:Cung cp thng tin v bu gi khng ng, khng y ;(2) Pht tin t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi: +Khng cung cp cng khai thng tin lin quan v dch v bu chnh ang cung cp ti im phc v; + Khng treo bin hiu ti im phc v, tr s chnh ca doanh nghip, tr s chi nhnh, vn phng i din(3) Pht tin t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i vi hnh vi khng thc hin cc th tc xut khu, nhp khu bu gi theo quy nh ca php lut.

 • 3. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v vt phm, hng ha khng c gi, chp nhn, vn chuyn qua mng bu chnhD tho Ngh nh quy nh khung pht cao nht t 50 triu ng n 70 triu ng l mc cao nht c Php lnh XLVPHC quy nh cho lnh vc bu chnh. Hnh vi b x pht mc cao nht trong d tho ngh nh la hnh vi gi hoc chp nhn hoc vn chuyn hoc pht nhng vt phm, hng ha c ni dung kch ng, gy mt an ninh, ph hoi on kt dn tc, chng ph nh nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam. Ngoi ra, i tng vi phm cn b x pht b sung l trc xut khi lnh th nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam i vi ngi nc ngoi c hnh vi vi phm v bin php khc phc hu qu l buc tiu hy. Ngoi ra do tnh cht c th ca dch v bu chnh nhng vi phm nghim trng nht cng ch yu c thc hin qua hot ng gi, chp nhn, vn chuyn qua mng bu chnh chnh v vy cn c cc hnh vi vi phm khc c quy nh khung pht cao cng c quy nh trong iu 8 c th:

 • (1) Pht tin t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i vi hnh vi gi hoc chp nhn hoc vn chuyn hoc pht nhng vt phm, hng ha c ni dung e da, quy ri, xc phm n nhn phm, danh d ngi khc.(2) Pht tin t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi sau y:a) Gi hoc chp nhn hoc vn chuyn nhng vt phm, hng ha cm lu thng, cm nhp khu theo quy nh ca php lut;b) Gi hoc chp nhn hoc vn chuyn nhng vt phm, hng ha cm vn chuyn bng ng bu chnh theo quy nh ca php lut Vit Nam, iu c quc t m Cng ha x hi ch ngha Vit Nam l thnh vin.

 • (3) Pht tin t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i vi hnh vi gi hoc chp nhn hoc vn chuyn hoc pht nhng vt phm, hng ha cha vn ha phm tri o c x hi, tri vi thun phong m tc ca Vit Nam.(4) Pht tin t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i vi hnh vi gi, chp nhn ti liu, vt mang b mt nh nc khng ng quy nh.(5) Pht tin t 40.000.000 ng n 50.000.000 ng i vi hnh vi gi hoc chp nhn hoc vn chuyn hoc pht nhng vt phm, hng ha gy n, cht c, cht phng x, ma ty, vi trng dch bnh nhm khng b, xm hi tnh mng, ti sn cng dn, gy mt trt t, an ton x hi.

 • 4. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v m bo an ton trong cung ng v s dng dch v bu chnh

  K tha cc quy nh trong Ngh nh 142 v Ngh nh 55 ang pht huy hiu qu, trn c s Lut bu chnh, Ngh nh hng dn thi hnh Lut bu chnh, d tho ngh nh tip tc quy nh li, b sung ng thi kt cu li khung pht hp l hn:+ Khung pht th nht l pht tin t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng+ Khung pht th hai l pht tin t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng + Khung pht th ba l pht tin t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng

 • 5. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v bo m an ninh trong cung ng v s dng dch v bu chnh

  Thc t hin ny vic m bo quy nh v bo m an ninh trong cung ng v s dng dch v bu chnh ngy cng quan trng do tnh cht c th ca ngnh cng nh iu kin kinh t - x hi thay i hi nhp vi th gii, trn c s cc quy nh trong Ngh nh 142 v ngh nh 55 cn c iu chnh p dng trong tnh hnh mi, d tho b sung, kt cu li ni dung v bo m an ninh trong cung ng v s dng dch v bu chnh theo khung pht nh sau:(1) Khung pht th nht l pht tin t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i vi hnh vi:+ Mo danh ngi khc khi s dng dch v bu chnh; + nh ch, tm nh ch vn chuyn, pht bu gi hoc kim tra, x l bu gi hoc yu cu cung cp thng tin v s dng dch v bu chnh lm nh hng n cht lng dch v bu chnh. (2)Khung pht th hai l pht tin t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi :+ Kim tra, x l bu gi, yu cu cung cp thng tin v s dng dch v bu chnh tri php lut; + nh ch, tm nh ch vn chuyn, pht bu gi tri php lut; + Tit l thng tin v s dng dch v bu chnh tri php lut; + Khng nh ch vn chuyn, pht bu gi hoc khng thng bo cho c quan nh nc c thm quyn lin quan x l khi pht hin bu gi vi phm quy nh v vt phm, hng ha khng c gi, chp nhn, vn chuyn qua mng bu chnh.

 • (3) Khung pht th ba l pht tin t 15.000.000 ng n 20.00.000 ng i vi hnh vi li dng vic nh ch, tm nh ch vn chuyn, pht bu gi hoc kim tra x l bu gi hoc yu cu cung cp thng tin v s dng dch v bu chnh gy thit hi n li ch ca nh nc, quyn v li ch hp php ca t chc, c nhn cung ng v s dng dch v bu chnh. (4)Khung pht th t l pht tin t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi sau y:+ Khng phi hp vi c quan nh nc c thm quyn thc hin vic nh ch, tm nh ch vn chuyn, pht bu gi hoc kim tra, x l bu gi hoc cung cp thng tin v s dng dch v bu chnh theo quy nh php lut;+ Cn tr hot ng bu chnh hp php. Ngoi hnh pht chnh, i tng vi phm cn chu p dng bin php khc phc hu qu nh buc chm dt tnh trng gy cn tr n hot ng bu chnh.

 • 6. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v thay i h tn, a ch ngi nhn; chuyn tip, chuyn hon, rt li bu gi; bu gi khng c ngi nhn

  Nhm hnh vi vi phm ny tng i ph bin trong vic cung ng v s dng dch v bu chnh, tuy nhin trong Ngh nh 142 v Ngh nh 55 quy nh cn thiu, Trn c s Lut Bu chnh v Ngh nh hng dn thi hnh Lut bu chnh, d tho ngh nh quy nh cc vi phm quy nh v thay i h tn, a ch ngi nhn; chuyn tip, chuyn hon, rt li bu gi; bu gi khng c ngi nhn d dng cho vic tra cu, p dng x l vi phm, v c d tho ngh dnh kt cu theo hai mc khung pht l: + Pht cnh co hoc pht tin t 500.000 ng n 1.000.000 ng + Pht tin t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng

 • 7. Nhm hnh vi lin quan n quy nh v mng bu chnh phc v c quan ng, Nh nc, quc phng, an ninh

  Trong Ngh nh 142 v Ngh nh 55 cha quy nh nhng hnh vi ny, thc t nhng hnh vi ny thc t t xy ra, tuy nhin nhng vi phm ny l nghim trng, nh hng trc tip n hot ng ca b my nh nc, trn c s cc quy nh ca Lut bu chnh v yu cu mng bu chnh phc v c quan ng, Nh nc, quc phng, an ninh, th i hi Ngh nh XPVPHC cn phi c quy nh x pht trong trng hp c vi phm xy ra:Trn c s , qua nh gi mc vi phm v hu qu ca tng hnh vi, d tho ngh nh kt cu nhm hnh vi vi phm ny ba khung pht chnh(1). Pht tin t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i vi hnh vi t chi cung ng dch v bu chnh phc v c quan ng, Nh nc, quc phng, an ninh.Q qun l: iu 19 ca L

Recommended

View more >