Nieuwsbrief scholengemeenschap 2012-2013 - nieuwsbrief 1

  • Published on
    22-Mar-2016

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nieuwsbrief scholengemeenschap 2012-2013 - nieuwsbrief 1

Transcript

<ul><li><p>Wil je meer weten over de scholen van onze scholengemeenschap, bezoek dan ze-ker hun website: </p><p>Biotechnicum Bocholt www.biotechnicum.be Instituut Agnetendal Peer www.agnetendal-peer.be Middenschool H. Hartinstituut Bree www.hhartbree.be Middenschool Meeuwen www.middenschoolmeeuwen.be Sint-Augustinusinstituut Bree www.augustinus-bree.be TISM Bree www.tismbree.be </p><p>NUMMER 1 DECEMBER 2012 </p><p>Nieuwsbrief </p><p>De scholengemeenschap Sint-Michiel telt op 1 december 3 307 leerlingen. </p><p>De dalende trend van de voorbije jaren zet zich voorlopig verder (zie gra-</p><p>fiek). Ten opzichte van het topjaar 2006-2007 telt de scholengemeenschap </p><p>424 leerlingen minder. In vergelijking met vorig schooljaar verliest de scho-</p><p>lengemeenschap in totaal 40 leerlingen. Dit verlies is minder groot dan vorig </p><p>schooljaar. </p><p>Jaarlijks vergelijken wij de evolutie van de schoolbevolking in de scholenge-</p><p>meenschap met de te verwachten leerlingenaantallen op basis van de ge-</p><p>boortecijfers. Ten opzichte van het referentiejaar 1999-2000 (index 100 %), </p><p>scoren wij dit schooljaar 105,53 %. In het topjaar was dit nog 118,67 %. De </p><p>berekende evolutie van de schoolbevolking op basis van de gegroepeerde </p><p>geboortecijfers in onze regio komt dit schooljaar uit op 81,05 % van het re-</p><p>ferentiejaar. De scholengemeenschap zit dus ruim 24 % boven de leerlin-</p><p>genaantallen die wij konden verwachten op basis van de geboortecijfers. De </p><p>werkelijke schoolbevolking in het bisdom Hasselt zit op 95 % van het refen-</p><p>tiejaar of 10 % lager dan onze scholengemeenschap. </p><p>Een verklaring voor deze hoge score is vooral te wijten aan onze rekrutering </p><p>in de brede regio. Naast de eigen gemeenten Bree, Bocholt, Meeuwen-</p><p>Gruitrode en Peer komen veel leerlingen uit Opglabbeek, As en Kinrooi naar </p><p>onze scholen. </p><p>Leerlingenaantallen: terug beterschap op komst? </p><p>Verantwoordelijke uitgever: cordinerend directeur Jos Bollen, p/a Sint-Jacobsstraat 12, </p><p>3960 Bree </p><p>Secretariaat: Marc Timmerm</p><p>ans, bestuurssecretaris scholengemeenschap </p><p>In dit nummer: </p><p>Leerlingenaantallen 2012-2013 </p><p>1 </p><p>Netwerkgroepen in de scho-lengemeenschap </p><p>2 </p><p>Nieuws uit de scholen </p><p>- Biotechnicum Bocholt 3 </p><p>- Instituut Agnetendal Peer 4 </p><p>- Middenschool H. Hartinstituut Bree </p><p>5 </p><p>- Middenschool Meeuwen 6 </p><p>- Sint-Augustinusinstituut Bree </p><p>7 </p><p>- TISM Bree 8 </p><p>3 2703 327</p><p>3 4503 538</p><p>3 595</p><p>3 731 3 7283 658</p><p>3 548</p><p>3 4263 353</p><p>3 307</p><p>Evolutie leerlingenaantallen</p></li><li><p> 2 </p><p>In de eerste graad zitten 1 123 leerlingen, 34 % van het totaal aantal leerlingen. Dit jaar stijgt de </p><p>eerste graad opnieuw na een periode van vier jaar achteruitgang. Er zitten momenteel 15 leerlin-</p><p>gen meer in de eerste graad. De stijging zit volledig in het eerste jaar. </p><p>In de tweede graad zitten 1 028 leerlingen, 31 % van het totaal aantal leerlingen. De tweede </p><p>graad zakt met 6 leerlingen. Vorig jaar zakte onze scholengemeenschap in de tweede graad nog </p><p>met 92 leerlingen. </p><p>1 156 leerlingen zitten in de derde graad. Dit zijn er 49 minder dan vorig schooljaar. Van deze </p><p>1 156 leerlingen zitten 119 leerlingen in de 7de specialisatiejaren. Vorig jaar waren dit er nog 158. </p><p>De onderlinge verhoudingen tussen de scholen wijzigen nauwelijks. Het Biotechnicum Bocholt en </p><p>het Sint-Augustinusinstituut ASO kennen de grootste stijging. Het Sint-Augustinusinstituut BSO/</p><p>TSO en TISM verliezen het meeste aantal leerlingen. De middenschool H. Hartinstituut en het In-</p><p>stituut Agnetendal Peer blijven ongeveer status quo. Positief is zeker dat het nijverheidsonderwijs </p><p>in zijn totaliteit niet meer zakt. In vergelijking met de andere nijverheidsscholen handhaaft TISM </p><p>Bree zich goed. </p><p>In onze scholengemeenschap zijn tal van schooloverstijgende werkgroepen actief. Onder voorzit-</p><p>terschap van de cordinerend directeur Jos Bollen en met inhoudelijke ondersteuning van de me-</p><p>dewerkers van de scholengemeenschap (pedagogisch cordinator Irne Indemans, bestuurssecre-</p><p>taris Marc Timmermans, ICT-cordinator Kurt Braeken en verslaggever Veerle Loos) komen deze </p><p>werkgroepen een aantal maal per jaar samen. De vergaderingen vinden steeds plaats in een ande-</p><p>re school, zodat de leden de andere scholen ook beter leren kennen. </p><p>Doelstellingen van deze werkgroepen zijn in de eerste plaats informatie en ervaringen uitwisselen </p><p>en het delen van goede praktijkvoorbeelden. Daarnaast zijn er in de eigen scholen tal van initiatie-</p><p>ven ontwikkeld, die hun oorsprong vonden in de schooloverstijgende werkgroepen. De input komt </p><p>voor een groot gedeelte uit het pedagogisch beleids en actieplan, dat jaarlijks wordt opgesteld. </p><p>Ook nieuwe regelgeving en nieuwe maatschappelijke initiatieven bieden voer voor agendapunten. </p><p>Dit schooljaar zijn volgende werkgroepen actief: </p><p> personeelsbeheer; </p><p> boekhouding; </p><p> ankerpersonen/VOET; </p><p> leerlingenbegeiders/GOK; </p><p> leerlingenadministratie; </p><p> ICT-cordinatoren; </p><p> preventieadviseurs; </p><p> integrale kwaliteitszorg; </p><p> RSV; </p><p> gezondheidscordinatoren. </p><p>Naast de werkgroepen komen een aantal vakgroepen schooloverstijgend samen, vaak met mede-</p><p>werking van de pedagogische begeleiders. Ook voor deze samenkomsten vinden de collegas het </p><p>belangrijk dat zij voldoende ruimte krijgen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. </p><p>De schooloverstijgende werkgroepen: sterkhouders van de </p><p>scholengemeenschap </p></li><li><p> 3 </p><p>Leerlingen werken in het Wijshagerven </p><p>De leerlingen van het 5de en 6de jaar Natuur </p><p>en groentechnische wetenschappen voeren de </p><p>komende maanden natuurherstelwerken uit aan </p><p>het Wijshagerven. Het Wijshagerven is dichtge-</p><p>groeid en de leerlingen kappen het ven open, </p><p>maaien de verruigde oevers en schonen het ven </p><p>op. Zo krijgen we weer een ecologisch ven dat </p><p>vele diersoorten zal kunnen huisvesten., vertelt </p><p>boswachter Michel Broeckmans. Een toffe op-</p><p>dracht, bovendien leuk om samen in de natuur </p><p>te werken, vertellen de leerlingen. </p><p>Leraren winnen voetbalklassieker </p><p>Op 19 november werden de leraren uitgedaagd door onze leerlingen in een stevig potje zaal-</p><p>voetbal. Deze wedstrijd stond in het teken van de actie 11.11.11. De Sint en zijn pieten brach-ten een bezoek en haalden de stoute leerlingen en leraren naar voren voor een liedje, dansje of </p><p>opdracht. Met enkele gemiste kansen voor beide ploegen gingen ze de rust in met een 0 2 in het voordeel voor de leraren. Sint en Niklaas zorgden opnieuw voor wat vertier, tijdens de </p><p>rust. Maar ook enkele dansende meisjes van on-ze school brachten een wervelend dansnummer. In de tweede helft wisten de leerlingen twee-maal te scoren en brachten ze de stand op 2 </p><p>2. Maar voor de leraren was dit het ideale mo-ment om te laten zien wie op onze school de broek draagt, 3 6 werd het eindresultaat. </p><p>Scheve Tafel in het Biotechnicum De klimaatverandering kreeg op 19 november in het Biotechnicum een bijzonder gezicht: in de voormiddag deelden de directeur en mevrouw Jame nieuwe identiteitskaarten uit aan alle leer-lingen. Misschien had je geluk en was je gebo-ren in het welvarende Noorden, dan merkte je </p><p>niet veel van de opwarming van de aarde, je mocht bij het middageten aanschuiven aan een mooi versierde tafel met soep, fruitsap en als dessert Fair Trade truffels. De kans was evenwel veel groter dat je klimaatslachtoffer was, dat je te lijden had onder de klimaatveranderingen, dat je huis overstroomd was, dat je oogsten mislukt waren en dat je aangewezen was op voedselbedeling. Dan was er voor jou een bo-dempje soep en vervuild water beschikbaar. </p><p>Biotoopstudie in de schoolpoel De leerlingen van het 5de jaar Natuur- en groentechnische wetenschappen hebben een biotoopstudie uitgevoerd in de schoolpoel. Ze hebben enkele abiotische factoren (geluid, licht, temperatuur) gemeten met de milieumeter. Om de waterdieren en -planten te determineren, hebben ze gebruik gemaakt van determinatie-sleutels, zoekkaarten en veldgidsen. Er was nog verrassend veel leven in de poel te bespeuren. De geelgerande watertor, watervlo, zoetwater-vlokreeft, larven van waterdieren werden in gro-te aantallen gespot. Ook een kikker liet zich even zien, maar de aanwezigheid van een grijze reiger liet hem snel veiliger oorden zoeken. </p><p>Tweede- en derdejaars nemen deel aan </p><p>de projectdag: Kijk, ik kan zonder! </p><p>Op 6 november hebben de leerlingen van het 2de en 3de jaar een projectdag gevolgd in ver-band met allerlei vormen van verslaving. Op een speelse en interactieve manier hebben ze leren </p><p>ontdekken wat een verslaving is en hoe ermee om te gaan. Verschillende hulpinstanties waar-onder de politie, CLB en het sociaal huis waren present. Ze trachtten antwoorden te geven op </p><p>de vele vragen van de leerlingen. </p><p>Start bouwwerken nieuwe praktijkhal </p><p>Sedert einde november is de bouw van de nieu-we praktijkhal met praktijklokalen, machine-loods en leslokalen gestart. De officile opening </p><p>is voorzien voor 3 mei 2013. </p><p>BIOTECHNICUM BOCHOLT </p><p>Nieuws uit de scholen </p></li><li><p> 4 </p><p>Kapsalon Exphair Het didactisch kapsalon "Exp'hair" werd op 2 </p><p>oktober officieel geopend. Het hoogtepunt van </p><p>de avond was de modeshow met knap gekapte </p><p>modellen. Genteresseerden kunnen terecht in </p><p>het kapsalon van Instituut Agnetendal, Klooster-</p><p>straat 27 in Peer, iedere woensdagnamiddag en </p><p>donderdagvoormiddag. Voor een afspraak kan je </p><p>terecht op het nummer 011 80 92 89. </p><p>Zuiddag Voor de 1ste maal deed onze school mee aan de </p><p>Zuiddag op 18 oktober. Tijdens de Zuiddag wer-</p><p>den de leerlingen van het 5de jaar Sociale en </p><p>technische wetenschappen en Onthaal en public </p><p>relations op pad gestuurd om een hele dag te </p><p>werken op verschillende locaties. Het geld dat ze </p><p>daarmee verdienden, 40 per leerling, wordt </p><p>geschonken aan liefdadigheidsprojecten in het </p><p>arme Zuiden. </p><p>Perform the body as a living sculpture Instituut Agnetendal heeft oog voor kunst en </p><p>cultuur. In een sessie van een lesuur per klas </p><p>konden alle leerlingen van de 2de en 3de graad </p><p>experimenteren met kunst, o.a. met speciale </p><p>kleren en een sjaal van 10 meter tijdens de ses-</p><p>sie "Perform the body as a living sculpture". Het </p><p>is al de 4de maal dat de Kunstbank op bezoek </p><p>was in de school. </p><p>Instituut Agnetendal werkt aan VOET Alle leerlingen van het eerste tot en met het </p><p>zesde jaar werken uitgebreid aan VOETen. </p><p>VOET staat voor vakoverschrijdende eindter-</p><p>men. Het zijn minimumdoelen die de school bij </p><p>de leerlingen moet proberen te bereiken. De </p><p>school opteert om het VOET-aanbod binnen vak-</p><p>ken te structureren, maar ook om die VOET'en </p><p>na te streven met VOET-dagen. Op 5 oktober </p><p>ging de eerste VOET-dag door. Het eerste jaar </p><p>werkte rond het thema "pesten" met een toneel-</p><p>stukje over cyberpesten en een pestkwartetspel. </p><p>De leerlingen van het tweede jaar werkten rond </p><p>de themas roken en milieu. Samen met vrijwilli-</p><p>gers van Natuurpunt deden ze natuurbeheers-</p><p>werken. De leerlingen van het derde jaar had-</p><p>den het over alcohol en comazuipen tijdens de </p><p>workshop "Unplugged", een interactieve drug-</p><p>preventieles. Ze speelden het hulpverlenings-</p><p>spel, waarbij vrijwilligers van diverse hulpverle-</p><p>ningsinstanties kwamen antwoorden op vragen </p><p>van leerlingen. De vierdejaars leerden van de </p><p>Responsible Young Drivers hoeveel alcohol toe-</p><p>gestaan is achter het stuur, ze leerden basis-</p><p>technieken om een fiets en een auto te onder-</p><p>houden en luisterden naar de getuigenis van </p><p>mensen die een verkeersongeval overleefden, </p><p>weliswaar met ernstig fysieke en mentale gevol-</p><p>gen. De vijfdejaars werkten rond het thema </p><p>drugs en leerden al discussirend welke drugs er </p><p>zijn en wat de gevaren zijn. Elke klas kreeg een </p><p>indrukwekkende getuigenis van een ex-</p><p>drugsverslaafde. De zesdejaars deden aan ver-</p><p>keersopvoeding en ondervonden met de promil-</p><p>lebril wat rijden onder invloed betekent. Ze luis-</p><p>terden naar getuigenissen van Ouders van Ver-</p><p>ongelukte Kinderen en deden een online ver-</p><p>keersquiz. De verkeersdag werd georganiseerd </p><p>in samenwerking met de Provincie Limburg. </p><p>Wie hier niet leert leren, leert het ner-gens! Het aanleren van een goede studiemethode is </p><p>ontzettend belangrijk en daarom organiseert de </p><p>school "leren leren-sessies". Leerlingen van het </p><p>eerste jaar werken binnen het vak Sociale Acti-</p><p>viteiten uitgebreid aan leren leren. Derdejaars </p><p>krijgen infosessies rond themas zoals samen-</p><p>vatten, schematiseren, mindmappen, markeren </p><p>enz. Vijfdejaars analyseerden hun studieme-</p><p>thode met de website "Klaar voor Hoger Onder-</p><p>wijs", kregen les in snellezen en geheugentrai-</p><p>ning en werden ingelicht over de succespijlers </p><p>voor het hoger onderwijs. De werkgroep Leren </p><p>leren biedt studiemethodetips aan op Smart-</p><p>school en vraagt aan de leerlingen om een </p><p>weekplanning te maken en een studiemethode-</p><p>analyse te doen bij elk rapport. Er werd ook een </p><p>speciale bladwijzer ontworpen. </p><p>INSTITUUT AGNETENDAL PEER </p></li><li><p> 5 </p><p> MOS-logo 3 Vorig schooljaar organiseerden we vele activi-teiten rond het jaarthema ECO? Logisch!. Voor het behalen van ons 3de logo hebben we vooral gewerkt rond het thema Energie. Op dinsdag 25 september hebben de leden van het bestuur van de leerlingenraad het MOS-logo 3 officieel in ontvangst genomen in Vilvoorde. Sa-men met de leerlingen van de andere secundai-re scholen hebben ze de theatervoorstelling Wapenland bijgewoond en het lied van de actie Sing for the climate uit volle overtuiging mee-gezongen. </p><p>Solidariteitsmarkt Op 20 en 22 november hebben de leerlingen van het eerste en tweede jaar een solidariteits-markt georganiseerd waarvan de opbrengst in-tegraal gaat naar Sint-Vincentiusvereniging de Kleine Drempel uit Bree. Zij ondersteunen ge-zinnen uit de directe omgeving die het moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. Elke leerling droeg zijn steentje bij en zo was er een ruim aanbod van lekkernijen, spelletjes, toffe activiteiten De ouderraad was natuurlijk ook van de partij met hun soepstand. </p><p>Thema-avond ouderraad en leerlingenraad In maart van dit jaar vulden alle leerlingen de VAD-middelenenqute in. In de vragenlijst werd er gepeild naar de ervaringen van onze leerlin-gen met roken, alcohol, medicatie, illegale drugs en gokken. Er werd ook aandacht besteed aan hoe de leerlingen zouden reageren bij risi-cogedrag van vrienden of kennissen. Ook werd er gepeild naar het welbevinden van leerlingen </p><p>op onze school. </p><p>De resultaten waren geruststellend, maar ver-gelijking met het gemiddelde leert ons dat pre-ventie zeer belangrijk blijft. Daarom besliste de ouderraad om hierrond te werken op hun jaar-lijkse thema-avond. </p><p>De avond kreeg als titel mee Ken jij de mening van jouw kind? De leerlingenraad kaderde het thema met zelf geschreven toneelstukjes, zo uit het leven gegrepen, voor iedereen herkenbaar. In een doorschuifsysteem van vier groepjes was er een interactieve inleiding verzorgd door de ouderraad waarna het gesprek tussen ouders, leerlingen en leraren op gang kwam. Het wer-den boeiende gesprekken die wellicht in vele huiskamers nog een vervolg hebben gekregen. </p><p>MIDDENSCHOOL H. HARTINSTITUUT BREE </p></li><li><p> 6 </p><p>MIDDENSCHOOL MEEUWEN Sing for the climate 26 oktober was Climate-Day: ook de leerlingen </p><p>van de middenschool Meeuwen zongen samen </p><p>met zon 200 000 andere jongeren voor het kli-</p><p>maat! De problematische toestand van het kli...</p></li></ul>